Σημαντικές αλλαγές που προβλέπει το υπό διαβούλευση φορολογικό νομοσχέδιο!

0
368

Athanasios Goliaras
Accountant
18, Aristeidou street
GR-63100 Polygyros Chalkidikis
GREECE

 

Βάσει του κειμένου της διαβούλευσης για τις φορολογικές αλλαγές θα έχουμε (όταν ψηφιστεί και εφόσον ΔΕΝ αλλάξει κάτι ενδιάμεσα) τις ακόλουθες αλλαγές:

(1-6: επιχειρηματίες, 7: φυσικά πρόσωπα)

1) ΠΑΡΟΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ισχύς από 01/01/2020)

α) «…εξαιρούνται τα οχήματα που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και έχουν Λιανική Τιμή Πώλησης προ Φόρων έως 17.000 ευρώ» (τώρα είναι 12.000 €)

β) Εφόσον προκύπτει παροχή σε είδος, αφαιρείται ποσό 300 € σε κάθε περίπτωση και ως εισόδημα φορολογείται το υπερβάλλον (τώρα δεν υπήρχε παροχή εφόσον αθροιστικά ήταν μέχρι 300 €).

γ) ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ από το εισόδημα «η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km προς ένα εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο ή συγγενικά πρόσωπα αυτών κατά την έννοια των διατάξεων της περ. στ’ του άρθρου 2 από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους.» (νέα διάταξη)

ΕΠΟΜΕΝΩΣ: Πλέον προκύπτει παροχή σε είδος από αυτοκίνητο μόνο:

* στους εταίρους (δεδομένου ότι για πωλητές και τεχνικούς η παροχή γίνεται «αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς),

* είναι ρυπογόνο όχημα (υπερβαίνει τα όρια της διάταξης απαλλαγών),

* έχει ΛΤΠΦ άνω των 17.000 €

* η παροχή σε είδος υπερβαίνει τα 300 €.

 

2) ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΜΕ ή ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ/ΧΑΜΗΛΩΝ ΡΥΠΩΝ και ΔΑΠΑΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (από 01/01/2020)

 

«Άρθρο 22Β

Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για δαπάνη αγοράς μηνιαίων ή ετήσιων καρτών

α) Για τη δαπάνη αγοράς μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά το χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

β) Για τη δαπάνη μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km, με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις 40.000 Ευρώ, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά το χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό 30 τοις εκατό (30%).

γ) Για τη δαπάνη εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά το χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό 30 τοις εκατό (30%).»

 

3) ΜΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (από 01/01/2020)

α) Μειώνεται το όριο για επιχειρηματικές συναλλαγές με μετρητά από τα 500 € στα 300 €,

β) ΔΕΝ εκπίπτει η δαπάνη ενοικίου εφόσον ΔΕΝ έχει πραγματοποιηθεί μέσω τραπεζικού συστήματος.

 

4) ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (από 01/01/2020)

Ανάλογα με τους ρύπου του οχήματος, τίθεται νέος συντελεστής απόσβεσης:

α1) Επιβατικά με μηδενικούς ρύπους: 25%

α2) Επιβατικά με ρύπους έως 50 g CO2/km: 20%

α3) Επιβατικά με ρύπους άνω 50 g CO2/km: 16% (ο ισχύων)

β1) Λοιπά οχήματα εμπορευμάτων με μηδενικούς ρύπους: 20%

β2) Λοιπά οχήματα εμπορευμάτων με ρύπους έως 50 g CO2/km: 15%

γ3) Λοιπά οχήματα εμπορευμάτων με ρύπους άνω 50 g CO2/km: 12% (ο ισχύων)

 

 5) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (για φορολογικό έτος 2019)

Ο συντελεστής γίνεται 24% (από 28%).

Για τα επόμενα έτη παραμένει (προς το παρόν, μάλλον) όπως έχει ψηφισθεί:

2020: 27%

2021: 26%

2020+: 25%

 

6) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ (από 01/01/2020)

Ο συντελεστής γίνεται 5% (από 10%)

 

7) ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (από 01/01/2020)

α) Αύξηση αριθμού δόσεων πάγιας ρύθμισης οφειλών ΔΟΥ από 12 σε 24 (για τις περισσότερες περιπτώσεις) και από 24 σε 48 βάσει εισοδηματικών κριτηρίων (για πρόστιμα, φόρο κληρονομιών κ.λπ.). Ελάχιστο ποσό δόσης: 30 €. Αλλαγή και στο επιτόπιο ανάλογα με το πλήθος των δόσεων και με διαφορετική τιμή αναφοράς. Κίνητρο με έκπτωση τόκων στην τελευταία δόση εφόσον τηρείται η ρύθμιση.

β) Μείωση συντελεστών φόρου εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα (ισχύει για εισοδήματα από μισθωτή εργασία/συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και μισθώματα ακινήτων):

μέχρι ποσό 10.000 € =>  9% (ήταν 22%)

10.001 € – 20.000 € => 22% (παραμένει το ίδιο)

20.001 € – 30.000 € => 28% (ήταν 29%)

30.001 € – 40.000 € => 36% (ήταν 37%)

ποσό άνω 40.001 € => 44% (ήταν 45%)

Στα μισθώματα ο συντελεστής ΗΤΑΝ:

ποσό μέχρι 12.000 € => 15%

12.001 € – 35.000 € => 35%

ποσό άνω 35.001 € => 45%

γ) Αλλαγή απαιτούμενου ποσοστού ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ μέσω χρήσης τραπεζικού συστήματος (καρτών, εμβασμάτων κ.λπ.) στο 30% (από κλιμακωτά) του ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ από μισθωτή εργασία ΚΑΙ επιχειρηματική δραστηριότητα (πριν ήταν φορολογητέο ποσό και μόνο για μισθωτή εργασία).

Το ποσοστό μειώνεται στο 20% εφόσον πληρωμές για φόρων, ασφαλιστικών εισφορών, υποχρεώσεων προς τράπεζες και ενοίκια υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος και εφόσον οι εν λόγω πληρωμές έχουν πραγματοποιηθεί μέσω τραπεζικού συστήματος. Πρόβλεψη απαιτούμενου ορίου μέχρι 5.000 € για φυσικά πρόσωπα με κατασχεμένους τραπεζικούς λογαριασμούς.

δ) Αύξηση αφορολόγητου ποσού για γονείς με παιδιά, αλλά σταδιακή μείωση του αφορολόγητου αν το εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία/συντάξεις υπερβαίνει τις 12.000 € (από 20.000 €).

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ