Πρακτικός οδηγός για το ΦΠΑ στην εκπαίδευση!

0
7031

Πρακτικός οδηγός για τον ΦΠΑ στην εκπαίδευση με τη μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων!

 

Ο Κώδικας ΦΠΑ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι απαλλάσσονται από τον φόρο:

 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόμενες με αυτήν παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που παρέχονται από δημόσια εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα από την, κατά περίπτωση αρμόδια αρχή.
 • Η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Στο σημερινό μας άρθρο, μέσα από μια διαδικασία χρηστικών ερωτήσεων-απαντήσεων που βασίζονται στη νομολογία, θα προσπαθήσουμε να ξεδιαλύνουμε το ζήτημα επιβολής ή μη ΦΠΑ στην εκπαίδευση, με συγκεκριμένα παραδείγματα που αντιμετωπίζουμε στην πράξη.

Ερώτηση: Τελικά ποια πρόσωπα απαλλάσσονται από την επιβολή ΦΠΑ στην εκπαίδευση; Ποιος είναι αρμόδιος να το κρίνει αυτό σε κάθε περίπτωση;

Απάντηση: Στην απαλλαγή από τον ΦΠΑ εμπίπτουν όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή επανακατάρτισης που παρέχονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα( δημόσια ή ιδιωτικά), ανεξαρτήτως της ονομασίας και της μορφής τους(εκπαιδευτήρια, σχολές, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, εταιρίες διεξαγωγής επιμορφωτικών σεμιναρίων, φροντιστήρια, ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης κλπ..), αρκεί να είναι αναγνωρισμένα από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή. Στην περίπτωση που δεν απαιτείται από το Νόμο άδεια της αρμόδιας αρχής για τη λειτουργία ενός φορέα εκπαίδευσης ή δεν καθορίζεται αρμόδια αρχή για την αναγνώριση του φορέα, αρμόδιος να κρίνει με βάση τα πραγματικά περιστατικά, αν συντρέχει απαλλαγή ή όχι από τον ΦΠΑ, είναι ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ.

Ερώτηση:  Περιλαμβάνεται η επαγγελματική εκπαίδευση και η επιμόρφωση που παρέχεται μέσω σεμιναρίων στις κατηγορίες που έχουν απαλλαγή από την επιβολή ΦΠΑ στην εκπαίδευση;

Απάντηση: Στην έννοια της εκπαίδευσης περιλαμβάνονται οι παραπάνω κατηγορίες, ανεξάρτητα από το πρόσωπο που την παρέχει, φυσικό ή νομικό και κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.

Ερώτηση: Εμπίπτουν στις απαλλακτικές διατάξεις οι υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχονται από τρίτο πρόσωπο όταν η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος ανατίθεται από τον οργανωτή στο τρίτο πρόσωπο;

Απάντηση: Ναι, ανεξάρτητα αν το τρίτο πρόσωπο είναι φυσικό ή νομικό, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα και ανεξάρτητα αν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιδοτείται ή όχι από άλλο φορέα. Αντίθετα, οι επί μέρους εργασίες που περιορίζονται αποκλειστικά στην οργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος( πχ εξεύρεση αιθουσών διδασκαλίας, καθηγητών κλπ..), υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ, διότι οι υπηρεσίες αυτές δεν συνιστούν υπηρεσίες εκπαίδευσης.

Ερώτηση: Τα μαθήματα μουσικής εμπίπτουν στις απαλλακτικές διατάξεις;

Απάντηση: Στην έννοια της απαλλασσόμενης από τον φόρο εκπαίδευσης, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι υπηρεσίες εκμάθησης από τα δημοτικά και ιδιωτικά μουσικά εκπαιδευτήρια( ωδεία και μουσικές σχολές), εφόσον αυτά λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Με βάση τα παραπάνω για παράδειγμα μια ατομική επιχείρηση, που είναι αναγνωρισμένη από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή και παραδίδει μαθήματα μουσικής μουσικών οργάνων σε παιδιά ηλικίας τριών ετών και πάνω, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ.

Ερώτηση: Τα κέντρα μελέτης μαθημάτων απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ;

Απάντηση: Τα κέντρα μελέτης μαθημάτων υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ.

Ερώτηση: Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες εμπίπτουν στις απαλλακτικές διατάξεις;

Απάντηση: Σύμφωνα με ερμηνεία της διοίκησης διευκρινίστηκε ότι απαλλάσσονται του ΦΠΑ και οι υπηρεσίες εκπαίδευσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Ερώτηση: Τι ισχύει για τα νηπιαγωγεία, τους παιδικούς σταθμούς και τα σχολεία προβληματικών παιδιών;

Απάντηση: Όπως ερμηνεύτηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στην έννοια της εκπαίδευσης περιλαμβάνεται και η προσχολική εκπαίδευση και αγωγή. Συνέπεια αυτού είναι ότι απαλλάσσονται τα νηπιαγωγεία, οι παιδικοί σταθμοί, καθώς και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, ανεξάρτητα με το πρόσωπο που παρέχει τις υπηρεσίες αυτές της προσχολικής εκπαίδευσης και αγωγής( φυσικό ή νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής), με μόνη προϋπόθεση ότι εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας ή άλλο Υπουργείο. Επίσης οι υπηρεσίες μεταφοράς, σίτισης και στέγασης των μαθητών θεωρούνται ότι συνδέονται με στενά με την προσφερόμενη εκπαίδευση και απαλλάσσονται και αυτές του φόρου, με βασική προϋπόθεση όμως να μην παρέχονται από τρίτους( πχ μεταφορική εταιρία). Αντίστοιχα ισχύουν τα παραπάνω και για κάθε μορφής εκπαίδευση, άσκηση ή αγωγή που παρέχεται σε προβληματικά παιδιά, όπως τα παραπληγικά, τα σπαστικά, τα απροσάρμοστα , τα αυτιστικά κλπ.

Ερώτηση: Οι σχολές χορού απαλλάσσονται του ΦΠΑ και αν ναι με ποιες προϋποθέσεις;

Απάντηση: Οι σχολές χορού που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχουν αδειοδοτηθεί από την Περιφέρεια με βάση τα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα, απαλλάσσονται για τα έσοδα τους από τον ΦΠΑ, εκτός αν αυτά προέρχονται από υπηρεσίες εκμάθησης έντεχνου χορού, ντίσκο, τζαζ, ταγκό κλπ, οι οποίες υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ.

Ερώτηση: Απαλλάσσονται του ΦΠΑ οι καθηγητές φυσικής αγωγής με ειδίκευση στην προσαρμοσμένη κινητική αγωγή-δραστηριότητα;

Απάντηση: Οι υπηρεσίες αυτές υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ. Απαλλάσσονται όμως από τον ΦΠΑ αν διαπιστωθεί ότι  παρέχονται σε παιδιά με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ερώτηση: Τι ισχύει ως προς την επιβολή ΦΠΑ για τις σχολές δραματικής τέχνης και κινηματογραφίας;

Απάντηση: Οι αναγνωρισμένες από το Κράτος σχολές δραματικής τέχνης και κινηματογραφίας, απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.

Ερώτηση: Η εκπαίδευση που εξυπηρετεί σκοπούς ερασιτεχνικούς ή ψυχαγωγικούς απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ;

Απάντηση: Η εκπαίδευση που δεν είναι επαγγελματική, αλλά εξυπηρετεί σκοπούς ερασιτεχνικούς ή ψυχαγωγικούς, υπάγεται στον ΦΠΑ ως μη εμπίπτουσα στην έννοια της απαλλασσόμενης του ΦΠΑ εκπαίδευσης.

Ερώτηση: Εμπίπτουν στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες οι σχετικές με τον επαγγελματικό προσανατολισμό υπηρεσίες;

Απάντηση: Οι σχετικές με τον επαγγελματικό προσανατολισμό υπηρεσίες, υπάγονται στον ΦΠΑ, καθώς θεωρούνται συμβουλευτικές υπηρεσίες και όχι εκπαιδευτικές.

Θα επανέλθουμε σε επόμενα άρθρα μας με τη χρηστική μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων και σε άλλα ζητήματα σε σχέση με το πώς θα διαχειριζόμαστε τον ΦΠΑ, αναδεικνύοντας ευαίσθητα θέματα που απασχολούν τα λογιστήρια καθημερινά!

Διατάξεις:

 • Άρθρο 22 Ν.2859/2000, περ. ιβ, ιγ
 • ΠΟΛ 1282/1992
 • Π.4336/3162/Εγκ.10/1987
 • ΔΕΕΦΑ 1167158 ΕΞ 2016
 • ΔΕΕΦΑ 1045742 ΕΞ 2016
 • ΠΟΛ 1285/1998
 • Σ 924/1751, ΠΟΛ 112/02-04-1987
 • Δ 14Β 1149814 ΕΞ 2013
 • Δ 14Β 1087424 ΕΞ 2013
 • ΠΟΛ 1168/2015( δεν ισχύει σε όλα της τα σημεία)

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ