Ποιες είναι οι στρατηγικές επενδύσεις και ποια τα κίνητρα για όσους τις πραγματοποιήσουν;

0
1411

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ

Άρθρο Λάμπρου Μπέλεση

Προέδρου ΠΑΕΛΟ

 

Με τον  Νόμο 4608/2019  δημιουργήθηκαν πολλά και  σημαντικά κίνητρα ώστε να μπορέσει η χώρα μας να προσελκύσει  μεγάλες  επενδύσεις  σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας μας.

Αν θελήσουμε να δώσουμε τον ορισμό της έννοιας   «στρατηγικές επενδύσεις» θα πούμε ότι θεωρούνται  οι επενδύσεις, που  λόγω της στρατηγικής τους βαρύτητας για την εθνική ή και την τοπική οικονομία μπορούν να επιφέρουν σημαντικά  αποτελέσματα για την αύξηση της απασχόλησης, την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά την εξωστρέφεια, την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα, τον καθολικό σχεδιασμό, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και την υψηλή προστιθέμενη αξία, ιδίως σε τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων ή υπηρεσιών.

Ας δούμε όμως συνοπτικά τίς σημαντικότερες πληροφορίες για τίς Στρατηγικές Επενδύσεις αναλύοντας τα στοιχεία που μας δίνει στην σελίδα του το Υπουργείο Ανάπτυξης

Α. Κατηγορίες και κριτήρια Στρατηγικών Επενδύσεων

Οι Στρατηγικές Επενδύσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
α) «Στρατηγικές Επενδύσεις 1»,

Αυτές πρέπει να  πληρούν μία τουλάχιστον από τις παρακάτω  προϋποθέσεις ανεξαρτήτως τομέα επένδυσης:

 • Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι μεγαλύτερος των εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (75.000.000) ευρώ
 • ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι μεγαλύτερος των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) ευρώ και ταυτόχρονα από την επένδυση δημιουργούνται κατά βιώσιμο τρόπο εβδομήντα πέντε (75) τουλάχιστον νέες Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

β) «Στρατηγικές Επενδύσεις 2»,

Αυτές  πρέπει να  πληρούν μία (1) τουλάχιστον από τις παρακάτω  προϋποθέσεις:

 • Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης να είναι μεγαλύτερος από είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ και αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους

è  αγροδιατροφής

è έρευνας και καινοτομίας

è βιοτεχνολογίας

è πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας

è ρομποτικής

è τεχνητής νοημοσύνης

è ιατρικού τουρισμού

è διαχείρισης απορριμμάτων και αποβλήτων

è διαστημικής βιομηχανίας

 

 • Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης να είναι  μεγαλύτερος  από είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ και έχει ως σκοπό τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης ή την παροχή υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing)
 • οι επενδύσεις που δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο πενήντα (50) τουλάχιστον νέες Ε.Μ.Ε. και ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι μεγαλύτερος των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ. Οι επενδύσεις της παρούσας υποπερίπτωσης δύνανται να λάβουν ένα ή περισσότερα κίνητρα
 • Επενδύσεις εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143), οι οποίες δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο σαράντα (40) τουλάχιστον Ε.Μ.Ε. και ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι μεγαλύτερος των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ. Οι επενδύσεις της παρούσας υποπερίπτωσης δύνανται να λάβουν ένα ή περισσότερα κίνητρα

γ) «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας»,

Αυτές  υλοποιούνται από διακεκριμένες νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων ιδίως, όσων προωθούν

èτην πράσινη οικονομία,

èτην καινοτομία,

èτην τεχνολογία,

èκαθώς και την οικονομία χαμηλού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος

èκαι ειδικά τις επενδύσεις της περ. α) της παρ. 3 και ενισχύουν σημαντικά την ελληνική οικονομία και την ανταγωνιστικότητα αυτής σε διεθνές επίπεδο.

Οι επενδύσεις της παρούσας περίπτωσης δύνανται να λάβουν ένα ή περισσότερα από τα κίνητρα!

ΠΡΟΣΟΧΗ :Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή των ενισχύσεων στα επενδυτικά σχέδια, τα οποία εντάσσονται στην παρούσα κατηγορία, είναι η ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης να μην ξεπερνά την 31η Δεκεμβρίου 2025. Η ως άνω προϋπόθεση ολοκλήρωσης πρέπει να αναφέρεται στην αίτηση του επενδυτή και στο χρονοδιάγραμμα του έργου. Σε περίπτωση υπέρβασης του ως άνω χρονικού ορίου υλοποίησης, η επένδυση αποχαρακτηρίζεται από «Στρατηγική Επένδυση Εξαιρετικής Σημασίας» και τα εγκεκριμένα κίνητρα ανακαλούνται
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ : Για τον χαρακτηρισμό ενός επενδυτικού σχεδίου ως «Εμβληματικής Επένδυσης Εξαιρετικής Σημασίας» συστήνεται τριμελής επιτροπή, τα μέλη της οποίας είναι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους ποικίλων ειδικοτήτων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών συγκροτείται η τριμελής επιτροπή, ορίζονται τα μέλη της, καθώς και οι αναπληρωτές αυτών, ο χρόνος θητείας τους, η πιθανή αποζημίωσή τους, καθώς και οι όροι λειτουργίας της.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:  Με όμοια απόφαση προς αυτή της  καθορίζονται η διαδικασία ένταξης της επένδυσης, ο τρόπος παρακολούθησης και ελέγχου υλοποίησης της επένδυσης, ο τρόπος καταβολής των ενισχύσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης.
ΧΡΟΝΟΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ :Εντός επτά (7) ημερών από σχετικό αίτημα της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» η Επιτροπή γνωμοδοτεί αναφορικά με τον εμβληματικό ή μη χαρακτήρα της επένδυσης.

δ) «Στρατηγικές Επενδύσεις ταχείας αδειοδότησης»,

Αυτές  πληρούν τα κριτήρια μίας εκ των ακόλουθων υποπεριπτώσεων:

 • Δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο τριάντα (30) τουλάχιστον νέες Ε.Μ.Ε. και ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι μεγαλύτερος των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ. Οι επενδύσεις της περίπτωσης αυτής μπορούν να λάβουν ένα ή περισσότερα από τα κίνητρα
 • Δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο τριάντα (30) τουλάχιστον νέες Ε.Μ.Ε., ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι μεγαλύτερος των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ και αποτελούν μέρος επένδυσης, η οποία έχει ήδη χαρακτηριστεί ως στρατηγική και έχει ολοκληρωθεί η υλοποίησή της. Οι επενδύσεις της περίπτωσης αυτής μπορούν να λάβουν ένα ή περισσότερα από τα κίνητρα δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο τριάντα
 • Αποτελούν υφιστάμενες επενδύσεις, στρατηγικές ή μη, οι οποίες προβαίνουν σε αναδιάρθρωση ή εκσυγχρονισμό ή επέκταση των εγκαταστάσεών τους και ο συνολικός τους προϋπολογισμός είναι μεγαλύτερος των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ, εφόσον διατηρούνται κατά βιώσιμο τρόπο εκατό (100) τουλάχιστον υφιστάμενες Ε.Μ.Ε.. Οι επενδύσεις της υποπερίπτωσης αυτής μπορούν να λάβουν το κίνητρο του άρθρου το κίνητρο της ταχείας αδειοδότησης .

ε) «Αυτοδίκαια εντασσόμενες Στρατηγικές Επενδύσεις»,

οι οποίες πληρούν τα κριτήρια μίας εκ των ακόλουθων υποπεριπτώσεων:

 • συνιστούν επενδύσεις του ν. 3389/2005 (Α` 232), οι οποίες έχουν εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Δ.Ε.Σ.Δ.ΙΤ.) Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος [Important Projects of Common European Interest (IPCEI)] νομικών προσώπων, τα οποία συμμετέχουν ως άμεσα μέλη σε προγράμματα IPCEI και

èo συνολικός τους προϋπολογισμός είναι μεγαλύτερος των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ. Οι επενδύσεις της παρούσας υποπερίπτωσης δύνανται να λάβουν ένα ή περισσότερα από τα κίνητρα .

 • Συνιστούν «Στρατηγικές επενδύσεις χωρικής οργάνωσης των επιχειρήσεων», οι οποίες αφορούν στην ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων του ν. 3982/2011

è με συνολικό προϋπολογισμό άνω των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ. Οι επενδύσεις της κατηγορίας αυτής δύνανται να λάβουν ένα ή περισσότερα από τα κίνητρα

ΠΡΟΣΟΧΗ : Για κάθε φορέα στρατηγικής επένδυσης, το άρθρο 16 του ν. 4251/2014 (A`103) σχετικά με τη χορήγηση επιπλέον κινήτρου που είναι

η ανανέωση της άδειας διαμονής εφαρμόζεται ως προς δέκα (10) πολίτες τρίτων χωρών κατ` ανώτατο αριθμό, στελέχη των επενδυτικών σχημάτων για όλες τις κατηγορίες Στρατηγικών Επενδύσεων. Επίσης  για όσο διάστημα υφίσταται η εργασιακή σχέση με τον φορέα της στρατηγικής επένδυσης, όσα από τα στελέχη αυτά δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα, θεωρείται ότι διατηρούν τη φορολογική κατοικία τους στην αλλοδαπή και υπόκεινται σε φόρο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος.

Τα παραπάνω  εφαρμόζονται  επίσης και στην σύζυγο ή το άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης, εφόσον η σύζυγος ή το άλλο μέρος δεν ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, καθώς και στα εξαρτώμενα τέκνα αυτών.

Οι επενδύσεις σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) δεν χαρακτηρίζονται ως «Στρατηγικές Επενδύσεις» , εκτός εάν, σωρευτικά με τις επιμέρους προϋποθέσεις εκάστης των περιπτώσεων  και σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Αποτελούν έργα καινοτόμων εφαρμογών και τεχνολογιών που αξιοποιούν ενεργειακές τεχνολογίες και εφαρμογές για την ενίσχυση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε   που έχουν προϋπολογισμό κατ’ ελάχιστον πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ και κοινό σημείο σύνδεσης στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Για τον χαρακτηρισμό ενός έργου ως καινοτόμου και την εξέτασή του για ένταξη στο καθεστώς Στρατηγικών Επενδύσεων η επενδυτική πρόταση αφορά σε έργα, που χρησιμοποιούν μια από τις παρακάτω τεχνολογίες:
α) συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας,

β) παραγωγής «πράσινου» υδρογόνου,

γ) εγκατάστασης θαλάσσιων αιολικών και πλωτών φωτοβολταϊκών πάρκων,

δ) έργων Α.Π.Ε. που διασυνδέουν περιοχές της Επικράτειας με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω υποβρύχιου καλωδίου,

ε) έργων Α.Π.Ε. πλήρως ελεγχόμενης ηλεκτροπαραγωγής σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149),

στ) υβριδικών έργων ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (Μ.Δ.Ν.). Για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, προκειμένου ένα έργο να χαρακτηριστεί ως καινοτόμο, η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» αποστέλλει αίτημα προς τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο οφείλει να απαντήσει στο εν λόγω αίτημα εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του.

β) Αποτελούν έργα Α.Π.Ε.

èπου έχουν προϋπολογισμό κατ’ ελάχιστον εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ

èκαι κοινό σημείο σύνδεσης στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Για έργα Α.Π.Ε., που λαμβάνουν το κίνητρο ταχείας αδειοδότησης , η οριστική προσφορά σύνδεσης δεν χορηγείται κατά προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτήσεων. Για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν το έργο πληροί το κριτήριο του κοινού σημείου σύνδεσης στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» ζητά τη γνώμη του αρμόδιου διαχειριστή, είτε του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε (ΑΔΜΗΕ Α.Ε) είτε του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε), ο οποίος οφείλει να απαντήσει εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.


Β ΤΙ  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ

Προς τους επενδυτές παρέχονται σημαντικά κίνητρα τα βασικά των οποίων κατηγοριοποιούνται σε:

 • Κίνητρο Χωροθέτησης
 • Φορολογικά κίνητρα
 • Κίνητρο ταχείας αδειοδότησης
 • Κίνητρα ενίσχυσης δαπανών στρατηγικών επενδύσεων

Ας τα δούμε όμως παρακάτω αναλυτικά

1) Κίνητρο Χωροθέτησης

 1. Για την πραγματοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί, ύστερα από απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), να καταρτίζει Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.)

Στην επένδυση μπορεί να ενταχθεί έως μία μη όμορη έκταση, η οποία υποχρεωτικά πρέπει να καλύπτει λιγότερο του ποσοστού 50% επί της συνολικής έκτασης του βασικού ακινήτου της επένδυσης, να μην κρίνεται απαραίτητη για την εξασφάλιση αρτιότητας-οικοδομησιμότητας του βασικού ακινήτου και η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους να μην ξεπερνά το ένα (1) χιλιόμετρο.

 1. Για τις περιπτώσεις των Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε., στο Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης του άρθρου 16 του ν. 3986/2011 προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Όπου στα άρθρα 12, 13, 13Α, 14 και 14Α του ν. 3986/2011 αναφέρονται ο Υπουργός Οικονομικών και η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, για τις περιπτώσεις των Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε., νοούνται αντίστοιχα το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Για την έκδοση των πράξεων που προβλέπονται στα άρθρα 14 και 14Α του ν. 3986/2011, απαιτείται και η σύμπραξη του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών.
  3. Για τις επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας της, και της εφοδιαστικής αλυσίδας ο ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης, ορίζεται σε 0.6. Για τις επενδύσεις στον τομέα κατασκευής κέντρων δεδομένων και τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων και λοιπών συνοδευτικών δραστηριοτήτων (Data Centres) ο ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης, ορίζεται σε 0.8 και το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης ορίζεται σε 60%.
  4. Επενδυτικά σχέδια, για τα οποία εγκρίνεται Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. , οφείλουν από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας τους να εφαρμόζουν σχέδιο αρχών βιώσιμης ανάπτυξης και να καταρτίζουν ετήσιο απολογισμό αειφορίας (sustainability reporting) σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα (ενδεικτικά Global Reporting Initiative). Ο ετήσιος απολογισμός ελέγχεται από τρίτο κατάλληλο ανεξάρτητο φορέα (ελεγκτική εταιρεία ή οίκο πιστοποίησης), επιλογής του φορέα της επένδυσης. Ο απολογισμός αειφορίας περιλαμβάνει διακριτά τα στοιχεία και τα δεδομένα του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
  5. Για την πραγματοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων επί εκτάσεων με μικτό καθεστώς ιδιοκτησίας, ήτοι δημόσιες και ιδιωτικές εκτάσεις, που έχουν περιέλθει στην αρμοδιότητα του Ταμείου Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας (ΤΑΙΠΕΔ), καταρτίζονται και εγκρίνονται Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως 17Β του ν. 3986/2011. Για λοιπές Στρατηγικές Επενδύσεις με μικτό καθεστώς ιδιοκτησίας-δημόσιες και ιδιωτικές εκτάσεις και για Στρατηγικές Επενδύσεις επί ακινήτων ιδιοκτησίας Ο.Τ.Α., μπορεί να καταρτίζονται και να εγκρίνονται Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του ν. 3986/2011.
 2. Φορολογικά κίνητρα
 3. Για τις επενδύσεις, που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές εφαρμόζονται οι διατάξεις σταθεροποίησης του φορολογικού συντελεστή
 4. Οι επενδύσεις, που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές μπορεί, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) να λάβουν διαζευκτικά:
  α) φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, μετά από την αφαίρεση του φόρου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, ο οποίος αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο αποθεματικό. Ο φορέας μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης φορολογικής απαλλαγής μέσα σε δεκαπέντε (15) φορολογικά έτη και όχι σε διάστημα μικρότερο των τριών (3) φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης του κινήτρου ή
  β) επιτάχυνση φορολογικών αποσβέσεων των παγίων κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Αν ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του είκοσι τοις εκατό (20%), ο τελικός προσαυξημένος συντελεστής δεν μπορεί να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%). Για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι αποσβέσεις των μηχανημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).
  3. Οι ενισχύσεις του παρόντος χορηγούνται κατόπιν της προβλεπόμενης στην περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 15 αίτησης του φορέα της επένδυσης, ως μεμονωμένες ενισχύσεις, είτε βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014, είτε κατόπιν εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης, όπως προκύπτουν από τον ανωτέρω Κανονισμό ή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξειδικεύονται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 19.
 5. Κίνητρο ταχείας αδειοδότησης

Για την έκδοση οποιασδήποτε απαιτούμενης άδειας ή έγκρισης για την εκτέλεση έργων, την εγκατάσταση ή λειτουργία στρατηγικής επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων των χωροταξικών αδειών, ορίζεται προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών.

 1. Οι προθεσμίες αυτές εκκινούν από την υποβολή από τον φορέα της επένδυσης στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων (Γ.Δ.Σ.Ε.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων του σχετικού φακέλου για εκάστη απαιτούμενη άδεια ή έγκριση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην ως άνω προθεσμία δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος προσκόμισης των ζητούμενων από τη Διοίκηση συμπληρωματικών στοιχείων.
  2. Η Γ.Δ.Σ.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξετάζει την τυπική πληρότητα και τη συμβατότητα των στοιχείων του φακέλου με την απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. και μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή μπορεί να ζητήσει μία φορά απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία για την ολοκλήρωση του φακέλου. Κατόπιν διαβιβάζει στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή αίτηση και τον οικείο φάκελο για την έκδοση της άδειας, έγκρισης ή γνωμοδότησης.
  3. Η αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή ολοκληρώνει κατά προτεραιότητα τη διοικητική διαδικασία και εκδίδει την απαραίτητη άδεια, έγκριση ή γνωμοδότηση μέσα στην προθεσμία. Η αδειοδοτούσα αρχή εξετάζει την τυπική και ουσιαστική πληρότητα του φακέλου και μπορεί, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, να αιτηθεί μία φορά απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία, οπότε η προθεσμία αναστέλλεται και αρχίζει και πάλι από την κατάθεσή τους. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία της παρ. 1 δεν παρατείνεται.
  ΠΡΟΣΟΧΗ : Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας, η αρμοδιότητα έκδοσης κάθε άδειας μεταφέρεται στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο οποίος, μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, βεβαιώνει την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, και είτε αιτιολογημένα εκδίδει τη σχετική άδεια λαμβάνοντας υπόψη την αίτηση και τα στοιχεία του φακέλου είτε αιτιολογημένα την απορρίπτει εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός.
  Αξίζει
  να σημειωθεί ότι εάν διαπιστωθούν ανυπέρβλητα νομικά ή πραγματικά κωλύματα στη διαδικασία αδειοδότησης επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε., καθώς και των συνοδών αυτών έργων, που αποτελούν μέρος επενδυτικού σχεδίου, το οποίο έχει ενταχθεί στις Στρατηγικές Επενδύσεις, επιτρέπεται η εγκατάστασή τους σε άλλη, ανάλογη ή ομοειδή έκταση, τηρουμένων των οικείων περί αδειοδοτήσεως διατάξεων. Η κατά τα ανωτέρω τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου εγκρίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν αίτησης του φορέα της επένδυσης στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», η οποία προωθεί το αίτημα στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.
 2. Κίνητρα ενίσχυσης δαπανών στρατηγικών επενδύσεων
 3. Για τις Στρατηγικές Επενδύσεις μπορεί, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), να παρέχονται ενισχύσεις με τη μορφή επιχορήγησης, οι οποίες συνίστανται στην παροχή χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών και προσδιορίζονται ως ποσοστό επ` αυτών. Οι ενισχυόμενες κατηγορίες δαπανών είναι οι εξής:
  α) Ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, καθώς και για την παροχή εύλογων προσαρμογών σύμφωνα. Η ενίσχυση της παρούσας κατηγορίας, αθροιζόμενη με άλλες κρατικές ενισχύσεις που λαμβάνει ο φορέας επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο.
  β) Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης εφόσον το έργο αφορά σε βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη ή μελέτες σκοπιμότητας. Η ενίσχυση της παρούσας κατηγορίας, αθροιζόμενη με άλλες κρατικές ενισχύσεις που λαμβάνει ο φορέας της επένδυσης, δεν μπορεί να υπερβαίνει για έργα που αφορούν κυρίως στη βιομηχανική έρευνα τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο, σε πειραματική ανάπτυξη τα δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο,  σε μελέτες σκοπιμότητας και προετοιμασίας ερευνητικών δραστηριοτήτων τα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (7.500.000) ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο.

Οι ενισχύσεις  μπορούν να χορηγούνται και σωρευτικά εφόσον δεν ξεπερνούν τα οριζόμενα όρια.
2. Οι «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας» μπορεί, με απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε., να λάβουν και ενισχύσεις, διαζευκτικά ή σωρευτικά, με την ακόλουθη μορφή:
α) της επιχορήγησης, η οποία συνίσταται στην παροχή χρηματικού ποσού από το Δημόσιο για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών και προσδιορίζονται ως ποσοστό επ` αυτών,
β) της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτού που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις,
γ) της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο.
3. Οι ενισχύσεις του παρόντος χορηγούνται ως μεμονωμένες ενισχύσεις, είτε βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) υπ` αρ. 651/2014 είτε κατόπιν εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης, όπως προκύπτουν από τον ανωτέρω Κανονισμό ή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης

 

 

Λάμπρος Μπέλεσης

Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ