Το ΟΕΕ, ο ρόλος του, ο σκοπός του και το πόσο απαραίτητο και χρήσιμο είναι για τα νέα δεδομένα του λογιστικού επαγγέλματος!   

0
726

Λογιστής – Οικονομολόγος ένα επάγγελμα τόσο σύνθετο, τόσο πολυεπίπεδο που παρά το γεγονός ότι έχει σημαντική  προσφορά στην εφαρμογή της Οικονομικής Πολιτικής της εκάστοτε Κυβέρνησης , είναι ιδιαίτερα αναγκαίο και σε ιδιώτες και σε επιχειρήσεις ήταν πολύ υποβαθμισμένο και χρειάσθηκε να έρθει ο COVID-19 ώστε  να αποδείξει την σημαντικότητα του και να αναβαθμισθεί,  όχι όμως τόσο όσο θα έπρεπε και θα του άξιζε.

Την τελευταία διετία έχει γίνει πολύ  μεγάλη προσπάθεια από τους συλλόγους, τις ενώσεις λογιστών , τους συνδικαλιστικούς  φορείς και το ΟΕΕ να εξωτερικευτούν τα προβλήματα του κλάδου και σιγά-σιγά να τα επικοινωνούν στους  πολίτες,  τις επιχειρήσεις, την διοίκηση και την πολιτική ηγεσία.

Στο κομμάτι αυτό η δική μας επιστημονική Ένωση η ΠΑΕΛΟ έκανε αποδεδειγμένες κινήσεις ,όσο της επιτρέπει φυσικά ο επιστημονικός της ρόλος και πέτυχε πολλά σε αυτό.

Στο σημείο αυτό θέλουμε να σταθούμε στο γεγονός ότι βρισκόμαστε  στην Ελλάδα του 2023 ,μια χώρα που προσπαθεί να κάνει restart για να ξεφύγει από τα τεράστια προβλήματα που φορτώθηκε στο διάστημα 2009-2021 και τα οποία μάς πήγαν πίσω πολλές δεκαετίες .

Το restart  βασίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες:

 •       Στο ψηφιακό μετασχηματισμό
 •       Στην αναδιάρθρωση της οικονομίας

Φυσικά για να προχωρήσουν όλες αυτές οι αλλαγές , εμπλέκονται πολλές κατηγορίες επαγγελμάτων και επαγγελματιών.

Ένας από τους βασικούς πυρήνες σε αυτές τις αλλαγές είναι το επάγγελμα του Λογιστή- Οικονομολόγου, γιατί όπως ήδη έχουμε διαπιστώσει περνούν και θα περάσουν όλες οι παραπάνω σημαντικές αλλαγές.

Άρα λοιπόν από τα παραπάνω αντιλαμβανόμαστε την σπουδαιότητα του επαγγέλματος μας, γιατί για  εμάς βέβαια ο βασικότερος  πόλος για την αναβάθμιση του επαγγέλματος του Λογιστή  είναι το ΟΕΕ.

Το  ΟΕΕ όπως όλοι γνωρίζουμε δεν περιλαμβάνει στα μέλη του μόνο λογιστές -φοροτέχνες, αλλά γενικότερα πτυχιούχους οικονομικών σχολών που απασχολούνται σε διάφορους κλάδους όπως:

 • Μισθωτοί Λογιστές- Φοροτέχνες
 • Λογιστές-Φοροτέχνες- Ελεύθεροι Επαγγελματίες
 • Οικονομολόγοι
 • Τραπεζικοί Υπάλληλοι
 • Δημόσιοι Υπάλληλοι
 • Εφοριακοί

Επομένως αντιλαμβανόμαστε ότι το πλαίσιο συμμετοχής είναι πολύ μεγάλο και προέρχεται από πολλούς κλάδους.

Ας δούμε όμως κάποια στοιχεία για το ΟΕΕ και τον ρόλο του:

 • Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) ιδρύθηκε το 1980 και σύμφωνα με το θεσμικό του πλαίσιο είναι ο επιστημονικός σύμβουλος της πολιτείας και της κοινωνίας.
 • Στο ΟΕΕ γράφονται μέλη , οι πτυχιούχοι οικονομικών σπουδών των ΑΕΙ και
 •  αναγνωρίζεται ο επαγγελματικός τους τίτλος ,
 •  καθορίζονται οι όροι πρόσβασης –εισόδου στο επάγγελμα για αποφοίτους αν  χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα,
 • διασφαλίζεται η διαφάνεια κατά την άσκηση του επαγγέλματος

Με το Ν/2515/97 και το  ΠΔ 340/1998 το ΟΕΕ  ανέλαβε την οργάνωση του επαγγέλματος του λογιστή-φοροτεχνικού και την χορήγηση των αντίστοιχων επαγγελματικών ταυτοτήτων.

Σήμερα ο ρόλος του  ΟΕΕ είναι να συμβάλει άμεσα και πρακτικά στους τομείς της Εθνικής Οικονομίας, και συγκεκριμένα :

 • στη διαμόρφωση αποτελεσματικού και δίκαιου φορολογικού συστήματος,
 • στην αναπτυξιακή διαδικασία, στη λειτουργία θεσμών οικονομικού αντικειμένου
 • στην εξεύρεση – αξιοποίηση πόρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της Εθνικής Οικονομίας.

Οι σκοποί του είναι:

 •   Η γνωμοδότηση για γενικά και ειδικά οικονομικά θέματα.
 •   Η επεξεργασία και η εισήγηση στις αρμόδιες κρατικές αρχές γενικών οικονομικών και ειδικών δημοσιονομικών λογιστικών ελεγκτικών κοστολογικών εμπορικών και λοιπών αρχών.
 •    Η γνωμοδότηση σε θέματα εκπαίδευσης του οικονομικού τομέα.
 •  Η χορήγηση στα μέλη του όταν χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους, ειδικής άδειας να ασκήσουν το οικονομολογικό επάγγελμα.
 •  Η συνεργασία με τα επιστημονικά και επαγγελματικά σωματεία του κλάδου των Οικονομικών Επιστημόνων και η παροχή βοηθείας σε αυτά για την επίτευξη των σκοπών τους.

Το Ο.Ε.Ε. διοικείται από την Κεντρική Διοίκηση η οποία απαρτίζεται από 15 μέλη:

 • Πρόεδρο,
 • Α΄ Αντιπρόεδρο,
 • Β΄ Αντιπρόεδρο,
 • Γενικό Γραμματέα,
 • Οικονομικό Επόπτη
 • και 10 συμβούλους.

Στο Π.Δ. 475/91 περιγράφονται οι δραστηριότητες του οικονομολογικού επαγγέλματος οι οποίες ειδικότερα είναι:

1.Ανάλυση, επεξεργασία και ερμηνεία οικονομικών φαινομένων, μεγεθών, η σύνταξη και υποβολή σχετικών μελετών και εκθέσεων προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικά φορείς οικονομικής δραστηριότητας.

 1. Παροχή συμβουλών επί οικονομικών επιχειρησιακών, αναπτυξιακών, ταμιευτικών, χρηματοπιστωτικών, φοροτεχνικών και εμπορικών θεμάτων προς φορείς οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα και της Δημόσιας Διοίκησης.
 2. Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων καθώς και φορέων οικονομικής δραστηριότητας του Δημόσιου Τομέα.
 3. Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης, εποπτείας λογιστικών υπηρεσιών, σχεδιασμός κατάρτιση και υπογραφή Οικονομικών καταστάσεων.
 4. Παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών, οργάνωση, λειτουργία και διεύθυνση γραφείων και επιχειρήσεων για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών.
 5. Σχεδιασμός στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων και ερευνών, επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία και γενικά επιστημονική και πρακτική αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην οικονομία, στα οικονομικά μεγέθη, στους συντελεστές της παραγωγής, στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία.
 6. Έλεγχος της διαχείρισης, των οικονομικών καταστάσεων βιβλίων και στοιχείων, επιχειρήσεων, Οργανισμών, Ιδρυμάτων και γενικά φορέων οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας ή διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού ή του Δημόσιου τομέα κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και η σύνταξη – έκδοση των αναγκαίων και σχετικών πορισμάτων εκθέσεων και πιστοποιητικών.
 7. Διδασκαλία των θεωριών, αρχών, μεθόδων και πορισμάτων της οικονομικής επιστήμης και σκέψης και της εφαρμοσμένης οικονομικής, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, εξαιρουμένων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Η διασφάλιση του δημοσίου και του κοινωνικού συμφέροντος από τις πληγές της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας επιτυγχάνεται με την υπεύθυνη νομοθετικά και θεσμικά ελεγχόμενη άσκηση των ειδικοτήτων του οικονομολογικού επαγγέλματος.

Άρα λοιπόν από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι το ΟΕΕ είναι καθοριστικός παράγοντας και στο επάγγελμα μας αλλά και γενικότερα στην εθνική οικονομία, κάτι που δείχνει και πόσο σημαντικό είναι η εκπροσώπηση σε αυτό να γίνεται από καταρτισμένους με υψηλό γνωστικό αλλά και πρακτικό επίπεδο.

Το Δεκέμβριο έχουμε εκλογές στο ΟΕΕ στις οποίες θα εκλεγεί η διοίκηση του για την επόμενη τετραετία!

Ας διαλέξουμε άτομα που βρέθηκαν μέσα σε αυτό και πρόσφεραν και ας επιλέξουμε επίσης  άτομα που θέλουν να προσφέρουν και έχουν αποδεδειγμένα εχέγγυα για αυτό , έξω από εμπάθειες και μικροκομματικές σκοπιμότητες!

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΕΛΟ

 

 

Λάμπρος Μπέλεσης

Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ