Οι τρέχουσες δράσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας!

Οι τρέχουσες δράσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται με αρκετό ενδιαφέρον η υλοποίηση των νέων δράσεων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (Ε.Α.Τ.) οι οποίες στηρίζουν με χαμηλότοκες χρηματοδοτήσεις την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και εξασφαλίζουν ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων διοχετεύονται στις συνεργαζόμενες τράπεζες μέσω της πλατφόρμας «Know your Customer / KYC» της Ε.Α.Τ. Η πλατφόρμα KYC είναι ένα ασφαλές ψηφιακό κανάλι μεταξύ του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, για την ηλεκτρονική διάθεση στοιχείων πολιτών και επιχειρήσεων, και διευκολύνει τις επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα παρέμεναν στο περιθώριο της τραπεζικής χρηματοδότησης, να υποβάλουν την αίτησή τους και κατόπιν να γίνονται δεκτές από οποιαδήποτε τράπεζα επιλέξουν, χωρίς κόστος ή χρονοβόρες διαδικασίες. Οι ενεργές δράσεις της Ε.Α.Τ. είναι οι εξής:

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας «Development Law Financial Instrument» (DeLFI), το οποίο παρέχει εγγυήσεις για τη λήψη δανείων μακροπρόθεσμης και βραχυπρόθεσμης διάρκειας με σκοπό την υλοποίηση των βιώσιμων επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν  στον νέο αναπτυξιακό νόμο N.4887/2022. Αφορά Υφιστάμενες και Νεοσύστατες Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 και δεν έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών πριν την υποβολή της αίτησής τους στην πλατφόρμα KYC. Το DeLFI παρέχει εγγύηση 80% ανά δάνειο, ενώ διευκολύνει περαιτέρω τις επιχειρήσεις, περιορίζοντας το ύψος των τυχόν πρόσθετων εμπράγματων εξασφαλίσεων που θα απαιτηθούν από πλευράς των επιχειρήσεων για τα μεσο-μακροπρόθεσμα δάνεια με εγγύηση έως 40% του δανείου. Ο αρχικός διαθέσιμος προϋπολογισμός του DeLFI GF ανέρχεται σε €100εκ. και με την μόχλευση που δημιουργείται το συνολικό χαρτοφυλάκιο θα ανέλθει στα €500εκ.

Το πρόγραμμα Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια «Green Co-Financing Loans», το οποίο δημιουργήθηκε για να παρέχει ευνοϊκούς όρους σε δάνεια επενδυτικού σκοπού προς ΜμΕ, με διετή μερική επιδότηση επιτοκίου και άτοκο το 40% του κεφαλαίου, για  την υλοποίηση επενδυτικών έργων Πράσινης Μετάβασης. Επιπρόσθετα, το Ταμείο επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου, που εφαρμόζει το Πιστωτικό Ίδρυμα στα κεφάλαιά του (3%) για τα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση). Ενισχύονται επενδυτικά έργα στους τομείς της Πράσινης Κινητικότητας, Εξοικονόμησης Ενέργειας, Ενεργειακής Αναβάθμισης και Παραγωγής Ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών. Αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις  που έχουν εγκατάσταση και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο Πιστωτικό Ίδρυμα. Στόχος του προγράμματος είναι η διευκόλυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην μείωση των εκπομπών αερίων, στην προστασία του περιβάλλοντος και στη μείωση του κόστους κατανάλωσης ενέργειας. Το ύψος του παρεχόμενου δανείου μπορεί να κυμανθεί από €80.000 έως €8.000.000.

Το πρόγραμμα Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης «Digitalization Co-Financing Loans», το οποίο δημιουργήθηκε για να παρέχει ευνοϊκούς όρους σε δάνεια επενδυτικού σκοπού προς ΜμΕ, με διετή μερική επιδότηση επιτοκίου και άτοκο το 40% του κεφαλαίου, που θα αναλάβουν την υλοποίηση επενδυτικών έργων ψηφιοποίησης και ψηφιακής αναβάθμισης των εργασιών τους. Επιπρόσθετα, το Ταμείο επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου που εφαρμόζει το Πιστωτικό Ίδρυμα στα κεφάλαιά του (3%) για τα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση). Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων, με σκοπό την ψηφιοποίηση και ψηφιακή αναβάθμιση των εργασιών/δραστηριοτήτων τους με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητάς τους, τη μεγέθυνσή τους και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες διατηρούν εγκατάσταση, λειτουργούν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν συσταθεί έως και το χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο Πιστωτικό Ίδρυμα. Το ύψος των δανείων που παρέχονται από το πρόγραμμα ανέρχεται από €25.000 έως €1.000.000.

Το πρόγραμμα Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων «Liquidity Co-Financing Loans», το οποίο δημιουργήθηκε για να παρέχει ευνοϊκούς όρους σε δάνεια κεφαλαίου κίνησης προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με άτοκο το 40% του κεφαλαίου και δυνατότητα διετούς μερικής επιδότησης επιτοκίου.  Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα μερικής επιδότησης του επιτοκίου που εφαρμόζει το Πιστωτικό Ίδρυμα στα κεφάλαιά του (3%) για τα 2 πρώτα έτη του δανείου και αφορά, αποκλειστικά και μόνο, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει επιχειρηματικό δάνειο από προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς και περαιτέρω να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες διατηρούν εγκατάσταση και λειτουργούν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν συσταθεί έως και το χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο Πιστωτικό Ίδρυμα. Το ύψος του παρεχόμενου δανείου ανέρχεται από €10.000 έως €1.500.000.

Το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, το οποίο δημιουργήθηκε για να παρέχει συγχρηματοδοτούμενα δάνεια μέσω των συνεργαζόμενων Τραπεζών, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και μεταποιητικό κλάδο. Ο σκοπός του Ταμείου υλοποιείται μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους, αφού το 50% του κεφαλαίου κάθε δανείου είναι άτοκο και χρηματοδοτείται από το Ταμείο. Παράλληλα, από του πόρους του Ταμείου επιδοτείται το 100% των τόκων για τα πρώτα δύο έτη κάθε δανείου και παρέχεται η δυνατότητα επιχορήγησης ύψους 300€/Α.Φ.Μ. για λήψη συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης (mentoring). Στόχος του Ταμείου είναι η χορήγηση μικρών δανείων επενδυτικού χαρακτήρα, τόσο σε επενδύσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων, όσο και σε επενδύσεις που σχετίζονται με μεταποίηση γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν επίσης γεωργικό. Σημειώνεται ότι δύναται η χορήγηση και Κεφάλαιού Κίνησης για τους σκοπούς της επένδυσης. Το ταμείο αφορά ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και μεταποιητικό κλάδο αγροτικών προϊόντων. Το ανώτατο ποσό δανείου είναι οι 25.000€ με ελάχιστο τις 3.000€ και η διάρκειά του από 24 έως 60 μήνες, συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος έως 24 μήνες.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας είναι το πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο που έχει στόχο να στηρίξει τις καινοτόμες νεοσύστατες και υφιστάμενες Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) οιασδήποτε νομικής μορφής, που προάγουν την έρευνα και καινοτομία και οι οποίες τεκμηριώνουν τον καινοτόμο χαρακτήρα τους, μέσω του  επιχειρηματικού τους σχεδίου (Business Plan) και σχετικών δικαιολογητικών. Το χρηματοδοτικό εργαλείο  στηρίζει την ανταγωνιστικότητα των καινοτόμων ΜμΕ επιχειρήσεων, συνδυάζει για πρώτη φορά την παροχή εγγύησης σε δάνειο και επιχορήγησης σε ποσοστό 20% του δανειακού κεφαλαίου, προσφέροντας επενδυτικά δάνεια και κεφάλαια κίνησης, μέσω των Τραπεζών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Αφορά Υφιστάμενες και Νεοσύστατες Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) οι οποίες πληρούν τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας Καινοτομίας που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση, βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι η εγγραφή της επιχείρησης στο μητρώο νεοφυών επιχειρήσεων «Elevate Greece». Το ανώτερο ποσό παρεχόμενου δανείου είναι οι €400.000 με ελάχιστο τα €25.000, ενώ η διάρκεια του δανείου ορίζεται έως και 10 έτη, συμπεριλαμβάνοντας τυχόν περίοδος χάριτος από 1 έως 3 έτη.

Η δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) – Υποπρόγραμμα Α’ (Επενδυτικά Δάνεια). Με το υποπρόγραμμα επενδυτικών δανείων της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» προωθείται η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι ενισχύουν την επενδυτική δραστηριότητα της χώρας. Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους, αφού το 40% του κεφαλαίου κάθε δανείου είναι άτοκο και χρηματοδοτείται από το Ταμείο. Επιλέξιμες για να υποβάλουν στη συγκεκριμένη δράση  είναι οι υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια. Τα δάνεια αφορούν είτε σε ανεξάρτητα, είτε σε επενδυτικά σχέδια που εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί. Το ποσό των προσφερόμενων δανείων κυμαίνεται από 25.000 ευρώ έως 1.500.000 ευρώ, ενώ η διάρκειά του ορίζεται σε 60 έως 120 μήνες, συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος για έως 36 μήνες.

Κάθε επιχείρηση που ενδιαφέρεται να αποκτήσει συγχρηματοδοτούμενο δάνειο από το Ταμείο Χαρτοφυλακίου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), πρέπει: 1) Να είναι μικρομεσαία επιχείρηση (ΜμΕ), με οποιαδήποτε νομική μορφή. 2) Να ανήκει στις επιλέξιμες επιχειρήσεις, όπως αυτές περιγράφονται στις σχετικές προσκλήσεις της Ε.Α.Τ. Όσο αφορά τις επιλέξιμες δραστηριότητες των υποψήφιων επιχειρήσεων, αλλά και το γενικότερο πλαίσιο και τα κριτήρια επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων, αυτά εξειδικεύονται στην εκάστοτε πρόσκληση. 3) Να πληροί τα πιστοληπτικά κριτήρια της εκάστοτε τράπεζας προτίμησής της. Η σύναψη δανείων, η εκταμίευση των δανείων και η παρακολούθηση αυτών, θα υλοποιηθούν από το εκάστοτε συνεργαζόμενο Πιστωτικό Ίδρυμα και σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες του, τηρώντας τους όρους του προγράμματος, όπως αυτοί ισχύουν και περιγράφονται στη σχετική πρόσκληση. Το Πιστωτικό Ίδρυμα θα έχει τη μόνη άμεση πιστωτική σχέση με την επιχείρηση.

Οι συνεργαζόμενες τράπεζες που συμμετέχουν στα ανωτέρω προγράμματα περιλαμβάνουν τις: ALPHA BANK, EUROBANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, ATTICA BANK, OPTIMA BANK, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, AEGEAN BALTIC BANK και PROCREDIT BANK.

Νίκος Μπαρμπάκος
Οικονομολόγος- Λογιστής Α’ τάξης
Μέλος της ΠΑΕΛΟ
Κιν: 6945545551

 

Συντακτική ομάδα taxvoice.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ