Εσύ με ποιον είσαι; Του Σπύρου Κασσέλα!

0
425

 

Γράφει ο εκλεκτός συνάδερφος Σπύρος Κασσέλας!

Εσπέρου 96 Κηφισιά 

210-6084009

email: [email protected] 

[email protected]

 

Εσύ με ποιους είσαι;

Ν.2190/1920 άρθρο 36α

Τακτικός έλεγχος της εταιρείας από μη ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές

Όπως τροποποιήθηκε στις 30/03/1963

  1. Όταν κατά τας εκάστοντε ισχυούσας διατάξεις δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου Ανωνύμου Εταιρείας υπό ορκωτού λογιστού, ο έλεγχος διενεργείται κατά προτίμησιν υπό διπλωματούχου Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών.
  2. Οι κατά την ως άνω παράγραφον ελεγκταί δέον όπως έχωσι συμπεπληρωμένον το τριακοστόν έτος της ηλικίας των και όπως έχωσι καταστή διπλωματούχοι της Λ.Σ.Ο. και Ε.Ε. τουλάχιστον πέντε έτη προ του διορισμού των.

Όπως τροποποιήθηκε στις 25/09/1995 με τον νόμο 2339.

  1. Όταν, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρείας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανώτατων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ/τος 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α).
  2. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

Όπως τροποποιήθηκε στις 08/08/2007 με τον νόμο 3604.

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιρειών που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του ‘Αρθρου 42α, ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παραγράφου 3 του παρόντος ‘Αρθρου ή από έναν ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών της παρούσας παραγράφου.
2.Ανώνυμες εταιρείες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου μπορούν να προβλέπουν στο καταστατικό τους ή, εάν δεν προβλέπεται σε αυτό, να αποφασίζουν δια της γενικής συνέλευσης, την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο είτε από τους ελεγκτές της παραγράφου 3 του παρόντος ‘Αρθρου είτε από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Η πρόβλεψη του καταστατικού ή η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.
3. Στην περίπτωση των παραγράφων 1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ τάξεως του ν.
2515/1997(ΦΕΚ 154 Α’). Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους. Ποσοστό της αμοιβής των ελεγκτών παρακρατείται και αποδίδεται στο Ο.Ε.Ε. Το ελάχιστο όριο της αμοιβής των ελεγκτών, καθώς και το ποσοστό της παρακράτησης και η διαδικασία απόδοσής του στο Ο.Ε.Ε. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να καθορίζεται το έργο, η μέθοδος και η διαδικασία ελέγχου που διεξάγεται από ελεγκτές της παρούσας παραγράφου, το ύψος της αμοιβής τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια.
4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις παραγράφους 1 και 2 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση. Οι παράγραφοι 3 και 4 του ‘Αρθρου 36 εφαρμόζονται και στην περίπτωση των ελεγκτών του παρόντος ‘Αρθρου.»

Το άρθρο 36α καταργήθηκε με τον νόμο 4336/2015, γνωστό και ως τρίτο μνημόνιο.

Υπάρχουν κάποιες «φωνές» που ισχυρίζονται ότι ο φορολογικός έλεγχος είναι κρατική υπόθεση και δεν μπορούν να παρεισφρέουν ιδιώτες.

Μάλιστα, καμία απολύτως αντίρρηση. Που είναι λοιπόν το πρόβλημα οι εταιρείες με τζίρο πάνω από το όριο των διπλογραφικών βιβλίων να ελέγχονται από λογιστές φοροτεχνικούς α’ τάξεως και να λαμβάνουν πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης;  Mετά το υπουργείο οικονομικών εξετάζοντας τα δεδομένα και εφαρμόζοντας τεχνικές risk analysis, θα μπορεί  να βάζει τις χρήσεις στο αρχείο ή να τις στέλνει για επανέλεγχο.

Ένα άλλο πρόβλημα που ισχυρίζονται οι ενάντιοι των φορολογικών πιστοποιητικών, είναι το κόστος για τις επιχειρήσεις. Αστεία πράγματα!!!!! Επιχειρήσεις με τζίρο 1.500.000 € δεν μπορούν να επιβαρυνθούν ένα κόστος 2.500 €, που έμμεσα θα τους απαλλάσσει από τον βραχνά των φορολογικών ελέγχων;

Με αυτό τον τρόπο γλυτώνει τους όποιου τύπου εκβιασμούς ο τηρών λογιστής, για διάφορες αλχημείες και δημιουργικές λογιστικές, με σκοπό τον περιορισμό των εσόδων.

Να σημειώσω ότι οι ελεγκτές έχουν ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση που ο επανέλεγχος από την φορολογική διοίκηση δώσει διαφορετικό αποτέλεσμα από αυτό του φορολογικού πιστοποιητικού.

Κάτι έχουν πάρει τα αυτί μου για “στημένους” ελέγχους από τους λογιστές των επιχειρήσεων με αμοιβή 15% από το αποτέλεσμα των ελέγχων. Το άλλο αυτί κάτι έχει ακούσει για “συστήματα” 5-3-2, 4-4-2 εντός των Δ.Ο.Υ., αλλά προφανώς μιλάνε για ποδόσφαιρο. Προσωπική άποψη δεν έχω, ούτε τα επικαλούμαι, αντίθετα αποτάσσομαι τον σατανά των στημένων και μιλημένων φορολογικών ελέγχων.!!!!

Προσωπικά βλέπω εξέλιξη και αναβάθμιση του κλάδου, βλέπω συναδέλφους με τεράστιες γνώσεις και πείρα, με μεταπτυχιακά και χιλιάδες εργατοώρες, να ξεφεύγουν από τις πλατφόρμες και τις αιτήσεις, και να ασχολούνται με την πραγματική λογιστική επιστήμη, με σκοπό την προστασία τόσο του συναδέλφου λογιστή-καταχωρητή, όσο και του σωστού επιχειρηματία από διάφορα κοράκια.

Ο “τα κάνω όλα και συμφέρω” o “μη σε νοιάζει, έχω άκρες εγώ” πρέπει πλέον να εξαφανιστεί από την πιάτσα. Δεν είναι τυχαίο που διάφοροι εφοριακοί που έχουν ανακατευτεί με τα κοινά, είναι κάθετα αντίθετοι στα φορολογικά πιστοποιητικά. Όποιος έχει περάσει φορολογικό έλεγχο από Δ.Ο.Υ.-ΤΕΚ – ΠΕΚ δεν μιλάω καν για ΕΘΕΚ ή ΚΕΜΕΠ και όποιος έχει “υποστεί” έλεγχο από ορκωτό, ξέρει πότε ο έλεγχος είναι ουσιαστικότερος.

Βαρέθηκα να ακούω κλισέ του τύπου “κάτι πρέπει να βγάλω εκτός, δώσε μου εσύ ότι νομίζεις” ή “είσαι τόσο καθαρός που είσαι ύποπτος”.

Όλα τα δάχτυλα του χεριού δεν είναι ούτε ίδια, ούτε ίσα. Δεν είναι όλοι οι λογιστές απατεώνες, ούτε όλοι οι εφοριακοί διεφθαρμένοι. Ας ενωθούν λοιπόν οι υγιείς δυνάμεις και από τις δύο πλευρές ώστε σύντομα, πολύ σύντομα να εξαφανιστεί η φορολογική απάτη από την χώρα, και να αποκτήσουμε όλοι φορολογική συνείδηση. Αυτή η λογική δεν είναι νεοφιλελεύθερη, νεοφιλελεύθερες είναι οι λογικές των κρατικών φορολογικών ελέγχων που δεν γίνονται ΠΟΤΕ, περιμένοντας στο ακουστικό για καμία περαίωση. Νεοφιλελεύθερες είναι οι λογικές της ανέλεγκτης επιχειρηματικότητας και της λογικής των συναλλαγών κάτω ή ακόμα και πάνω από το τραπέζι.

Προσωπικά είμαι με τον συνάδελφο που πρέπει να κάνει απρόσκοπτα την δουλειά του, είμαι υπέρ του υγιούς ανταγωνισμού των επιχειρήσεων με πραγματικά δεδομένα, είμαι υπέρ της φορολογικής συνείδησης τόσο του ιδιώτη όσο και του επιχειρηματία. Ούτε είμαι, ούτε ήμουν ποτέ με τα λαμόγια που θάβουν τον έμπειρο και γνώστη λογιστή πιπιλίζοντας τα μυαλό του επιχειρηματία ότι δήλωσε πολλά κέρδη, και αν ήταν αυτός λογιστής τα κέρδη θα ήταν τα μισά. Τα κέρδη που δηλώνονται είναι αυτά που προκύπτουν από τα βιβλία, μετά τις σχετικές αναμορφώσεις κονδυλίων. Τελεία και παύλα.    

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ