Λογιστικές εγγραφές! Αμοιβή δικηγόρου για την παροχή υπηρεσίας του σε εταιρία ΑΕ!

0
4110

Το δεύτερο κατά σειράν άρθρο μας, όσον αφορά τις λογιστικές εγγραφές στα διπλογραφικά βιβλία, έχει να κάνει με την αμοιβή εταιρίας ΑΕ σε δικηγόρο για τη σύνταξη ενός συμφωνητικού που έφτιαξε. Οι δικηγορικές εργασίες ανήκουν στα πρώην ελευθέρια επαγγέλματα και ως εκ τούτου το έξοδο αυτό για την εταιρία υπόκειται και σε παρακράτηση φόρου 20%, αν είναι πάνω από 300 ευρώ καθαρή αξία.

Το άρθρο 62 του Ν.4172/2013 αναφέρει χαρακτηριστικά:

 • Αρθρο 62. Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση
  1. Οι ακόλουθες πληρωμές υπόκειται σε παρακράτηση φόρου:
  α) μερίσματα,
  β) τόκοι,
  γ) δικαιώματα (royalties),
  δ) αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο,
  ε) το ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων,
  στ) η υπεραξία που αποκτά φυσικό πρόσωπο από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο 41 εκτός της περίπτωσης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 και της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 6 του άρθρου 41.

  2. Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα και λαμβάνουν αμοιβές για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 64.

  3. Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα και λαμβάνει αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες ή και αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες υπόκειται σε παρακράτηση φόρου. Το ως άνω νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή το φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να επιλέξει να φορολογηθεί για το εισόδημα από δικαιώματα και τις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες σύμφωνα με το καθεστώς που ισχύει για τους φορολογικούς κατοίκους που λαμβάνουν τέτοιες αμοιβές και να πιστώσει τον παρακρατηθέντα φόρο έναντι του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος.

  4. Το φυσικό πρόσωπο που αποκτά υπεραξία από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο 41 καταβάλλει στο συμβολαιογράφο κατά την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στην υπεραξία σύμφωνα με το άρθρο 43.

  5. Τα νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας ή έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λαμβάνουν αμοιβές για δικαιώματα (royalties) σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 64.

Επίσης στο άρθρο 64 αναφέρεται:
8. Σε περίπτωση που ο λήπτης της αμοιβής σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενεργείται μόνον εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ.

Δεδομένα παραδείγματος:

 

Ο δικηγόρος(ατομική επιχείρηση), για τη σύνταξη συμφωνητικού που παρέδωσε στη ΑΕ, εξέδωσε Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών καθαρής αξίας 1000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%. Η παρακράτηση φόρου 20% είναι αξίας 200 ευρώ. Ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού είναι η 20/03/2017. Η εταιρία πλήρωσε το δικηγόρο την ίδια μέρα με μεταφορά του οφειλόμενου ποσού από τον λογαριασμό όψεως που διαθέτει σε αναγνωρισμένο τραπεζικό πάροχο πληρωμών.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΕΓΛΣ:

Α)ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ:

ΧΡΕΩΣΗ 61.00.00.0024 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ 24%                          1000

ΧΡΕΩΣΗ: 54.00.29.0024 ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 24%                                  240

ΠΙΣΤΩΣΗ: 54.04.00.0000 ΦΟΡΟΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ                          200

ΠΙΣΤΩΣΗ:  50.00.00.0000   ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ                             1040

Β)ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟ:

ΧΡΕΩΣΗ: 50.00.0000 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  1040
ΠΙΣΤΩΣΗ: 38.03.00.0000  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ                                               1040

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΓΛΣ-ΕΛΠ:

61.00.00.0024 —————————————————————64.01.00.0024
54.00.29.0024 —————————————————————-54.02.02.0024
54.04.00.0000 —————————————————————-54.03.02.0000
50.00 ——————————————————————————50.01

Παρατήρηση: Με την πρώτη εγγραφή η ΑΕ δημιούργησε μια υποχρέωση απόδοσης ενός παρακρατούμενου επιχειρηματικής δραστηριότητας προς το Ελληνικό Δημόσιο, ποσού 200 ευρώ( 20% επί της καθαρής αξίας του ΤΠΥ). Όταν πληρωθεί ο παρακρατούμενος φόρος από την ΑΕ θα χρεωθεί η υποχρέωση 54.04.00.0000, με αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού όψεως της εταιρίας(38.03)

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ