Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Περιεχόμενο και κυρώσεις μετά την Α.1170/2023 και τον Ν.5073/2023!

ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α.1170/2023 ΚΑΙ ΤΟΝ Ν. 5073/2023

Η έννοια του Ηλεκτρονικού Παραστατικού Διακίνησης ήρθε επίσημα για πρώτη φορά στο προσκήνιο με το άρθρο 37 του Νόμου 5036/ 28-3-2023, και την προσθήκη των παραγράφων (9Α, 9Β, 9Γ) στο Άρ.5 των ΕΛΠ (Ν.4308/2014)
(πιο αναλυτικά στο https://taxvoice.gr/mydata/%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82/ ).

Επτά μήνες αργότερα, και συγκεκριμένα την 31/10/2023, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Απόφαση Α. 1170/2023 του Υπουργείου Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, «ρίχνοντας φως» στις λεπτομέρειες της εφαρμογής του και στο μορφότυπο που πρόκειται να λάβει.

Στη συνέχεια, με την ψήφιση του Νόμου Ν. 5073 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ την 11/12/2023, ορίστηκαν, μεταξύ άλλων, τα πρόστιμα σε βάρος των μη συμμορφούμενων επιχειρήσεων, καθώς και η έναρξη εφαρμογής.

Σημείωση:

Προς διευκόλυνση ανάγνωσης του κειμένου, αρχικά θα παρατεθούν μερικά βασικά συμπεράσματα για το αναμενόμενο πλαίσιο λειτουργίας των Ψηφιακών Παραστατικών Διακίνησης, και πίνακες αναφοράς, ενώ στο τέλος του κειμένου, δίδεται παράρτημα αποσπασμάτων της Α. 1170 (παράρτημα – μέρος Α’) και του Ν. 5073 (παράρτημα – μέρος Β’). Ουσιαστικά απομονώνονται τα σημεία εκείνα που αφορούν το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής, το οποίο αποτελεί και το ζητούμενο του παρόντος.

 

Συγκεντρώνοντας, λοιπόν, τα κεντρικά σημεία για το Ψηφιακό Παραστατικό Διακίνησης, θα λέγαμε ότι:

 1. Μέχρι σήμερα ΔΕΝ έχει τεθεί σε παραγωγική εφαρμογή το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής. Πρώτα αναμένεται η έκδοση απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών στην οποία θα ορίζονται

1) η έναρξη εφαρμογής και

2) οι υπόχρεες οντότητες

 1. Μέχρι σήμερα ΔΕΝ έχουν τεθεί σε παραγωγική λειτουργία τα πρόστιμα του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής. Θα προηγηθεί απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ που θα καθορίζει τη διαδικασία και τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κυρώσεων.
 2.  Με Ενημερωτικό Σημείωμα του Υπουργείου Οικονομικών, που δημοσιεύτηκε την 08/12/2023, γίνεται γνωστή η πρόθεση της κυβέρνησης να θέσει σε πιλοτική λειτουργία τα Ψηφιακά Παραστατικά Διακίνησης από τις αρχές του 2024, με στόχο την υποχρεωτική εφαρμογή έως το τέλος του έτους. Ωστόσο, επαναλαμβάνεται ότι πριν την εκκίνηση λειτουργίας τους απαιτείται η έκδοση υπουργικής απόφασης όπως προαναφέρθηκε στο σημείο 1.  Μέχρι τότε, οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να εκδίδουν τα Δελτία Αποστολής τους όπως έκαναν μέχρι τώρα, είτε χειρόγραφα είτε αθεώρητα μηχανογραφημένα.

Σημειώνεται ότι εκκρεμεί και η τεχνική ανάλυση, που θα πρέπει να δημοσιεύσει η ΑΑΔΕ, και αφορά τις εταιρείες λογισμικού που θα κληθούν να αναβαθμίσουν κατάλληλα τα προγράμματά τους (ERP συστήματα, συστήματα διαχείρισης αποθήκης – WMS, κτλ).

 

 1. Τα προβλεπόμενα πρόστιμα των Ψηφιακών Παραστατικών Διακίνησης (Ψ.Π.Δ) είναι:

 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
Μη διαβίβαση Ψ.Π.Δ 100 ευρώ για κάθε παράβαση μη διαβίβασης έως 500 ευρώ σε ημερήσια βάση και έως 20.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος

 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟ
Εκπρόθεσμη διαβίβαση Ψ.Π.Δ. 50% του αντίστοιχου προστίμου που προβλέπεται σε περίπτωση μη διαβίβασης

 

ΥΠΟΤΡΟΠΗ1 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
Πρώτη υποτροπή Διπλασιασμός προστίμου Έως 500 ευρώ σε ημερήσια βάση και έως 20.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος
Από δεύτερη υποτροπή και έπειτα Τετραπλασιασμός προστίμου Έως 500 ευρώ σε ημερήσια βάση και έως 20.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος

 

1Αν διαπραχθεί η ίδια παράβαση εντός πέντε (5) ετών από την κοινοποίηση πράξης επιβολής προστίμου

 

 1. Οι τύποι παραστατικών MyDATA εμπλουτίστηκαν και, πέραν των Τύπων Παραστατικών Εσόδων, των Τύπων Παραστατικών Εξόδων, και των Τύπων Παραστατικών Φόρων (πχ απόδ.είσπρ.φόρ.διαμονής), πλέον έχουμε και Τύπους Παραστατικών Διακίνησης ως εξής:

 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΟΣ 9

9.1 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ
9.2 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
9.3 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΔΟΣ 10

10.1 ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ
10.2 ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

 

 • Ένα ενδεικτικό παράδειγμα: Επιχείρηση με δραστηριότητα Ex-Van πωλήσεων, θα μπορεί να εκδίδει, κατά τη φόρτωση, δελτίο αποστολής με διαβίβαση 9.2 «Συγκεντρωτικό ΔΑ» (χωρίς πελάτη), ενώ στην ολοκλήρωση πώλησης επί αυτοκινήτου θα εκδίδει δελτίο αποστολής με 9.1 «Συσχετιζόμενο ΔΑ» σε συσχέτιση με το Συγκεντρωτικό Δ.Α(9.2).
 • Σημειώνεται ότι, και τα Τιμολόγια, εφόσον αφορούν και διακίνηση, θα έχουν τα απαραίτητα πεδία προς συμπλήρωση ώστε να διαβιβάζεται η αναγκαία πληροφορία της διακίνησης στο MyDATA.
 1. Τα αναγκαία πεδία των  παραστατικών διακίνησης έχουν ως εξής:

 

1 Πλήρης επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) των αντισυμβαλλομένων2
2 Είδος και ποσότητα των διακινούμενων αγαθών
3 Ημερομηνία που έγινε η διακίνηση3

2 Οι συμβαλλόμενοι στα Δελτία Αποστολής αντιστοιχούν σε ρόλους, και δεν περιορίζονται μόνο στους δύο (εκδότης λήπτης) που εμφανίζονται στα τιμολόγια.

3 Η ημερομηνία διακίνησης μπορεί να διαφέρει από την ημερομηνία της έκδοσης (πχ εκδίδουμε ΔΑ με σημερινή ημερομηνία, αλλά με ημερομηνία διακίνησης την αυριανή)

 1. Οι Ρόλοι των συμβαλλομένων στα Ψηφιακά Δελτία Διακίνησης είναι οι εξής:

 

Α/Α ΡΟΛΟΣ ΑΦΜ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1 ΕΚΔΟΤΗΣ Το πρόσωπο που εκδίδει Ψηφιακό Δελτίο Διακίνησης και ενεργεί την αποστολή
2 ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Το πρόσωπο που συνιστά τον φυσικό παραλήπτη
3 ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ Το πρόσωπο που δίνει την εντολή στον εκδότη
4 ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ Το πρόσωπο που μεταφέρει τα είδη – Αποκτά ρόλο όταν αλλάζει το μεταφορικό μέσο διακίνησης (διαβίβαση αριθμού κυκλοφορίας στο MyDATA)
5 ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ Το πρόσωπο που δίνει την εντολή στον αντισυμβαλλόμενο
6 ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ ΤΡΙΤΟΣ Κάθε πρόσωπο που παραλαμβάνει για λογαριασμό του αντισυμβαλλομένου σε δική του εγκατάσταση

 

Πχ1 εταιρεία Α στην Αθήνα πουλάει στην εταιρεία Β στην Κρήτη. Και οι δύο για την αποθήκευση των αποθεμάτων τους συμβάλλονται με εταιρείες παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής (3pl). Επίσης, μια μεταφορική εταιρεία Γ, αναλαμβάνει από το λιμάνι των Χανίων να παραλάβει το εμπόρευμα.

Οι ρόλοι έχουν ως εξής

 • Αποστολέας η εταιρεία Α
 • Παραλήπτης η εταιρεία Β
 • Εκδότης η εταιρεία 3pl που συμβάλλεται με την εταιρεία Α
 • Αντισυμβαλλόμενος η εταιρεία 3pl που συμβάλλεται με την εταιρεία Β
 • Μεταφορέας η εταιρεία Γ

Πχ2 η εταιρεία Χ πουλάει στην εταιρεία Y. Η εταιρεία Υ, ζητά την απευθείας μεταφορά του εμπορεύματος σε δικό της πελάτη, την εταιρεία Ζ. Στην προκειμένη περίπτωση, το ΔΑ εμφανίζει ως Παραλήπτη Τρίτο την εταιρεία Ζ.

 1. Μετά τις νέες προσθήκες κατηγοριών, έχουμε πλέον τους εξής επιλέξιμους σκοπούς διακίνησης:
Α/Α ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ
1 ΠΩΛΗΣΗ
2 ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ
3 ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ
4 ΕΚΘΕΣΗ
5 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
6 ΦΥΛΑΞΗ
7 ΑΓΟΡΑ
8 ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
9 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
10 ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ
11 ΕΓΓΥΗΣΗ
12 ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
13 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
14 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ
15 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
16 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
17 ΕΝΔΟΔΙΑΚΙΝΗΣΗ (ΜΕΤΑΞΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ)
18 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ (ΕΝΔΟΔΙΑΚΙΝΗΣΗ)
19 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΛΕΚΤΙΚΟ)

 

 1. Οι διαθέσιμες μονάδες μέτρησης, μετά τις τελευταίες προσθήκες, διαμορφώνονται ως εξής:
Α/Α ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΠΛΗΘΟΣ_ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ)
2 ΚΙΛΑ
3 ΛΙΤΡΑ
4 ΜΕΤΡΑ
5 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
6 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 

 1. Μερικά ακόμα πρόσθετα πεδία για συμπλήρωση είναι τα κάτωθι
Α/Α ΛΟΙΠΑ ΠΕΔΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ
1 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 4
2 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ (ΕΝΙΑΙΟ ΚΩΔΙΚΟΛΟΓΙΟ) 5
3 ΕΙΔΟΣ 6
4 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
5 ΩΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ Α/Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΤΗ
7 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ Α/Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΗΠΤΗ

4  Η εσωτερική κατηγοριοποίηση – κωδικοποίηση ειδών όπως την έχει διαμορφώσει η επιχείρηση πχ στο erp της

5  Τα ΔΑ πρέπει να αναγράφουν τα μεταφερόμενα είδη και με την επίσημη ονοματολογία εμπορευμάτων TARIC

6 Η περιγραφή είδους, όπως έχει διαμορφωθεί στο erp της επιχείρησης.

 1. Επίσης, επιτρέπεται η συμπλήρωση παρατηρήσεων – επισημάνσεων με εισαγωγή πληροφοριών όπως
 • η ποσότητα μεταφόρτωσης,
 • η ημερομηνία και η ώρα μεταφόρτωσης,
 • ο αριθμός κυκλοφορίας,
 • η τελική ζυγιζόμενη ποσότητα (κιλά),
 • η δυνατότητα διακίνησης άνευ μεταφορικού μέσου, καθώς και
 • η συμπλήρωση των «ρόλων ΑΦΜ» (Αποστολέα – Μεταφορέα – Παραλήπτη – Παραλήπτη τρίτου – Λοιπών Συσχετιζόμενων Οντοτήτων)
 1. Η διαβίβαση των Ψηφιακών Δελτίων Διακίνησης στο MyDATA θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο, με λήψη ΜΑΡΚ, και δημιουργία δισδιάστατου γραμμωτού κώδικα QR Code για την άμεση πρόσβαση στην ψηφιακή υπηρεσία της πλατφόρμας myDATA.

============================================

 

Τέλος, ακολουθεί παράθεση παραρτήματος με αποσπάσματα των Α. 1170/2023 και 5073/2023 σχετικά με το Ψηφιακό Δελτίο Διακίνησης

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

 

Α’ ΜΕΡΟΣ

Α. 1170/2023 (με ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ την 31/10/2023)

 

Σχετικά με τα Ψηφιακά Δελτία Αποστολής,

Οι τροποποιήσεις που έφερε η Α.1170 στην Α. 1138/2020

 • Η παρ. 3 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Οι υπόχρεοι της παρ. 1 διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε.:

α) δεδομένα των λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν για την τεκμηρίωση των συναλλαγών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 8, 10 και 12 του ν. 4308/2014 (τιμολόγια στοιχεία λιανικής πώλησης και παραστατικά διακίνησης),

β) ………………

γ) ………………

δ)………………..

 • Οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 3 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Για τα τιμολόγια, περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α) ……………….

β) ………………….

γ) …………………..

δ) Για τα παραστατικά διακίνησης, περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:

 1. Πλήρης επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) των αντισυμβαλλομένων
 2. Είδος και ποσότητα των διακινούμενων αγαθών

iii. Ημερομηνία που έγινε η διακίνηση

ε) ………………………..

 1. «………………………» Ειδικότερα στην περίπτωση των παραστατικών διακίνησης τα σχετικά δεδομένα που διαβιβάζονται ορίζονται σύμφωνα με την απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 9Γ του άρθρου 5 του ν. 4308/2014.
 2. Τα ως άνω δεδομένα διαβιβάζονται και για τα συσχετιζόμενα με το εκδοθέν παραστατικό πώλησης παραστατικά, όπως το δελτίο αποστολής, «………………», το δελτίο ποσοτικής παραλαβής, «………….».

 

 • Η παρ. 6 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. «……»

Στα λογιστικά στοιχεία που εκδίδονται,

o             είτε με τη χρήση προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό ERP),

o             είτε μέσω της Εφαρμογής Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε. (timologio), καθώς και

o             στα εκδοθέντα παραστατικά της περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 2

από την 1.1.2024 και εφεξής είναι υποχρεωτικό να υπάρχει και δισδιάστατος γραμμωτός κώδικας (QR code), στον οποίο εμπεριέχεται σύνδεσμος για την άμεση πρόσβαση σε ψηφιακή υπηρεσία της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA για την άμεση επισκόπηση σε φυλλομετρητή ιστού (browser) είτε της σύνοψης, είτε του συνόλου του παραστατικού, είτε και των δύο, όπως αυτά έχουν διαβιβασθεί. Κατά την επιτυχή διαβίβαση ενός παραστατικού στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA (με τη χρήση μεθόδου SendInvoices), επιστρέφεται κω-δικοποιημένο κείμενο το οποίο χρησιμοποιείται από τα προγράμματα διαχείρισης επιχειρήσεων προκειμένου να δημιουργήσουν το QR code (τύπου URL), μέσω του οποίου γίνεται επισκόπηση του παραστατικού.

Σε περίπτωση απώλειας διασύνδεσης με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, η οποία αποδεικνύεται από την υπόχρεη οντότητα με κάθε πρόσφορο μέσο, τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων διαβιβάζονται αμελλητί με την αποκατάσταση της διασύνδεσης, με την ένδειξη «Απώλεια Διασύνδεσης».

Η υπόχρεη οντότητα οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή εκ νέου απώλειας της διασύνδεσης. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα διαβιβάζονται το αργότερο εντός μιας (1) ημέρας από την καταληκτική ημερομηνία διαβίβασής τους, είτε από το κανάλι διαβίβασης που εκ-δόθηκαν ή διαβιβάστηκαν αρχικά ανεπιτυχώς, είτε από τα προγράμματα διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/ λογιστικό, ERP), είτε από την ειδική φόρμα καταχώρησης εφόσον τηρούνται τα όρια χρήσης της.

Η ανωτέρω διαδικασία για τη διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA ανά κανάλι διαβίβασης, ισχύει για όλες τις περιπτώσεις Τύπων Παραστατικών του Παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Στην περίπτωση έκδοσης των λογιστικών στοιχείων με τη χρήση Παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων, ισχύουν τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1035/2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. «……………..».

 

 • Στο Παράρτημα «Τύποι και Δεδομένα Παραστατικών Πίνακας προστίθενται-αντικαθίστανται-τροποποιούνται οι παρακάτω τιμές ανά περίπτωση:

Πίνακας 1:

 1. Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών:

 

α) ………………….

β) Είδος Παραστατικού 9 Παραστατικά Διακίνησης Παράδοσης [τροποποίηση]

– 9.1 Δελτίο Αποστολής Συσχετιζόμενο [τροποποίηση]

– 9.2 Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής [τροποποίηση]

– 9.3 Δελτίο Αποστολής [τροποποίηση]

γ) …………………..

δ) Είδος Παραστατικού 10 Παραστατικά Διακίνησης Ποσοτικής Παραλαβής (τροποποίηση)

– 10.1 Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής Συσχετιζόμενο [τροποποίηση]

– 10.2 Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής [τροποποίηση]

 

ε) …………………..

 

 1. Στήλες Δεδομένων Παραστατικών:

Πίνακας 2:

Στήλη 18_Σκοπός Διακίνησης

– Αγορά[προσθήκη]

– Εφοδιασμός πλοίων και αεροσκαφών [προσθήκη]

– Επεξεργασία – Συναρμολόγηση – Αποσυναρμολόγηση [τροποποίηση]

– Δωρεάν διάθεση [προσθήκη]

– Εγγύηση[προσθήκη]

– Χρησιδανεισμός [προσθήκη]

– Αποθήκευση σε Τρίτους [προσθήκη]

– Επιστροφή από Φύλαξη [προσθήκη]

– Ανακύκλωση [προσθήκη]

– Καταστροφή άχρηστου υλικού [προσθήκη]

– Ενδοδιακίνηση (Μεταξύ Εγκαταστάσεων Οντότητας) [τροποποίηση]

– Διακίνηση Παγίων (Ενδοδιακίνηση) [προσθήκη]

– Λοιπές Διακινήσεις_[Λεκτικό] [προσθήκη]

 

Στήλη 20_ Μονάδα Μέτρησης Ποσότητας

– Τεμάχια_[Πλήθος_Λεκτικό Είδους Συσκευασίας] [τροποποίηση]

– Μέτρα [προσθήκη]

– Τετραγωνικά Μέτρα [προσθήκη]

– Κυβικά Μέτρα [προσθήκη]

Στήλη 21 Ποσότητα [τροποποίηση]

Στήλη 40_ Παρατηρήσεις – Επισημάνσεις

«……»

– Διακίνηση Αγαθών [προσθήκη]

– Ποσότητα Μεταφόρτωσης_Α/Α [προσθήκη]

– Αριθμός κυκλοφορίας “Ρ” [προσθήκη]

– Τελική Ζυγιζόμενη Ποσότητα (κιλά) [προσθήκη]

– Διακίνηση Άνευ Μεταφορικού Μέσου_Ίδιος [προσθήκη]

– Ημερομηνία και ώρα μεταφόρτωσης [προσθήκη]

– ΑΦΜ_Επωνυμία Λοιπών Συσχετιζόμενων Οντοτήτων [τροποποίηση]: Ρόλοι ΑΦΜ

«……»

– Αποστολέας [προσθήκη]

– Μεταφορέας [προσθήκη]

– Παραλήπτης [προσθήκη]

– Παραλήπτης Τρίτος [προσθήκη]

– Λοιπές Συσχετιζόμενες Οντότητες [προσθήκη]

Στήλη 43_ Κωδικός Είδους (Ενιαίο Κωδικολόγιο) [προσθήκη]

Στήλη 44_ Κωδικός Είδους Επιχείρησης [προσθήκη]

Στήλη 45_ Είδος [προσθήκη]

Στήλη 46_ Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Αποστολής [προσθήκη]

Στήλη 47_ Ώρα Ολοκλήρωσης Αποστολής [προσθήκη]

Στήλη 48_ Διεύθυνση έναρξης διακίνησης εκτός α/α Εγκατάστασης Εκδότη[προσθήκη]

Στήλη 49_ Διεύθυνση ολοκλήρωσης διακίνησης εκτός α/α Εγκατάστασης Λήπτη [προσθήκη].

 

Β’ ΜΕΡΟΣ

N 5073/ 2023 (με ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ την 11/12/2023)

 

Το άρθρο 8 του Ν 5073/ 2023 ενσωματώνει για πρώτη φορά κυρώσεις στον ΚΦΔ (Ν. 4987/2022) αναφορικά με την μη διαβίβαση στην ΑΑΔΕ των Ψηφιακών παραστατικών διακίνησης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το νέο άρθρο 54ΙΓ του ΚΦΔ,

«1. Σε οντότητα που παραβιάζει την υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου 15Α παραλείποντας να διαβιβάσει ή διαβιβάζοντας εκπρόθεσμα τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις:

α) ……

γ) ……

γ) ……

δ) αν δεν διαβιβάσει ψηφιακά παραστατικά διακίνησης, πρόστιμο εκατό ευρώ (100 €) για κάθε παράβαση μη διαβίβασης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (500 €) σε ημερήσια βάση και τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €) ανά φορολογικό έτος»

ε) ……

«……»

Σε περίπτωση παραβάσεων εκπρόθεσμης διαβίβασης των περ. α), β) και δ) επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του αντίστοιχου προστίμου που προβλέπεται σε περίπτωση μη διαβίβασης

 

 1. Αν διαπραχθεί η ίδια παράβαση εντός πέντε (5) ετών από την κοινοποίηση πράξης επιβολής προστίμου της παρ. 1, τα πρόστιμα της παρ. 1 διπλασιάζονται και για κάθε νέα ίδια παράβαση εντός της πενταετίας τετραπλασιάζονται, χωρίς να υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια των περ. α), β) και δ) της παρ. 1 ανά φορολογικό έτος. «……».

 

 1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά από εισήγηση του Διοικητή ορίζονται

o             η έναρξη εφαρμογής και

o             οι οντότητες,

στις οποίες εφαρμόζονται οι παρ. 1 και 2.

 

 1. Με απόφαση του Διοικητή καθορίζονται η διαδικασία και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των κυρώσεων της παρ. 1, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των υπότροπων οντοτήτων της παρ. 2, ο τρόπος, ο χρόνος και το μέσο δημοσιοποίησης, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.»
Συντακτική ομάδα taxvoice.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ