Εγχειρίδιο myDATA με βασικές ερωτήσεις-απαντήσεις!

0
5471

 

Εγχειρίδιο myDATA με βασικές ερωτήσεις-απαντήσεις:

 

A)Μέρος πρώτο-γενικά θέματα:

1)Ποιες είναι και τι περιλαμβάνουν οι Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών;

Η ΑΑΔΕ έχει δημιουργήσει Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών (παράρτημα Α.1138/2020), μέσω των οποίων διαβιβάζεται αυτοματοποιημένα ανά δηλούμενη εγκατάσταση η «Σύνοψη» των εκδοθέντων παραστατικών (στοιχεία αντισυμβαλλόμενων – αξίες – φόροι – χαρτόσημα – τέλη), χωρίς την αναλυτική διάκριση των ειδών (αγαθών – υπηρεσιών), καθώς και η «Σύνοψη» λογιστικών εγγραφών (όχι το σύνολο των διενεργούμενων λογιστικών εγγραφών εκάστου φορολογικού έτους).

2)Ποιες είναι οι κατηγορίες των Τυποποιήσεων Δεδομένων Παραστατικών;

Α Οι κατηγορίες των Παραστατικών ΑΑΔΕ είναι τρεις (3) οι Α1-Α2, Β1-Β2 και Γ. 1. Οι κατηγορίες Α1 (Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη – ημεδαπής / αλλοδαπής) και Α2 (Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη – ημεδαπής / αλλοδαπής) περιέχουν δεδομένα παραστατικών συναλλαγών που διενεργεί η οντότητα ως Εκδότης, στην ημεδαπή και αλλοδαπή. 2. Οι κατηγορίες Β1 (Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη – ημεδαπής / αλλοδαπής) και Β2 (Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη – ημεδαπής / αλλοδαπής) περιέχουν δεδομένα παραστατικών συναλλαγών που διενεργεί η οντότητα ως Λήπτης στην ημεδαπή και αλλοδαπή. 3. Η κατηγορία Γ (Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων-Εξόδων) περιέχει δεδομένα εγγραφών οντότητας, για την τακτοποίηση εσόδων – εξόδων και τον τελικό  προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος. Οι τρεις (3) Κατηγορίες Παραστατικών Α, Β, Γ, αναλύονται, σε δεκαεπτά (17) Είδη Παραστατικών και σε πενήντα δύο (52) Τύπους Παραστατικών.

3)Ποια παραστατικά περιλαμβάνονται στην Κατηγορία Α1 ;

Η Κατηγορία Α1 περιέχει τα Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη – ημεδαπής / αλλοδαπής (χονδρικές πωλήσεις αγαθών/υπηρεσιών), π.χ. Τιμολόγιο Πώλησης, Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, Τίτλος Κτήσης, Πιστωτικό Τιμολόγιο κ.α. όπως περιγράφονται στο Παράρτημα της Α.1138/2020, στην Αναλυτική Περιγραφή Λειτουργίας και στην Επιχειρησιακή Ανάλυση Παραστατικών που αναρτήθηκαν στο site https://www.aade.gr/mydata της ΑΑΔΕ.

4)Ποια παραστατικά περιλαμβάνονται στην Κατηγορία Α2;

Α Η Κατηγορία Α2 περιέχει τα Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη – ημεδαπής / αλλοδαπής (λιανικές πωλήσεις αγαθών/υπηρεσιών), όπως περιγράφονται στο Παράρτημα της Α.1138/2020, στην Αναλυτική Περιγραφή Λειτουργίας και στην Επιχειρησιακή Ανάλυση Παραστατικών που αναρτήθηκαν στο site https://www.aade.gr/mydata της ΑΑΔΕ

5)Ποια παραστατικά περιλαμβάνονται στην Κατηγορία Β1;

Α Η Κατηγορία Β1 περιέχει τα Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη – ημεδαπής / αλλοδαπής (π.χ. αγορές / έξοδα / λήψη παρεχόμενων υπηρεσιών λιανικής), όπως περιγράφονται στο Παράρτημα της Α.1138/2020, στην Αναλυτική Περιγραφή Λειτουργίας και στην Επιχειρησιακή Ανάλυση Παραστατικών που αναρτήθηκαν στο site https://www.aade.gr/mydata της ΑΑΔΕ.

6)Ποια παραστατικά περιλαμβάνονται στην Κατηγορία Β2;

Α Η Κατηγορία Β2 περιέχει τα Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη – ημεδαπής / αλλοδαπής και συγκεκριμένα τις παρακάτω περιπτώσεις: α) αποκτήσεις – λήψη παρεχόμενων υπηρεσιών χονδρικής αλλοδαπής, β) εξαιρούμενες Οντότητες ημεδαπής π.χ. ΕΦΚΑ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Εταιρίες τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, Εταιρίες εκμεταλλευτών διοδίων, Πιστωτικά Ιδρύματα, η Τράπεζα της Ελλάδος και γ) παραστατικά της κατηγορίας Α1 με αποστολέα το Λήπτη λόγω παράλειψης διαβίβασης από τον Εκδότη ημεδαπής (στην περίπτωση που δεν διαβίβασε τη σχετική Σύνοψη μέσα στην οριζόμενη προθεσμία) όπως περιγράφονται στην Αναλυτική Περιγραφή Λειτουργίας και στην Επιχειρησιακή Ανάλυση Παραστατικών που αναρτήθηκε στο site https://www.aade.gr/mydata της ΑΑΔΕ.

7)Ποια παραστατικά περιλαμβάνονται στην Κατηγορία Γ;

Α Η Κατηγορία Γ περιέχει τις Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων-Εξόδων διακριτά, για μισθοδοσία (μηνιαία), και αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά για αποσβέσεις και λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων /εξόδων (π.χ. προβλέψεις, αναμορφώσεις κ.α.) έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα της Α.1138/2020, στην Αναλυτική Περιγραφή Λειτουργίας και στην Επιχειρησιακή Ανάλυση Παραστατικών που αναρτήθηκαν στο site https://www.aade.gr/mydata της ΑΑΔΕ.

8)Τι είναι οι «Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων-Εξόδων» της Κατηγορίας Γ των Τυποποιήσεων Δεδομένων Παραστατικών ΑΑΔΕ και με ποια περιοδικότητα διαβιβάζονται στη πλατφόρμα;

Οι «Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων-Εξόδων» της Κατηγορίας Γ των Τυποποιήσεων Δεδομένων Παραστατικών ΑΑΔΕ είναι οι εγγραφές που διενεργεί η οντότητα στο λογιστικό της σύστημα.

Αυτές λαμβάνουν δεδομένα που διαβιβάζονται και σχετίζονται με εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της Ψηφιακής Πλατφόρμας myDATA.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται διακριτά οι παρακάτω εγγραφές:

 1. Οι εγγραφές μισθοδοσίας μηνιαίως
 2. Η εγγραφή αποσβέσεων, αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά έως την υποβολή ΔΦΕ
 3. Οι Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων – Λογιστική Βάση, αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά έως την υποβολή ΔΦΕ (με χαρακτηρισμούς για ανάγκες συμπλήρωσης Ε3)
 4. Οι Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων – Λογιστική Βάση, αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά έως την υποβολή ΔΦΕ (με χαρακτηρισμούς για ανάγκες συμπλήρωσης Ε3)
 5. Οι Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων – Φορολογική Βάση, αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά έως την υποβολή ΔΦΕ (με χαρακτηρισμούς για ανάγκες συμπλήρωσης Ε3 – Ε1 ή Ε3-Ν)
 6. Οι Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων – Φορολογική Βάση, αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά έως την υποβολή ΔΦΕ (με χαρακτηρισμούς για ανάγκες συμπλήρωσης Ε3 – Ε1 ή Ε3-Ν) ετησίως.

9)Ποια είναι τα Αντικριζόμενα Παραστατικά;

Αντικριζόμενα είναι τα Παραστατικά που περιέχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης του Εκδότη και του Λήπτη για συναλλαγές ημεδαπής / αλλοδαπής π.χ. συναλλαγές χονδρικής (Β2Β). Περιλαμβάνονται και οι συναλλαγές με το Δημόσιο (B2G). Είναι οι Τύποι Παραστατικών Α1 για Εκδότη και Β2 για Λήπτη

10)Ποια είναι τα Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά;

Μη Αντικριζόμενα είναι τα Παραστατικά που περιέχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης μόνο του Εκδότη (συναλλαγές λιανικής ημεδαπής / αλλοδαπής – B2C). Είναι οι Τύποι Παραστατικών Α2 για Εκδότη και Β1 για Λήπτη.

11)Τι διαβιβάζει ο Εκδότης του παραστατικού;

Η οντότητα ως Εκδότης διαβιβάζει τη Σύνοψη και Χαρακτηρισμό Συναλλαγών όλων των Παραστατικών αντικριζόμενων ή μη που εκδίδει (χονδρική, λιανική, εμπορία, παροχή στην ημεδαπή ή αλλοδαπή). Είναι οι Τύποι Παραστατικών Α1 και Α2.

12)Τι διαβιβάζει ο Λήπτης του παραστατικού;

Η οντότητα ως Λήπτης διαβιβάζει το Χαρακτηρισμό Συναλλαγών για τα Αντικριζόμενα Παραστατικά ημεδαπής (κατ. Α1) καθώς και τη Σύνοψη και το Χαρακτηρισμό Συναλλαγών των Αντικριζόμενων ή μη Παραστατικών ημεδαπής αλλοδαπής που λαμβάνει (κατ. Β1, Β2)

13)Τι διαβιβάζουν επιπλέον όλες οι οντότητες;

Οι οντότητες διαβιβάζουν τις Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων – Εξόδων για τη διαμόρφωση του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος

14)Ποιοι είναι οι χαρακτηρισμοί Εσόδων;

Οι Χαρακτηρισμοί των εσόδων είναι οι παρακάτω: Έσοδα (+) / (-) 1.1_Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων (+) / (-) 1.2_Έσοδα από Πώληση Προϊόντων (+) / (-) 1.3_Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (+) / (-) 1.4_Έσοδα από Πώληση Παγίων (+) / (-) 1.5_Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη (+) / (-) 1.6_Αυτοπαραδόσεις / Ιδιοχρησιμοποιήσεις (+) / (-) 1.7_Έσοδα για λ/σμο τρίτων (+) / (-) 1.8_Έσοδα προηγούμενων χρήσεων (+) / (-) 1.9_Έσοδα επομένων χρήσεων (+) / (-) 1.10_Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων (+) / 1.95_Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων(+)/ (-)

15)Ποιοι είναι οι χαρακτηρισμοί των Εξόδων;

Οι Χαρακτηρισμοί των εξόδων είναι οι παρακάτω: Έξοδα (-) / (+) 2.1_Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+) 2.2_Αγορές Α’-Β’ Υλών (-) / (+) 2.3_Λήψη Υπηρεσιών (-) / (+) 2.4_Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+) 2.5_Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) /(+) 2.6_Αμοιβές και Παροχές προσωπικού (-) / (+) 2.7_Αγορές Παγίων (-) / (+) 2.8_Αποσβέσεις Παγίων (-) / (+) 2.9_Έξοδα για λ/σμο τρίτων (-) / (+) 2.10_Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (-) / (+) 2.11_Έξοδα επομένων χρήσεων (-) / (+) 2.12_Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων (-) / (+) 2.13_Αποθέματα Έναρξης Περιόδου (Ε3 προηγ. Περιόδου) (-) 2.14_Αποθέματα Λήξης Περιόδου (Ε3 τρέχουσας Περιόδου) (+) 2.95_Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (-)/ (+)

16)Ποιοι είναι οι επιτρεπτοί συνδυασμοί Τύπος Παραστατικού – Κατηγορία Χαρακτηρισμού – Τύπος Χαρακτηρισμού;

Πληροφορίες για τους επιτρεπόμενους συνδυασμούς ανά τύπο παραστατικού – κατηγορία χαρακτηρισμού – τύπο χαρακτηρισμού θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.aade.gr/dl_assets/mydata/sindiasmoi_xaraktirismwn.xls

17)Τι διαβιβάζεται στα ηλεκτρονικά βιβλία;

Στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ:

 • Διαβιβάζεται και καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των Επιχειρήσεων
 • Γίνεται Χαρακτηρισμός των καταχωρούμενων συναλλαγών
 • Διενεργούνται  οι αναγκαίες Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους.

18)Πόσα είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία της ψηφιακής πλατφόρμας my DATA της Α.Α.Δ.Ε.;

Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία που εμφανίζονται στη πλατφόρμα myDATA είναι δύο και συγκεκριμένα:

 1. Το Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών (Αναλυτικό Βιβλίο), όπου καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των οντοτήτων, διενεργείται ο χαρακτηρισμός των συναλλαγών και καταχωρούνται οι λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους
 2. Το Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης (Συνοπτικό Βιβλίο), όπου εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα δεδομένα της Οντότητας σε μηνιαία και ετήσια βάση.

19)Τι είναι «Σύνοψη Παραστατικού»;

Ως «Σύνοψη παραστατικού» νοούνται τα στοιχεία του υποχρεωτικού περιεχομένου του παραστατικού χωρίς την αναλυτική διάκριση των ειδών (αγαθών – υπηρεσιών), όπως προβλέπεται στο Παράρτημα της Α.1138/2020.

20)Τι είναι ο «Χαρακτηρισμός Συναλλαγών»;

Ως «Χαρακτηρισμός Συναλλαγών» νοείται η υποχρέωση των οντοτήτων να λογιστικοποιούν τα δεδομένα τους για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων καθώς και για την κάλυψη αναγκών της εσωτερικής τους οργάνωσης.

21)Τι είναι ο «Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ.)»;

Ως «Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ.)» νοείται ο Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης που χορηγείται από την Α.Α.Δ.Ε. για κάθε έγκυρη διαβίβαση δεδομένων στην Πλατφόρμα myDATA.

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων