Γονείς-παροχές-μητρότητα-άδειες! Ένα άρθρο που πρέπει να διαβάσετε!

0
6236

ΓΟΝΕΙΣ –ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ –ΠΑΡΟΧΕΣ –ΑΔΕΙΕΣ:

 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 1483/1984,    απαγορεύεται και είναι  άκυρη η καταγγελία της σύμβασης ή σχέσης εργασίας εργαζόμενης από τον εργοδότη της, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, όσο και για το χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο χρόνο, λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό, εκτός εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος για καταγγελία.

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος ,ο εργοδότης υποχρεούται να αιτιολογεί την καταγγελία γραπτώς και να προβαίνει στη σχετική κοινοποίηση στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας ,ως σπουδαίος λόγος μπορεί να είναι πχ η διακοπή εργασιών της επιχείρησης.

Η προστασία ισχύει ακόμα και στην περίπτωση που η εργαζόμενη πληροφορηθεί για την εγκυμοσύνη σε χρόνο μεταγενέστερο της καταγγελίας , αρκεί ως προϋπόθεση η ύπαρξη της εγκυμοσύνης κατά το χρονικό σημείο της καταγγελίας της σύμβασης.

Επίσης η προστασία ισχύει ακόμα και στην περίπτωση που το παιδί γεννηθεί νεκρό.

Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται άδεια μητρότητας συνολικής διάρκειας 17 εβδομάδων. Οι 8 εβδομάδες (56 ημέρες) χορηγούνται υποχρεωτικά πριν την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες 9 (63 ημέρες) μετά τον τοκετό. (αρθ.7 ΕΓΣΣΕ ετών 2000-2001)

Οι εργαζόμενες γυναίκες κατά το διάστημα της απουσίας τους από την εργασίας λόγω κυοφορίας, τοκετού και λοχείας θεωρούνται ότι βρίσκονται σε άδεια από νόμιμο κώλυμα(ανυπαίτιο κώλυμα αρθ.657-658 Α.Κ.), δηλαδή χωρίς δική τους υπαιτιότητα και ως εκ τούτου δικαιούνται να λάβουν τις αποδοχές τους από τον εργοδότη. Συνεπώς όσες δεν έχουν συμπληρώσει 1 έτος εργασίας στον εργοδότη, δικαιούνται τις αποδοχές τους για μισό μήνα, ενώ όσες έχουν συμπληρώσει 1 έτος εργασίας, δικαιούνται τις αποδοχές τους για ένα μήνα.

Οι παροχές που δικαιούνται οι εργαζόμενες μητέρες

Είναι:

1)από ΕΦΚΑ:

Δικαιούται επί 56 ημέρες πριν από τον τοκετό και επί 63 ημέρες μετά να λάβει επίδομα κυοφορίας και λοχείας, αντίστοιχα. Τα επιδόματα αυτά είναι ίσα με το βασικό επίδομα ασθενείας και κάποιες προσαυξήσεις . Για τη χορήγησή τους απαιτείται η ασφαλισμένη να απέχει από την εργασία της κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα και να έχει πραγματοποιήσει 200 τουλάχιστον ημέρες εργασίας (ασφάλισης) κατά τα δύο τελευταία έτη πριν από τον τοκετό.

2)από ΔΥΠΑ:

Η εργαζόμενη  μητέρα δικαιούται να λάβει  παροχές μητρότητας από την ΔΥΠΑ. Οι παροχές αυτές χορηγούνται  αφού ο εργοδότης καλύψει τις ανάλογες υποχρεώσεις του και μέχρι να συμπληρωθούν τα χρονικά όρια της υποχρεωτικής άδειας των 17 εβδομάδων των γυναικών λόγω τοκετού και λοχείας, δηλαδή συνολικά 119 ημέρες. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει η εργαζόμενη είναι τα ακόλουθα:

Για το επίδομα κυοφορίας η διαδικασία γίνεται ως εξής:

Α. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης με την έναρξη της κυοφορίας (των 56 ημερών) εφόσον έχει χορηγηθεί στην ασφαλισμένη ηλεκτρονική Βεβαίωση Πιθανής Ημερομηνίας Τοκετού από θεράποντα ιατρό, είτε των Δημοσίων Δομών Φροντίδας Υγείας, είτε των συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) ιδιωτικών κλινικών, είτε ιδιώτη, ο οποίος είναι πιστοποιημένος στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης). Η βεβαίωση αντλείται αυτόματα από το σύστημα.

Β. Απαιτείται επίσης  βεβαίωση του εργοδότη αποχής από την εργασία της ασφαλισμένης πριν τον τοκετό (για 56 ημέρες), η οποία συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τον εργοδότη μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης της ασφαλισμένης για χορήγηση επιδόματος κυοφορίας.

Για το επίδομα λοχείας απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Α. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (αντλείται μέσω διασύνδεσης ή επισυνάπτεται ως αρχείο pdf)

Β. Βεβαίωση εργοδότη αποχής από την εργασία της ασφαλισμένης για μετά τον τοκετό (63 ημέρες), η οποία συμπληρώνεται ηλεκτρονικά μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης για το επίδομα λοχείας.

Γ. Στην περίπτωση που η αιτούσα είναι υπήκοος κράτους-μέλους της ΕΕ καταχωρίζει τον αριθμό της άδειας παραμονής της ή επισυνάπτει φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής πολίτη της ΕΕ ή δελτίο μόνιμης διαμονής.

Δ. Σε περίπτωση που η αιτούσα είναι υπήκοος τρίτης χώρας θα πρέπει να καταχωρίζει τον αριθμό της  άδειας διαμονής της, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.

Η ΔΥΠΑ καταβάλλει στις εργαζόμενες μητέρες Ειδική Παροχή Προστασίας της Μητρότητας διάρκειας έως εννέα (9) μήνες(νομοσχέδιο «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις»),έξι (6) μήνες σύμφωνα με το κεφ. Β’ της με αρ. 33891/606/08 Υ.Α. (άρθ. 142 ν. 3655/2008, όπως ισχύει) και τα άρθρα 33 και 36 του ν. 4808/2021.

Παράδειγμα:

Μία μητέρα που λαμβάνει σήμερα για ειδική παροχή προστασίας μητρότητας τον βασικό κατώτατο μισθό επί έξι μήνες, δηλαδή 713 χ 6 = 4.278 ευρώ (μεικτά). Με την επέκταση του επιδόματος κατά τρεις μήνες, θα λάβει 713 χ 9= 6.417 ευρώ μεικτά

ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ:

Η Ειδική Άδεια Προστασίας της Μητρότητας διάρκειας έως έξι (6) μήνες χορηγείται από τον εργοδότη μετά τη λήξη της άδειας κυοφορίας και λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, ή και της ετήσιας κανονικής άδειας, εφόσον προβλέπεται η χορήγησή της με βάση τις προθεσμίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και συγκεκριμένα στην περίπτωση που μετά τη λήψη της Εξάμηνης Ειδικής Άδειας Προστασίας της Μητρότητας δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για τη λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας έως και τις 31/03 του επόμενου ημερολογιακού έτους (Άρθρο 61 ν. 4808/2021).

Η δικαιούχος μητέρα μπορεί να υποβάλει σχετική αίτηση προς την αρμόδια Yπηρεσία ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της άδειας μητρότητας (τοκετού και λοχείας), ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, εάν έχει χορηγηθεί, ή και της ετήσιας κανονικής άδειας, εφόσον προβλέπεται η χορήγησή της με βάση τις προθεσμίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,και συγκεκριμένα στην περίπτωση που μετά τη λήψη της Εξάμηνης Ειδικής Άδειας Προστασίας της Μητρότητας δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για τη λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας έως και τις 31/03 του επόμενου ημερολογιακού έτους (Άρθρο 61 ν. 4808/2021).

Η υποβολή της αίτησης γίνεται με δύο τρόπους:

 • μέσω των e-services ΔΥΠΑ
 • μέσω ΚΕΠ από την ίδια τη δικαιούχο ή δι’ αντιπροσώπου

Η παραλαβή της απόφασης γίνεται είτε μέσω του ατομικού λογαριασμού στις e-services ΔΥΠΑ είτε από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΥΠΑ.

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιδότηση
 • Βεβαίωση Εργοδότη από την οποία θα προκύπτει η ενεργός εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας, το είδος, η μορφή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, οι μηνιαίες αποδοχές, ο μέσος όρος των ωρών μερικής απασχόλησης, η ημερομηνία πρόσληψης (και για συμβάσεις ορισμένου χρόνου η ημερομηνία λήξης τους), η λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας που ενδεχομένως χορηγήθηκε μετά την άδεια λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, καθώς επίσης ο φορέας επικουρικής ασφάλισης και το ύψος των εισφορών εργοδότη και εργαζόμενου.
 • αντίγραφο βεβαίωσης επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας – λοχείας) από τον e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) ή τον Ειδικό Λογαριασμό Ξενοδοχοϋπαλλήλων
 • υπεύθυνη δήλωση της δικαιούχου, με την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει εντός οκτώ (8) ημερών στην αρμόδια υπηρεσία του Οργανισμού οποιαδήποτε μεταβολή της εργασιακής της σχέσης. Η εν λόγω δήλωση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ηλεκτρονικής αίτησης, αναγράφεται στο στάδιο της “ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ” και απαιτείται η συναίνεση σε αυτήν πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης
 • αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στο οποίο είναι πρώτο ονομα -δικαιούχος
 • άδεια διαμονής ή εργασίας στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών

Η αρμόδια Υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α. έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την έκδοση της απόφασης

 

 • Η ΔΥΠΑ υποχρεούται να καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, με βάση το προαναφερόμενο ποσό.

Σε περίπτωση απασχόλησης μέχρι και τέσσερις (4) ώρες ημερησίως ή μέχρι  δεκατρείς (13) ημέρες το μήνα κατά μέσο όρο στη διάρκεια του εξαμήνου που προηγείται της άδειας κυοφορίας, το καταβαλλόμενο ποσό ισούται με το μισό του ανωτέρω καθοριζόμενου ποσού.

Ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης και ασθένειας του e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), καθώς επίσης και στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, οι δε προβλεπόμενες εισφορές υπολογίζονται επί του κατά περίπτωση αναφερόμενου ποσού, από το οποίο η ΔΥΠΑ παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά της ασφαλισμένης και την αποδίδει στον e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) και στο αντίστοιχο επικουρικό ταμείο, μαζί με την προβλεπόμενη εργοδοτική εισφορά που βαρύνει την Υπηρεσία.

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ:

 • Η συμπληρωματική παροχή μητρότητας καταβάλλεται σε ασφαλισμένες του e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (παροχή εξαρτημένης εργασίας).

Η παροχή καταβάλλεται ύστερα από τον τοκετό, εφόσον συντρέχουν δύο προϋποθέσεις:

 • ενεργός εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της άδειας κυοφορίας
 • είσπραξη επιδόματος από τον e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) για την αποχή από την εργασία λόγω κυοφορίας και λοχείας.

 

Δικαιούχοι είναι και οι τεκμαιρόμενες μητέρες του άρθρ. 1464 του ΑΚ, που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, καθώς και οι εργαζόμενες που υιοθετούν τέκνο από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια και έως την ηλικία των οκτώ (8) ετών, στις οποίες καταβάλλονται οι αναλογούσες Συμπληρωματικές Παροχές Μητρότητας για το χρονικό διάστημα της άδειας λοχείας (9 εβδομάδες), εφόσον βρίσκονται σε ενεργό εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της εν λόγω άδειας – στην περίπτωση των θετών μητέρων είναι απαραίτητη η ενεργός εργασιακή σχέση κατά την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια – και εφόσον έχουν εισπράξει το επίδομα μητρότητας από τον e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) για την αποχή από την εργασία λόγω λοχείας.

Το ποσό είναι ίσο με τη διαφορά που προκύπτει εάν από τις αποδοχές που καταβάλλει ο εργοδότης κατά τον χρόνο έναρξης της άδειας κυοφορίας και λοχείας αφαιρεθεί το επίδομα που κατέβαλε ο e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ) για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Στο τέλος της λοχείας , καταβάλλεται από την ΔΥΠΑ ένα συμπληρωματικό ποσό , ώστε για το διάστημα των 119 ημερών η εργαζόμενη μητέρα να συμπληρώσει το σύνολο των αποδοχών της.

Το δικαίωμα για καταβολή χρηματικών παροχών από την ΔΥΠΑ χάνεται σε περίπτωση που η αίτηση για αναγνώριση της δικαιούχου υποβληθεί μετά την παρέλευση 8 μηνών από τη γέννηση.

Οι  εργαζόμενες μητέρες επίσης δικαιούνται:

(α)  9 βδομάδες μετά τον τοκετό , είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα από την εργασία τους.

(β) το ημερήσιο ωράριο των  εργαζόμενων μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα  μήνες και σε μία (1) ώρα ημερησίως για έξη (6) επιπλέον μήνες

Τη μείωση του ωραρίου δικαιούται αναλογικώς και η απασχολούμενη με μειωμένο ημερήσιο ωράριο.

Οι εργαζόμενοι γονείς ανεξάρτητα με το είδος δραστηριότητας του άλλου γονέα ,ακόμα και όταν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται δικαιούνται , εναλλακτικώς μεταξύ τους ,την άδεια φροντίδας τέκνου .Η άδεια δίνεται για 30 μήνες από την λήξη της άδειας μητρότητας .Ο γονέας δικαιούται είτε να προσέρχεται κατά 1 ώρα αργότερα είτε να αποχωρεί κατά 1 ώρα νωρίτερα κάθε ημέρα από την εργασία του είτε να την διακόπτει κατά μια ώρα ημερησίως.(αρθ. 33 Ν4808/2021)

Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στους αντίστοιχους εργοδότες τους, καθορίζεται η επιλογή τους για το ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της γονικής άδειας φροντίδας παιδιού (μειωμένο ωράριο), εκτός αν με κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας κάνει χρήση μέσα στα χρονικά όρια ισχύος του δικαιώματος αυτού.

Ωστόσο δεν υπάρχει η ανάλογη  πρόνοια του κράτους ώστε να διευκολυνθεί η μητρότητα για την γυναίκα επιχειρηματία –ελ . επαγγελματίας  πράγμα που δημιουργεί μεγάλη δυσκολία είτε στην εγκυμοσύνη τους ,στην λοχεία  είτε στην ανατροφή των τέκνων τους  ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΌΤΗΤΑΣ  ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ στις μέρες μας παρατηρείται το εξής  φαινόμενο  ¨»

Κατευθείαν  από τις εργασίες των εργαζομένων μητέρων ελευθέρων επαγγελματιών-επιχειρηματιών στο μαιευτήριο και από το μαιευτήριο κατευθείαν στις εργασίες τους

Παρόλα αυτά τυγχάνουν κάποιων επιδομάτων μητρότητας.

Tip. Μια νέα μαμά που έχει διπλή δραστηριότητα. Δηλαδή ως μισθωτή και ως ελεύθερη επαγγελματίας δικαιούται το εξάμηνο(9μηνο) επίδομα από την ΔΥΠΑ υπογράφοντας Υπεύθυνη Δήλωση στην αρμόδια Υπηρεσία πως δεν πρόκειται γι ‘ αυτό το χρονικό διάστημα να εξασκήσει καθόλου το επάγγελμα της και να μην κόψει κανένα ανάλογο παραστατικό που να δείχνει δραστηριότητα .

ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ:

Ο εργαζόμενος γονέας ή πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα έχει δικαίωμα γονικής άδειας ανατροφής του παιδιού μέχρις ότου συμπληρώσει την ηλικία των οκτώ (8) ετών. Για τη χορήγηση της γονικής άδειας ανατροφής οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει ένα (1) χρόνο συνεχόμενης ή με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου εργασίας στον ίδιο εργοδότη( αρθ. 28 Ν. 4808/2021  )

Είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη και χορηγείται εγγράφως για περίοδο τεσσάρων (4) μηνών. Ο εργοδότης δεν οφείλει αποδοχές κατά το διάστημα της εν λόγω άδειας, αλλά για τους δύο (2) πρώτους μήνες της γονικής άδειας, η ΔΥΠΑ υποχρεούται να καταβάλει επίδομα γονικής άδειας στον κάθε γονέα, μηνιαίως, ποσού ίσου με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Αν υπάρχουν περισσότερα παιδιά, το δικαίωμα των γονέων είναι αυτοτελές για το καθένα από αυτά, εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το προηγούμενο παιδί μεσολάβησε ένας (1) χρόνος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη.

Λοιπές άδειες :

Δικαίωμα απουσίας γονέα ή φροντιστή: Η συγκεκριμένη άδεια ισχύει έως δύο φορές το χρόνο και για μία ημέρα κάθε φορά για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. ασθένεια ή ατύχημα του παιδιού ή του προσώπου που χρήζει φροντίδας η οποία βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση). Η άδεια είναι με αποδοχές.

Ευέλικτη εργασία: Γονείς παιδιών έως 12 ετών και φροντιστές δικαιούνται να ζητούν ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας (όπως τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο εργασίας ή μερική απασχόληση), υπό την προϋπόθεση ο εργαζόμενος να έχει συμπληρώσει έξι μήνες εργασίας στον ίδιο εργοδότη.

Ίδια δικαιώματα έχουν και οι  εργαζόμενες μητέρες  που υιοθετούν τέκνο έως οκτώ ετών με τις φυσικές μητέρες .Ετσι μπορούν οι μητέρες αυτές  να δικαιούνται το μεταγενέθλιο τμήμα της άδειας μητρότητας των 9 εβδομάδων, αλλα μπορούν να απολαμβάνουν και την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας.

Άδεια επτά (7) εργάσιμων ημερών με αποδοχές υπάρχει και για τις γυναίκες που θέλουν να αποκτήσουν παιδί μέσω μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής εφόσον έχουν ανάλογη βεβαίωση του θεράποντος ιατρού ή του διευθυντή μονάδας ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.).

 Άδεια 4 ημερών ανά έτος δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του παιδιού τους. Οι εργαζόμενοι έχουν την δυνατότητα  να λάβουν την άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου, από την ηλικία των 16 ετών συμπληρωμένων που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς, πλέον μέχρι την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών συμπληρωμένων, για κάθε παιδί που παρακολουθεί μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, καθώς επίσης και σε γονείς τέκνου με ειδικές ανάγκες, ανεξαρτήτως της ηλικίας του, που φοιτά σε δομή ειδικής εκπαίδευσης

Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες Ο εργαζόμενος γονέας, που έχει χηρέψει  ή είναι άγαμος  που έχει την αποκλειστική επιμέλεια παιδιού,  ανεξάρτητα της ηλικιάς του τέκνου ,μπορεί να λάβει άδεια έξι (6) εργάσιμων ημερών ετησίως, με αποδοχές, επιπλέον αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδειας οκτώ (8) εργάσιμων ημερών ετησίως.

Έφη Παναγοπούλου

Λογίστρια-Φοροτεχνικός

Κεφαλληνίας 47, Άγιος Δημήτριος

2109848476

[email protected]

 

Έφη Παναγοπούλου

Λογίστρια-Φοροτεχνικός

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ