ΕΦΚΑ ΠΡΩΗΝ ΟΓΑ. Αλλαγές στα ασφάλιστρα αλιεργατών από 1/1/2019!

0
1395

Μια πολύ σημαντική αλλαγή που επέφερε ο νέος ασφαλιστικός νόμος 4387/2016( νέο ασφαλιστικό ), είναι και η από 1/1/2017 ένταξη των μισθωτών του τέως ΟΓΑ στον Ενιαίο Φορέα Ασφάλισης(ΕΦΚΑ).

Ο ΕΦΚΑ ξεδιάλυνε το θέμα αυτό με την εγκύκλιο 5/8-2-2017, αρ.πρωτ.22.

Παραθέτουμε παρακάτω τα αντίστοιχα σημεία της εγκυκλίου, που θα μας βοηθήσουν με την ανάλυση του σημερινού θέματος.

ΕΝΤΑΞΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΟΥ τ. Ο.Γ.Α. ΣΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρο 40 Ν.4387/2016)

Με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ.5 του Ν.4387/2016 ,ορίζεται ότι:

«5. Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι έως την έναρξη του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. ως μισθωτοί – ανειδίκευτοι εργάτες, μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών , καταβάλλουν, από 1/1/2017 , μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ως μισθωτοί, εφαρμοζομένων αναλόγως των σχετικών διατάξεων για τους ασφαλισμένους μισθωτούς που προέρχονται από το Ι.Κ.Α0.-Ε.Τ.Α.Μ. Το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς εργοδότη- ασφαλισμένου για την κατηγορία αυτών των ασφαλισμένων διαμορφώνεται ισόποσα και σταδιακά από 1/1/2017 και έως 31/12/2019 ώστε από την 1/1/2020 να έχει διαμορφωθεί στο ύψος του άρθρου 38».

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ -ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ τ. Ο.Γ.Α. ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΩΣ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΣΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α.

Οι μισθωτοί- ανειδίκευτοι εργάτες του τ. Ο.Γ.Α. που εντάσσονται ως μισθωτοί στον Ε.Φ.Κ.Α. διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Εργάτες ζωικής παραγωγής σε επιχειρήσεις- εκμεταλλεύσεις ενσταυλισμένου τύπου:
  > Μονάδες εκτροφής αιγοπροβάτων
  > βουστάσιο
  > χοιροτροφική μονάδα
ΜΙΣΘΩΤΟΙ – ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ > Πτηνοτροφείο
> Ιπποφορβείο
>εκτροφείο γουνοφόρων ζώων
 Επιχειρήσεις – εκμεταλλεύσεις καλλιέργειας μανιταριών, φυκιών κλπ.
 Αλιεργάτες
 Εργάτες ιχθυοκαλλιέργειας
 Δύτες στον πρωτογενή αγροτικό τομέα (σχετ.άρθρο 52 του Ν.3518/2016*).
ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Πολίτες τρίτων χωρών που σύμφωνα με το Ν.4251/2014 προσκαλούνται από εργοδότες με σκοπό την απασχόληση σε αγροτικές εργασίες για ορισμένο χρονικό διάστημα.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών κλάδου Σύνταξης.

Σύμφωνα με το εδ. 2 της παρ. 5 του άρθρου 40 του Ν.4387/2016, το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς εργοδότη – ασφαλισμένου για την κατηγορία αυτών των ασφαλισμένων, διαμορφώνεται ισόποσα και σταδιακά από 1/1/2017 έως 31/12/2019, έτσι ώστε την 1/1/2020 να ισχύει 20% συνολικά, αναλυόμενο σε 13,33% εισφορά εργοδότη και 6,67% εισφορά ασφαλισμένου, αντίστοιχα.

Κατά συνέπεια το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς εργοδότη- ασφαλισμένου διαμορφώνεται ως εξής:

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
1,67% από 1/1/2017 13,83% από 1/1/2017 15,50 % από 1/1/2017
3,34% από 1/1/2018 5,00% από 1/1/2019 6,67% από 1/1/2020 13,67% από 1/1/2018 13,50% από 1/1/2019 13,33% από 1/1/2020 17,01 % από 1/1/2018 18,50% από 1/1/2019
20 % από 1/1/2020

 

 ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Σύμφωνα με το εδ. 1 της παρ. 5 του άρθρου 40 του Ν.4387/2016, ορίζεται ρητά ότι, η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των σχετικών διατάξεων για την υπαγωγή των μισθωτών του τ.Ο.Γ.Α. στον Ε.Φ.Κ.Α. είναι η 1/1/2017.

ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΛΑΔΟΙ   ΠΟΣΟΣΤΑ  
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ      
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΕΡΓΙΑ Ο.Α.Ε.Δ 1,83% 3,17% 5%
ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 0,10% 0,36% 0,46%
ΛΠΕΑΕ 0% 0,15% 0,15%
ΣΥΝΟΛΟ 1,93% 3,68% 5,61%
Ο.Ε.Κ. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ) 1% 0% 1%
Ο.Ε.Ε (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ) 0,35% 0% 0,35%
ΣΥΝΟΛΟ 3,28% 3,68% 6,96%

 

 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Για την κατηγορία των μισθωτών του τ. Ο.Γ.Α. που εντάσσεται στον Ε.Φ.Κ.Α. δεν θα γίνεται παρακράτηση για επικουρική ασφάλιση. (Σχετ. το υπ’ αριθμ.Φ.80000/οικ. 61689/2215/30.12.2016 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 41 του Ν. 4387/2016 ορίζεται ότι:

«1. Από 1/1/2017 η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των μισθωτών και λοιπών κατηγοριών που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται κατά τα προβλεπόμενα του παρόντος νόμου , ορίζεται σε ποσοστό 7,10% ,επί των πάσης φύσεως αποδοχών και κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος, εκ του οποίου 2,15% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 4,30% βαρύνει τον εργοδότη, και ποσοστό 0,65% για παροχές σε χρήμα, εκ του οποίου 0,40% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 0,25% βαρύνει τον εργοδότη.»

Κατά συνέπεια, για την κατηγορία των μισθωτών του τ. Ο.Γ.Α. που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., θα διενεργούνται, από 1/1/2017 και εφεξής, κρατήσεις υπέρ υγειονομικής περίθαλψης, επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους, με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας, σύμφωνα με ποσοστά που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 2,15% 4,30% 6,45%
ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 0,40% 0,25% 0,65%
ΣΥΝΟΛΟ 2,55% 4,55% 7,10%

 

Για την κατηγορία των μισθωτών ανειδίκευτων εργατών θα χρησιμοποιείται ο Κωδικός Ειδικότητας «000300» με λεκτική περιγραφή:
« Μισθωτοί – Ανειδίκευτοι Εργάτες ασφαλισμένοι στον τ.Ο.Γ.Α. ( όλες οι κατηγορίες)», ενώ για την καταχώρηση των απασχολούμενων μετακλητών πολιτών τρίτης χώρας θα χρησιμοποιείται ο Κωδικός Ειδικότητας «000302» με λεκτική περιγραφή: «Μετακλητοί Πολίτες Τρίτων Χωρών Ανειδίκευτοι Εργάτες Ασφαλισμένοι στον τ.Ο.Γ.Α. ( όλες οι κατηγορίες)».

Για την ασφαλιστική κάλυψη και για τον Κωδικό Ειδικότητας 000300 θα χρησιμοποιείται ο Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «050» με λεκτική περιγραφή: «Μισθωτοί Ασφαλισμένοι στον τ.ΟΓΑ με ισχύ από 1/1/2017».

Για την ασφαλιστική κάλυψη και για τον Κωδικό Ειδικότητας 000302 θα χρησιμοποιείται ο Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «060» με λεκτική περιγραφή: «Μισθωτοί Ασφαλισμένοι στον τ.ΟΓΑ με ισχύ από 1/1/2017 Μετακλητοί Πολίτες Τρίτων Χωρών».

 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
ΚΑΔ ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ. Κ.Π.Κ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
0600  000300 050 22,06% 7,5% 29,56%
0600 000302 060 18,38% 4,22% 22,60%

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

 

  • Από 1/1/2017, οι αλιεργάτες ασφαλίζονται με ΚΑΔ 0600, κωδ.ειδικότητας 000300, κωδικό πακέτου κάλυψης 050, με λεκτική περιγραφή “Μισθωτοί ασφαλισμένοι στον  τέως ΟΓΑ”.

 

  • Για το έτος 2017, τα ποσοστά ασφαλίστρων για τους αλιεργάτες είναι 22,06% για τον εργοδότη και 7,5% για τον ασφαλισμένο. Σύνολο ποσοστού ασφαλίστρων 29,56%. Τα ποσοστά αυτά για το 2017, αναλύονται ως εξής:

Εργαζόμενος                                                                                   Εργοδότης

1,67%   (κλάδος σύνταξης)                                                            13,83%(κλάδος σύνταξης)

3,28%(συνεισπραττόμενοι κλάδοι)                                               3,68%(συνεισπραττόμενοι κλάδοι)

2,55%(ασφάλιση ασθένειας)                                                           4,55%(ασφάλιση ασθένειας)

 

ΣΥΝΟΛΑ:7,5%(εργαζόμενος)                                                          22,06%(εργοδότης)

 

  • Από 1/1/2018, με βάση τα παραπάνω η εισφορά κλάδου σύνταξης εργαζομένου από 1,67%, έγινε 3,34%, ενώ η εισφορά κλάδου σύνταξης εργοδότη από 13,83%, έγινε 13,67%. Συνεπώς για όλο το 2018, το σύνολο του ποσοστού ασφαλίστρων ήταν 9,17% για τον εργαζόμενο και 21,90% για τον εργοδότη, δηλαδή συνολικά 31,07%.

 

  • Από 1/1/2019, που μας ενδιαφέρει άμεσα η εισφορά κλάδου σύνταξης εργαζομένου από 3,34% γίνεται 5%, ενώ η εισφορά κλάδου σύνταξης εργοδότη από 13,67% γίνεται 13,50%.Συνεπώς για όλο το 2019, το σύνολο του ποσοστού ασφαλίστρων διαμορφώνεται σε 10,83% για τον εργαζόμενο και 21,73% για τον εργοδότη, δηλαδή συνολικά 32,56%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ