ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΜΕ POS ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ/ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΝΕΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ MYDATA ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Α.1155/2023).

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΜΕ POS ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ/ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΝΕΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ MYDATA ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Α.1155/2023)

 

Με την απόφαση A.1170/2023 επήλθε τροποποίηση στην κεντρική διάταξη εφαρμογής του MyDATA (Α.1138/2020). Μεταξύ άλλων, στην παρ. 3, αρ.2, Α.1138/2020 προστέθηκε η περ.δ

 1. Οι υπόχρεοι της παρ. 1 διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε.:

…………….

δ) δεδομένα των εκδοθέντων δελτίων παραγγελίας εστίασης, δελτίων παραγγελίας οντοτήτων που διενεργούν πωλήσεις στο διαδίκτυο (e-shop), αποδείξεων είσπραξης Μέσων Πληρωμών (POS), αποδείξεων επιστροφής Μέσων Πληρωμών (POS) και αντίστοιχων αποδείξεων Μέσων Πληρωμών (POS) για λογαριασμό τρίτων κ.λπ.».

ενώ στο Παράρτημα «Τύποι και Δεδομένα Παραστατικών Πίνακας προστέθηκαν και οι κάτωθι τύποι παραστατικών:

8.4 Απόδειξη Είσπραξης POS με δυνατότητα επιλογής ένδειξης «Εισπράξεις Τρίτων»

 

8.5 Απόδειξη Επιστροφής POS με δυνατότητα επιλογής ένδειξης «Εισπράξεις Τρίτων»

 

Τα νέα παραστατικά είναι ήδη διαθέσιμα στην πλατφόρμα του MyDATA με την έκδοση v1.0.8, όπως αναφέρει σχετικό δελτίο τύπου της ΑΑΔΕ που δημοσιεύθηκε στις 20/02/2024.

 

Το παρόν κείμενο αποβλέπει στην συνοπτική παρουσίαση των ειδικότερων προβλέψεων της Α.1155/2023, που αναφέρεται στη διασύνδεση των Μέσων Πληρωμής (POS) με τα Ταμειακά Συστήματα των επιχειρήσεων, τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, και την ΑΑΔΕ , καθώς και στον χειρισμό των κατά περίπτωση ταυτόχρονων αλλά και ετεροχρονισμένων συναλλαγών, χωρίς την παράθεση τεχνικών λεπτομερειών, για σκοπούς απλοποίησης.

Καταρχάς διευκρινίζεται ότι η Α.1155/2023 αφορά επιχειρήσεις που δέχονται πληρωμές με POS και οι οποίες διαθέτουν Ταμειακά Συστήματα* που λειτουργούν

 • με Παρόχους Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) ή
 • με Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (ΦΗΜ) που διασυνδέονται με σύστημα λογισμικού (ERP) (εδώ περιλαμβάνονται και τυχόν επιχειρήσεις που διαθέτουν Ταμειακό Σύστημα Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής διασυνδεμένο με ERP),

Συνεπώς, δεν εμπίπτουν στην εν λόγω διάταξη οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (Φ.Η.Μ.) και δεν κάνουν χρήση συστήματος λογισμικού (ERP), δεδομένου ότι διασυνδέονται υποχρεωτικά με την ΑΑΔΕ σύμφωνα με το πρωτόκολλο επικοινωνίας της Α.1098/2022.

Σημειώνεται ότι η διάταξη της Α.1155/2023 ισχύει και για συναλλαγές επιχειρήσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της ΠΟΛ.1002/2014 εφόσον αυτές κάνουν χρήση ΦΗΜ.

Επιπλέον, σε περίπτωση παραστατικών χονδρικής, το Ταμειακό Σύστημα διαβιβάζει αναλυτικά δεδομένα πληρωμών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA σε συνδυασμό με το εκδοθέν παραστατικό, όπως ορίζεται στην Α.1138/2020.

Το αρ.3, Α.1155, τυποποιεί τις συναλλαγές που διενεργούνται με τη χρήση POS και τις διακρίνει σε πέντε χωριστές περιπτώσεις:

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α’ (ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ –>ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ = ΧΡΟΝΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ)

Συναλλαγή που ο χρόνος έκδοσης παραστατικού (Τιμολόγιο ή Απόδειξη Λιανικής) ταυτίζεται με τον χρόνο πληρωμής του

 • Αποτέλεσμα: Έτσι έχουμε ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ συσχέτιση μεταξύ
  • Παραστατικού που εκδίδει το Ταμειακό Σύστημα (ΤΙΜ, ΑΛΣ), και,
  • Απόδειξης που εκδίδει το POS

Στην περίπτωση Α΄ έχουμε ταυτόχρονη δημιουργία, οριστικοποίηση και συσχέτιση της Μοναδικής Ταυτότητας Πληρωμής** από το POS.

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β’ (ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ -> ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ )

Συναλλαγή που ΠΡΩΤΑ εκδίδεται το παραστατικό (Τιμολόγιο ή Απόδειξη Λιανικής), και ΑΡΓΟΤΕΡΑ γίνεται η πληρωμή του

 • Αποτέλεσμα: Έτσι έχουμε ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ συσχέτιση μεταξύ
  • παραστατικού που εκδίδει το Ταμειακό Σύστημα (ΤΙΜ,ΑΛΣ), και,
  • Απόδειξης που εκδίδει το POS

 

Οι ετεροχρονισμένες συναλλαγές περιλαμβάνουν και τις μεταγενέστερες εισπράξεις που αφορούν εξόφληση με δόσεις, οι οποίες καταβάλλονται από τον καταναλωτή προς την επιχείρηση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στις εν λόγω συναλλαγές, στο POS, διενεργείται προφόρτωση συγκεκριμένων δεδομένων των παραστατικών που εκδίδονται προγενέστερα.

Στην περίπτωση Β’ η δημιουργία, οριστικοποίηση και συσχέτιση της Μοναδικής Ταυτότητας Πληρωμής διενεργείται από το POS μεταγενέστερα, κατά τον χρόνο έγκρισης της συναλλαγής από τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer).

Στην περίπτωση που η συναλλαγή

 • δεν εγκριθεί από τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) ή
 • πραγματοποιηθεί χωρίς τη χρήση POS,

το POS απορρίπτει αυτοματοποιημένα

 • την Υπογραφή Πληρωμής ΥΠΑΗΕΣ -(Provider’s Signature)*** ή
 • την Υπογραφή Πληρωμής ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού (ERP) – (ECR Token)****

εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη δημιουργία της.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ’ (ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ -> ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ = ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ)

Αφορά συναλλαγές

 • προεισπράξεων,
 • προκαταβολών,
 • προεγκρίσεων

Ο χρόνος έκδοσης Απόδειξης Είσπραξης ή η δημιουργία κατάλληλου λογιστικού αρχείου που αντιστοιχεί σε αυτήν, ταυτίζεται με τον χρόνο πληρωμής τους.

 • Αποτέλεσμα: έτσι έχουμε ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ συσχέτιση μεταξύ
  • της Απόδειξης Είσπραξης που εκδίδεται ή του αντίστοιχου λογιστικού αρχείου που δημιουργείται και
  • της απόδειξης που εκδίδει το POS,

 

Στην περίπτωση Γ’ έχουμε  ταυτόχρονη δημιουργία, οριστικοποίηση και συσχέτιση της Μοναδικής Ταυτότητας Πληρωμής από το POS.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σε κάθε περίπτωση, οι Αποδείξεις Είσπραξης ή τα αντίστοιχα λογιστικά αρχεία που δημιουργούνται αντιστοιχίζονται με παραστατικά (τιμολόγια, αποδείξεις λιανικής) που εκδίδονται μεταγενέστερα της πληρωμής για την ολοκλήρωση των συναλλαγών αυτών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση που οι Αποδείξεις Είσπραξης που εκδόθηκαν ή τα κατάλληλα λογιστικά αρχεία που δημιουργήθηκαν δεν συσχετιστούν με τιμολόγια ή αποδείξεις λιανικής έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της χρήσης που αφορούν, τα σχετικά ποσά που αντιστοιχούν σε αυτές, προστίθενται στον ετήσιο κύκλο εργασιών της οντότητας. Εφόσον οι εν λόγω Αποδείξεις Είσπραξης τιμολογηθούν την επόμενη χρήση, για την τρέχουσα νοούνται ως έσοδα επόμενων χρήσεων.

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Δ’ (ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΤΡΙΤΟΥ)

Αφορά συναλλαγή που ο χρόνος έκδοσης Απόδειξης Είσπραξης για λογαριασμό τρίτων ή η δημιουργία κατάλληλου λογιστικού αρχείου που αντιστοιχεί σε αυτή, ταυτίζεται με τον χρόνο πληρωμής του.

 • Αποτέλεσμα: έτσι έχουμε ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ συσχέτιση μεταξύ:
 • της Απόδειξης Είσπραξης για λογαριασμό τρίτων ή του αντίστοιχου λογιστικού αρχείου και
 • της απόδειξης που εκδίδει το POS,

Στην περίπτωση Δ΄ έχουμε ταυτόχρονη δημιουργία, οριστικοποίηση και συσχέτιση της Μοναδικής Ταυτότητας Πληρωμής από το POS.

Στην περίπτωση αυτή, η έκδοση των παραστατικών (τιμολόγια, αποδείξεις λιανικής) για την ολοκλήρωση των συναλλαγών αυτών, διενεργείται

 • είτε σε διαφορετικό χρόνο
 • είτε ταυτόχρονα με την πληρωμή τους,

από την οντότητα που διενεργεί την πώληση (τρίτος), για λογαριασμό της οποίας η επιχείρηση εισέπραξε το σχετικό ποσό επί της συναλλαγής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι Αποδείξεις Είσπραξης για λογαριασμό τρίτων ή τα αντίστοιχα λογιστικά αρχεία που δημιουργούνται δεν συσχετίζονται με τα παραστατικά που εκδίδει η τρίτη οντότητα (τιμολόγια, αποδείξεις λιανικής). Η επιχείρηση για τις συναλλαγές αυτές διενεργεί εκκαθάριση προς την οντότητα που πραγματοποιεί πωλήσεις (τρίτος) με τον συγκεκριμένο τρόπο, με σκοπό να της αποδώσει τα ποσά που εισέπραξε για λογαριασμό της. Για την εν λόγω υπηρεσία η επιχείρηση εκδίδει σχετικό Τιμολόγιο, με αντίστοιχη αμοιβή για την υπηρεσία που παρέχει.

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ε’ (ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ)

Αφορά συναλλαγές επιστροφών, κατά τις οποίες, οι συναλλαγές των περ. α έως δ

 • είτε ακυρώνονται άνευ προηγούμενης έκδοσης παραστατικού πώλησης
 • είτε ακυρώνονται κατόπιν της έκδοσης παραστατικού πώλησης οπότε και εκδίδονται πιστωτικά παραστατικά, με αντίστοιχη σε κάθε περίπτωση επιστροφή των σχετικών ποσών συναλλαγής.

 

 • Αποτέλεσμα: έτσι έχουμε ταυτόχρονη συσχέτιση μεταξύ:
 • της Απόδειξης Επιστροφής ή του αντίστοιχου λογιστικού αρχείου που δημιουργείται και
 • της πιστωτικής απόδειξης που εκδίδει το POS

 

Στην περίπτωση Ε’ έχουμε ταυτόχρονη δημιουργία, οριστικοποίηση και συσχέτιση της Μοναδικής Ταυτότητας Πληρωμής από το POS.

 

 

Τα Ταμειακά Συστήματα διασυνδέονται με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ για τις συναλλαγές των περιπτώσεων Α’ – Ε’ σε πραγματικό χρόνο.

Ο χρόνος διασύνδεσης στις περιπτώσεις αυτές αφορά την επικοινωνία που διενεργείται για τη διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Α.1138/2020.

Στην περίπτωση των ταυτόχρονων συναλλαγών των περ. Α’, Γ’, Δ’, και Ε’, η Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής περιέχεται στα παραστατικά που εκδίδονται ή δημιουργούνται και συσχετίζονται άμεσα με τον ΜΑΡΚ που λαμβάνει κάθε Τύπος Παραστατικού που διαβιβάζεται για τις συναλλαγές με τη χρήση Μέσων Πληρωμών.

Στην περίπτωση των ετεροχρονισμένων συναλλαγών της περ. Β’, η Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ μέσω διασύνδεσης και συσχετίζεται με τα παραστατικά που αφορά, εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη δημιουργία της, καθώς οι διαβιβάσεις των Τύπων Παραστατικών της περίπτωσης αυτής στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, έχουν προηγηθεί και έχουν λάβει ΜΑΡΚ προγενέστερα.

 

Από τις ανωτέρω διακριτές περιπτώσεις γίνεται σαφές ότι, είτε ταυτόχρονα είτε ετεροχρονισμένα, οι συναλλαγές με το POS δημιουργούν στις επιχειρήσεις υποχρέωση έκδοσης τόσο των παραστατικών των άρθρων 8, 10 και 12 του ν. 4308/2014 (τιμολόγια, αποδείξεις λιανικής πώλησης), όσο και στοιχείων Αποδείξεων Είσπραξης, Αποδείξεων Είσπραξης για λογαριασμό τρίτων, και Αποδείξεων Επιστροφής. Για τις Αποδείξεις Είσπραξης και Επιστροφής, η διαβίβαση διενεργείται με τύπους παραστατικών 8.4 και 8.5.

 

Ορισμένα παραδείγματα εφαρμογής είναι

 1. Διανομή (delivery) που ο διανομέας φέρει μαζί του mobile POS. Έστω ότι πρέπει να εκτελέσει σε ένα δρομολόγιο πέντε παραγγελίες. Δεν γνωρίζει αν θα εισπράξει μετρητοίς ή με κάρτα. Συνεπώς εκδίδει το μαγαζί πέντε ΑΛΠ εφαρμόζοντας την περίπτωση Β’ και προφορτώνει στο POS τις πέντε αποδείξεις. Έστω ότι εισέπραξε τρεις παραγγελίες με κάρτα και δύο μετρητοίς. Για τις τρεις εισπράξεις με κάρτα έχουμε μεταγενέστερη συσχέτιση ΑΛΠ με αποδείξεις είσπραξης POS. Για τις άλλες δύο παραγγελίες, επειδή εισέπραξε μετρητοίς, το POS θα απορρίψει την υπογραφή πληρωμής αυτοματοποιημένα μετά από 24 ώρες.

 

 1. Πληρώνουμε σε μαγαζί με κάρτα ως προκαταβολή. Η παράδοση και η τιμολόγηση του εμπορεύματος θα γίνει αργότερα. Εφαρμόζει την περίπτωση Γ’. Το μαγαζί θα εκδώσει Απόδειξη Είσπραξης και θα εισπράξει με POS, οπότε θα εκδώσει το POS σχετική απόδειξη είσπραξης και θα συσχετιστούν τα εν λόγω στοιχεία. Όταν εκδοθεί το τιμολόγιο ή η ΑΛΠ θα πρέπει το μαγαζί να συσχετίσει την Απόδειξη Είσπραξης με το παραστατικό που εξέδωσε. Αν εκδώσει πχ τιμολόγιο και ΔΕΝ συσχετίσει την απόδειξη είσπραξης με αυτό μέχρι την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, τότε θα εμφανιστεί το ποσό αυτό ως έσοδο δύο φορές. Αν η τιμολόγηση δηλωθεί ότι έγινε την επόμενη χρήση θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως έσοδο επόμενης χρήσης.

 

 1. Παραγγείλαμε από το διαδίκτυο με αντικαταβολή, και ο κούριερ εισπράττει από εμάς μέσω POS. Εφαρμόζει την περίπτωση Δ’ και συσχετίζει την απόδειξη είσπραξης του POS με την Απόδειξη Είσπραξης για λογ/σμό τρίτου.

 

Επιπλέον διευκρινίζεται ότι

 1. Τα διαλαμβανόμενα της παρούσας καταλαμβάνουν και τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το Ταμειακό Σύστημα και το POS ενσωματώνονται σε μία συσκευή (Αll in one – Cash Register/POS).

 

 1. Στην περίπτωση συναλλαγών που
 • είτε διενεργούνται
 • είτε υφίσταται ενδεχόμενο να διενεργηθούν

με τη χρήση POS, για την επιλογή του τρόπου εξόφλησης στο Ταμειακό Σύστημα επιλέγονται οι τιμές «POS/Epos» και «Επί Πιστώσει».

 

 1. Το POS έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει μία ή περισσότερες συναλλαγές, για κάθε μία Υπογραφή Πληρωμής (Provider’s Signature/ECR Token) χωρίς ωστόσο το αλγεβρικό άθροισμα των συναλλαγών αυτών να υπερβαίνει το συνολικό ποσό.

 

 1. Στην περίπτωση συναλλαγών εστίασης, η απόρριψη της Μοναδικής Ταυτότητας Πληρωμής διενεργείται από το POS, μετά την παρέλευση δύο (2) ωρών από τη δημιουργία της.

 

 1. Στην περίπτωση φιλοδωρήματος επιτρέπεται η παράκαμψη του παραπάνω κανόνα εφόσον το σχετικό ποσό στο POS φέρει την ένδειξη «amount-tip».

 

 1. Στην περίπτωση συναλλαγών της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 24 του Κώδικα Φ.Π.Α., (Tax Free) που διενεργούνται από υπόχρεο σε χρήση ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού (ERP), το POS επιτρέπεται να λειτουργεί χωρίς συμμόρφωση στα οριζόμενα στην παρούσα, εφόσον στο μέσο επιλέγεται η ένδειξη «Συναλλαγές Tax Free».

 

 1. Συναλλαγές που διενεργούνται κατά την εκτέλεση δρομολογίων αεροπορικών γραμμών με τη χρήση POS, δεν καταλαμβάνονται από τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα απόφαση.

 

 1. Σε όλες τις περιπτώσεις, επιτρέπεται η ρύθμιση του πλήθους δόσεων στο POS.

 

 1. Σε περίπτωση βλάβης των ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού (ERP) ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α.1098/2022 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

* Ως «Ταμειακό Σύστημα»: Το σύστημα που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για την έκδοση παραστατικών συναλλαγών εσόδων με δυνατότητα έκδοσης/δημιουργίας λοιπών παραστατικών για την παρακολούθηση των εισπράξεων και επιστροφών για την ίδια και για λογαριασμό τρίτων.

 

** Ως «Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής»: Ο μοναδικός αριθμός που δημιουργούν τα POS και οριστικοποιείται από αυτά στην περίπτωση που εγκριθεί εκάστη συναλλαγή από τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer) και πριν τη διαβίβαση των σχετικών δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Η Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής τεκμηριώνει τη μοναδικότητα των συναλλαγών POS μέσω της συσχέτισής της με τα παραστατικά που εκδίδονται – δημιουργούνται από το Ταμειακό Σύστημα των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον Βασικό κανόνα διασύνδεσης***** και συσχετίζεται μοναδικά

 • με την Υπογραφή Πληρωμής ΥΠΑΗΕΣ – (Provider’s Signature) ή
 • την Υπογραφή Πληρωμής ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού (ERP) – (ECR Token).

 

*** Υπογραφή Πληρωμής Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων ΥΠΑΗΕΣ – (Providers Signature): Στην περίπτωση έκδοσης παραστατικών μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ), ο Πάροχος, με χρήση private key asymmetric cryptography, σύμφωνα με τον αλγόριθμο ECC (Elliptic Curve Cryptography) και μήκος κλειδιού 256 bits, επιστρέφει στο σύστημα λογισμικού (ERP) του Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, υπογραφή (Provider’s Signature) για τη συγκεκριμένη συναλλαγή ώστε αυτή να μπορεί να ολοκληρωθεί τηρώντας τον Βασικό κανόνα διασύνδεσης.

**** Υπογραφή Πληρωμής ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού (ERP) – ΕCR Token): Κατά την έκδοση παραστατικών μέσω ΦΗΜ, τα στοιχεία της εκάστοτε συναλλαγής πληρωμής που αποστέλλονται μέσω σχετικής εντολής πρωτοκόλλου από το ERP στο ταμειακό σύστημα, μοναδικοποιούνται με όλα τα επιμέρους στοιχεία της συναλλαγής και κρυπτογραφούνται με τον ισχύοντα αλγόριθμο κρυπτογράφησης που αναγράφεται στην υπό στοιχεία Α.1098/2022 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Ο ΦΗΜ επιστρέφει στο σύστημα λογισμικού (ERP) της επιχείρησης, με το οποίο συνεργάζεται, την παραγόμενη Υπογραφή Πληρωμής (ECR Token) ώστε η συναλλαγή να μπορεί να ολοκληρωθεί τηρώντας τον Βασικό κανόνα διασύνδεσης.

*****Ως «Βασικός κανόνας διασύνδεσης»: Η συνθήκη που επιτρέπει την ολοκλήρωση συναλλαγών που διενεργούνται με τη χρήση POS, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η έκδοση των σχετικών παραστατικών ανά συναλλαγή και έχουν διαβιβαστεί τα αντίστοιχα δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, μέσω κατάλληλων μεθόδων διασύνδεσης των Ταμειακών Συστημάτων, των POS και των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer) με την ΑΑΔΕ, καθώς τα POS δεν επιτρέπεται να λειτουργούν αυτόνομα.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΠΑΕΛΟ

Συντακτική ομάδα taxvoice.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ