Η Α.1138/2020(mydata) με ερώτηση-απάντηση( updated- άρθρο 4 )!

0
2489

myDATA: Η Α.1138/2020, με τη μορφή ερώτησης-απάντησης, απλά και κατανοητά!

Σε προηγούμενα άρθρα μου εξέφρασα ανοιχτά την άποψη μου για το νέο αυτό, μεγαλεπήβολο εγχείρημα, εστιάζοντας σε πολλές και διαφορετικές παραμέτρους.

Στο σημερινό μου πιο τεχνικό άρθρο, θα προσπαθήσω να αναδείξω τα βασικά σημεία της Α.1138/2020, έτσι όπως τα αποκωδικοποίησα εγώ προσωπικά, μετά από αρκετή μελέτη.

Ξεκινώντας, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι η Α.1138/2020, είναι η βασική διαταγή που αναλύει τα myDATA και η οποία έχει τροποποιηθεί με τις Α.1227/2020, Α.1300/2020, Α.1054/2021 ,Α.1156/2021 και τέλος με την Α 1090/2022, την Α 1188/2022 και τις Α.1023/2023 και την Α.1170/2023.

Ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο, αφορά την τροποποίηση του παραρτήματος της, στο οποίο αναφέρονται οι τύποι και τα δεδομένα των παραστατικών της ΑΑΔΕ, καθώς και άλλες σημαντικές πληροφορίες και ορισμοί, όπως για παράδειγμα τα αντικριζόμενα και μη αντικριζόμενα παραστατικά.

Ας δούμε λοιπόν την «ακτινογραφία» της πολύ σημαντικής αυτής ερμηνευτικής, δίνοντας έμφαση στα σημεία που έχουν αφενός μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά και σε αυτά που χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεις.

Η ανάλυση μας θα βασιστεί σε μια σειρά ερωτήσεων και απαντήσεων.

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ

Ερώτηση: Τεχνικά όταν διαβιβάζουμε Τιμολόγια χονδρικής ή Λιανικές, διαβιβάζουμε σύνοψη μόνο ή και άλλα έξτρα δεδομένα;

Απάντηση: Τα δεδομένα του άρθρου 3 της παρούσας( τιμολόγια, λιανικές, εκκαθαρίσεις κλπ..) διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, υπό μορφή σύνοψης, με ή χωρίς αναλυτική διάκριση ειδών, κατά περίπτωση, όπως αυτά προβλέπονται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Ερώτηση: Πως διαβιβάζονται τα στοιχεία λιανικής, που εκδίδονται μέσω ΦΗΜ(ΦΤΜ, Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ, Α.ΔΗ.ΜΕ);

Απάντηση: Για τα στοιχεία λιανικής που εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ. (Φ.Τ.Μ., Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., Α.ΔΗ.Μ.Ε.), αυτά διαβιβάζονται αναλυτικά, ανά στοιχείο λιανικής πώλησης, μέσω απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1171/2021 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

Σημαντικές παρατηρήσεις:

1) Στην περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις από τις υπόχρεες οντότητες, μεταξύ των δεδομένων των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών που διαβίβασαν στην ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA, από το Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ. και των λογιστικών εγγραφών εσόδων λιανικής τους, αυτές διαβιβάζονται είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά ανά μήνα με τους τρόπους που προβλέπονται στις περ. β’ και γ’ της παρ. 6 του παρόντος άρθρου. (προγράμματα διαχείρισης επιχειρήσεων(εμπορικό/λογιστικό, ERP και ειδική φόρμα καταχώρησης).

2) Ειδικότερα, για τις χρονικές περιόδους από 1.1.2021 έως και 31.12.2021, από 1.1.2022 έως και 31.12.2022, καθώς και από 1.1.2023 έως 31.12.2023 και από 01.01.2024 έως και 31.03.2024, τα δεδομένα του προηγούμενου εδαφίου(λογιστικές εγγραφές) διαβιβάζονται είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά ανά μήνα με τους τρόπους που προβλέπονται στις περ. β’ και γ’ της παρ. 6 του παρόντος άρθρου (προγράμματα διαχείρισης επιχειρήσεων(εμπορικό/λογιστικό, ERP και ειδική φόρμα καταχώρησης) , σε όλες τις περιπτώσεις, ήτοι και σε εκείνες που δεν διαπιστώνονται αποκλίσεις και στον χρόνο που ορίζεται ανά περίπτωση.

3)Για το έτος 2023, στην περίπτωση διαβίβασης εσόδων λιανικής ΦΗΜ από τα ξενοδοχεία που λειτουργούν σύμφωνα με την ξενοδοχειακή ημέρα (λογιστικοποίηση εσόδων λιανικής ΦΗΜ με βάση την ημερομηνία ανοίγματος), τα δεδομένα εσόδων λιανικής ΦΗΜ που αντλούν οι οντότητες αυτές από την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1171/2021 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., δύναται να διαβιβάζονται συνολικά με χαρακτηρισμό εσόδων 1.95 Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εσόδων.

Στην περίπτωση αυτή, το σύνολο των χαρακτηρισμών συναλλαγών εσόδων λιανικής ΦΗΜ, διαβιβάζονται με τους τρόπους που προβλέπονται στις περ. β’ και γ’ της παρ. 6 του παρόντος άρθρου( (προγράμματα διαχείρισης επιχειρήσεων(εμπορικό/λογιστικό, ERP και ειδική φόρμα καταχώρησης)  και στον χρόνο που ορίζεται ανά περίπτωση.

4)Σε κάθε περίπτωση η διαβίβαση δεδομένων των παραπάνω περιπτώσεων, δεν αναιρεί την υποχρέωση διασύνδεσης και διαβίβασης των εκδιδόμενων αποδείξεων εσόδων λιανικής στο Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1171/2021 απόφαση Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Ερώτηση: Πως διαβιβάζονται τα στοιχεία λιανικής, που εκδίδονται μηχανογραφικά ή χειρόγραφα, χωρίς την υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ(ΠΟΛ 1002/2014);

Απάντηση: Για τα στοιχεία λιανικής που εκδίδονται μηχανογραφικά ή χειρόγραφα χωρίς την υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ., τα δεδομένα διαβιβάζονται αναλυτικά ανά στοιχείο λιανικής πώλησης στην ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA.

Σημαντική παρατήρηση: Κατ’ εξαίρεση, τα στοιχεία λιανικής πώλησης που εκδίδονται, χωρίς χρήση Φ.Η.Μ., μέχρι την 31.12.2021 δύνανται να διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα, εφόσον διαβιβάζονται με τους τρόπους που προβλέπονται στις περ. β’ και γ’ της παρ. 6 του παρόντος άρθρου(προγράμματα διαχείρισης επιχειρήσεων(εμπορικό/λογιστικό, ERP και ειδική φόρμα καταχώρησης).

Ερώτηση: Πως διαβιβάζονται τα στοιχεία λιανικής, μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης;

Απάντηση: Διαβιβάζονται αναλυτικά, ανά στοιχείο λιανικής.

Ερώτηση: Τι διαβιβάζει ο εκδότης με τον χαρακτηρισμό της συναλλαγής;

Απάντηση: Τα δεδομένα των λογιστικών στοιχείων διαβιβάζονται ανά χαρακτηρισμό συναλλαγής από τον εκδότη τους και σε κάθε περίπτωση ανά συντελεστή φόρου και τέλους, ανεξάρτητα από την αξία και τον τρόπο έκδοσής τους (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).

Ερώτηση: Σε ποιες περιπτώσεις διαβιβάζει κατ’ εξαίρεση ο λήπτης( ημεδαπή οντότητα) και όχι ο εκδότης;

Απάντηση: Κατ’ εξαίρεση, τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται από τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (ημεδαπή οντότητα) στις εξής περιπτώσεις:
 
α) Συναλλαγών με μη υπόχρεη οντότητα της αλλοδαπής, όπως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, εισαγωγές από τρίτες χώρες και λήψεις υπηρεσιών (ενδοκοινοτικές, τρίτων χωρών).
 
β) Λήψης παραστατικών λιανικής από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όπως κοινόχρηστα, συνδρομές, λιανικές συναλλαγές αλλοδαπής.
 
γ)Συναλλαγών που αφορούν σε πώληση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, ύδατος μη ιαματικού (Ε.Υ.Δ.Α.Π., λοιποί πάροχοι κ.λπ.), καθώς και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, έως την 30.06.2023
 
δ) Συναλλαγών με τις οντότητες εκμεταλλευτών διοδίων, τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και την Τράπεζα της Ελλάδος έως την 30.06.2023
 
ε) Παραστατικά καταβολής εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία, όπως αυτά που εκδίδονται από τον ΕΦΚΑ και
 
στ) Μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων από τον εκδότη.

ζ) Διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων από τον εκδότη με απόκλιση.

Ερώτηση: Ποιος διαβιβάζει στις περιπτώσεις της αυτοτιμολόγησης και της ανάθεσης τιμολόγησης;

Απάντηση: Στην περίπτωση που τα λογιστικά στοιχεία (τιμολόγια, στοιχεία λιανικών συναλλαγών) εκδίδονται από τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (αυτοτιμολόγηση) ή από τρίτο πρόσωπο εξ ονόματος και για λογαριασμό του πωλητή (ανάθεση τιμολόγησης), τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται από τον ίδιο (λήπτη) ή από το τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η τιμολόγηση, αντίστοιχα, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σχετική αναφορά στην προαπαιτούμενη συμφωνία (παρ. 5, άρθρο 8 του ν. 4308/2014).

Ερώτηση:  Ποιος διαβιβάζει στην περίπτωση εσόδων τιμολόγησης και εξόδων αυτοτιμολόγησης, τα οποία προκύπτουν μετά από εκκαθάριση συναλλαγών χονδρικής και λιανικής (π.χ. αμοιβών, διάθεσης εισιτηρίων κ.ά.);

Απάντηση: Στην περίπτωση εσόδων τιμολόγησης και εξόδων αυτοτιμολόγησης, τα οποία προκύπτουν μετά από εκκαθάριση συναλλαγών χονδρικής και λιανικής (π.χ. αμοιβών, διάθεσης εισιτηρίων κ.ά.), την υποχρέωση διαβίβασης των υπόψη δεδομένων έχουν οι οντότητες που διενεργούν τις σχετικές εκκαθαρίσεις.

Σημαντική παρατήρηση:

α) Στην περίπτωση διενέργειας εκκαθάρισης εισιτηρίων από το ελληνικό τμήμα του διεθνούς μη κρατικού οργανισμού IATA (International Air Transport Association) BSP (Rilling and Settlement Plan), την υποχρέωση διαβίβασης των υπόψη δεδομένων, την έχουν διακριτά για τα έσοδα τους, οι αεροπορικές εταιρίες, καθώς και τα γραφεία γενικού τουρισμού. 

β) Στην περίπτωση διενέργειας εκκαθάρισης φορτωτικών (cargo) από το ελληνικό τμήμα του διεθνούς μη κρατικού οργανισμού IATA (International Air Transport Association) CASS (Cargo Account Settlement Systems), την υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων εσόδων τιμολόγησης και εξόδων αυτοτιμολόγησης, την έχουν οι αεροπορικές εταιρίες.

 

Ερώτηση: Με ποιους τρόπους(κανάλια) γίνεται η διαβίβαση στα myDATA;

Απάντηση: Η διαβίβαση των δεδομένων, που ορίζονται με την παρούσα, πραγματοποιείται από τις υπόχρεες οντότητες ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. μέσω:

α) των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης. Ειδικά για τα δεδομένα τιμολογίων, οι οντότητες που χρησιμοποιούν τον τρόπο αυτό, δεν επιτρέπεται να διαβιβάζουν δεδομένα των παραστατικών αυτών με κάποιον από τους λοιπούς τρόπους της παρούσας παραγράφου, είτε για συναλλαγές με άλλες υπόχρεες οντότητες, είτε στις περιπτώσεις που αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο, στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων.

Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία πλήρους ένταξης των οντοτήτων που επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση, δύναται να ολοκληρώνεται εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση που συνάπτεται με τον πάροχο ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.

β) των προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP), που χρησιμοποιούν οι οντότητες και διασυνδέονται με την Α.Α.Δ.Ε. μέσω σχετικής διεπαφής.

γ) ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε.

δ) των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) για τις λιανικές συναλλαγές. 

ε) της Εφαρμογής Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., αποκλειστικά για τις οντότητες που εκδίδουν παραστατικά και διενεργούν συναλλαγές χονδρικής (έσοδα τιμολόγησης και έξοδα αυτοτιμολόγησης) και για τις οντότητες που διενεργούν συναλλαγές λιανικής και δεν έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ(ΠΟΛ 1002/2014).

Ερώτηση: Ποιες οντότητες, μπορούν να χρησιμοποιήσουν σαν κανάλι διαβίβασης την ειδική φόρμα καταχώρισης της ΑΑΔΕ;

Απάντηση: Η ειδική φόρμα καταχώρισης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τις οντότητες που:
α) τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και δεν υπερβαίνουν τα όρια των ακαθάριστων εσόδων, όπως αυτά ορίζονται για την εφαρμογή της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000(30000 ευρώ τζίρος). Τα ανωτέρω, για τους σκοπούς της διαβίβασης, εξετάζονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, με βάση τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την Πλατφόρμα myDATA, και ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους, εντός του οποίου πραγματοποιείται η ηλεκτρονική διαβίβαση. 

Τι πρέπει να προσέξουμε εδώ:

Εξαιρετικά, για τα έτη 2020, 2021, 2022, 2023 και 2024 τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, 2019, 2020,2021 και 2022 αντίστοιχα ,

ή:

β) εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια πώλησης, ανεξαρτήτως τηρούμενου λογιστικού συστήματος, όπως το πλήθος αυτών προκύπτει από τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν στην Πλατφόρμα myDATA μέχρι το τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. 

Τι πρέπει να προσέξουμε εδώ:

 Εξαιρετικά για τα έτη 2020 και 2021, λαμβάνεται υπόψη μόνο το πλήθος των τιμολογίων, με βάση τις υποβληθείσες καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (Β’ 179) απόφαση(ΜΥΦ). 

Ειδικότερα για το έτος 2022 λαμβάνεται υπόψη το πλήθος των τιμολογίων της υποβληθείσας κατάστασης φορολογικών στοιχείων πελατών έτους 2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (Β’ 179) απόφαση(ΜΥΦ).

 

Ερώτηση: Μπορούμε να αναφέρουμε ενδεικτικά κάποια απλά παραδείγματα για το ποιες οντότητες εμπίπτουν στην ειδική φόρμα καταχώρισης;

Απάντηση: Η ΑΑΔΕ, έχει αναρτήσει μια πολύ χρήσιμη αναφορά, σχετικά με την ειδική φόρμα καταχώρισης, την οποία και παραθέτω.

Παραδείγματα δυνατότητας χρήσης της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης της Α.Α.Δ.Ε.

– Επιχείρηση που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα

Μοναδικό κριτήριο για την Επιχείρηση που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα είναι το πλήθος έκδοσης τιμολογίων κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Συγκεκριμένα όσες εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια πώλησης έχουν τη δυνατότητα να διαβιβάζουν δεδομένα μέσω της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης της Α.Α.Δ.Ε.

– Επιχείρηση που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα

Η Επιχείρηση που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα έχει δύο κριτήρια. Διαζευκτικά, όποιο από τα δύο πληρείται ενεργοποιεί τη δυνατότητα χρήσης της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης της Α.Α.Δ.Ε.. Τα δύο κριτήρια είναι α) τα ακαθάριστα έσοδα του προηγούμενου φορολογικού έτους όταν δεν υπερβαίνουν τις 30.000€ και β) το πλήθος έκδοσης τιμολογίων πώλησης όταν δεν υπερβαίνουν τα πενήντα (50) κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Παραδείγματα Επιχειρήσεων με απλογραφικό λογιστικό σύστημα:

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΛΗΘΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
Έως και 30000 ευρώ Έως και 50 ΝΑΙ
Πάνω από 30000 ευρώ Έως και 50 ΝΑΙ
Έως και 30000 ευρώ Πάνω από 50 ΝΑΙ 
Πάνω από 30000 ευρώ Πάνω από 50 ΟΧΙ

 

Συμπερασματικά από τα παραπάνω παραδείγματα προκύπτει, ότι μόνο στην περίπτωση που η Επιχείρηση κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος έχει ακαθάριστα έσοδα πάνω από 30.000€ και έχει εκδώσει πάνω από πενήντα (50) τιμολόγια, δεν έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί για όλο το επόμενο φορολογικό έτος, την Ειδική Φόρμα Καταχώρησης της Α.Α.Δ.Ε, όταν τηρεί απλογραφικά βιβλία.

 

Ερώτηση: Ποιος κάνει τη διαβίβαση με όλους τους παραπάνω τρόπους;

Απάντηση: Τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται, κατά περίπτωση, είτε:

α) Από την ίδια την οντότητα ή εξουσιοδοτημένο λογιστή,

β) Από το λήπτη, κατά τη διαδικασία της αυτοτιμολόγησης και των περιπτώσεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου( κατ’ εξαίρεση διαβίβαση από τον λήπτη),

γ) Από τον Πάροχο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και

δ) Από τον τρίτο, στην περίπτωση ανάθεσης τιμολόγησης.

Ερώτηση: Που μπορώ να βρω πληροφορίες και λεπτομέρειες για τη διαβίβαση στο myDATA;

Απάντηση: Η επιχειρησιακή και τεχνική τεκμηρίωση της διαδικασίας διαβίβασης, αναφορικά με τις διαθέσιμες λειτουργίες διασύνδεσης με την Α.Α.Δ.Ε., αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Αρχής (www.aade.gr/mydata).

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ