Η Α.1138/2020(mydata) με ερώτηση-απάντηση(updated 11/2023 – άρθρα 2 και 3)!

0
3600

myDATA: Η Α.1138/2020, με τη μορφή ερώτησης-απάντησης, απλά και κατανοητά!

Σε προηγούμενα άρθρα μου εξέφρασα ανοιχτά την άποψη μου για το νέο αυτό, μεγαλεπήβολο εγχείρημα, εστιάζοντας σε πολλές και διαφορετικές παραμέτρους.

Στο σημερινό μου πιο τεχνικό άρθρο, θα προσπαθήσω να αναδείξω τα βασικά σημεία της Α.1138/2020, έτσι όπως τα αποκωδικοποίησα εγώ προσωπικά, μετά από αρκετή μελέτη.

Ξεκινώντας, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι η Α.1138/2020, είναι η βασική διαταγή που αναλύει τα myDATA και η οποία έχει τροποποιηθεί με τις Α.1227/2020, Α.1300/2020, Α.1054/2021 ,Α.1156/2021 και τέλος με την Α 1090/2022, την Α 1188/2022 και τις Α.1023/2023 και την Α.1170/2023.

Ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο, αφορά την τροποποίηση του παραρτήματος της, στο οποίο αναφέρονται οι τύποι και τα δεδομένα των παραστατικών της ΑΑΔΕ, καθώς και άλλες σημαντικές πληροφορίες και ορισμοί, όπως για παράδειγμα τα αντικριζόμενα και μη αντικριζόμενα παραστατικά.

Ας δούμε λοιπόν την «ακτινογραφία» της πολύ σημαντικής αυτής ερμηνευτικής, δίνοντας έμφαση στα σημεία που έχουν αφενός μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά και σε αυτά που χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεις.

Η ανάλυση μας θα βασιστεί σε μια σειρά ερωτήσεων και απαντήσεων.

ΑΡΘΡΟ 2:ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:

Ερώτηση: Ποιες οντότητες είναι υποχρεωμένες να διαβιβάζουν στο myDATA;

Απάντηση: Στο myDATA, υποχρεούνται να διαβιβάζουν οι οντότητες του άρθρου 1 του Ν.4308/2014, δηλαδή οι υπόχρεες εφαρμογής των ΕΛΠ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μη υποχρέωσης διαβίβασης είναι οι αγρότες ειδικού καθεστώτος, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις εφαρμογής των ΕΛΠ. 

Ερώτηση: Τι δεδομένα πρέπει να διαβιβάζουν στο myDATA, οι οντότητες που εμπίπτουν στην υποχρέωση αυτή;

Απάντηση: Οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄251), ανεξαρτήτως μεγέθους αυτών και τρόπου έκδοσης και τήρησης των λογιστικών τους αρχείων, υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων, των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων, των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι Φ.Η.Μ., υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και της παρούσας απόφασης.

Ειδικότερα, για τα έτη 2021 έως και 2023, οι οντότητες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), διαβιβάζουν τα ως άνω δεδομένα τους προαιρετικά. 

Ερώτηση: Ποιες οντότητες εξαιρούνται της διαβίβασης στο myDATA;

Απάντηση: Οι οντότητες αυτές είναι:

α) Οι υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους,
β) Το Δημόσιο, οι Περιφέρειες, οι Νομαρχίες, οι Δήμοι, οι Κοινότητες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για τις δραστηριότητες ή πράξεις, τις οποίες πραγματοποιούν ως δημόσια εξουσία, με την προϋπόθεση ότι οι πράξεις αυτές δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την Οδηγία 2006/112/ ΕΚ (παρ. 9, άρθρο 8 του ν. 4308/2014).

Ερώτηση: Ποια δεδομένα διαβιβάζουν στο myDATA, οι οντότητες που είναι υποχρεωμένες να το κάνουν;

Απάντηση: Οι οντότητες που εφαρμόζουν υποχρεωτικά τα ΕΛΠ, διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ:

α) δεδομένα των λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν για την τεκμηρίωση των συναλλαγών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 810 και 12 του ν. 4308/2014 (τιμολόγια και στοιχεία λιανικής πώλησης),

β) δεδομένα των λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν κατ’ εφαρμογή ειδικών φορολογικών διατάξεων όπως απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής, καθώς και τα δεδομένα των παραστατικών που εκδίδονται για την τεκμηρίωση της είσπραξης/πληρωμής ενοικίου,

γ) τα δεδομένα των λογιστικών εγγραφών που διαμορφώνουν τη λογιστική και φορολογική βάση για την εξαγωγή του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε φορολογικού έτους.

δ) δεδομένα των εκδοθέντων δελτίων παραγγελίας εστίασης, δελτίων παραγγελίας οντοτήτων που διενεργούν πωλήσεις στο διαδίκτυο (e-shop), αποδείξεων είσπραξης Μέσων Πληρωμών (POS), αποδείξεων επιστροφής Μέσων Πληρωμών (POS) και αντίστοιχων αποδείξεων Μέσων Πληρωμών (POS) για λογαριασμό τρίτων κ.λπ.

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ:

1) Ερώτηση: Που μπορούμε να δούμε τα παραστατικά της ΑΑΔΕ, την τυποποίηση τους, καθώς και τις εγγραφές των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων των υπόχρεων οντοτήτων που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ;

Απάντηση: Όλα τα παραπάνω αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα της Α.1138/2020.

2) Ερώτηση: Ποια δεδομένα διαβιβάζουμε στα Τιμολόγια χονδρικής;

Απάντηση: Για τα τιμολόγια, περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α) Στοιχεία αντισυμβαλλομένων ημεδαπής/αλλοδαπής:
i. Α.Φ.Μ.
ii. Χώρα προέλευσης του εκδότη/λήπτη

β) Είδος Παραστατικού (π.χ. Τιμολόγιο Πώλησης)

γ) Στοιχεία Παραστατικού:
i. Ημερομηνία έκδοσης
ii. Σειρά/αριθμός
iii. Αριθμός Εγκατάστασης

δ) Για τα παραστατικά διακίνησης, περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:
i. Πλήρης επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) των αντισυμβαλλομένων
ii. Είδος και ποσότητα των διακινούμενων αγαθών
iii. Ημερομηνία που έγινε η διακίνηση

ε) Στοιχεία συναλλαγής: Συνολική Αξία Παραστατικού = Καθαρή αξία + Φ.Π.Α. Παρακρατήσεις + Λοιποί Φόροι + Τέλη Χαρτοσήμου + Λοιπά Τέλη – Κρατήσεις υπέρ Λοιπών Φορέων του Δημοσίου.

3) Ερώτηση: Ποια δεδομένα διαβιβάζουμε στα στοιχεία λιανικής πώλησης;

Απάντηση: Για τα στοιχεία λιανικής, διαβιβάζονται όσα από τα δεδομένα που είδαμε για τα τιμολόγια χονδρικής, προβλέπονται ως υποχρεωτικά αναγραφόμενα από τις κείμενες διατάξεις και αναφέρονται στο Παράρτημα της Α.1138/2020.

4) Ποια δεδομένα διαβιβάζουμε στην περίπτωση των παραστατικών διακίνησης;

Ειδικότερα στην περίπτωση των παραστατικών διακίνησης τα σχετικά δεδομένα που διαβιβάζονται ορίζονται σύμφωνα με την απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 9Γ του άρθρου 5 του ν. 4308/2014.

Σημαντική παρατήρηση: Τα ως άνω δεδομένα διαβιβάζονται και για τα συσχετιζόμενα με το εκδοθέν παραστατικό πώλησης παραστατικά, όπως το δελτίο αποστολής, το δελτίο παραγγελίας εστίασης, το δελτίο παραγγελίας οντοτήτων που διενεργούν πωλήσεις στο διαδίκτυο (e-shop), το πιστωτικό, το δελτίο ποσοτικής παραλαβής, το συμπληρωματικό τιμολόγιο πώλησης, καθώς και τις αποδείξεις είσπραξης και επιστροφής Μέσων Πληρωμών (POS).

5) Ερώτηση: Ποια δεδομένα διαβιβάζουμε για τα πιστωτικά και τα συμπληρωματικά τιμολόγια πώλησης, που είναι συσχετιζόμενα με το αρχικό τιμολόγιο;

Απάντηση: Διαβιβάζουμε ακριβώς τα ίδια δεδομένα που κάναμε και για το αρχικό τιμολόγιο πώλησης.

5) Ερώτηση: Ποια δεδομένα διαβιβάζουμε στις εκκαθαρίσεις;

Απάντηση: Ειδικά για τις εκκαθαρίσεις (παρ. 12, άρθρο 8 του ν. 4308/2014), τα δεδομένα της συναλλαγής που διαβιβάζονται από τον τρίτο που πωλεί αγαθά για λογαριασμό της οντότητας αφορούν την αμοιβή-προμήθειά του, τον Φ.Π.Α. που υπολογίζεται επί αυτής, καθώς και την αξία (με Φ.Π.Α.) των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό της οντότητας.

6) Ερώτηση: Τι διαβιβάζεται με τις εγγραφές τακτοποίησης εσόδων εξόδων και τι ιδιαιτερότητα υπάρχει με τη μισθοδοσία και τις αποσβέσεις;

Απάντηση: Από τα δεδομένα των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων διαβιβάζονται στην ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA οι εγγραφές τακτοποίησης εσόδων / εξόδων (ανά χρέωση και πίστωση) που διαμορφώνουν το τελικό λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα κάθε φορολογικού έτους. Από τις εγγραφές αυτές, διαβιβάζονται διακριτά οι εγγραφές μισθοδοσίας και αποσβέσεων και είτε αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά οι λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων / εξόδων που διενεργούνται στο τέλος της περιόδου.

 

 

 

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ