Θέματα που αφορούν αγρότες και Αλιείς!

0
1747

Θέματα που αφορούν αγρότες και Αλιείς

( Από το «Eγχειρίδιο ερωτήσεων – απαντήσεων σε φορολογικά

 

θέματα, ΑΑΔΕ Ιούνιος 2022)

 

Εύα Λιλιοπούλου

Λογίστρια Φοροτεχνικός

 

ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

 1. Τα γεωργικά εισοδήματα συμπληρώνονται και στο Ε3;

Από το φορολογικό έτος 2014 και μετά, κατά την υποβολή των δηλώσεων

φορολογίας εισοδήματος, για όσους δηλώσουν εισόδημα από αγροτική

επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του εντύπου Ε3

(Πίνακας ΣΤ’), ανεξάρτητα από το αν υπάρχει απαλλαγή ή όχι από την τήρηση

βιβλίων των Ε.Λ.Π. και από την ένταξή τους ή όχι στο ειδικό ή στο κανονικό

καθεστώς Φ.Π.Α. Το αποτέλεσμα του καθαρού εισοδήματος από άσκηση ατομικής

αγροτικής δραστηριότητας, όπως αυτό προκύπτει στο έντυπο Ε3, μεταφέρεται στο

έντυπο Ε1, στον Πίνακα Γ1 Εισόδημα από Αγροτική Επιχειρηματική Δραστηριότητα.

Διευκρινίζεται ότι η ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΣΤΟΝ ΚΩΔ. 009 του εντύπου Ε3, συμπληρώνεται για

τις αγροτικές επιχειρήσεις τις υπαγόμενες στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. Η

ΕΠΙΛΟΓΗ 2 για το ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. (άρθρο 41 του ν. 2859/2000 – Α’ 248) και

η ΕΠΙΛΟΓΗ 3 για το αφανές καθεστώς αγροτών (χωρίς ΚΑΔ).

[ Άρθρα στο taxvoice.gr : Αγρότες 2022: Στάδια ενεργειών για τον προσδιορισμό

του φορολογητέου αποτελέσματος!

https://taxvoice.gr/%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1

%ce%b1%ce%bb%ce%b9%ce%b5%ce%af%cf%82/%ce%b1%ce%b3%cf%81%cf%8c%c

f%84%ce%b5%cf%82-2022/ ]

 1. Πού δηλώνονται οι αγροτικές επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις και αποζημιώσεις

στο έντυπο Ε3;

Κάθε περίπτωση αγροτικής επιδότησης/ενίσχυσης φέρει υποχρέωση αναγραφής

στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε3, αρχικά, για πληροφοριακούς σκοπούς (Πίνακας

Γ2, κωδικοί 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, και 080).

Οι τρεις περιπτώσεις που λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό του κέρδους,

δηλαδή η βασική ενίσχυση (κωδ. 071) από το πρώτο ευρώ και οι πράσινες και

συνδεδεμένες (κωδ. 072 και 073) για το μέρος άνω των 12.000 ευρώ, μεταφέρονται

στη δεύτερη σελίδα του εντύπου για να προσμετρηθούν στη διαμόρφωση του

κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (Πίνακας Δ’, κωδ. 300).

Σημειώνεται ότι οι τρεις αυτές κατηγορίες αποτελούν εισοδηματικές ενισχύσεις,

ενώ όλες οι περιπτώσεις των επενδυτικών επιδοτήσεων (κωδ. 074, 076 και 079),

καθώς και οι λοιπές περιπτώσεις των εισοδηματικών ενισχύσεων (κωδ. 075, 077 και

080) και η κατηγορία της πρόωρης συνταξιοδότησης (κωδ. 078) δεν λαμβάνονται

 

υπόψη στον προσδιορισμό του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική

δραστηριότητα.

Οι αγροτικές αποζημιώσεις αναγράφονται στον κωδ. 070 (δεν λαμβάνονται υπόψη

στον προσδιορισμό του κέρδους).

 1. Οι αγροτικές επιδοτήσεις καλύπτουν τεκμήρια;

Οι υπόλοιπες κατηγορίες των εισοδηματικών αγροτικών επιδοτήσεων (λοιπές

περιπτώσεις επιδοτήσεων/ενισχύσεων, κωδ. 075, 077 και 080 του Εντύπου Ε3),

καθώς και το μέρος των πράσινων και συνδεδεμένων που δεν λήφθηκε υπόψη κατά

τον προσδιορισμό του κέρδους από ατομική αγροτική επιχειρηματική

δραστηριότητα (αθροιζόμενες, δηλαδή, μέχρι τις 12.000 ευρώ), δύνανται να

καλύπτουν τεκμήρια, κατ’ εφαρμογή της αριθ. ΠΟΛ 1116/2015 (ΑΔΑ: Ω664Η-Β7Μ)

εγκυκλίου της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων. Γι’ αυτό το λόγο, τα ποσά

αυτά αναγράφονται στους κωδ. 659/660 του Εντύπου Ε1 της δήλωσης φόρου

εισοδήματος.

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις των επενδυτικών

ενισχύσεων/επιδοτήσεων (κωδ. 074, 076 και 079 του Ε3).

Η κατηγορία της πρόωρης συνταξιοδότησης (κωδ. 078 του Ε3), αν και δεν

προσμετράται στον προσδιορισμό του κέρδους, αντιμετωπίζεται φορολογικά, όπως,

οι εισοδηματικές ενισχύσεις/επιδοτήσεις, δύναται δηλαδή να καλύπτει τεκμήρια.

Ειδικά οι αγροτικές ενισχύσεις (κωδικός 081) που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

στο πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19

στον πρωτογενή τομέα είναι αφορολόγητες και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον

υπολογισμό της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης (άρθρο 146 του ν.4764/2020-

Α΄256). Στα ποσά των ενισχύσεων αυτών αναγράφονται στην νέα περίπτωση των

κωδικών 657- 658 του Πίνακα 6 του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας

εισοδήματος («Έκτακτες αμοιβές, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που

χορηγήθηκαν στους ασκούντες αγροτική δραστηριότητα στο πλαίσιο αντιμετώπισης

των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19») και δύνανται να

καλύπτουν τεκμήρια (Ε.2025/2022 – ΑΔΑ: ΡΕΛΓ46ΜΠ3Ζ-ΓΨΞ εγκύκλιος του Διοικητή

της Α.Α.Δ.Ε.).

 1. Πώς πρέπει να δηλωθούν α) … β) οι αγροτικές επιδοτήσεις ….

β) Ειδικά, οι τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν αναδρομικά αγροτικών

επιδοτήσεων υποβάλλονται με τη χρήση της διαδικτυακής Υπηρεσίας Υποβολής

Δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE από το φορολογικό έτος 2018 και

εφεξής, ενώ για το φορολογικό έτος 2017 και προηγούμενα υποβάλλονται ή

αποστέλλονται με τους προβλεπόμενους τρόπους στη Δ.Ο.Υ. Σημειώνεται ότι

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του ΚΦΕ, όπως ισχύουν μετά την

τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4772/2021 (Α’

17), κατ' εξαίρεση, για τις αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις ως χρόνος κτήσης

του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος της είσπραξής τους, εκτός από την περίπτωση

που εισπράττονται αναδρομικά κατόπιν ένστασης ή δικαστικής απόφασης, όπου

χρόνος κτήσης τους δύναται να θεωρείται και ο χρόνος στον οποίο ανάγονται

(ισχύει για ενισχύσεις και επιδοτήσεις που εισπράττονται από 01.01.2021 και μετά).

Για την ειδική περίπτωση όπου ως χρόνος κτήσης των αγροτικών ενισχύσεων

επιλέγεται ο χρόνος στον οποίο ανάγονται (αναδρομική είσπραξη κατόπιν ένστασης

 

ή δικαστικής απόφασης) δεν επιβάλλονται πρόστιμα και τόκοι για τις

τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από όσους

λαμβάνουν αυτές τις αγροτικές ενισχύσεις, εφόσον οι σχετικές βεβαιώσεις

εκδόθηκαν καθυστερημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και εκ του λόγου αυτού δεν ήταν

δυνατή η υποβολή δήλωσης για το εισόδημα αυτό εντός της προβλεπόμενης

προθεσμίας. Οι εν λόγω δηλώσεις υποβάλλονται μέχρι το τέλος του φορολογικού

έτους που εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις, ενώ για την καταβολή του φόρου ισχύουν τα

οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του ΚΦΕ (σχετ. Α.1034/2022

Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ).

 1. Ποια είναι η φορολογική κλίμακα που θα φορολογηθούν τα εισοδήματα του

φορολογικού έτους 2021; ….

Προσδιορισμός φόρου για εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα

Τα κέρδη από ατομική αγροτική δραστηριότητα φορολογούνται αυτοτελώς με την

κλίμακα των μισθωτών, χωρίς, δηλαδή, τα εισοδήματα αυτά να αθροίζονται με

τυχόν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα και από μισθούς και

συντάξεις.

Ο φόρος που προκύπτει για το εισόδημα από ατομική αγροτική επιχείρηση

μειώνεται κατά το ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 16 του ν. 4172/2013.

Η μείωση του φόρου εφαρμόζεται μόνο για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, όπως

αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον τουλάχιστον το 50% του

εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα.

Στο συνολικό εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου δεν περιλαμβάνονται η κύρια

σύνταξη από ΟΓΑ, οι αμοιβές από παροχή εργασίας με εργόσημο, οι αμοιβές

εργαζομένων που υπάγονται στην ασφάλιση ΟΓΑ σε τυποποιητήρια,

συσκευαστήρια και σε συναφείς χώρους, για έως εκατόν πενήντα (150)

ημερομίσθια ανά έτος, καθώς και οι αμοιβές μελών αγροτικών ή/και γυναικείων

συνεταιρισμών, που απασχολούνται περιστασιακά και υπάγονται στην ασφάλιση

ΟΓΑ. Σημειώνεται ότι ο χαρακτηρισμός του κατ’ επάγγελμα αγρότη προκύπτει από

επίσημη ταυτοποίηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (αριθ. Α.

1034/2022 Β΄1098 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.)…..

[ Άρθρα στο taxvoice.gr : Επαγγελματίες αγρότες. Το κριτήριο της σύγκρισης των

Εισοδημάτων, μετά την Κ.Υ.Α. αριθμ. 5756/29-7-2021.

https://taxvoice.gr/%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b

1-

%ce%b1%ce%bb%ce%b9%ce%b5%ce%af%cf%82/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3

%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%af%ce%b5%cf%82-

%ce%b1%ce%b3%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%bf-

%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%b7/ ]

24.Ποιο το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό δαπανών που πραγματοποιείται με

ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής σε σχέση με το πραγματικό εισόδημα που

προέρχεται από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα

και ακίνητη περιουσία για το φορολογικό έτος 2021;……..

Επίσης, δεν υπολογίζονται στο πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία-

συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, η αποζημίωση της παρ. 3 του άρθρου

15 του ΚΦΕ, το ασφάλισμα της παρ. 4 του άρθρου 15 του ΚΦΕ, το επίδομα

 

εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, καθώς και το επίδομα

αναζήτησης εργασίας στο πλαίσιο δράσεων συμβουλευτικής (παρ. 5 άρθρου 64

ν.4756/2020), η αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης, η είσπραξη

ασφαλιστικής αποζημίωσης ή οικονομικής ενίσχυσης λόγω διάλυσης αλιευτικού

σκάφους, καθώς και οι έκτακτες αποζημιώσεις, αμοιβές, επιχορηγήσεις και

οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης των

συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19 και αποτελούν εισόδημα….

 1. Τι ισχύει για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α

του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος;…

Επιπλέον, για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά

αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που αποκτώνται από αγροτικές

ενισχύσεις και επιδοτήσεις που εισπράττονται στο φορολογικό έτος 2021, αλλά

ανάγονται στο φορολογικό έτος 2020.

 

Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 1. V. ΤΕΛΟΣ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 27/1975 ΟΠΩΣ

ΘΕΣΠΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 57 ΤΟΥ Ν. 4646/2019 (Α΄201)

 1. Ποιος είναι υπόχρεος για δήλωση καταβολής τέλους ρυμουλκών και

αλιευτικών πλοίων;

Το εν λόγω τέλος επιβάλλεται στους πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες των

παραπάνω πλοίων που είναι εγγεγραμμένα στο οικείο νηολόγιο ή λεμβολόγιο,

ανεξάρτητα από την κατοικία ή τη διαμονή ή την έδρα αυτών στην ημεδαπή ή

αλλοδαπή ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους που έχει αποδεχθεί εγγράφως τον

διορισμό του ή κάθε πρόσωπο που κατ’ εντολή του πλοιοκτήτη ή οποιασδήποτε

αρχής ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, διαχειρίζεται το πλοίο και εισπράττει

ναύλους. Για την πληρωμή του τέλους ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον

έκαστος από τους παραπάνω υπόχρεους.

 1. Ποια είναι η προθεσμία δήλωσης καταβολής τέλους ρυμουλκών και αλιευτικών

πλοίων και καταβολής του φόρου;

Η δήλωση του τέλους υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός

Μαρτίου ετησίως για την εκμετάλλευση των πλοίων για το έτος που προηγήθηκε,

στην αρμόδια για το πλοίο φορολογική αρχή. Με την υποβολή της δήλωσης του

τέλους γίνεται άμεσος προσδιορισμός αυτού και η καταβολή του γίνεται σε δύο (2)

ισόποσες δόσεις στο έτος υποβολής της δήλωσης και ειδικότερα, μέχρι την

τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Ιουνίου και Οκτωβρίου αντίστοιχα. Με την Α.

1067/26.5.22 (Β’ 2663), ΑΔΑ:Ψ7Ν646ΜΠ3Ζ-ΠΟ8 απόφαση του Υφυπουργού

Οικονομικών η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων απόδοσης του τέλους

εκμετάλλευσης αλιευτικών πλοίων του άρθρου 57 του ν. 4646/2019, για το

φορολογικό έτος 2021, παρατείνεται μέχρι τις 29 Ιουλίου 2022. Η καταβολή της

πρώτης δόσης του τέλους αυτού παρατείνεται μέχρι τις 19 Αυγούστου 2022.

 1. Ποια η ιδιαιτερότητα του τέλους ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων;

Με την καταβολή του τέλους τα υπόχρεα πρόσωπα απαλλάσσονται από κάθε άλλο

φόρο, εισφορά, τέλος, κράτηση ή οποιαδήποτε άλλη φορολογικής φύσης

επιβάρυνση για τη φορολόγηση του εισοδήματος από την εκμετάλλευση των

ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων, εκτός από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του

άρθρου 43Α του ν. 4172/2013. Επίσης, για τα πλοία αυτά που υποβάλλεται από

 

τους υπόχρεους δήλωση τέλους, προβλέπεται μηδενικός συντελεστής φόρου

σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 27/1975, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 58

του ν. 4646/2019

 

ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 

Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ – ΔΩΡΕΩΝ – ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

 1. Προβλέπονται απαλλαγές γεωργικών ή κτηνοτροφικών εκτάσεων από τον φόρο

κληρονομιών, δωρεών-γονικών παροχών;

Από 23-4-2010 καταργήθηκαν οι γεωργικές απαλλαγές.

 

Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

 1. Ποιες απαλλαγές παρέχονται στους αγρότες;

Παρέχεται πλήρης απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης κατά την αγορά ή

ανταλλαγή γεωργικών ή κτηνοτροφικών εκτάσεων, μαζί με τις εγκαταστάσεις τους

που εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκμετάλλευσή τους σε όλους τους αγρότες.

Ειδικότερα, παρέχεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται προσωπικά ή με

τα μέλη της οικογενείας τους και κατά κύριο επάγγελμα με τη γεωργία ή την

κτηνοτροφία, με τον όρο ότι η αγοραζομένη έκταση θα χρησιμοποιείται από αυτούς

ανελλιπώς για δέκα πέντε (15) τούλαχιστον έτη από τη μεταβίβαση κατ’

αποκλειστικότητα για γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση (άρθρο 13 παρ. 2 –

10 ν.634/1977 – Α’ 186, ΠΟΛ. 1022/2004 και ΠΟΛ. 1205/1998 Εγκύκλιοι του

Υφυπουργού Οικονομικών).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)

 1. Διευκρινίσεις σχετικά με τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και την εγγραφή των

υποκειμένων στον φόρο στο Μητρώο V.I.E.S………….

όσον αφορά στην ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών, η υποχρέωση εγγραφής στο

V.I.E.S. και υποβολής ανακεφαλαιωτικών πινάκων ισχύει για κάθε υποκείμενο στον

φόρο, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για υποκείμενο στον φόρο που απαλλάσσεται στο

εσωτερικό, λόγω ύψους αξίας συναλλαγών (μικρές απαλλασσόμενες επιχειρήσεις –

άρθρο 39 του Κώδικα Φ.Π.Α.) ή οι πράξεις του απαλλάσσονται από τον φόρο

(πράξεις του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α., αγρότες του ειδικού καθεστώτος). Το

ίδιο ισχύει και για τις ενδοκοινοτικές παροχές υπηρεσιών (υπηρεσίες που

φορολογούνται σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 14.2.α του Κώδικα

Φ.Π.Α.), από οποιοδήποτε υποκείμενο στον φόρο.

 1. Πώς αποδίδεται ο Φ.Π.Α., για ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών ή

ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών για την οποία πρέπει να αποδοθεί φόρος από

πρόσωπα που στερούνται του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου;

Τα μη υποκείμενα στον φόρο νομικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που ενεργούν

αποκλειστικά πράξεις για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου

των εισροών τους, οι απαλλασσόμενες μικρές επιχειρήσεις και οι αγρότες του

ειδικού καθεστώτος καθίστανται υπόχρεοι για την καταβολή Φ.Π.Α. για την

ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, καθώς και για την ενδοκοινοτική λήψη

υπηρεσιών που πραγματοποιούν. Ο φόρος αποδίδεται με «έκτακτη δήλωση

Φ.Π.Α.» που υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα

 

από την λήξη της φορολογικής περιόδου και μόνο για τις φορολογικές περιόδους

που πραγματοποιούνται τέτοιες συναλλαγές.

 1. Συντελεστές – Υπολογισμός του φόρου

Από 01.06.2016, ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ ορίζεται σε 24%στη φορολογητέα αξία,

όπως αυτή προσδιορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20 του Κώδικα Φ.Π.Α.

Ειδικότερα, τα αγαθά και οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα

Φ.Π.Α. υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή 13% και, επί ειδικής προβλέψεως, στον

μειωμένο συντελεστή 6%. Κάθε κατηγορία αγαθών οριοθετείται από τις δασμολογικές

κλάσεις (Δ.Κ.), όπως αυτές αναφέρονται στη Συνδυασμένη Ονοματολογία του έτους 2017

(Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 2016/1821 της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2016).

Ο μειωμένος συντελεστής (13%) ισχύει για τις ακόλουθες υπηρεσίες:………..

δ) την παροχή υπηρεσιών για τη γεωργική παραγωγή (άρθρο 70 του ν. 4472/2017 – Α’ 74

Ο υπερμειωμένος συντελεστής (6%) ισχύει για τα ακόλουθα προϊόντα/υπηρεσίες: ….

στ) Στα είδη όπως καλαμπόκι, άχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δημητριακών, τριφύλλια,

κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου και παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα,

και υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές

παρασκευασμένες για ζώα, εξαιρουμένων των τροφών για σκύλους ή γάτες (παρ. 18 και 31

στα αγαθά του παρατήματος ΙΙΙ)

[ Επίσης : Δείτε αναλυτικά και άλλα είδη που υπάγονται σε μειωμένους συντελεστές στο ν.

2859/2000, παράρτημα ΙΙΙ, π.χ : 38. Λιπάσματα (Δ.Κ. 3101, 3102, 3103, 3104, 3105). Ο

συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).]

 1. Εφαρμογή του Φ.Π.Α. στα νέα ακίνητα……

δ) Παράδοση οικοπέδων Απαλλάσσεται από τον Φ.Π.Α. η παράδοση οικοπέδων,

αγροτεμαχίων, κ.λ.π., καθώς και η παράδοση ιδανικών μεριδίων αυτών….

 1. Αναστολή καταβολής του φόρου στην αγορά ή εισαγωγή καινούργιου

μηχανολογικού εξοπλισμού (ΚΥΑ Π.2869/1987).

Επιχειρήσεις που υπάγονται:

Οι διατάξεις της ανωτέρω Κ.Υ.Α. αριθ. Π. 2869/2389/ΠΟΛ. 137/4.5.1987

καταλαμβάνουν περιοριστικά, μόνον, έξι (6) συγκεκριμένες κατηγορίες

επιχειρήσεων, ήτοι, βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές, λατομικές,

ξενοδοχειακές και αγροτικές επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί (υποχρεωτικά ή

προαιρετικά) στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.. Σημειώνεται, ότι στην ανωτέρω κοινή

υπουργική απόφαση δεν υπάγονται οι εμπορικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις

παροχής υπηρεσιών.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

Ο επενδυτής που πρόκειται να εισάγει ή να αγοράσει στο εσωτερικό επενδυτικά

αγαθά υποβάλλει στον αρμόδιο για την επιβολή του Φ.Π.Α. Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. τα

κάτωθι δικαιολογητικά: – Αίτηση έγκρισης εισαγωγής ή αγοράς των επενδυτικών

αγαθών (καινούριων) με αναστολή καταβολής του αναλογούντος Φ.Π.Α. –

Αναλυτικό πίνακα (εις διπλούν), στον οποίο αναγράφει τα αγαθά που πρόκειται να

εισάγει ή να αγοράσει στο εσωτερικό (ποσότητα και αξία), – Υπεύθυνη δήλωση του

ν. 1599/1986, – Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής για τυχόν υπαγωγή σε αναπτυξιακό

νόμο. – Προκειμένου για θερμοκήπια ή υλικά που ενσωματώνονται σ’ αυτά

απαιτείται, επιπλέον, βεβαίωση της Διεύθυνσης Δενδροκηπευτικής του Υπουργείου

Γεωργίας (νυν Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

 

 1. Επιμερισμός του φόρου των κοινών εισροών (Pro-rata), ποιες εκροές

συμπεριλαμβάνονται στον αριθμητή και ποιες στον παρονομαστή του

κλάσματος;..

Δεν υπάρχει υποχρέωση δημιουργίας κλάσματος κατ’ αναλογία έκπτωσης και

παρέχεται ολικό δικαίωμα έκπτωσης, εφόσον πραγματοποιούνται αποκλειστικά

φορολογητέες και εξαιρούμενες (π.χ. είσπραξη αποζημίωσης) από τον φόρο

πράξεις…..

 1. Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 δικαιούνται επιστροφής του

Φ.Π.Α. που επιβάρυνε τις εισροές τους. Βάση επί της οποίας υπολογίζεται η

επιστροφή, με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή (6%), αποτελεί το συνολικό ποσό που

προέρχεται από παράδοση αγροτικών προϊόντων από δική τους αγροτική

εκμετάλλευση ή παροχή αγροτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο της αγροτικής τους

εκμετάλλευσης, που πραγματοποιούν προς άλλο υποκείμενο στον φόρο, εκτός των

αγροτών του ειδικού καθεστώτος, καθώς και από απόσυρση αγροτικών προϊόντων.

Η επιστροφή του Φ.Π.Α. των εισροών στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

πραγματοποιείται με την υποβολή Αίτησης Επιστροφής από τον δικαιούχο (είτε από

τον ίδιο είτε μέσω συνεταιρισμού).

Η αίτηση αυτή υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας από την 1η Μαρτίου

μέχρι την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους. Με την αίτηση αυτή συνυποβάλλονται τα

στοιχεία από τα οποία προκύπτει η αξία της παράδοσης των αγροτικών προϊόντων

και της παροχής των αγροτικών υπηρεσιών, βάσει των οποίων θα γίνει η επιστροφή

του φόρου.

Πρόκειται, κυρίως, για τα νόμιμα φορολογικά στοιχεία τα οποία αναγράφονται

αναλυτικά στον Πίνακα Γ΄ (σελ. 2) της αίτησης – αναλυτικής κατάστασης

δικαιολογητικών με την οποία και συνυποβάλλονται (βλ. αριθ. ΠΟΛ 1066/2013 – Β’

753, ΑΔΑ: ΒΕΑ1Η-ΠΨ7, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠΟΛ 1089/2015 – Β’

722, ΑΔΑ:Ω6ΠΧΗ-ΕΦΙ, την ΠΟΛ 1127/2015 – Β΄1462, ΑΔΑ: Ω2ΘΠΗ-ΕΧΤ και την ΠΟΛ

1021/2016 – Β’ 213, ΑΔΑ: 74ΘΑΗ-ΗΛ3).

Με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν.4410/2016 (Α΄ 141), οι οποίες ισχύουν από

1.1.2017, αντικαταστάθηκε το άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000).

Εν συντομία, οι βασικές αλλαγές που επέρχονται στο ειδικό καθεστώς των αγροτών

είναι οι ακόλουθες:

 Ως προς τον προσδιορισμό των ορίων που αποτελούν τα κριτήρια για την

παραμονή στο ειδικό καθεστώς ή για τη μετάταξη στο κανονικό καθεστώς, με

σαφήνεια ορίζεται ότι στις 15.000 ευρώ περιλαμβάνεται η αξία όλων των

παραδόσεων αγροτικών προϊόντων ιδίας παραγωγής και των παροχών αγροτικών

υπηρεσιών προς κάθε πρόσωπο, που πραγματοποιήθηκαν στο προηγούμενο

φορολογικό έτος, και στις 5.000 ευρώ περιλαμβάνεται κάθε είδους επιδότηση που

έλαβαν οι αγρότες.

 Προβλέπεται η υποχρέωση έκδοσης ειδικού στοιχείου από τους αγρότες του

ειδικού καθεστώτος για παραδόσεις των προϊόντων τους ή για παροχές αγροτικών

υπηρεσιών προς άλλους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ή προς πρόσωπα μη

υποκείμενα στον φόρο και η υποχρεωτική εγγραφή των εν λόγω αγροτών στο ειδικό

καθεστώς, ακόμη και στην περίπτωση που αποκλειστικά πραγματοποιούν αυτές τις

πράξεις.

 

 Ορίζεται η υποχρεωτική υπαγωγή της αγροτικής εκμετάλλευσης στο κανονικό

καθεστώς Φ.Π.Α. στις περιπτώσεις που οι αγρότες παράλληλα ασκούν και άλλη

δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση

στοιχείων, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων που πωλούν τα προϊόντα τους στις

λαϊκές αγορές ή από δικό τους κατάστημα ή τα εξάγουν ή τα παραδίδουν

ενδοκοινοτικά ή διαχειρίζονται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή λειτουργούν

αγροτοτουριστικές μονάδες.

 Σε περίπτωση προαιρετικής μετάταξης από το ειδικό καθεστώς αγροτών στο

κανονικό καθεστώς, η υποχρεωτική παραμονή σε αυτό είναι πλέον τριετής (3ετής)

αντί πενταετής.

Ειδικότερα, όσον αφορά στις μετατάξεις αυτές αναφέρουμε τις εξής περιπτώσεις:

Η προαιρετική μετάταξη από το κανονικό στο ειδικό καθεστώς πραγματοποιείται

μόνο από την έναρξη του φορολογικού έτους με την υποβολή δήλωσης μεταβολών

εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, δηλαδή μέχρι τις 30/1

εκάστου έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.

4174/2013, άρθρο 10).

Η προαιρετική μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς πραγματοποιείται,

είτε από την έναρξη του φορολογικού έτους με την υποβολή δήλωσης μεταβολών

εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, κατά τα ανωτέρω, ισχύει από

την έναρξη του φορολογικού έτους και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν από την

πάροδο τριετίας ή κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους, με την υποβολή

δήλωσης μεταβολών και ισχύει από την ημερομηνία υποβολής της εν λόγω

δήλωσης και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν από την πάροδο τριετίας από την

έναρξη του επόμενου από τη μετάταξη φορολογικού έτους.

Για την υποχρεωτική μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς υποβάλλεται

δήλωση μεταβολών, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έναρξη του

φορολογικού έτους και πραγματοποιείται από την έναρξη του φορολογικού έτους.

Σε περίπτωση που η δήλωση μεταβολών υποβληθεί μετά από το πέρας της

προαναφερόμενης προθεσμίας είναι εκπρόθεσμη και επιβάλλεται το πρόστιμο του

άρθρου 54, της περ. α) της παρ. 2, του Κ.Φ.Δ..

Για τους νέους αγρότες, δηλαδή για τους αγρότες που για πρώτη φορά αρχίζουν να

ασκούν αγροτική εκμετάλλευση, δεν εφαρμόζεται η προϋπόθεση της παρ. 1 του

άρθρου 41 για την ένταξη στο ειδικό καθεστώς. Σε κάθε περίπτωση μπορούν να

επιλέξουν την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.. Στην περίπτωση, δε, που

επιλέξουν το κανονικό καθεστώς, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση έναρξης και

να παραμείνουν σε αυτό, τουλάχιστον, για μια τριετία (αριθ. ΠΟΛ 1201/2016, ΑΔΑ:

70ΩΨΗ-Ο3Ρ εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων).

Οι αγρότες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 και

πραγματοποιούν αποκλειστικά παραδόσεις ή και παροχές προς άλλους

υποκειμένους στον φόρο, πριν από την υποβολή της δήλωσης αίτησης επιστροφής

του φόρου εγγράφονται στο καθεστώς αυτό με δηλούμενη ημερομηνία

τουλάχιστον την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου φορολογικού έτους,

προκειμένου να έχουν δικαίωμα επιστροφής για το φορολογικό αυτό έτος, όπως

ορίζεται στην παράγραφο 12 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ.

 1. Υποχρεώσεις Φ.Π.Α. των εκμεταλλευτών σκαφών παράκτιας αλιείας και

επιχειρήσεων σπογγαλιείας.

 

Οι εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας μέχρι 12 μέτρα μεταξύ καθέτων,

καθώς και σκαφών σπογγαλιείας εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς απόδοσης

Φ.Π.Α. με κατ’ αποκοπή ποσά που ορίζονται με την Α.Υ.Ο.

1145339/6602/140/Ε0014/ ΠΟΛ.1320/30.12.1998 (Β’ 5/1999). Το καθεστώς αυτό

είναι προαιρετικό για τους εκμεταλλευτές, οι οποίοι μπορούν να εκπληρώνουν τις

υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το κανονικό καθεστώς.

Το ειδικό καθεστώς συνίσταται στον κατ’ αποκοπή προσδιορισμό ετήσιων

ακαθάριστων εσόδων, από τη διάθεση δικής τους παραγωγής, καθώς και ετήσιας

επιβάρυνσης Φ.Π.Α., ανά σκάφος, ανάλογα με το μήκος των σκαφών και έχουν ως

εξής:…

 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

ΙΑ. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΝ

 

 1. Λοιπές Διευκρινίσεις ….

β) Τα τέλη κυκλοφορίας των φορτηγών Ι.Χ. αυτοκινήτων κατόχων αγροτικών μηχανημάτων

(αυτοπροωθούμενων θεριζοαλωνιστικών μηχανών, βάμβακος, τεύτλων και τομάτας)

περιορίζονται κατά 50% ή 25%, ανάλογα με το χρονικό διάστημα που αυτά επιτρέπεται να

κυκλοφορούν με βάση απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη (Σχετ.: εγκύκλιοι με αριθ.

1041889/518/Τ. & Ε.Φ./ΠΟΛ 1151/3.5.2000 και 1078684/ΠΟΛ 1117/29.6.2006 της

Διεύθυνσης Τελών & Ειδικών Φορολογιών, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 3852/2010

– A' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

 

ΑΓΡΟΤΕΣ 11α. Τι υποχρεώσεις έχουν οι αγρότες, ως προς την τήρηση βιβλίων και

την έκδοση στοιχείων, για τις πωλήσεις που πραγματοποιούν στις λαϊκές αγορές;

Οι αγρότες που πωλούν αγαθά σε λαϊκές αγορές εκδίδουν υποχρεωτικά αποδείξεις

λιανικής πώλησης με τη χρήση Φ.Η.Μ. (αριθ. ΠΟΛ. 1002/2014 απόφαση), εκτός από

την περίπτωση που τυχόν απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α., λόγω ύψους

ακαθάριστων εσόδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2859/2000,

οπότε απαλλάσσονται από την ενημέρωση των βιβλίων τους και από τη χρήση

Φ.Η.Μ.

11β. Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., υποχρεούνται στην έκδοση

παραστατικού διακίνησης, όταν διακινούν αγροτικά προϊόντα;

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., δεδομένου ότι δεν υπόκεινται στις

ρυθμίσεις του ν. 4308/2014, δεν υποχρεούνται στην παρακολούθηση (διακίνηση,

παράδοση, αποστολή) των αποθεμάτων τους (περ. 5.8.4 ζ΄ της παραγράφου 8 του

άρθρου 5 του Κεφαλαίου 2 της αριθ. ΠΟΛ.1003/2014 – ΑΔΑ: 7ΝΑΩΗ-96Σ εγκυκλίου

της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων).

[ Άρθρα στο taxvoice.gr : Αγρότες – Παραστατικά Διακίνησης : Τι πρέπει να

προσέξουν!

https://taxvoice.gr/%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1

%ce%b1%ce%bb%ce%b9%ce%b5%ce%af%cf%82/%ce%b1%ce%b3%cf%81%cf%8c%c

f%84%ce%b5%cf%82-

%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce

 

%ac-

%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82/ ]

11γ. Πότε εκδίδονται οι εκκαθαρίσεις από τις συνεταιριστικές οργανώσεις, σε

περίπτωση πώλησης αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό είτε του αγρότη-

παραγωγού είτε του αγροτικού συνεταιρισμού;

Εκδίδονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση και αποστέλλονται στον αγρότη παραγωγό

ή στον αγροτικό συνεταιρισμό, έγκαιρα, για την εκπλήρωση κάθε νόμιμης

υποχρέωσης αυτών.

 1. Επαγγελματίες αλωνιστές που μεταφέρουν ρύζι από το χωράφι του

παραγωγού στον συνεταιρισμό, για λογαριασμό των παραγωγών, υποχρεούνται

σε έκδοση παραστατικού διακίνησης;

Στην περίπτωση που οι επαγγελματίες αλωνιστές μεταφέρουν ρύζι από το χωράφι

του παραγωγού, είτε του ειδικού, είτε του κανονικού καθεστώτος, του ν.

2859/2000, στον συνεταιρισμό για λογαριασμό των παραγωγών αυτών,

υποχρεούνται σε έκδοση παραστατικού διακίνησης. Σημειώνεται ότι, εφόσον κατά

την παράδοση του ρυζιού από τους αλωνιστές στον συνεταιρισμό, υπάρχει

αδυναμία προσδιορισμού του βάρους του, εκδίδεται από τον αλωνιστή

παραστατικό διακίνησης με την ποσότητα (βάρος) κατά προσέγγιση και στη

συνέχεια, μετά τη ζύγιση του ρυζιού, αναγράφεται το ακριβές βάρος και

επισυνάπτεται το ζυγολόγιο στο εκδοθέν παραστατικό διακίνησης, ώστε, βάσει

αυτού να εκδοθεί το τιμολόγιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.

4308/2014.

 

Εύα Λιλιοπούλου

Λογίστρια Φοροτεχνικός

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ