Τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ, απλά και κατανοητά!

0
1337

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ  ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ:

ΕΣΠΑ 2023

Δύο πολύ σημαντικά Προγράμματα   ΕΣΠΑ  ξεκίνησαν  σε λειτουργία από 18/12/2023 και λήγουν 29/02/2023.

Α.  Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Επιδοτούνται οι εξής δραστηριότητες:

 • Ξενοδοχεία,
 • Ενοικιαζόμενα δωμάτια & διαμερίσματα,
 • Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες,
 • Κατασκήνωσης,
 • ΝΕΠΑ ενοικίασης σκαφών,
 • Τουριστικά Γραφεία,
 • Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και μοτοσικλετών,
 • Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία,
 • Ναυλομεσιτικά γραφεία εκ ναύλωσης πλοίων αναψυχής, Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού: Αθλητικός Τουρισμός, Θαλάσσιος Τουρισμός, Τουρισμός Υπαίθρου, Ψυχαγωγικά και Θεματικά Πάρκα

Β. Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων

Επιδοτούνται οι εξής δραστηριότητες:

 • Αγροδιατροφή,
 • Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ
 • Υλικά/Κατασκευές
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια,
 • Περιβάλλον,
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ,
 • Υγεία,
 • Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο,
 • Υπηρεσίες

Με ποιες προϋποθέσεις μπορεί να συμμετάσχει μια επιχείρηση;

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες:

 • Να δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε ΚΑΔ που προβλέπονται-ΒΛΕΠΕ ΛΙΣΤΑ ΚΑΔ
 • Να δηλώσουν τον τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της δράσης  σε μία Περιφέρεια. ΠΡΟΣΟΧΗ .η επιχείρηση μπορεί να υλοποιήσει δαπάνες στην έδρα της επιχείρησης ή/και σε υποκαταστήματα αυτής, εφόσον όλα τα σημεία υλοποίησης ανήκουν στην ίδια περιφέρεια και οι περιοχές
 • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ
 • Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, χρήση/μίσθωση σε ισχύ) που κατέχουν επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 χρόνια . Η περίοδος της εξαετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου, το μισθωτήριο πρέπει να είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης
 • Να διαθέτουν εγκεκριμένη οικοδομική άδεια σε ισχύ, ή αίτηση έκδοση αυτής ή προέγκριση οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση όρων δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή βεβαίωσης όρων δόμησης, στην περίπτωση που απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης . Στην περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο προβλέπονται δαπάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις, για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας με σχετική αναλυτική αιτιολόγηση.
 • Να προσκομίσουν Βεβαίωση Χρήσης γης για τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης
 • Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις χρειάζεται να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας κλπ.). Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 60% αυτής

Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης .

Τι πρέπει να προσέξουμε;

 • πρέπει να παραμείνει ίδια η εταιρική/μετοχική σύνθεση του επενδυτικού    σχεδίου κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης
 • Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου/μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης
 • Δεν επιτρέπεται  η ουσιώδης αλλαγή του φυσικού αντικειμένου του έργου και του σχετικού ΚΑΔ επένδυσης κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης. Για παράδειγμα δεν είναι επιτρεπτή η αλλαγή δραστηριότητας από ΚΑΔ Μεταποίησης σε ΚΑΔ Υπηρεσιών και το αντίστροφο.
 • Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης οι επιχειρήσεις
  (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κ.λπ).
 • Προϋπολογισμός ανά έργο : Από 30.000€ έως 400.000€

Ποια τα ποσοστά ενίσχυσης;

Το ποσοστό επιχορήγησης για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων και για όλες τις δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αυτό ανέρχεται σε 45% (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ de minimis).

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να αυξηθεί κατά:

 • 10% της Δημόσιας Επιχορήγησης εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά ή / και
 • 5% της Δημόσιας Επιχορήγησης με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την υλοποίηση της επένδυσης

Χρηματοδοτικό σχήμα:

Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης απαιτείται να προσκομισθούν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 60% αυτής.

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου δύναται να χρησιμοποιηθούν ίδια κεφάλαια (ίδια συμμετοχή ή/και εξωτερική χρηματοδότηση).

Η κάλυψη της Ιδιωτικής Συμμετοχής τεκμηριώνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Καταβολή αρχικού κεφαλαίου ή/και η αύξηση του εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου με νέες σε μετρητά εισφορές των εταίρων/μετόχων (Αφορά στις Νεοσύστατες επιχειρήσεις).
 • Εξωτερική χρηματοδότηση / Τραπεζικός δανεισμός

ανεξαρτήτως ποσοστού ενίσχυσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

Δαπάνες για Κτίρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο
·         έως 80% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού
 
 
 
Δαπάνες Εξοπλισμού,
·         Παραγωγικός και Μηχανολογικός εξοπλισμός
·          Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και
·         Εξοικονόμηση Ενέργειας
·          Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας
·         Ψηφιακός Εξοπλισμός γραφείου
·         Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης
·          Μεταφορικά Μέσα                              Υποχρεωτικά ηλεκτρικά οχήματα  è έως 50.000€
 
·         Λογισμικό και δικαιώματα  χρήσης (licenses) προγραμμάτων        λογισμικού
·         Κατασκευή ιστοσελίδας,   eshop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία                       
 ως 10000
02.19 Ψηφιακός
Εξοπλισμός γραφείου
έως 10.000€
02. 06 Λοιπός
Εξοπλισμός επιχείρησης
έως 10.000€
 
 
 
 
Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
·         Υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών -Εκπαίδευση χρηστών
·         Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloudcomputing» ή άλλο παρεμφερές αυτού
 έως 5.000€
·         Πιστοποίηση συστημάτων
διασφάλισης ποιότητας και           
περιβαλλοντικής διαχείρισης
έως 3.000€
Μελέτες – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
04.29 Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου
04.03 Δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για την πράξη
04.08 Δαπάνες υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
04.11 Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της
υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
04.04 Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας
04.10 Μελέτες / έρευνες αγοράς
 Σύνολο των 04.29, 04.03, 04.08, 04.11, 04.04 και 04.10 έως 30.000€ 04.03 έως 3.000€ Άθροισμα των 04.08 και 04.11 έως 10.000€
 
07. Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης
07.03 Δαπάνες προβολής σε
ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής /
επαγγελματικής δικτύωσης
07.04 Δαπάνες συμμετοχής ΜΜΕ
σε εμπορικές εκθέσεις
 07.06 Διαφημιστικές καταχωρίσεις        èεως 10000 ευρώ
σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική
μορφή
07.13 Σχεδιασμός και παραγωγή
έντυπου πληροφοριακού υλικού
07.14 Σχεδιασμός λογοτύπου και        è ως 20000 ευρώ
εταιρικής ταυτότητας
·         Δαπάνες Προβολής – Εξωστρέφειας -Διεθνοποίησης
 
·          Έμμεσες δαπάνες
7% επί των επιλέξιμων
άμεσων δαπανών του
επενδυτικού σχεδίου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). Στην αίτηση θα πρέπει να επισυνάπτεται (ηλεκτρονικά) το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση.

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων είναι η 18η Δεκεμβρίου 2023. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 29η Φεβρουαρίου 2024.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 1. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης, είναι συγκριτική.
 2. Κατά την αξιολόγηση και τον έλεγχο των αιτήσεων θα γίνουν διασταυρώσεις μέσω Εθνικών Βάσεων Δεδομένων,
 3. Αρχικά θα διενεργείται έλεγχος προϋποθέσεων συμμετοχής και, στη συνέχεια, τα επιλέξιμα σχέδια θα βαθμολογούνται βάσει κριτηρίων και τα οποία σχετίζονται με:
 • την σαφήνεια και πληρότητα του επενδυτικού σχεδίου,
 • την εμπειρία και συνάφεια των γνώσεων εταίρων / μετόχων της επιχείρησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
 • την εξασφάλιση της Ιδιωτικής Συμμετοχής  με βαθμολόγηση της διαθεσιμότητας των Κεφαλαίων των εταίρων/ μετόχων
 • την ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου όσον αφορά στις απαιτούμενες άδειες για την έναρξη υλοποίησης του,
 • τη συνέπεια με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027
 • τη ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 70.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

 • Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου είναι αυστηρά σε 24 μήνες
 • Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση Εγγυητική Επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα.
 • Αιτήματα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθούν μέχρι δύο (2) το πολύ και έως την εκτέλεση του 80% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες).
 • Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου επιτρέπονται έως δύο (2) εγκεκριμένες τροποποιήσεις του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της επένδυσης.

https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1713

https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1712

 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ACIS BUSINESS CONSULTANTS

 

Λάμπρος Μπέλεσης

Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ