Μείωση του φόρου των αγροτών κατά 30% ή 50%, της Εύας Λιλιοπούλου!

0
1674

Μείωση του φόρου των αγροτών κατά 50% ή 30% (Νόμος 4935/2022, άρθρα 4, 15 και 16 ):

 

Εύα Λιλιοπούλου

Λογίστρια Φοροτεχνικός

 

Κίνητρο (πολύ σημαντικό):

Απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν από την άσκηση ατομικής αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Δικαιούχοι:

Φυσικά πρόσωπα, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ( Σχετικά και άρθρο μου : Επαγγελματίες αγρότες. Το κριτήριο της σύγκρισης των Εισοδημάτων, μετά την Κ.Υ.Α. αριθμ. 5756/29-7-2021. https://taxvoice.gr ) .

Προϋποθέσεις ( αρκεί να ισχύει μία από τις δύο ):

α) Να είναι αγρότες μέλη νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων εγγεγραμμένων στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 [ Άρθρο 22. Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων : 1. Οι ΑΣ, οι ΑΕΣ, οι αναγκαστικοί συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις τους, οι Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών και οι Ενώσεις τους και οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις …. ] και προμηθεύουν το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα με ποσότητες προϊόντων ίσες με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής τους,

ή

β) είναι αγρότες που έχουν συνάψει σύμβαση με συγκεκριμένη επιχείρηση αγοραστή, με αντικείμενο τη συμβολαιακή γεωργία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 16 του ν. 4935/2022, με την οποία δεσμεύονται για την εισφορά ποσοτήτων προϊόντων ίσων με εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων της παραγωγής τους.

Το άρθρο 16 του ν. 4935/2022, ορίζει ότι :   Η μελλοντική πώληση αγροτικών προϊόντων μεταξύ παραγωγών και αγοραστών δύναται να συμφωνείται με ιδιωτικές έγγραφες συμβάσεις βεβαίας χρονολογίας. Οι συμβάσεις, που καταρτίζονται, καταχωρούνται από τα συμβαλλόμενα μέρη ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «my AADE», σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990 [ Συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων για οιανδήποτε συναλλαγή θεωρούνται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της ημερομηνίας καταρτίσεως και υπογραφής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., άλλως είναι ανίσχυρα και δεν έχουν κανένα έννομο αποτέλεσμα ] .
Στις συμβάσεις αυτές πρέπει να περιλαμβάνονται: α) το είδος, η καλλιεργούμενη έκταση και η ποσότητα των προς πώληση αγροτικών προϊόντων, β) η ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) έτος, και γ) η τιμή του προϊόντος.

Σύμφωνα με δηλώσεις που Υφυπουργού Κου Αποστόλου Βεσυρόπουλου, σε σχετική ενημέρωση στην Βέροια (4/6/2022, μεταξύ άλλων, για το θέμα  : α) Μπορεί να γίνει συνδυασμός των δύο ανωτέρω τρόπων, β) Θα δοθεί οι απαιτούμενες προθεσμίες για το μεταβατικό διάστημα (από τις αρχές του 2022, έως σήμερα , γ) Θα μπορεί «συμβολαιακή γεωργία», να γίνει μεταξύ Α.Σ και αγρότη μη μέλος του Α.Σ )

Ισχύς:

Εφαρμόζεται για κέρδη που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής.

Φυσικά για το μεταβατικό διάστημα από 1/1/2022 έως την ημερομηνία της έκδοσης της σχετικής εγκυκλίου, θα πρέπει να δοθούν οι ανάλογες προθεσμίες.

Ειδική απαλλαγή φόρου παραγωγών, που δεν ανήκουν στις περιπτώσεις του άρθρου 15

Παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος για κάθε συνεργαζόμενο πρόσωπο επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

Αν η συνεργασία προσώπων πραγματοποιείται δυνάμει σύμβασης με αντικείμενο τη συμβολαιακή γεωργία, σύμφωνα με το άρθρο 16, ο συνεργαζόμενος παραγωγός εισφέρει στον αγοραστή ποσότητες προϊόντων ίσες με το σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής του. ( Άρθρο 4. Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων )

Διευκρινήσεις που πρέπει να δοθούν:

α) Με ποιόν τρόπο/στοιχεία θα υπολογίζεται ότι το 75% της παραγωγής του αγρότη, διατέθηκε μέσω Α.Σ ή με «συμβολαιακή γεωργία».

β) Τι θα γίνεται στην περίπτωση που ο συγκεκριμένος αγρότης παράγει και άλλα προϊόντα ( π.χ πουλάει ροδάκινα μέσω Α.Σ και κηπευτικά μέσω Λαϊκών Αγορών ή έχει και αγροτικά φωτοβολταικά ).

 

 

Εύα Λιλιοπούλου

Λογίστρια Φοροτεχνικός

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ