Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

  Επισήμανση:Προϋποθέσεις επιδότησης ανεργίας λόγω καταγγελίας κατόπιν μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας!

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  Αναστάσιος Δουκέρης
  Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

   

  ΟΑΕΔ αριθμ. πρωτ.: 7495/2018 Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρ. 7 του ν. 1545/1985 (Α ‘ 91), όπως προσετέθησαν με το άρθρ. 51 του ν. 4488/2017 (Α’ 137)

  (Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρ. 7 του ν. 1545/1985 (Α ‘ 91), όπως προσετέθησαν με το άρθρ. 51 του ν. 4488/2017 (Α’ 137))

  Κατηγορία: Εργατικά – Απασχόληση

  Α.Π.:7495/1.2.2018 
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  ΟΑΕΔ
  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
  ΔΙΟΙΚΗΣΗ
  Α’ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -Α6
  Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιμος,
  Τ.Κ.: 17456 Πληροφορίες: Γ. Τερζή
  Τηλ.: 210 9989138
  ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρ. 7 του ν. 1545/1985 (Α ‘ 91), όπως προσετέθησαν με το άρθρ. 51 του ν. 4488/2017(Α’ 137)»
  Με το άρθρ. 51 του ν. 4488/2017 (Α’/137/13.09.2017): «Προϋποθέσεις επιδότησης ανεργίας λόγω καταγγελίας κατόπιν μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας» προστίθεται παράγραφος 6 στο άρθρ. 7 του ν. 1545/1985 (Α’91) ως εξής:
  «6. α) Ο άνεργος, ο οποίος έχει ασκήσει το δικαίωμα που του παρέχει το άρθρo 7 του ν. 2112/1920 (Α’ 67) και έχει θεωρήσει τη μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του ως καταγγελία της σχέσης εργασίας από τον εργοδότη, επιδοτείται, εάν μαζί με την αίτηση για επιδότηση, προσκομίσει στον ΟΑΕΔ την εξώδικη δήλωση με την οποία άσκησε το εν λόγω δικαίωμα, καθώς και αποδεικτικό της κοινοποίησής της στον εργοδότη έγγραφο. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία για την υποβολή αίτησης για επιδότηση ξεκινά από την κοινοποίηση της εξώδικης δήλωσης στον εργοδότη.
  β) Εντός έξι (6) μηνών από την υποβολή της αίτησης για επιδότηση, ο άνεργος οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ είτε έγγραφα που αποδεικνύουν την εξόφληση της αποζημίωσης απόλυσης από τον εργοδότη είτε την αγωγή που άσκησε κατά του εργοδότη με βάση το ασκηθέν δικαίωμα που του παρέχει το άρθρo 7 του ν. 2112/1920. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και εάν η ασκηθείσα αγωγή δεν γίνει τελεσίδικα δεκτή, η επιδότηση ανεργίας διακόπτεται και τα ήδη καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται αναδρομικά. Εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την τελεσιδικία της απόφασης που θα εκδοθεί επί της αγωγής, τόσο ο άνεργος όσο και ο εναγόμενος εργοδότης, εφόσον έχει ενημερωθεί από τον ΟΑΕΔ για την επιδότηση του ανέργου, υποχρεούνται να προσκομίσουν στον ΟΑΕΔ την εκδοθείσα απόφαση, ειδάλλως επιβάλλεται πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ σε βάρος καθενός από τους υπόχρεους.
  γ) Αντί να λάβει το επίδομα ανεργίας, κατά τα ανωτέρω, ο άνεργος, με σχετική αίτησή του προς τον ΟΑΕΔ, η οποία κατατίθεται ταυτόχρονα με την προσκόμιση της εξώδικης δήλωσης της περίπτωσης α’, μπορεί να επιλέξει να λάβει αναδρομικά το σύνολο της επιδότησης ανεργίας που δικαιούται, εφόσον προσκομίσει στον ΟΑΕΔ δικαστική απόφαση που κάνει τελεσίδικα δεκτή την αγωγή που άσκησε κατά του εργοδότη με βάση το ασκηθέν δικαίωμα που του παρέχει το άρθρo 7 του ν. 2112/1920».
  Στο άρθρo 7 του ν. 2112/1920 (Α’ 67), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζονται τα εξής:
  «α. Πάσα μονομερής μεταβολή των όρων της υπαλληλικής συμβάσεως, βλάπτουσα τον υπάλληλον, θεωρείται ως καταγγελία ταύτης, δι’ ήν ισχύουσιν αι διατάξεις του παρόντος νόμου.
  β. Ως μία τοιαύτη θεωρείται εν πάση περιπτώσει η μετάθεσις του υπαλλήλου εις γραφείον λειτουργούν εν τη αλλοδαπή, εφ’ όσον δεν αποδέχεται την μετάθεσιν ο μετατιθέμενος υπάλληλος.
  γ. Επίσης θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης».
  Με τις αναφερόμενες διατάξεις επαναπροσδιορίζονται ως κατωτέρω οι προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας σε περίπτωση μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας, την οποία ο μισθωτός θεωρεί ως καταγγελία της σύμβασης εργασίας του, ασκώντας το δικαίωμα του άρθρo 7 του ν. 2112/1920 με την κατάθεση εξώδικης δήλωσης ή/ και αγωγής εναντίον του εργοδότη του.
  1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  Συγκεκριμένα, οι ασφαλισμένοι που άσκησαν το δικαίωμα του νόμου προβαίνοντας στις ενέργειες αυτές μπορούν να τύχουν επιδότησης, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ εντός 60 ημερών από την επομένη της επιδόσεως στον εργοδότη της αρχικής1εξωδίκου δηλώσεως ή της αγωγής εναντίον του, προσκομίζοντας πλέον των λοιπόν απαιτούμενων για την επιδότηση δικαιολογητικών:
  • την εξώδικη δήλωση και την έκθεση επίδοσής της στον εργοδότη ή
  • την αγωγή που απευθείας ασκήθηκε κατά του εργοδότη και την έκθεση επίδοσής της σε αυτόν.
  Στην παρούσα διάταξη εντάσσονται όσοι ασφαλισμένοι έχουν υποβάλει αίτηση τακτικής επιδότησης ανεργίας από την 13.09.2017 και εξής.
  Όσον αφορά στην ημερομηνία επίδοσης της εξωδίκου δηλώσεως ή της αγωγής, αυτή είναι δυνατόν να είναι προγενέστερη της 13.09.2017, υπό την προϋπόθεση ότι έως την ημερομηνία υποβολής αιτήσεως δεν παρήλθε η προθεσμία των 60 ημερών.
  Σημειώνεται ότι δεν νοείται υπαγωγή στις εν λόγω διατάξεις με την προσκόμιση εξώδικης δήλωσης που επιδόθηκε στον εργοδότη μετά την κατάθεση αγωγής εναντίον του.
  2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
  Η Υπηρεσία προβαίνει σε έκδοση δελτίου ανεργίας και αναγνώριση της αξίωσης του αιτούντος – εφόσον, βέβαια, πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις επιδότησης- ως εξής:
  Α. άμεσα, με βάση την εξώδικη δήλωση ή την αγωγή που προσκομίστηκε για την υποβολή της αίτησης.
  Πρόκειται για «πρόδρομη», υπό αίρεση επιδότηση, εφόσον χορηγείται πριν αποδειχθεί η καταγγελία της σύμβασης του ασφαλισμένου είτε εξωδικαστικά, με βάση το πραγματικό γεγονός της καταβολής αποζημίωσης (βλ. σχετικά παρ. A.2.i), είτε δια της δικαστικής οδού, με βάση τελεσίδικη δικαστική απόφαση επί της αγωγής που κατατίθεται (βλ. σχετικά παρ. Α.4), σύμφωνα με το β’ εδάφιο της παρ. 6 του άρθρ. 7 του ν. 1545/1985 (Α’ 91), όπως προσετέθη με το άρθρ. 51 του ν. 4488/2017 (Α’ 137).
  Β. αναδρομικά, αφού η καταγγελία της σύμβασης του ασφαλισμένου αναγνωρισθεί με τελεσίδικη απόφαση επί της αγωγής του.
  Πρόκειται για επιδότηση που καταβάλλεται χωρίς την επιφύλαξη της ως άνω περίπτωσης, εφόσον το γεγονός της απόλυσης έχει αναγνωρισθεί από τα αρμόδια δικαστήρια.
  Η επιδότηση κατά την Α’ ή τη Β’ ως άνω περίπτωση εξαρτάται αποκλειστικά από τη βούληση του ασφαλισμένου, όπως αυτή ενυπόγραφα καταγράφεται σε Υπεύθυνη Δήλωση που συνοδεύει την αίτηση επιδότησής του (βλ. συνημμένα Υποδείγματα 1α, 1β, 1γ).
  Η διαδικασία που ακολουθείται ανάλογα με την υπαγωγή στην επιδότηση κατά την Α’ ή τη Β’ περίπτωση είναι αναλυτικά η παρακάτω:
  Α. ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ /ΑΓΩΓΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΙΑΣ
  Α.1. Γενικές Πληροφορίες

  Ως ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης θα λογίζεται η αναγραφόμενη στην εξώδικη δήλωση/αγωγή ημερομηνία λύσης της εργασιακής σχέσης (όχι η ημερομηνία της επιδόσεως αυτής στον εργοδότη ή της άσκησης της αγωγής). Για λόγους επιείκειας, όταν η ημερομηνία αυτή απέχει χρονικά από την ημερομηνία υποβολής αιτήσεως και ο ασφαλισμένος είναι νέος επιδοτούμενος, αφετηρία για την καταμέτρηση των ημερών εργασίας της παρ. 1 του άρθρ. 5 του ν. 1545/1985 (των 80 ημερών ασφάλισης κατ’ έτος) θα αποτελεί η δήλη2 ημερομηνία της καταγγελίας σύμβασης και όχι η ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως. Όσον αφορά στην ημερομηνία έναρξης της επιδότησης, εξυπακούεται ότι θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρ. 18 του ν. 2961/54 (Α’197)3.
  Με εξαίρεση όσων αναλύονται λεπτομερώς στις παρακάτω παραγράφους, κατά τα λοιπά ισχύουν οι κείμενες περί τακτικής ανεργίας διατάξεις.
  Α.2. Επιδότηση με βάση την εξώδικη δήλωση
  Εφόσον ο ασφαλισμένος αιτείται επιδότησης προσκομίζοντας εξώδικη δήλωση βάσει της οποίας επιθυμεί να επιδοτηθεί, αναλαμβάνει στην Υπεύθυνη Δήλωσή του την υποχρέωση εντός της αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών4 από την επομένη της ημερομηνίας υποβολής της αιτήσεώς του να προσκομίσει στην Υπηρεσία είτε έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ξεκίνησε η καταβολή αποζημίωσής του από τον εργοδότη λόγω της απόλυσής του είτε την αγωγή που θα ασκήσει κατά του εργοδότη του, δηλώνοντας παράλληλα ότι θα προσκομίσει την τελεσίδικη επ’ αυτής απόφαση εντός 60 ημερών από την επομένη της δημοσιεύσεώς της, άλλως υποχρεούται σε καταβολή προστίμου ύψους 300,00€ (βλ. σχετικά παρ. Α.5).
  Μετά την έγκριση της επιδότησης και, εφόσον ο ασφαλισμένος προσκομίζει εντός του 6μήνου:
  i. δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την καταβολή μέρους ή την εξόφληση της αποζημίωσής του (ενδεικτικά: απόδειξη καταβολής α’ δόσης αποζημίωσης, βεβαίωση εργοδότη περί καταβολής αποζημίωσης κ.ο.κ.), η επιδότηση συνεχίζεται για όσο διάστημα έχει εγκριθεί, εφόσον δεν έχει ήδη ανασταλεί ή λήξει, παύοντας πλέον να είναι υπό αίρεση, καθώς στηρίζεται στο πραγματικό γεγονός της απόλυσης, όπως αυτή αποδεικνύεται από την καταβολή αποζημίωσης, χωρίς να απαιτείται στην περίπτωση αυτή και η προσκόμιση εντύπου καταγγελίας σύμβασης.
  ii. την αγωγή που τελικά κατέθεσε:
  • η επιδότηση καταβάλλεται έως τη λήξη της – εφόσον δεν έχει ήδη ανασταλεί ή λήξει – παραμένει, όμως, υπό αίρεση μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο τελεσιδικία της υποθέσεως,
  • η Υπηρεσία ενημερώνει παράλληλα τον εργοδότη εγγράφως και επί αποδείξει παραλαβής για την επιδότηση του ασφαλισμένου και για την απορρέουσα εκ του νόμου υποχρέωση του ιδίου να προσκομίσει στον ΟΑΕΔ αντίγραφο της τελεσιδίκου αποφάσεως εντός 60 ημερών από την επομένη της δημοσιεύσεως αυτής, επί ποινή προστίμου ύψους 300,00€ (βλ. σχετικά συνημμένο Υπόδειγμα 2 και παρ. Α.5).
  Σε κάθε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν προσκομίσει εντός της 6μηνης προθεσμίας τα δικαιολογητικά για τα οποία δεσμεύτηκε, δηλαδή ούτε δικαιολογητικά αποζημίωσης λόγω απόλυσης ούτε την αγωγή εναντίον του εργοδότη του, η Υπηρεσία θα προβαίνει σε ανάκληση του δελτίου ανεργίας και της επιδότησης καθώς και σε καταλογισμό χρέους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ανεξαρτήτως των λόγων μη προσκόμισης αυτών (π.χ. αμέλεια του ενδιαφερομένου κ.ο.κ.). Στην περίπτωση μη καταβολής του καταλογισθέντος χρέους, ακολουθείται η διαδικασία σύνταξης πράξης βεβαίωσης οφειλής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  Α.3 Επιδότηση με βάση την αγωγή
  Εφόσον ο ασφαλισμένος αιτείται επιδότησης προσκομίζοντας την αγωγή που κατέθεσε εναντίον του εργοδότη του και δηλώνει ότι επιθυμεί να επιδοτηθεί άμεσα με βάση αυτήν, δεσμεύεται στην Υπεύθυνη Δήλωσή του μόνο για την προσκόμιση της τελεσίδικης επ’ αυτής απόφασης εντός 60 ημερών από την επομένη της δημοσιεύσεώς της, επί ποινή προστίμου ύψους 300,00 €.
  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο Α.2. Α.4. Προσκόμιση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης
  Στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος επιδοτήθηκε ή επιδοτείται προσκομίζοντας είτε εξαρχής την αγωγή του είτε εντός της 6μηνης προθεσμίας, όταν η υπόθεση τελεσιδικήσει με οποιονδήποτε τρόπο (είτε αφού καταστεί τελεσίδικη η αρχική απόφαση του Πρωτοδικείου με την παρέλευση της προθεσμίας που είχαν τα ενδιαφερόμενα μέρη για την άσκηση έφεσης είτε αφού εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση από το Εφετείο) και η σχετική απόφαση περιέλθει στην Υπηρεσία, η επιδότηση:
  α. παύει να τελεί υπό αίρεση, αν με την τελεσίδικη απόφαση αναγνωρίζεται η μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του ασφαλισμένου ως καταγγελία της σύμβασης εργασίας του, β. ανακαλείται και καταλογίζεται ως χρέος στον ασφαλισμένο το σύνολο των καταβληθέντων επιδομάτων και των αναλογούντων καταβληθέντων δώρων, χωρίς, ωστόσο, να ανακαλείται και το δελτίο ανεργίας, αν με την τελεσίδικη απόφαση δεν αναγνωρίζεται η μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του ασφαλισμένου ως καταγγελία της σύμβασης εργασίας του αλλά ως οικειοθελής αποχώρηση αυτού. Στην περίπτωση μη καταβολής του καταλογισθέντος χρέους, ακολουθείται η διαδικασία σύνταξης πράξης βεβαίωσης οφειλής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  Α.5 Επιβολή Προστίμου
  Κατά τη διάρκεια της κατά τα ως άνω εγκριθείσας επιδότησης των ασφαλισμένων – και δη κατά την προσέλευση αυτών για τη δήλωση της τρίμηνης παρουσίας τους-, οι Υπηρεσίες οφείλουν να ζητούν από τους ασφαλισμένους πληροφόρηση για την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της αγωγής τους. Ομοίως, και μετά την αναστολή ή τη λήξη της επιδότησης, και εφόσον οι ασφαλισμένοι δεν έχουν προσκομίσει ακόμα τη δημοσιευθείσα τελεσίδικη απόφαση, οι Υπηρεσίες οφείλουν να επικοινωνούν σε τακτά χρονικά διαστήματα τόσο με τους υποχρέους (ασφαλισμένο και εργοδότη) όσο και με τη Γραμματεία του αρμόδιου Δικαστηρίου προκειμένου για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.
  Μη προσκόμιση της τελεσίδικης απόφασης από τον ασφαλισμένο ή /και τον εργοδότη εντός της προθεσμίας των 60 ημερών, επιφέρει ως κύρωση την επιβολή προστίμου ύψους 300,00€ στο υπόχρεο μέρος που παρέβη την υποχρέωση, ανεξαρτήτως της εκπλήρωσης της υποχρέωσης από το άλλο υπόχρεο μέρος και της δικαστικής έκβασης της υπόθεσης.
  Αρμόδιο όργανο για την επιβολή του προστίμου ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 1449/10.1.2018 απόφαση της Διοικήτριας του Οργανισμού ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΚΠΑ2, η δε διαδικασία επιβολής και είσπραξής του είναι η εξής:
  • κλήση του υποχρέου στην Υπηρεσία για ακρόαση των απόψεών του,
  • σύνταξη πρακτικού, στο οποίο θα καταγράφονται οι απόψεις του υποχρέου,
  • έκδοση απόφασης επιβολής προστίμου (βλ. συνημμένα υποδείγματα 3α και 3β,)
  • κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο και γνωστοποίηση της υποχρέωσης καταβολής του προστίμου στον τραπεζικό λογαριασμό 040/546080-80 (IBAN: GR7701100400000004054608080),
  • προσκόμιση στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 από τον υπόχρεο του αποδεικτικού κατάθεσης της τραπέζης, για να εκδοθεί το Γραμμάτιο Είσπραξης.
  Η διαδικασία καταβολής προστίμου και προσκόμισης του αποδεικτικού στην Υπηρεσία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από της κοινοποιήσεως. Στην περίπτωση μη καταβολής του προστίμου, ακολουθείται η διαδικασία σύνταξης πράξης βεβαίωσης οφειλής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  Σημειώνεται ότι η επιβολή του προστίμου δεν επηρεάζει τη χορήγηση της επιδότησης.
  Τυχόν αντιρρήσεις κατά της πράξης επιβολής προστίμου θα εξετάζονται από τις αρμόδιες ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 130/02/16.1.2018 απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού μας.
  Β. ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
  Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος κατά την υποβολή της αίτησής του δηλώνει ότι επιθυμεί να επιδοτηθεί μετά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της κατατεθείσας αγωγής του, στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει την απόφαση αυτή εντός 60 ημερών από την επομένη της δημοσιεύσεώς της.
  Η Υπηρεσία θέτει την αίτηση σε εκκρεμότητα μέχρι την προσκόμιση της αποφάσεως και, εφόσον με αυτήν αναγνωρίζεται η καταγγελία της σύμβασης του ασφαλισμένου, προβαίνει σε αναδρομική καταβολή του συνόλου της επιδοτήσεως με βάση τις ημερομηνίες αρχικής αιτήσεως και καταγγελίας της σύμβασης. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης προκύπτει από τη δικαστική απόφαση, στην περίπτωση δε που η ημερομηνία αυτή απέχει χρονικά από την ημερομηνία υποβολής αιτήσεως και ο ασφαλισμένος είναι νέος επιδοτούμενος ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. Α.1 της παρούσας.
  Δικαστική απόρριψη της αγωγής του ασφαλισμένου συνεπάγεται την απόρριψη και του αιτήματός του για τακτική επιδότηση ανεργίας λόγω οικειοθελούς αποχώρησης από την εργασία του.
  Εκπρόθεσμη προσκόμιση της απόφασης δεν επιφέρει την επιβολή προστίμου, συνεπάγεται όμως την απόρριψη του αιτήματος του ασφαλισμένου.
  3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΤΑΞΗ – ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
  Η παρακολούθηση της εκπλήρωσης:
  • της υποχρέωσης του ασφαλισμένου να προσκομίσει εντός 6 μηνών είτε έγγραφα που αποδεικνύουν την αποζημίωσή του λόγω απόλυσης είτε την αγωγή που κατέθεσε ή
  • της υποχρέωσης του ασφαλισμένου και του εργοδότη να προσκομίσουν την τελεσίδικη απόφαση εντός 60 ημερών από της δημοσιεύσεώς της, εφόσον δεν καταβλήθηκε από τον εργοδότη αποζημίωση απόλυσης αλλά και η παρακολούθηση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Α.5 της παρούσας:
  • των ενεργειών στις οποίες η ίδια η Υπηρεσία οφείλει να προβαίνει κατά τη διάρκεια της επιδότησης και μετά τη λήξη αυτής μέχρι την προσκόμιση της τελεσίδικης απόφασης
  • της διαδικασίας επιβολής και καταβολής προστίμου θα γίνεται από τις Υπηρεσίες με καταγραφή των απαιτούμενων στοιχείων σε αρχείο excel (θα αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετικό υπόδειγμα 4) μέχρι τη μηχανογραφική υλοποίηση σχετικής εφαρμογής, για την οποία θα ακολουθήσουν οδηγίες από τη Δ/νση Μηχανογράφησης.
  4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
  Από τη νέα διάταξη σε συνδυασμό με τις ισχύουσες περί προθεσμιών υποβολής αιτήσεων μετά την άσκηση αγωγής διατάξεις, προκύπτει ότι οι ασφαλισμένοι που προσφεύγουν στα δικαστήρια διατηρούν το δικαίωμά τους να υποβάλουν αίτηση είτε κατά τα ως άνω είτε εντός 60 ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της τελεσίδικης απόφασης (σχετική η υπ’ αριθμ. 103085/8.6.1988 εγκύκλιος της Δ/νσης Ασφάλισης).
  Η επιδότηση των ασφαλισμένων που χορηγήθηκε βάσει της παρούσας διάταξης με την προσκόμιση εξώδικης δήλωσης μη αρχικής, όπως αποδεικνύεται εκ των υστέρων και βάσει της τελεσίδικης απόφασης του δικαστηρίου, δεν επηρεάζεται, όταν η απόφαση αναγνωρίζει ως γεγονός την καταγγελία της σύμβασης, εντασσόμενη στις προγενέστερες διατάξεις περί επιδότησης κατόπιν έγερσης αγωγής (σχετική η υπ’ αριθμ. 103085/8.6.1988 εγκύκλιος). Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η ένταξη στις προγενέστερες διατάξεις, όπως αυτές ερμηνεύτηκαν με την ως άνω εγκύκλιο, δεν αίρει την υποχρέωση τόσο του ασφαλισμένου όσο και του εργοδότη να προσκομίσουν την τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου, η δε τυχόν μη εμπρόθεσμη προσκόμιση αυτής επιφέρει την επιβολή προστίμου σύμφωνα με την παρ. Α.5 της παρούσας.
  5. ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΒΛΑΠΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 7 του ν. 1545/1985 (Α’ 91), όπως προσετέθησαν με το άρθρ. 51 του ν. 4488/2017 (Α’ 137), είναι δυνατόν να ενταχθούν και οι ασφαλισμένοι που είχαν προβεί αρχικά σε επίσχεση εργασίας, αλλά, εν συνεχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερθέντος γ’ εδαφίου του άρθρ. 7 του ν. 2112/1920 (Α’ 67), θεώρησαν την αξιόλογη καθυστέρηση στην καταβολή των μισθών τους ως μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων της εργασίας τους και αυτήν ως καταγγελία της εργασιακής τους σύμβασης σύμφωνα με το α’ εδάφιο του ίδιου άρθρου.
  Στις περιπτώσεις αυτές η εξώδικη δήλωση και μόνο συνιστά και παραίτηση από το δικαίωμα της επίσχεσης, βάσει δε αυτής ανακαλείται τυχόν επιδότηση λόγω επίσχεσης, εκδίδεται δελτίο ανεργίας και εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ. Α’: «Καταγγελία σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη ή τον σύνδικο μετά από πτώχευση της επιχείρησης, είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά τη λήξη ή αναστολή της επιδότησης ανεργίας λόγω επίσχεσης» της υπ’ αριθμ. 71211/16.9.2016 εγκυκλίου της Δ/νσης Ασφάλισης.
  Από της δημοσιεύσεως του νόμου οποιαδήποτε άλλη εγκύκλιος ή οδηγία έρχεται σε αντίθεση με τα παραπάνω καταργείται.
  Με ευθύνη των Προϊσταμένων να λάβουν γνώση οι αρμόδιοι υπάλληλοι.
  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
  Δ. ΜΠΟΥΓΙΑΚΛΗΣ
  ___________________________
  1 Αρχική θεωρείται η πρώτη σε χρονική σειρά εξώδικη δήλωση, στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία εξώδικες δηλώσεις για το ίδιο θέμα.
  2 Η αναφερόμενη στην εξώδικη δήλωση/αγωγή ως ημερομηνία καταγγελίας της εργασιακής σύμβασης.
  3 Έναρξη επιδότησης μετά την πάροδο του 6ήμερου αναμονής.
  4 Άρθρο 241 Α.Κ.: «Η προθεσμία αρχίζει την επομένη της ημέρας όπου έγινε το γεγονός και αποτελεί την αφετηρία της[…]», άρθρ. 242 Α.Κ.: «Η προθεσμία λήγει όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και, αν είναι κατά τον νόμο εορτάσιμη, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη» και άρθρ. 243 Α.Κ.: «[…]Προθεσμία που έχει προσδιοριστεί σε μήνες λήγει μόλις περάσει η ημέρα του τελευταίου μηνός που αντιστοιχεί σε αριθμό με την ημέρα που άρχισε, και, αν δεν υπάρχει αντίστοιχη, η τελευταία ημέρα του μηνός[…]».
  Αναστάσιος Δουκέρης

  Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

  - Advertisement -spot_img

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  εισάγετε το σχόλιό σας!
  παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

  - Advertisement -spot_img

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ