ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Ποινική δίωξη κατά των οφειλετών!

0
455

 

Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά χιλιάδες συμπολίτες μας, είναι η αντιμετώπιση του δημοσίου απέναντι στους οφειλέτες του και ειδικότερα πότε η δημόσια αρχή προβαίνει σε ποινική δίωξη εναντίον τους! 

Ένα πολύ σημαντικό έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών έρχεται να ξεδιαλύνει τα δεδομένα, γύρω από το φλέγον αυτό θέμα, το οποίο οφείλουμε όλοι να έχουμε κατά νου, διότι οι προεκτάσεις του μπορούν να γίνουν απρόβλεπτες, τόσο οικονομικά(πχ κατασχέσεις, πλειστηριασμοί και λοιπά μέτρα αναγκαστικής είσπραξης), όσο και νομικά!

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗ ΛΟΙΠΟΝ!!!!!

 

Παρακάτω παρουσιάζεται αυτούσια το έγγραφο:

 

Αριθμ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Β 1110672 Ε 2018
Ποινική δίωξη κατά των οφειλετών

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2018.
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Β 1110672 Ε 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ : Β-Γ
Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας : 10672-ΑΘΗΝΑ

Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Λεωχάρους 2, 10562-ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 3635439
Fax : 210 3635077

Σε απάντηση του με αριθμ. πρωτ. ΑΤΚΕ 0003020 ΕΞ 2018/1534/11-07-2018 υπηρεσιακού σημειώματος σας με συνημμένη την  Ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Ν. Αχαίας και Προέδρου του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος κ. Νικολάου I. Νικολόπουλου, αναφορικά με είσπραξη καταλογισθέντων από το Ελεγκτικό Συνέδριο ποσών σε 36 πρωτοκλασάτους παράγοντες του αθλητισμού που ήταν οι κύριοι υπεύθυνοι της διοργάνωσης του 6ου Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου «Αθήνα 1997», σας γνωρίζουμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας τα ακόλουθα:.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του ν.δ. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων), όπως ισχύει και του άρθρου 48 του ν. 4174/2013, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. έχει την υποχρέωση να επιδιώξει την είσπραξη και τη διακοπή της παραγραφής των ληξιπροθέσμων σε αυτήν οφειλών, ανεξάρτητα από την αιτία προέλευσής τους, λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά και λοιπά μέτρα (κατάσχεση ακινήτων, κατάσχεση κινητών είτε στα χέρια του οφειλέτη είτε κινητών και απαιτήσεων τους εν γένει στα χέρια τρίτων), κατά των οφειλετών και συνυποχρέων για το καθυστερούμενο μέρος του χρέους είτε αθροιστικά είτε καθένα χωριστά κατά την ελεύθερη κρίση του για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, χωρίς διακρίσεις και με κριτήρια απολύτως αντικειμενικά (δηλ. να σχετίζονται με το ύψος της οφειλής ή την παλαιότητα ή το είδος αυτής και όχι επιλεκτικά δηλ. να μην σχετίζονται με το πρόσωπο του οφειλέτη-νομικό ή φυσικό πρόσωπο).

Στο πλαίσιο αυτό, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στην προσπάθειά της για ενίσχυση και εντατικοποίηση του εισπρακτικού μηχανισμού και τη συνακόλουθη πάταξη της φοροδιαφυγής, παρέχει συνεχώς οδηγίες με εγκυκλίους στους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων να εξαντλούν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ανεύρεση περιουσιακών στοιχείων και κάθε πηγής εσόδων των οφειλετών καθώς και των συνυποχρέων σε καταβολή προσώπων, με άμεση προτεραιότητα στην είσπραξη χρεών μεγάλων οφειλετών. Ειδικότερα, ως προς τη διαχείριση των οφειλετών αυτών και την επίτευξη του πιο πάνω στόχου, συστήθηκαν μεταξύ άλλων η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.) και το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης ιδιαίτερα σημαντικού ύψους οφειλών σε όλη την επικράτεια.

Επίσης, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Υπηρεσίας, σε περίπτωση μη καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο άνω του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 ευρώ) για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία λήξης καταβολής των χρεών αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 1882/1990, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά δέσμια αρμοδιότητα υποβάλλει υποχρεωτικά αίτηση για ποινική δίωξη κατά των οφειλετών ενώπιον του αρμοδίου Εισαγγελέα, η οποία ασκείται αυτεπαγγέλτως.

Περαιτέρω, η φορολογική νομοθεσία καθιερώνει ρητά το φορολογικό απόρρητο και την συνδεόμενη με αυτό υποχρέωση εχεμύθειας των οργάνων της Φορολογικής Διοίκησης και των προσώπων που συμπράττουν με οποιαδήποτε ιδιότητα κατά την εφαρμογή του φορολογικού νόμου, από την οποία σαφώς προκύπτει ότι τα αναφερόμενα σε αυτές στοιχεία είτε αυτούσια είτε με τη μορφή πληροφοριών που προκύπτουν από αυτά δεν είναι δυνατόν να χορηγηθούν σε τρίτο έστω και αν προβάλλει έννομο συμφέρον. Αυτό ισχύει έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού, διοικητικής αρχής και υπηρεσίας, πλην των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο νόμο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΕΥΑΝΘΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

 

  • Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. έχει την υποχρέωση να επιδιώξει την είσπραξη και τη διακοπή της παραγραφής των ληξιπροθέσμων σε αυτήν οφειλών, ανεξάρτητα από την αιτία προέλευσής τους, λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά και λοιπά μέτρα (κατάσχεση ακινήτων, κατάσχεση κινητών είτε στα χέρια του οφειλέτη είτε κινητών και απαιτήσεων τους εν γένει στα χέρια τρίτων), κατά των οφειλετών και συνυποχρέων για το καθυστερούμενο μέρος του χρέους είτε αθροιστικά είτε καθένα χωριστά κατά την ελεύθερη κρίση του για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, χωρίς διακρίσεις και με κριτήρια απολύτως αντικειμενικά (δηλ. να σχετίζονται με το ύψος της οφειλής ή την παλαιότητα ή το είδος αυτής και όχι επιλεκτικά δηλ. να μην σχετίζονται με το πρόσωπο του οφειλέτη-νομικό ή φυσικό πρόσωπο).
  • Επίσης, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Υπηρεσίας, σε περίπτωση μη καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο άνω του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 ευρώ) για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία λήξης καταβολής των χρεών αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 1882/1990, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά δέσμια αρμοδιότητα υποβάλλει υποχρεωτικά αίτηση για ποινική δίωξη κατά των οφειλετών ενώπιον του αρμοδίου Εισαγγελέα, η οποία ασκείται αυτεπαγγέλτως.

 

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ