Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, 2023

  Επιχειρηματικά δώρα – Χειρισμός του ΦΠΑ και της φορολογίας εισοδήματος !

  Επιχειρηματικά δώρα – Χειρισμός του ΦΠΑ και της φορολογίας εισοδήματος

  Τα επιχειρηματικά δώρα αποτελούν μια ξεχωριστή κατηγορία δαπανών και η φορολογική τους μεταχείριση απαιτεί ιδιαίτερη αξιολόγηση και τεκμηρίωση της εκπεσιμότητάς τους. Στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτά αφορούν δώρα με σκοπό τη διάθεσή τους σε πελάτες, σε προμηθευτές ή και σε άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης, για την προαγωγή των επιχειρηματικών σχέσεων.

  Η φορολογική μεταχείριση των επιχειρηματικών δώρων αφορά τόσο τον ΦΠΑ όσο και τον φόρο εισοδήματος της επιχείρησης. Όσο αφορά τον ΦΠΑ, τα επιχειρηματικά δώρα διαχωρίζονται αφενός σε 1) δείγματα και δώρα μικρής αξίας, όπου η καθαρή αξία αυτών είναι έως 10 ευρώ ανά τεμάχιο, και  αφετέρου σε 2) δώρα καθαρής αξίας άνω των 10 ευρώ ανά τεμάχιο.

  Ο ΦΠΑ στα δείγματα και δώρα μικρής αξίας, έως 10 ευρώ.

  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) σημειώνετε ότι: «ως παράδοση αγαθών θεωρούνται οι ακόλουθες πράξεις, εφόσον η απόκτηση των αγαθών ή κατά περίπτωση των υλικών ή των υπηρεσιών, από τα οποία έχουν παραχθεί αυτά, παρέχει στον υποκείμενο δικαίωμα έκπτωσης του φόρου: α) η διάθεση αγαθών από υπαγόμενη στο φόρο δραστηριότητα σε άλλη μη υπαγόμενη του ίδιου υποκειμένου, β) η ανάληψη από υποκείμενο στον φόρο αγαθών της επιχείρησής του για την ικανοποίηση αναγκών του ή του προσωπικού της επιχείρησης και γενικά η δωρεάν διάθεση αγαθών για σκοπούς ξένους προς την άσκηση της επιχείρησης. Εξαιρούνται τα δώρα μέχρι αξίας δέκα (10) ευρώ και τα δείγματα που διαθέτει ο υποκείμενος στον φόρο για την εκπλήρωση των σκοπών της επιχείρησής του.». Ακόμη, στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ίδιου κώδικα ορίζετε ότι: «2.Δικαίωμα έκπτωσης του φόρου παρέχεται επίσης στον υποκείμενο κατά το μέρος που τα αγαθά ή οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται: … ε) για τη διάθεση δώρων μέχρις αξίας δέκα (10) ευρώ και δειγμάτων».

  Η έννοια των δώρων μικρής αξίας και των δειγμάτων καθώς και οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή ή μη αυτών στο ΦΠΑ έχουν καθοριστεί με την ΑΥΟ Π 7015/690/27.10.1986, η οποία μεταξύ άλλων ορίζει:

  «Ορίζουμε ότι, για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 7, της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 και του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Ν. 1642/1986 (προγενέστερος κώδικας ΦΠΑ) θεωρούνται:

  α) ως δώρα μικρής αξίας, τα κινητά αγαθά που προσφέρονται από τον υποκείμενο στο φόρο σε πελάτες αυτού και στο κοινό χωρίς αντάλλαγμα, με σκοπό την προαγωγή των επαγγελματικών σχέσεων αυτού και την προβολή της επιχείρησης, εφόσον: 1) Η αξία κτήσης των προσφερόμενων σ΄ ένα άτομο αγαθών και σε περίπτωση έλλειψης αυτής, η κανονική αξία αυτών, χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας, δεν υπερβαίνει το ποσό των δραχμών τριών χιλιάδων (3.000), ήτοι 10 ευρώ. 2) Το αγαθό ή τα αγαθά δεν αποτελούν μέρος μιας διαδοχικής σειράς προσφορών προς το ίδιο πρόσωπο. 3) Η συνολική αξία των προσφερομένων αγαθών δεν υπερβαίνει σε ένα διαχειριστικό έτος το 1% των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης για το έτος αυτό. 4) Τα προσφερόμενα αγαθά δεν είναι του αυτού είδους με τα πωλούμενα, παραγόμενα ή κατασκευαζόμενα από την επιχείρηση.

  β) ως δείγματα, τα κινητά αγαθά που προσφέρονται από τον υποκείμενο στο φόρο σε πελάτες αυτού και στο κοινό, χωρίς αντάλλαγμα, με σκοπό τη διαφημιστική προβολή αυτών, εφόσον: 1) Είναι όμοια με τα πωλούμενα, κατασκευαζόμενα ή παραγόμενα από την επιχείρηση. 2) Φέρουν την ένδειξη «δείγμα δωρεάν». 3) Προσφέρονται σε λογικές ποσότητες με σκοπό να γίνει γνωστή η ύπαρξή τους και να εκτιμηθεί η ποιότητά τους.

  Ακόμη:

  – Εξομοιώνονται με δείγματα τα βιβλία που διανέμονται «τιμής ένεκεν» από συγγραφείς υποκείμενους στο φόρο.

  – Δε δύναται να αποτελούν δώρα μικρής αξίας και δείγματα οινοπνευματώδη ποτά και τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα.

  – Το βάρος της απόδειξης ότι τα διατιθέμενα άνευ ανταλλάγματος αγαθά αποτελούν δώρα μικρής αξίας ή δείγματα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα, φέρει ο υποκείμενος στο φόρο.

  Επομένως, και με βάση τις παραπάνω διατάξεις, για τα δείγματα και τα δώρα καθαρής αξίας έως 10 ευρώ ανά τεμάχιο, τα οποία διαθέτουν οι επιχειρήσεις για την εκπλήρωση των σκοπών τους,  δεν υπάρχει υποχρέωση διακανονισμού του φόρου κατά την παράδοσή τους, καθώς οι παραδόσεις αυτές δεν θεωρούνται παράδοση αγαθών κατά τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ ή γενικότερα ως φορολογητέα πράξη. Ακόμη, παρέχεται στις επιχειρήσεις το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται  για τη διάθεση δώρων μικρής αξίας. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνετε ότι τα εν λόγω δώρα δεν μπορούν να είναι οινοπνευματώδη ποτά ή καπνοβιομηχανικά προϊόντα.

  Ο ΦΠΑ στα δώρα αξίας άνω των 10 ευρώ.

  Σύμφωνα και πάλι με τις διατάξεις που παρατίθενται ανωτέρω, στην περίπτωση επιχειρηματικών δώρων καθαρής αξίας άνω των 10 ευρώ ανά τεμάχιο (ανά δώρο) υφίσταται υποχρέωση της επιχείρησης για διακανονισμό του φόρου. Στην περίπτωση αυτή δηλαδή, πρέπει να αποδοθεί ο ΦΠΑ της τρέχουσας τιμής αγοράς του εν λόγω δώρου με απόδειξη αυτοπαράδοσης. Βέβαια, στην περίπτωση όπου κατά την αγορά ενός δώρου δεν ασκήθηκε το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, τότε δεν υφίσταται και υποχρέωση για τον διακανονισμό του.

  Επιχειρηματικά δώρα και φορολογία εισοδήματος

  Όσο αφορά τη φορολογία εισοδήματος, αξιολογούμε την εκπεσιμότητα των δαπανών αυτών με τη βοήθεια των άρθρων 22 και 23 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013). Σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΚΦΕ, κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, εφόσον αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται ενώ αποδεικνύονται και με τα κατάλληλα δικαιολογητικά.

  Συμπληρωματικά των παραπάνω, η εγκύκλιος ΠΟΛ 1113/2015 ορίζει ότι στις δαπάνες της περίπτωσης του άρθρου 22 του ΚΦΕ εμπίπτει κάθε δαπάνη, που κρίνεται απαραίτητη από τον επιχειρηματία ή τη διοίκηση της επιχείρησης για την επίτευξη του επιχειρηματικού σκοπού, την ανάπτυξη των εργασιών, τη βελτίωση της θέσης της στην αγορά, εφόσον αυτή ενεργείται στα πλαίσια της οικονομικής αποστολής της ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της και μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία εισοδήματος ή άλλως αποβλέπει στη διεύρυνση των εργασιών της και στην αύξηση του εισοδήματος της (βλέπε επίσης απόφαση ΣτΕ 2033/2012) ή στην υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Δεν επιτρέπεται, δε, στη φορολογική αρχή να ελέγχει τη σκοπιμότητα και το προσήκον μέτρο των δαπανών αυτών (βλέπε επίσης αποφάσεις ΣτΕ 2963/2013, ΣτΕ 1729/2013, ΣτΕ 1604/2011, κ.ά.), εκτός αν τούτο ορίζεται ρητά και ειδικά στο νόμο.

  Επομένως οι δαπάνες για επιχειρηματικά δώρα, σε πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες της επιχείρησης, κ.λπ., εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εφόσον τεκμηριωθεί επαρκώς από τις ίδιες αφενός η πραγματικότητα του γεγονότος και αφετέρου ότι πραγματοποιούνται προς το γενικότερο συμφέρον τους. Για την τεκμηρίωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε διαθέσιμο σχετικό αρχείο, έγγραφο, φορολογικό ή άλλο στοιχείο (π.χ. Δ. αποστολής στον παραλήπτη). Είναι προφανές ότι οι δαπάνες για επιχειρηματικά δώρα αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία δαπανών, η οποία ξεφεύγει από τον γενικό κανόνα έκπτωσης των δαπανών και κάθε περίπτωση εξετάζεται από την αρμόδια ελεγκτική αρχή ξεχωριστά με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής.

  Μια ακόμη ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν τα επιχειρηματικά δώρα αξίας άνω των 300 ευρώ τα οποία διατίθενται από την επιχείρηση σε υπαλλήλους, σε μέλη Δ.Σ. ή και σε μετόχους, καθώς σε συγγενικά πρόσωπα αυτών. Στην περίπτωση αυτή το υπερβάλλον ποσό των 300 ευρώ, εφόσον αυτό υφίσταται, θεωρείται παροχή σε είδος προς τα πρόσωπα αυτά, όπως προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 13 του ΚΦΕ και συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά τους.

  Επιχειρηματικά δώρα και δημοτικό τέλος

  Μια ξεχωριστή περίπτωση αποτελούν τα επιχειρηματικά δώρα τα οποία αναγράφουν την επωνυμία ή και το λογότυπο της επιχείρησης (π.χ. ημερολόγια, στυλό, κ.λπ.). Τότε, τα δώρα αυτά μπορεί να θεωρηθούν ως δώρα διαφημιστικής φύσεως και κατά συνέπεια υπάγονται σε δημοτικό τέλος 2%, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του Β.Δ. 24.9/20.10.1958. Σε περίπτωση που δεν αποδοθεί εμπρόθεσμα το σχετικό τέλος τότε οι δαπάνες αυτές δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Αναλυτικότερα, η ΠΟΛ 1113/2015, ορίζει ότι: «….. Οι δαπάνες διαφήμισης δεν εκπίπτουν στην περίπτωση εκπρόθεσμης απόδοσης των οφειλόμενων τελών διαφήμισης, δηλαδή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, …… , ορίζεται ότι σε περίπτωση εκπρόθεσμης απόδοσης των οφειλόμενων τελών, οι σχετικές δαπάνες διαφήμισης δεν αναγνωρίζονται ως εκπεστέες από τα ακαθάριστα έσοδα, κατά τις φορολογικές διατάξεις….».

  Νίκος Μπαρμπάκος
  Οικονομολόγος- Λογιστής Α’ τάξης
  Μέλος της ΠΑΕΛΟ
  Κιν: 6945545551
  Email: nikos.barbakos@gmail.com  /  nbarbakos@cube.finance

   

  Γιατί το τέρας της γραφειοκρατίας επιβιώνει στο ψηφιακό περιβάλλον;

  Γιατί το τέρας της γραφειοκρατίας επιβιώνει στο ψηφιακό περιβάλλον;

  Το ψηφιακό περιβάλλον υπόσχεται την πάταξη της γραφειοκρατίας. Δυστυχώς αντί να βλέπουμε αυτό, παρατηρούμε την γραφειοκρατία όχι απλά να επιβιώνει, αλλά να θεριεύει. Αυτό συμβαίνει για τους εξής λόγους.

  1. Η ψευδαίσθηση της ευκολίας.

  Υπάρχει μια διάχυτη αίσθηση ότι το ψηφιακό είναι και πιο εύκολο. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Ωστόσο, για να γίνει αυτή η ευχή πραγματικότητα, δεν αρκεί απλά να ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες. Θα πρέπει αυτές να ανασχεδιαστούν, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα. Καθώς η ψηφιοποίηση αγγίζει κάθε πτυχή της σχέσης μας με το κράτος, θα πρέπει να επανακαθοριστούν όλες οι διαδικασίες. Αυτό είναι ένα έργο τεράστιο και απαιτεί πολύ μεγάλη προσοχή και προετοιμασία. Χρειάζεται επίσης να πλαισιωθεί με νομοθετικές πρωτοβουλίες, που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες.

  1. Έλλειψη ανατροφοδότησης.

  Η φενάκη της αυτόματης απλοποίησης, οδηγεί το κράτος σε λανθασμένους σχεδιασμούς. Π.χ. στις δηλώσεις. Προ ψηφιοποίησης, έπρεπε να καθορίζει επακριβώς και εκ των προτέρων τα έντυπα και τις οδηγίες, για να σταλούν έγκαιρα στους φορολογούμενους. Τώρα, η ψηφιακή διευκόλυνση έδωσε την δυνατότητα στο κράτος να ανακοινώνει την έναρξη της εφαρμογής κυριολεκτικά την στιγμή που η πλατφόρμα ανοίγει και ταυτόχρονα να ανακοινώνει τα έντυπα και τις οδηγίες. Την δυσκολία που αυτό συνεπάγεται για τους φορολογούμενους, τις επιχειρήσεις και τους λογιστές, η διοίκηση δεν τις καταλαβαίνει, γιατί οι Δ.Ο.Υ. δεν εμπλέκονται πλέον στη διαδικασία. Σκεφτείτε π.χ. τι θα συνέβαινε, αν η υποβολή των δηλώσεων γινόταν ακόμη στις Δ.Ο.Υ. και το κράτος  έθετε την καταληκτική προθεσμία σε περίοδο θερινών διακοπών, όπως κάνει τα τελευταία πολλά χρόνια. Οι διαμαρτυρίες των δημοσίων υπαλλήλων, θα το ανάγκαζε να ανακαλέσει. Όταν όμως διαμαρτύρονται οι λογιστές, μπορεί κάλλιστα να αδιαφορεί και να παριστάνει ότι όλα βαίνουν καλώς

  1. Το απάνθρωπο του συστήματος

  Η πρόθεση να μην μεσολαβεί ο ανθρώπινος παράγοντας μεταξύ του πολίτη και του κράτους είναι διακηρυγμένη. Ο λόγος είναι ότι ο ανθρώπινος παράγοντας θεωρείται φορέας διαφθοράς. Αυτό όμως που παραγνωρίζεται, είναι ότι ο ανθρώπινος παράγοντας ήταν διαχρονικά και φορέας λύσεων. Πράγματι, πολλοί κακοί νόμοι ή κενά στις διαδικασίες δεν είχαν τελικά τόσο κακές συνέπειες, ακριβώς γιατί οι δημόσιοι υπάλληλοι προστάτευαν τους πολίτες από αυτά, με δικές τους πρωτοβουλίες. Τώρα, που αυτό δεν μπορεί να γίνει, οι νόμοι και οι διαδικασίες οφείλουν να σχεδιάζονται με πολύ προσοχή και να υπάρχει και τρόπος ανατροφοδότησης, που δυστυχώς λείπει. Ίσα – ίσα η ψευδαίσθηση της ευκολίας, κάνει τις διατάξεις και τις διαδικασίες πολύ πιο πρόχειρες.

  1. Το κράτος τιμωρός.

  Ειδικά στα φορολογικά, το κράτος ήταν πάντα καχύποπτο απέναντι στον φορολογούμενο. Για το λόγο αυτό οποιαδήποτε διόρθωση θεωρείται ύποπτη. Συχνά οι ψηφιακές διαδικασίες είναι έτσι δομημένες, ώστε να μην επιτρέπονται διορθώσεις. Το λάθος όμως στις ψηφιακές διαδικασίες είναι πολύ πιο εύκολο. Ένα γλίστρημα του ποντικιού, μια αστοχία λίγων δευτερολέπτων, μπορούν να δημιουργήσουν τεράστιο πρόβλημα, οριστικοποιώντας μια λανθασμένη καταχώριση η οποία μετά διορθώνεται με πολύ κόπο. Αν διορθώνεται. Καθώς μάλιστα οι πλατφόρμες δημιουργούνται από το κράτος, δεν δίνεται πάντα ή έμφαση που θα έπρεπε στην ευκολία του χρήστη, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να παγιδεύεται με μια  απλή αστοχία.

  1. Πολλαπλή καταχώριση της ίδιας πληροφορίας

  Στον χειρόγραφο κόσμο, αν ήθελες να στείλεις σε μια υπηρεσία ένα έγγραφο, π.χ. ένα ισολογισμό ή μια δήλωση, απλά τo φωτοτυπούσες και τo έστελνες. Οπότε τη διαδικασία αυτή μπορούσε να την διεκπεραιώσει οποιοσδήποτε, ακόμα και χωρίς να γνωρίζει το παραμικρό για ό,τι μεταφέρει. Τώρα όμως υπάρχουν κάθε λογής πλατφόρμες που ζητούν καταχώριση της ίδιας πληροφορίας. Αυτό μπορεί να το αναλάβει μόνο εξειδικευμένο προσωπικό, που γνωρίζει ποια πληροφορία πρέπει να αντιγράψει και που, καθώς κάθε πλατφόρμα δεν κατονομάζει τα πεδία με τον ίδιο τρόπο. Το κράτος με πολύ ευκολία δημιουργεί πλατφόρμες καταχώρισης της ήδη γνωστής πληροφορίας -χαρακτηριστικό παράδειγμα η ανάρτηση ισολογισμού στην ΤτΕ- αντί να επενδύει σε μηχανισμούς αυτόματης άντλησης. Το κάνει μάλιστα και με πολύ υπερηφάνεια στα My Data, όπου όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναρτούν τις δαπάνες τους, ενώ ως πληροφορίες είναι ήδη καταχωρημένες στις ΑΠΔ, στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες, στις διασαφήσεις εισαγωγών κ.ο.κ. Όλες αυτές οι παράλληλες διαδικασίες δημιουργούν και την πιθανότητα επουσιωδών σφαλμάτων, στις οποίες το κράτος μας, που είναι εθισμένο στο micromanagement, υπάρχει ο κίνδυνος να δώσει τεράστια βαρύτητα.

  1. Περιορισμοί αντί για δυνατότητες.

  Στις δηλώσεις, υπάρχουν κλειδωμένα πεδία. Αν οι τεχνικοί έχουν διαβάζει λάθος μια διάταξη και κλειδώσουν το πεδίο, δεν το ξεκλειδώνει κανένας. Αυτό έχει συμβεί στις δηλώσεις όταν προκύπτει από διανομή αφορολόγητων κερδών. Το σύστημα είναι έτσι φτιαγμένο, ώστε να χρεώνει και προκαταβολή. Αυτό όμως είναι ξεκάθαρο λάθος. Το οποίο όμως κανείς δεν διορθώνει, γιατί απαιτεί καλή συνεννόηση του γνώστη της φορολογικής νομοθεσίας με το τεχνικό τμήμα υλοποίησης, η οποία δεν είναι πάντοτε δεδομένη. Το πρόβλημα είναι ότι μέχρι στιγμής, όταν ο κόμπος φτάνει στο χτένι, αντί να περνά η γνώση του ειδικού, επικρατεί η πλάνη του τεχνικού.

  Ταυτόχρονα, υπάρχουν αυτόματες διασταυρώσεις, οι οποίες μένουν κρυφές. Π.χ. στην αγορά ακινήτων, στις δηλώσεις φόρου εισοδήματος. «Το ποσό αυτό δεν συμφωνεί με τα δεδομένα που έχουμε στο σύστημά μας», χωρίς να γνωστοποιεί ποια είναι αυτά τα στοιχεία. Προκύπτει έλεγχος για την δήλωση και η δήλωση δεν εκκαθαρίζεται έγκαιρα. Έχασε ένας φορολογούμενος το δικαίωμα να στείλει το παιδί του στον παιδικό σταθμό, ακριβώς για τον λόγο αυτό. Το σφάλμα μάλιστα ήταν του συστήματος, που δεν μπορούσε να διαβάσει ότι ένα μέρος του αντιτίμου αγοράς του ακινήτου δόθηκε την επόμενη χρονιά.

  1. Η απληστία της διασταύρωσης

  Τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να κάνουν άμεσα επαληθεύσεις. Γιατί λοιπόν να μην τα εκμεταλλευτούμε; Το πρόβλημα με τις πολλές επαληθεύσεις έγκειται στο γεγονός ότι είναι προαπαιτούμενες. Πλέον  λοιπόν δεν μιλάμε για φορολογική δήλωση, αλλά για φορολογικό έλεγχο. Και πράγματι, ειδικά οι δηλώσεις των νομικών προσώπων, έχουν μέσα τόσες διασταυρώσεις και τόση ανάλυση, που είναι μια πολύ απαιτητική επαληθευτική διαδικασία.

  Ακριβώς επειδή τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να κάνουν επαληθεύσεις και διασταυρώσεις, οι διαδικασίες συνολικά θα έπρεπε να γίνουν πιο απλές, γιατί όλοι θα γνώριζαν ότι θα ακολουθήσει η επαλήθευση και ο έλεγχος. Οι διασταυρώσεις λοιπόν είναι καλές, αρκεί να μην είναι προαπαιτούμενες προκειμένου να υποβληθεί η δήλωση και το κράτος να εισπράξει τους φόρους. Η ανάγκη του κράτους να εισπράξει έγκαιρα, στενεύει πολύ τα χρονικά περιθώρια, με αποτέλεσμα οι λογιστές να αναγκαζόμαστε να προσαρμοστούμε σε συνθήκες τεχνητής νοημοσύνης, αντί η τεχνητή νοημοσύνη να τίθεται στην υπηρεσία μας.

  1. Εμμονή στο micromanagement.

  Διαβόητο χαρακτηριστικό της ελληνικής φορολογικής αρχής. Αντί να χρησιμοποιεί την ψηφιοποίηση για να της δώσει την αυτοπεποίθηση να απαλλαγεί από αυτό, καθώς τώρα έχει τα όπλα να κάνει ουσιαστικούς ελέγχους εις βάθος, την χρησιμοποιεί για να κάνει πιο εξονυχιστικό micromanagement. Επειδή η τυπολατρία στην λεπτομέρεια μπορεί να οδηγήσει σε αδικίες, αλλά η πιθανή αδικία να οδηγήσει σε ευλογοφανείς δικαιολογίες, το κράτος δεν δέχεται καμία δικαιολογία και έτσι είναι πρόθυμο να κάνει και την πιο εξωφρενική αδικία. Αυτός είναι ο λόγος που μπορεί να καταστραφεί μια επιχείρηση λιανικής, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν γίνουν διαβιβάσεις στο e-send ακόμα και από απαραβίαστη ταμειακή μηχανή, καθώς η μη διαβίβαση εξισώνεται με την μη έκδοση. Ακόμα και αν για την μη διαβίβαση δεν φέρει καμία ευθύνη.

  1. Τεράστια Πρόστιμα

  Τα τεράστιο πρόστιμα έχουν επιβληθεί ως κουλτούρα στο Ελληνικό κράτος, γιατί σπανίως επιβάλλονταν οι κυρώσεις. Τώρα όμως με την ψηφιοποίηση, οι κυρώσεις επιβάλλονται αυτόματα, χωρίς εξαιρέσεις. Για τον λόγο αυτό τα πρόστιμα δεν θα έπρεπε να είναι ούτε τόσο αυστηρά, ούτε οριζόντια. Το να ξεχάσεις μια δήλωση των 10 ευρώ, δεν είναι το ίδιο με το να ξεχάσεις μια δήλωση των 10.000 ευρώ. Γιατί να μπαίνει το ίδιο πρόστιμο; Επίσης, δεν είναι το ίδιο να καθυστερείς μια δήλωση για μια μέρα, με το να την καθυστερείς για τέσσερα χρόνια. Γιατί να μπαίνει το ίδιο πρόστιμο;

  Μικρές αλλαγές μπορούν να φέρουν τεράστιο αποτέλεσμα. Η ψηφιοποίηση έχει πολλές αρετές, είναι όμως και καθρέπτης των διαχρονικών παθογενειών του κράτους. Το στοίχημα είναι να μπει στην υπηρεσία των πολιτών και όχι στην διαιώνιση των παθογενειών. Αν εφαρμόζουμε την ψηφιοποίηση χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο, η δύναμη της εντροπίας θα ξοδέψει όλη της την ενέργεια στο χάος. Χρειάζεται μελέτη, σχέδιο και προσπάθεια, ώστε η ψηφιακή μετάβαση να είσαι όσο επωφελής μπορεί και πρέπει να είναι.

  Αγαμέμνων  Σταυρόπουλος

  Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός

   

   

   

   

   

   

   

  ΔΕΘ 2023. Αναμενόμενα μέτρα και απόψεις μας επί αυτών !

  Την περασμένη εβδομάδα ακούσαμε τα μέτρα που περιμένουμε  φέτος, που δεν είναι ακριβώς τα αναμενόμενα πριν την Έκθεση και τα οποία συντάχθηκαν  κάτω από την πίεση των καταστροφών που έγιναν στον  Έβρο και την Θεσσαλία.

  Παρακάτω θα αναφέρουμε τα σημαντικότερα από αυτά  και παράλληλα  θα καταθέσουμε και τους προβληματισμούς μας σε κάποια, πάντα φυσικά με θετική διάθεση προς την επιχειρηματικότητα.

  Τα σημαντικότερα λοιπόν κατά την άποψη μας είναι :

  • Μέχρι την άνοιξη του 2024 όλες οι ταμειακές μηχανές των  επιχειρήσεων θα διασυνδεθούν με τα POS, μέτρο το οποίο είναι θετικό γιατί ελέγχει τις συναλλαγές.
  • Οι ηλεκτρονικές πληρωμές θα επεκταθούν  σε όλη τη λιανική αγορά, φυσικά είμαστε σε αναμονή διευκρινήσεων  για το πώς θα εφαρμοστεί και σε ποιους  .
  • Στις αγοραπωλησίες ακινήτων, καταργούνται τα μετρητά αφού οι συναλλαγές υποχρεωτικά θα γίνονται ηλεκτρονικά , κάτι που λίγο πολύ ίσχυε άτυπα στις συναλλαγές για μεταβίβαση ακινήτων, όμως θα πρέπει να δούμε πως θα εφαρμοσθεί.
  • Ψηφιακά τιμολόγια και ηλεκτρονικά βιβλία μπαίνουν σε άμεση προτεραιότητα, κάτι πολύ θετικό  , που θα πρέπει μεν να γίνει, αλλά σε λογικά χρονικά πλαίσια, γιατί το μέτρο έχει να κάνει και με το κατά πόσο είναι έτοιμες και οι εταιρείες λογισμικού , οι επιχειρήσεις και οι λογιστές.
  • Το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής μπαίνει σε εφαρμογή και επομένως όλα τα στοιχεία  θα πρέπει να διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ, κάτι πολύ θετικό γιατί σαφέστατα περιορίζει την φοροδιαφυγή όμως και εδώ ισχύει ότι και παραπάνω.
  • Τα επιδόματα πρόνοιας θα πληρώνονται μόνο μέσω προπληρωμένων  καρτών, κάτι που η εφαρμογή του θα δείξει αν θα αποδώσει μιας και απευθύνεται σε μία ευάλωτη κατηγορία πολιτών που χρειάζονται στήριξη.
  • Θα επιβάλλεται πρόστιμο διπλάσιο του ύψους τους για συναλλαγές άνω των 500 ευρώ με μετρητά. Εδώ η άποψη μας είναι ότι η προσέγγιση θα πρέπει να επανεξετασθεί, γιατί θα δημιουργήσει  πρόβλημα στην αγορά, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει νέα πληθώρα ανείσπρακτων οφειλών στο δημόσιο.
  • Ξεπαγώνουν από 1η Ιανουαρίου 2024 οι «τριετίες» που βρίσκονταν σε αναστολή απ’ το 2012 κάτι που θα δημιουργήσει αύξηση του κόστους εργασίας και για να έχει επιτυχία θα πρέπει να συνοδευθεί από μείωση των ασφαλιστικών εισφορών διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας νέων ανέργων.
  • Αύξηση στο Δημόσιο από 01/01/2024 κατά 10,5% κάτι που φυσικά είναι θετικό.
  • Συνέχιση του «Market Pass» έως το τέλος του έτους στη Θεσσαλία και στον Έβρο κάτι πολύ σωστό για αυτές τις περιοχές.
  • Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Απρίλιο, κάτι που κατά την άποψη μας πρέπει να συνδεθεί με μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών.
  • Αύξηση κατά 8% του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος από τον Δεκέμβριο κάτι θετικό φυσικά.
  • Νέα ετήσια αύξηση στους συνταξιούχους τον Ιανουάριο, κάτι θετικό.
  • Επιστροφή του Ειδικού Φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο, μέτρο πολύ σωστό.
  • Συμπληρωματική πρόνοια για το ρεύμα, για τους πιο ευάλωτους καταναλωτές, μέτρο πολύ σωστό.
  • Καταβολή μόνο μίας εισφοράς 10% επί των πρόσθετων αμοιβών από τους συνταξιούχους που εργάζονται, αντί της σημερινής επιβάρυνσης των αποδοχών τους κατά 30%, μέτρο πολύ σωστό.
  • Το εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση 3 ή περισσότερων ακινήτων από τον Ιανουάριο θα υπόκειται σε ΦΠΑ και στα τέλη που ισχύουν για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια επισκεπτών κάτι που θα στην ουσία συμμαζεύει σημαντικά την κατάσταση στις βραχυχρόνιες μισθώσεις.
  • Διπλασιάζεται ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Σπίτι Μου» για πολίτες 25-39 ετών. Έχουν εγκριθεί ήδη 4.700 χαμηλότοκα δάνεια. Στόχος να αποκτήσουν σπίτι συνολικά 10.000 νέοι, ένα εξαιρετικά σωστό μέτρο.

  ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΕΛΟ

   

   

  Ο δεκάλογος της οικονομίας, της Μαρίας Σκοτάδη!

  Ο δεκάλογος της οικονομίας, της Μαρίας Σκοτάδη!

  1.Ραντεβού μέσω gov.gr για την έκδοση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών

  Δημιουργήθηκε ειδική πλατφόρμα προγραμματισμού ραντεβού για την έκδοση ή αντικατάσταση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), και παρέχει σε φυσικά πρόσωπα τη δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού για την εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία από τις Αρχές έκδοσης δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών.

  Η υπηρεσία παρέχεται για την έκδοση των νέων τύπου ΔΤ Ελλήνων πολιτών ή την αντικατάσταση ΔΤ λόγω μεταβολής στοιχείων, φθοράς, λήξης ισχύος ή παλαιότητας.

  2.Τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για τον Οκτώβριο: Αναλυτικά οι τιμές ανά πάροχο

  Αναλυτικά οι τιμές των παρόχων:

  ΔΕΗ: Χρέωση 15,5 λεπτά/KWh για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες και 16,7 λεπτά για πάνω από αυτό το όριο, ενώ η χρέωση κατά τη νύχτα είναι 11,4 λεπτά/KWh

  Volterra: Χρέωση 0,13980 ευρώ/KWh, με τιμή παγίου στα 4,5 ευρώ.

  Ήρων: Χρέωση 0,0855 ευρώ/KWh, με ενσωματωμένη 10% έκπτωση συνέπειας και ανώτατη τιμή Guarantee 0,170 Euro/kWh, στο πρόγραμμα GENEROUS GUARANTEE HOME.

  Volton: Χρέωση 0,7500 ευρώ/KWh στο πρόγραμμα ONE FIXED, με νυχτερινή χρέωση 0,7500 σεντς και πάγιο στα 5 ευρώ.

  Protergia: Χρέωση 0,0888 ευρώ/KWh, από 0,0946 το Σεπτέμβριο, στο πρόγραμμα Οικιακό Value+.

  Watt+Volt: Χρέωση 0,09480 ευρώ/KWh, ενώ έχει χαμηλότερη τιμή όπου εφαρμόζεται η έκπτωση συνέπειας.

  Elpedison: Χρέωση 0,0800 ευρώ/KWh στο πρόγραμμα Value, συνυπολογίζοντας το bonus εμπρόθεσμης εξόφλησης.

  NRG: Χρέωση 0,14500 ευρώ/KWh στο πρόγραμμα OnTime+.

  Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας: Χρέωσηευρώ/KWh στο πρόγραμμα Μaxi Free+.

  Zenith: Χρέωση 18,8 λεπτά ανά kWh στο βασικό της πρόγραμμα Power Home Basic.

  Υψηλότερα πάγια

  Υπενθυμίζεται πως με απόφαση της ΡΑΕ, από την 1 Μαΐου 2023 θεσπίστηκε αυξημένο πάγιο το οποίο εξαρτάται από την ισχύ του μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος (ρολόι)

  Συγκεκριμένα:

  • Για μονοφασικό μετρητή (ρολόι) με ισχύ 8 KVa (η μονάδα μέτρησης της ισχύος), το πάγιο από τα 4,41 ευρώ αυξάνεται στα 37,6 ευρώ τον χρόνο
  • Για τριφασικό μετρητή (ρολόι) με ισχύ 25 KVa (η μονάδα μέτρησης της ισχύος) το πάγιο από τα 13,78 ευρώ αυξάνεται στα 117,5 ευρώ τον χρόνο

  Στα ποσά συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ 6%

  3.Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για ελεύθερους επαγγελματίες και νεοσύστατες επιχειρήσεις .

  Ξεκινά ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ το οποίο καλύπτει τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις νεοσύσταστες επιχειρήσεις.

  Θα μπορούν να λάβουν έως 50% επιδότηση σε ένα επενδυτικό σχέδιο που θα καταθέσουν έως 400.000 ευρώ και θα λάβουν μάξιμουμ 200.000 ευρώ.

  Το πρόγραμμα είναι για όλη την Ελλάδα, για νεοσύστατες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

  Το πρόγραμμα θα ανοίξει τον Οκτώβριο.

  Το ειδικό πρόγραμμα για τις περιοχές απολιγνιτοποίησης. «Αφορά στη Δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, έως 100.000 ευρώ, στο οποίο θα λάβουν επιδότηση έως 70% . Θα αρχίσει να τρέχει αρχές Οκτωβρίου.

  4.Επίδομα θέρμανσης: Για ποιους αυξάνεται το εισοδηματικό όριο κατά 2.000 ευρώ 

  Από 100 έως 800 ευρώ θα κυμανθεί τον χειμώνα 2023 – 2024 το ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι, αλλά με βελτιωμένα κριτήρια για τις οικογένειες που μπορούν να δουν αύξηση του εισοδηματικού ορίου έως και 2.000 ανά παιδί.

  Συγκεκριμένα, το επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή και τη σύνθεση του νοικοκυριού.

  Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, το εισοδηματικό όριο παραμένει στα 16.000 ευρώ για τον άγαμο και στα 24.000 ευρώ για τον έγγαμο, αλλά αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ ανά παιδί, για τις οικογένειες με παιδιά

  Παράλληλα, για πρώτη φορά τίθεται όριο τζίρου έως 80.000 ευρώ ετησίως, στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι που δήλωσαν φέτος στην εφορία ακαθάριστα έσοδα πάνω από 80.000 ευρώ αποκλείονται αυτομάτως από το επίδομα θέρμανσης.

  5.Fast Track μεταβιβάσεις ακινήτων με τον Ηλεκτρονικό Φάκελο από αρχές του 2024

  Η διαδικασία

  Οι συμβολαιογράφοι θα μπορούν να αντλούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να ολοκληρώνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα τα σχετικά συμβόλαια, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν από τους δήμους, την εφορία ή άλλους φορείς του ελληνικού Δημοσίου να τα εκδώσουν.

  Ειδικότερα:

  • Οι συμβολαιογράφοι εισέρχονται στην πλατφόρμα, αφότου αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και του Taxisnet και κατόπιν με τη χρήση των κωδικών- διαπιστευτηρίων του Μητρώου Συμβολαιογράφου, προκειμένου να πιστοποιηθεί η ιδιότητά τους για τη χρήση της πλατφόρμας. Παράλληλα και οι συμβαλλόμενοι (αγοραστές και πωλητές) εισέρχονται στην πλατφόρμα με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.
  • Ο συμβολαιογράφος με την είσοδό του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβάλλει αίτημα μεταβίβασης εισάγοντας τους ΑΦΜ του αγοραστή και του πωλητή. Κατόπιν προσκαλεί τα συμβαλλόμενα μέρη μέσω της πλατφόρμας ώστε να αποδεχτούν το αίτημα μεταβίβασης και να παράσχουν τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις.
  • Ο πωλητής εισέρχεται στην πλατφόρμα και κατόπιν στο αίτημα μεταβίβασης που δημιούργησε ο συμβολαιογράφος, ώστε να επιλέξει το ακίνητο που θα μεταβιβασθεί και παράλληλα να εξουσιοδοτήσει τον συμβολαιογράφο για να προβεί στη συλλογή εγγράφων και πληροφοριών και σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τον σκοπό της σύνταξης της συμβολαιογραφικής πράξης.
  • Ο αγοραστής αμέσως μετά εισέρχεται στην πλατφόρμα ώστε να αποδεχθεί την πρόσκληση και να εξουσιοδοτήσει τον συμβολαιογράφο να προβεί στη συλλογή των εγγράφων.
  • 6.ΕΦΚΑ- ΔΥΠΑ: Ποτέ θα καταβληθούν οι συντάξεις Οκτωβρίου και τα επιδόματα
  • 1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

   – Από τις 25 έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2023, θα καταβληθούν 21,3 εκατ. ευρώ σε 930 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

   – Στις 29 Σεπτεμβρίου 2023, θα καταβληθούν 5,6 εκατ. ευρώ για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων (του ν. 4778/21) μηνός Οκτωβρίου 2023 σε 15.000 συνταξιούχους.

   – Στις 26 και 28 Σεπτεμβρίου 2023, θα καταβληθούν 2,18 δισ. ευρώ για 4.064.914 κύριες και επικουρικές συντάξεις.

   – Στις 26 Σεπτεμβρίου 2023, θα καταβληθούν 2.023.034 ευρώ σε 18.126 δικαιούχους για παροχές του  τ. ΤΑΥΤΕΚΩ.

   2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

   – 16 εκατ. ευρώ σε 37.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

   – 18 εκατ. ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

   – 10 εκατ. ευρώ σε 5.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

   – 4 εκατ. ευρώ σε 200 φορείς για πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας.

  • 7.12 ερωτήσεις και απαντήσεις για τα μέτρα στήριξης εισοδημάτων και τη φοροδιαφυγή
  • Παρακάτω, παρατίθενται ορισμένες χρήσιμες ερωτήσεις-απαντήσεις σχετικά με τα όσα παρουσιάστηκαν:

   Για την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών

   1) Γιατί οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα λάβουν φέτος επίδομα προσωπικής διαφοράς 100-200 ευρώ, ενώ την προηγούμενη φορά έλαβαν επίδομα 200-300 ευρώ;

   Το ύψος του επιδόματος προσωπικής διαφοράς δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ύψος της μόνιμης αύξησης που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι. Είναι πρωτίστως θέμα δικαιοσύνης σε σχέση με εκείνους του συνταξιούχους, που είδαν μεγαλύτερες περικοπές στο παρελθόν και κατά κύριο λόγο είναι εκείνοι χωρίς προσωπική διαφορά. Υπενθυμίζεται ότι οι συντάξεις από 1.1.2023 αυξήθηκαν κατά 7,75% και το επίδομα προσωπικής διαφοράς για το 2023 ορίστηκε στα 200-300 ευρώ. Τον Ιανουάριο του 2024 η αύξηση στις συντάξεις προβλέπεται ότι θα είναι της τάξης του 3%. Συνεπώς, για παράδειγμα, αν ένας συνταξιούχος με αποδοχές 1.000 ευρώ έπαιρνε και πάλι το 2024 προσωπική διαφορά 300 ευρώ (25 ευρώ το μήνα αφορολόγητα) τότε θα εισέπραττε σχεδόν την ίδια αύξηση με συνταξιούχο που έχει ίδιες αποδοχές (1.000 ευρώ το μήνα), αλλά δεν έχει προσωπική διαφορά και θα λάβει την αύξηση του 3%, δηλαδή 30 ευρώ το μήνα.

   Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, που έγιναν, το πλαίσιο για την προσωπική διαφορά έχει ως εξής:

   Για 750.000 περίπου συνταξιούχους με συντάξεις έως 1.600 ευρώ, που έχουν προσωπική διαφορά (άνω των 10 ευρώ), θα δοθεί στα τέλη Δεκεμβρίου 2023 έκτακτη οικονομική ενίσχυση από 100 έως 200 ευρώ.  Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε περίπου 107 εκατ. ευρώ. Πιο συγκεκριμένα:

   • για όσους λαμβάνουν άθροισμα κύριων συντάξεων έως 700 ευρώ θα δοθεί ενίσχυση 200 ευρώ,
   • για όσους λαμβάνουν άθροισμα κύριων συντάξεων από 700,1 έως 1.100 ευρώ θα δοθεί ενίσχυση 150 ευρώ,
   • για όσους λαμβάνουν άθροισμα κύριων συντάξεων από 1100,1 έως 1600 ευρώ θα δοθεί ενίσχυση 100 ευρώ.

   2) Ποιοι θα λάβουν το market pass έως το τέλος του χρόνου και γιατί δεν συνεχίζεται η καθολική εφαρμογή του μέτρου;

   Καταρχάς, μόλις πριν από λίγο διάστημα ψηφίστηκε η επέκταση του market pass για όλους τους δικαιούχους μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Μάλιστα η πλατφόρμα των αιτήσεων έχει ήδη ανοίξει και οι πληρωμές θα γίνουν μέχρι τις 5 Νοεμβρίου. Από την 1η Νοεμβρίου και μέχρι το τέλος του έτους το market pass συνεχίζει να εφαρμόζεται μόνο στις περιοχές που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές και διπλασιάζεται.

   Η απάντηση στο ερώτημα γιατί δεν συνεχίζεται το market pass για όλους και το επόμενο έτος είναι γιατί η Κυβέρνηση επιλέγει την μόνιμη και σταθερή ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών, που έρχεται μέσω των αυξήσεων στις αποδοχές τους. Οι αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους, στις συντάξεις από τις αρχές του νέου έτους, η αύξηση κατά 8% του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, οι αυξήσεις στα αναπηρικά επιδόματα που ήδη εφαρμόζονται, το ξεπάγωμα των τριετιών και η εκ νέου αύξηση του κατώτατου μισθού από τις αρχές του νέου έτους, ενισχύουν σταθερά και μόνιμα τα εισοδήματα των πολιτών και εξυπηρετούν αυτή τη στρατηγική. Επιπλέον, το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε τέσσερις νέες πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών που περιλαμβάνουν ειδική επισήμανση στα ράφια για προϊόντα με μειωμένες τιμές, υποχρέωση των σούπερ μάρκετ να κοινοποιούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης τους τιμοκαταλόγους των προμηθευτών, δημοσίευση των τιμών λιανικής στα βασικότερα φρούτα και λαχανικά στον ιστότοπο e-katanalotis και ειδική εφαρμογή (app) για την υποβολή καταγγελιών και μέσω κινητού τηλεφώνου.

   3) Γιατί δεν χορηγείται εφέτος το επίδομα θέρμανσης στην αντλία;

   Οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης πέρυσι – στην έναρξη της χειμερινής περιόδου – εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης διαμορφώνονταν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις επικρατούσες εκτιμήσεις για την τιμή εκκίνησης του καυσίμου τον προσεχή Οκτώβριο αν και η εν λόγω αγοράς έχει πάντοτε τις δικές της αβεβαιότητες. Πρακτικά η τιμή έναρξης πέρυσι, μετά την κρατική επιδότηση στην αντλία και τις επιπλέον εκπτώσεις από την αγορά, διαμορφώθηκε κοντά στα επίπεδα που εκτιμάται ότι θα κινηθεί εφέτος χωρίς τις επιδοτήσεις αυτές. Συνεπώς, η κυβέρνηση αποφάσισε να διατηρήσει το επίδομα θέρμανσης με βελτιωμένα κριτήρια καταβολής για τις οικογένειες με παιδιά, αλλά ακολουθώντας την ευρωπαϊκή τάση για περιορισμό των οριζόντιων επιδοτήσεων επιλέγει στον προϋπολογισμό του 2024 την προώθηση άλλων κοινωνικών πρωτοβουλιών (αύξηση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, αύξηση αναπηρικών επιδομάτων, επίδομα προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους, κ.λπ.).

   Έτσι, για τη χειμερινή περίοδο 2023-2024 θα χορηγηθεί επίδομα θέρμανσης στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, δηλαδή 350 ευρώ πολλαπλασιαζόμενο με βαθμο-ημέρες. Το εισοδηματικό όριο παραμένει το ίδιο για τον άγαμο (16.000 ευρώ) και τον έγγαμο (24.000 ευρώ), αλλά αυξάνεται για τις οικογένειες με παιδιά από 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο, σε 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

   4) Ποιους αφορά η υποχρεωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών;

   Σε αυτή τη φάση (από το 2024) η υποχρέωση θα ισχύσει για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 2 εκατ. ευρώ. Η ασφάλιση θα πρέπει να καλύπτει πλημμύρα, σεισμό και πυρκαγιά και να αφορά το κτίριο, τα μηχανήματα, τον εξοπλισμό και τα αποθέματα. Από 1/1/2024 οι επιχειρήσεις αυτές δεν θα αποζημιώνονται από την κρατική αρωγή. Υπολογίζεται ότι στην κατηγορία αυτή εντάσσονται περί τις 16.000 επιχειρήσεις- που καλύπτουν ωστόσο το 87% του συνολικού τζίρου-, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν ήδη ασφαλισμένες καθώς οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό έχουν ανώτατο όριο που δεν καλύπτει τέτοιου μεγέθους ζημιές. Ωστόσο όπως ανέφερε και ο πρωθυπουργός, είναι καιρός να ξεκινήσει ο δημόσιος διάλογος για την υποχρεωτική ασφάλιση όλων των περιουσιών από φυσικές καταστροφές. Είναι ο μόνος τρόπος να αποκατασταθούν ζημιές που είναι αδύνατο να καλύψει τόσο ο κρατικός όσο και – στις περισσότερες περιπτώσεις – ο οικογενειακός προϋπολογισμός.

   Για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής

   5) Ανακοινώθηκαν δέκα μέτρα άμεσης εφαρμογής για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Τι παραπάνω έχουν αυτά τα δέκα μέτρα σε σχέση με άλλες προσπάθειες που έγιναν από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής;

   Για αυτήν την Κυβέρνηση η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής είναι μια από τις βασικές της προτεραιότητες για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης και διασφάλισης ίσων όρων ανάμεσα σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Και δεύτερον, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μειωθούν σημαντικά τα φορολογικά βάρη στο μέλλον. Άλλωστε, αυτή η Κυβέρνηση την πρώτη τετραετία έφερε χειροπιαστά αποτελέσματα στο κυνήγι της φοροδιαφυγής. Να θυμίσουμε ότι προωθήθηκε η ηλεκτρονική τιμολόγηση, περιορίστηκε στο μισό το λεγόμενο «κενό ΦΠΑ». Αλλά δεν φτάνει αυτό. Χρειάζεται εντατικοποίηση της προσπάθειας και βασικός σύμμαχος προς αυτό είναι οι ψηφιακές τεχνολογίες, η διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και ο περιορισμός της χρήσης των μετρητών. Στα δέκα μέτρα άμεσης εφαρμογής, ενδεικτικά αναφέρεται η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές, η θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής αγοραπωλησίας ακινήτων μόνο με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, η καθολική εφαρμογή ηλεκτρονικών τιμολογίων και βιβλίων, η θεσμοθέτηση της πληρωμής των προνοιακών επιδομάτων μέσω πιστωτικών καρτών, η υποχρεωτική αγοραπωλησία ακινήτων με τραπεζικά μέσα πληρωμής. Και όλα αυτά τα μέτρα θα αρχίζουν να εφαρμόζονται εντός των πρώτων μηνών του 2024. Επομένως, υπάρχει τόσο η ισχυρή πολιτική βούληση όσο και τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για να επιτευχθεί ο στόχος του περιορισμού της φοροδιαφυγής.

   6) Μέσα στα μέτρα αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής είναι και η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές, ένα μέτρο το οποίο έχει εξαγγελθεί στο παρελθόν. Πότε θα ολοκληρωθεί και ποιους θα αφορά;

   Πολλές φορές συγχέεται η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με την ΑΑΔΕ, με την διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS. Η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με την ΑΑΔΕ έχει γίνει ήδη και λειτουργεί. Μάλιστα έγιναν και γίνονται συστηματικοί στοχευμένοι έλεγχοι από την ΑΑΔΕ, έχουν επιβληθεί πρόστιμα και έχουν κλείσει και επιχειρήσεις που παρανομούν. Η διασύνδεση τώρα των ταμειακών μηχανών με τα POS θα ολοκληρωθεί μέσα στους πρώτους μήνες του 2024, θα αφορά και τις 450.000 επιχειρήσεις, που υποχρεώνονται βάσει νόμου να το πράξουν και μέσω αυτής θα καταγράφεται κάθε συναλλαγή POS στην ταμειακή μηχανή με άμεση διαβίβαση των δεδομένων στην ΑΑΔΕ σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, σταδιακά θα επεκταθεί η κατοχή και η χρήση POS και στους υπόλοιπους κλάδους λιανικής. Με αυτές τις κινήσεις περιορίζεται δραστικά μια σημαντική εστία φοροδιαφυγής που ζημιώνει πρωτίστως τους πολίτες.

   7) Τι αλλάζει στις επιχειρήσεις με την καθολική εφαρμογή ηλεκτρονικών τιμολογίων και του myDATA;

   Προχωράμε μέσα στο 2024, αφού πάρουμε και τις σχετικές εγκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην υποχρεωτική εφαρμογή σε όλες τις επιχειρήσεις των ηλεκτρονικών τιμολογίων, μέσω των οποίων θα στέλνονται τα στοιχεία στην πλατφόρμα του myDATA. Πλέον τα έσοδα που δηλώνονται δεν μπορούν να υπολείπονται από αυτά που προκύπτουν από την ηλεκτρονική πληροφόρηση, ενώ ως τιμολόγια εξόδων θα προσμετρώνται για φορολογικούς σκοπούς μόνο όσα έχουν διαβιβασθεί ηλεκτρονικά στο myDATA. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι από τις δηλώσεις του ΦΠΑ και τις δηλώσεις εισοδήματος τις δύο χρονιές που έπονται (2024 και 2025)  δεν θα μπορεί κάποιος να δηλώσει έσοδα ή έξοδα που δεν θα βρίσκονται στο myDATA. Για την ακρίβεια θα μπορεί να δηλώσει μόνο παραπάνω έσοδα ή λιγότερα έξοδα πληρώνοντας και στις δύο περιπτώσεις παραπάνω φόρο.

   8) Για ποιο λόγο προχωρήσατε στην επιβολή πρόσθετων επιβαρύνσεων και υποχρεώσεων στους ιδιοκτήτες ακινήτων που δραστηριοποιούνται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις; Και μάλιστα επιβάλλοντάς τους και το λεγόμενο πράσινο τέλος;

   Η ρύθμιση που εισάγουμε προβλέπει ότι όσοι ιδιοκτήτες εκμεταλλεύονται τρία ή περισσότερα ακίνητα με το καθεστώς της βραχυχρόνιας μίσθωσης θα πρέπει να κάνουν έναρξη επιτηδεύματος, θα υπόκεινται σε ΦΠΑ και θα πληρώνουν τα τέλη παρεπιδημούντων και αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής (που αντικαθιστά το φόρο διαμονής). Αυτές οι υποχρεώσεις ήδη ισχύουν για τα τουριστικά καταλύματα. Ας πούμε ότι στην ίδια τουριστική περιοχή υπάρχει ένα κατάλυμα με πέντε διαμερίσματα και ένας ιδιοκτήτης που νοικιάζει πέντε γκαρσονιέρες μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων. Ο πρώτος πληρώνει ήδη ΦΠΑ και όλες τις παραπάνω επιβαρύνσεις, ενώ ο δεύτερος μέχρι σήμερα δεν πληρώνει τίποτε από αυτά, παρά το γεγονός ότι ουσιαστικά ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται συνθήκες άνισου ανταγωνισμού.

   Πέρα από την αντιμετώπιση αυτής της αδικίας, με τη ρύθμιση, που προωθείται, εκτιμάται ότι μερίδα ιδιοκτητών θα επαναφέρει τα ακίνητά της στην αγορά των μακροχρόνιων μισθώσεων, όπου το τελευταίο διάστημα οι πιέσεις είναι αυξημένες. Εξάλλου, το τέλος αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής θα συμβάλλει στη χρηματοδότηση των αποζημιώσεων από ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία δυστυχώς πολλαπλασιάζονται. Το βάρος των αποζημιώσεων δεν είναι δίκαιο να παραμείνει αποκλειστικά στον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή στους φορολογούμενους. Οι επισκέπτες της χώρας μας και οι ιδιοκτήτες των καταλυμάτων, οι οποίοι άλλωστε βασίζουν τη δραστηριότητά τους στο φυσικό περιβάλλον της πατρίδας μας, μπορούν και πρέπει να συμβάλλουν.

   9) Τα μέτρα αυτά όμως δεν θα πλήξουν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, οι οποίες αποτελούν σημαντική πηγή εισοδήματος για χιλιάδες ιδιοκτήτες;

   Στόχος της κυβέρνησης δεν είναι να πληγούν οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά προς την ξενοδοχειακή αγορά και συνέβαλαν αποφασιστικά στη μεγάλη ανάπτυξη της τουριστικής κίνησης τα τελευταία χρόνια. Τα μέτρα που λαμβάνονται δεν πλήττουν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και οι λόγοι είναι οι εξής:

   – Πρώτον, το μέγεθος των επιβαρύνσεων είναι μικρό: το τέλος αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής για τη βραχυχρόνια μίσθωση είναι 1,5 ευρώ ανά διανυκτέρευση και το τέλος παρεπιδημούντων είναι 0,5% επί του τζίρου.

   – Δεύτερον, για τους ιδιοκτήτες που εκμεταλλεύονται μέχρι δύο ακίνητα δεν αλλάζει τίποτα εκτός από την επιβολή του τέλους κλιματικής αλλαγής (1,5 ευρώ ανά διανυκτέρευση).

   – Τρίτον, η έναρξη δραστηριότητας και η επιβολή ΦΠΑ δεν σημαίνει μόνο επιβαρύνσεις για τους ιδιοκτήτες, αλλά και πολύ σημαντικά οφέλη, που είναι κυρίως ότι οι δαπάνες για τις προμήθειες της πλατφόρμας, τον καθαρισμό, την συντήρηση, τη διαχείριση, κλπ. του ακινήτου θα μπορούν να εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα. Επίσης στην περίπτωση των εταιρειών ο φορολογικός συντελεστής είναι χαμηλότερος σε σχέση με (από ένα εισόδημα και πάνω) την κλίμακα των ενοικίων.

   Πρόκειται επομένως για μία ισορροπημένη πρόταση που από τη μία λαμβάνει υπόψη τα εύλογα παράπονα των επαγγελματιών του ξενοδοχειακού κλάδου περί αθέμιτου ανταγωνισμού και από την άλλη δεν θα στερεί από τους συμπολίτες μας ένα πρόσθετο εισόδημα από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Στόχος μας είναι επίσης, μέσω της παρέμβασής μας, δυνητικά, να επιλέξουν κάποιοι ιδιοκτήτες την μακροχρόνια μίσθωση, αυξάνοντας έτσι το απόθεμα των κατοικιών προς ενοικίαση.

   10) Σχετικά τώρα με την υποχρεωτική αγοραπωλησία ακινήτων μέσω τραπεζών, τα μέτρο αυτό δεν θα φέρει αναστάτωση στην αγορά ακινήτων;

   Στόχος μας είναι μέσω της παρέμβασής μας αυτής να καταργηθεί η δυνατότητα αγοράς ακινήτων με μετρητά, η οποία συντηρεί φαινόμενα φοροδιαφυγής και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Σύμφωνα με στοιχεία από την πλατφόρμα myproperty από τον Μάρτιο του 2021 μέχρι σήμερα, από τις 338.511 δηλώσεις μεταβίβασης ακινήτων στις 42.613 δηλώσεις το τίμημα εξοφλήθηκε αποκλειστικά με μετρητά (462.493.710 ευρώ), ενώ σε 41.741 δηλώσεις το τίμημα εξοφλήθηκε εν μέρει με μετρητά (συνολική αξία 2.980.580.395 ευρώ). Επομένως, η αποκλειστική αγοραπωλησία ακινήτων μέσω τραπεζών θα κλείσει μια «μαύρη τρύπα» δυνητικής φοροδιαφυγής που ζημιώνει τόσο τα δημόσια ταμεία όσο- πολλές φορές- και τους αγοραστές των ακινήτων που επιθυμούν πλήρη διαφάνεια στις συναλλαγές.

   11) Ποια επιδόματα εξαιρούνται από την υποχρεωτική καταβολή με χρεωστικές κάρτες;

   Η καταβολή των επιδομάτων μέσω χρεωστικών καρτών εξασφαλίζει την διοχέτευσή τους στη νόμιμη οικονομία και όχι στην παραοικονομία. Η ρύθμιση αφορά την πλειονότητα των κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων (επιδόματα τέκνων, επίδομα γέννησης, επιδόματα ανεργίας). Εξαιρούνται μόνο ορισμένα επιδόματα που δεν εξαργυρώνονται σε επιχειρήσεις, όπως π.χ. το επίδομα ενοικίου. Η ολοκληρωμένη λίστα των επιδομάτων που θα καταβάλλονται μέσω χρεωστικών καρτών θα περιλαμβάνεται σε σχετική νομοθετική πρωτοβουλία που θα έρθει στη Βουλή το επόμενο διάστημα.

   Για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στο τραπεζικό σύστημα

   12) Με ποιους τρόπους συγκεκριμένα μπορούν οι πολίτες να εξασφαλίσουν υψηλότερες αποδόσεις για τις αποταμιεύσεις τους και χαμηλότερες προμήθειες στις συναλλαγές τους;

   Υπάρχουν ήδη εναλλακτικές επιλογές και για τις δύο περιπτώσεις. Ως προς τις αποταμιεύσεις, οι καταθέσεις προθεσμίας προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις, ενώ ήδη ξεκίνησε να παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής ιδιωτών στις εκδόσεις Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, που επίσης εξασφαλίζουν σημαντικές αποδόσεις, πολλαπλάσιες από τις καταθέσεις ταμιευτηρίου. Σε ό,τι αφορά τις καθημερινές συναλλαγές για μεταφορές χρημάτων είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα IRIS, που εξασφαλίζει ταχείες συναλλαγές και χωρίς προμήθεια για ποσά μέχρι 500 ευρώ. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να διευκολυνθούν οι πληρωμές προς τους ελεύθερους επαγγελματίες μέσω ΙRΙS. Ο πολίτης, δηλαδή, να έχει τη δυνατότητα να συναλλάσσεται με οποιονδήποτε ελεύθερο επαγγελματία μέσω ΙRΙS, καθώς και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες να υποχρεούνται να προσφέρουν τη δυνατότητα πληρωμών μέσω ΙRΙS, εφόσον ο συναλλασσόμενος το ζητήσει.

  8.Κίνητρα στις επιχειρήσεις για την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας

   

  Οι εργοδότες, των οποίων οι επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις έχουν ενταχθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας με τη χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας για τους εργαζομένους τους με εξαρτημένη εργασία, δύνανται να μην καταχωρίζουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» τις αλλαγές ή την τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή την υπερωριακή απασχόληση, πριν από την έναρξη πραγματοποίησής τους.

  Παράλληλα, σε περίπτωση αναντιστοιχίας της πραγματικής απασχόλησης με τη σχετική σήμανση της κάρτας, επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο, ύψους 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο, στην Ψηφιακή Κάρτα του οποίου δεν είναι δυνατή η ανωτέρω αντιστοίχιση.

  Σύμφωνα με το υπουργείο, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτρέπει την παραβατικότητα στην αγορά εργασίας και επιβάλλει ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

  Ειδικότερα, με τη χρήση της, διασφαλίζονται τα συμφέροντα των εργαζομένων με την πλήρη καταγραφή των πραγματικών ωρών εργασίας, δημιουργείται το πλαίσιο για αποτελεσματικούς ελέγχους από την Επιθεώρηση Εργασίας, προστατεύονται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό οι επιχειρήσεις που σέβονται τη νομοθεσία έναντι εκείνων που εφαρμόζουν πρακτικές «μαύρης» ή υποδηλωμένης εργασίας και κατοχυρώνονται τα έσοδα του ασφαλιστικού συστήματος από εισφορές.

  9.Υποχρεωτική ασφάλιση από φυσικές καταστροφές

  Η υποχρέωση θα ισχύσει για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 2 εκατ. ευρώ.

  Η ασφάλιση θα πρέπει να καλύπτει πλημμύρα, σεισμό και πυρκαγιά και να αφορά το κτίριο, τα μηχανήματα, τον εξοπλισμό και τα αποθέματα.

  Από 1/1/2024 οι επιχειρήσεις αυτές δεν θα αποζημιώνονται από την κρατική αρωγή.

  Υπολογίζεται ότι στην κατηγορία αυτή εντάσσονται περί τις 16.000 επιχειρήσεις- που καλύπτουν ωστόσο το 87% του συνολικού τζίρου-, οι περισσότερες από τις οποίες, όμως, ήταν ήδη ασφαλισμένες καθώς οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό έχουν ανώτατο όριο που δεν καλύπτει τέτοιου μεγέθους ζημιες .

  10.Οφειλέτες: Ειδοποιήσεις στο κινητό τους

  Ενεργοποιείται µέχρι το τέλος του έτους το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης των οφειλετών που κινδυνεύουν να χάσουν τις ρυθμίσεις, καθώς και του «φορολογικού ημερολογίου», που θα ειδοποιεί τους φορολογουμένους στο κινητό τους τηλέφωνο για τις προθεσμίες πληρωμής φόρων και υποβολής δηλώσεων.

   

  Ηλεκτρονικό τιμολόγιο από το 2024; Τι πρέπει να γνωρίζουμε;

  Ηλεκτρονικό τιμολόγιο υποχρεωτικά από το 2024; Τι πρέπει να γνωρίζουμε;

  Από το 2024 το ηλεκτρονικό τιμολόγιο καθίσταται υποχρεωτικό; Τι πρέπει να γνωρίζουν τα λογιστήρια, οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες ;

  1ον. Το μέτρο σηματοδοτεί την κατάργηση του χειρόγραφου παραστατικού αλλά και της ειδικής φόρμας καταχώρησης για την διαβίβαση παραστατικών πωλήσεων στην myDATA. Η «ειδική φόρμα καταχώρησης της Α.Α.Δ.Ε» πέρα από την καταχώρηση των εγγραφών τακτοποίησης χρησιμοποιείται και για την καταχώρηση των χειρόγραφων παραστατικών. Συνήθως η χρήση αυτή γίνεται και από τους λογιστές ώστε να καταχωρήσουν το χειρόγραφο παραστατικό του πελάτη τους απευθείας με τους κωδικούς του taxis του και όχι με τους κωδικούς του αντιπρόσωπου λογιστή. Η χρήση αυτή από τι φαίνεται καταργείται.

  2ον. Όσοι εκδίδουν τιμολόγια με προγράμματα γραφικών templates excel, word, corel κ.ά , θα πρέπει να σταματήσουν και να κάνουν χρήση εμπορικής διαχείρισης E.R.P που να πληροί τις προδιαγραφές διαβίβασης στην myDATA και να διασυνδέεται με Φ.Η.Μ – πάροχο και P.O.S ή μέσω της εφαρμογής της εφορίας timologio.

  3ον. Το τιμολόγιο ή όποιο παραστατικό εκδίδει η οντότητα, πρώτα θα πρέπει να διαβιβαστεί στην πλατφόρμα myDATΑ και αφού επιστραφούν οι μοναδικοί αριθμοί σήμανσης και καταχώρησης σε αυτήν (qr Code και U.I.D) τότε θα το παραλάβει ο λήπτης, ηλεκτρονικά ή έντυπα. Οι μοναδικοί αριθμοί θα αναφέρονται στο παραστατικό ώστε και ο λήπτης αλλά και ο ελεγκτικός μηχανισμός να μπορεί να  διαπιστώσει την εγκυρότητά του παραστατικού, κάνοντας χρήση της κάμερας του κινητού του.

  4ον. Η διαβίβασή του «ηλεκτρονικού τιμολογίου» θα επιτυγχάνεται στην προκειμένη περίπτωση από :

  E.R.P – Πάροχο Ηλεκτρονικής τιμολόγησης
  Την εφαρμογή timologio της Α.Α.Δ.Ε

  και περιμένουμε γενικότερες διευκρινήσεις για την ειδική φόρμα καταχώρησης που εφόσον το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο γίνει υποχρεωτικό δεν θα έχει εφαρμογή σε αυτήν η καταχώρηση του χειρόγραφου παραστατικού.

  5ον. Η υποχρέωση δεν αφορά μόνο το παραστατικό 1.1 Τιμολόγιο αλλά όλα τα παραστατικά όπως το Τ.Π.Υ, Πιστωτικά κά, δηλαδή τους Τύπους Παραστατικών Α1 και Α2 (1.1 έως 11.5) που αφορούν στην διακίνηση. Τα παραστατικά όπως το ενοίκιο και του απλοποιημένου τιμολογίου για σκοπούς λογιστικής εγγραφής λογικά δεν θα συμμετέχουν.

  Η υποχρεωτική χρήση των μηχανογραφημένων παραστατικών και η καθολική κατάργηση των χειρόγραφων ενισχύει αυτόματα και την αναγγελία του Πρωθυπουργού κου Κυριάκου Μητσοτάκη στην Δ.Ε.Θ «ότι θα αναγνωρίζονται μόνο τα έξοδα που έχουν διαβιβαστεί στην myDATA».

  Εφόσον γίνει υποχρεωτική η χρήση του «Ηλεκτρονικού Τιμολογίου», ο ελεγκτικός μηχανισμός αλλά και ο λήπτης του τιμολογίου θα μπορεί μόλις το λάβει και κάνοντας μόνο χρήσης της κάμερας του κινητού του να διαπιστώσει αν το παραστατικό έχει διαβιβαστεί ή όχι δηλαδή αν είναι νόμιμο ή όχι και να πράξει ανάλογος.

  Μέσα στο 2024 έρχεται και το «Ηλεκτρονικό Δελτίο Αποστολής»

  Σκανάροντας το παραστατικό ή το μεγαλύτερο qr code που του ανήκει μπορείτε να πάρετε μια γεύση και να αρχίζετε να εξοικειώνεστε.

   

  Νικόλαος Σπυρόπουλος

  CEO I-SPIRIT

   

  Η λογιστική των παγίων, του Δημήτρη Χουλιάρα!

  Λογιστική παγίων επιγραμματικά!

  Παραθέτουμε το άρθρο-μελέτη με τη μορφή word!

  Λογιστική παγίων επιγραμματικά (1)

   

  Χουλιάρας Δημήτριος

  Λογιστής – Οικονομολόγος, MSc

  dimitrishouliaras@gmail.com

   

   

   

   

  Ψηφιοποίηση και κάρτες: Tα θετικά και τα αρνητικά από την εφαρμογή τους!

  Ψηφιοποίηση και κάρτες: Tα θετικά και τα αρνητικά από την εφαρμογή τους

   

  Από το 2009 που θεσπίστηκε για πρώτη φορά υπουργείο για την ηλεκτρονική και ψηφιακή διακυβέρνηση, έχουν αλλάξει πολλές κυβερνήσεις. Με άλλα λόγια το «όραμα Ελλάδα 2.0» θα πρέπει να συνοδεύεται από μακροπρόθεσμη στρατηγική για να υπάρχει συνέχεια του ψηφιακού κράτους.  Αυτό γιατί τα ψηφιακά έργα, σε αντίθεση με τα φυσικά έργα, λόγω της αρχιτεκτονικής τους, μπορούν να καταστούν μη λειτουργικά πολύ πιο εύκολα. Για παράδειγμα, εάν χρειαστεί να προστεθούν νέες υπηρεσίες σε μία πλατφόρμα εξυπηρέτησης, ή νέοι τύποι δεδομένων, μπορεί η συγκεκριμένη πλατφόρμα να μην είναι συμβατή και η μόνη λύση είναι να αλλαχθεί.

  Το κυβερνητικό επιτελείο φιλοδοξεί το κράτος να είναι ψηφιακό τα επόμενα 4 χρόνια σε ποσοστό 99%. Μέχρι σήμερα έχουν ψηφιοποιηθεί περισσότερες από 1.500 υπηρεσίες και μένουν άλλες 4.000. Αυτές που έχουν ψηφιοποιηθεί μέχρι σήμερα αφορούν πάνω από το 50% των συναλλαγών δημοσίου – πολιτών.

  Έχουν δημοπρατηθεί μεγάλα έργα ψηφιοποίησης, όπως του ΕΦΚΑ, των νοσοκομείων και της πολεοδομίας, τα οποία θα έχουν σύντομα ανάδοχο. Ακόμη, αναμένεται η ψηφιοποίηση των ακινήτων, ενώ πρόκειται να δημοπρατηθούν σύντομα και οι νέες ταυτότητες.

  Παράλληλα με την ψηφιοποίηση του κράτους έχουμε στροφή στις ψηφιακές πληρωμές με κάρτα ακόμη και για πληρωμές μικρών ποσών.  Μάλιστα υπάρχουν μελέτες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο και στην αντιμετώπιση ενός σοβαρού ζητήματος που συνδέεται με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

  • Η αλλαγή και οι μελέτες

  Μετά την πανδημία, οι τρόποι πληρωμής έχουν αλλάξει. Εκτός του ότι τα περισσότερα πράγματα γίνονται ψηφιακά, έχουν εισαχθεί νέοι τρόποι πληρωμής στην αγορά. Πρόσφατη έρευνα της Focus Bari με τίτλο «Οι τρόποι πληρωμής που προτιμούν οι Έλληνες» που διεξήχθη τον Μάιο του 2023, η χρεωστική κάρτα βρίσκεται πλέον στην  κορυφή των προτιμήσεων των καταναλωτών για να πληρώσουν τις αγορές τους.

  Ειδικότερα, οι Έλληνες καταναλωτές  προτιμούν συστηματικά, κατά μέσο όρο, να πληρώνουν τις αγορές τους με τους εξής τρόπους:

  1. Χρεωστική κάρτα 48%
  2. Μετρητά/Αντικαταβολή 40%
  3. Ηλεκτρονική μεταφορά (e-banking/m-banking) 30%
  4. Πιστωτική κάρτα από Ελληνική Τράπεζα (πλαστική) 17%
  5. Χρεωστική κάρτα από Ελληνική Τράπεζα στο κινητό (ψηφιακή) 16%
  6. Ψηφιακά πορτοφόλια (Google Pay, Apple Pay κ.τ.λ) 15%
  7. Πιστωτική κάρτα από Ελληνική Τράπεζα στον κινητό (ψηφιακή) 6%
  8. Προπληρωμένη κάρτα (πλαστική ή ψηφιακή) 6%
  9. Κάρτα Revolut (πλαστική ή ψηφιακή) 5%
  10. Payzy by Cosmote 2%
  11. Κάρτα Ν26 (πλαστική ή ψηφιακή) 1%
  12. Buy Now Later (BNPL) 1%

  Ο αριθμός των συναλλαγών με κάρτες αυξήθηκε το 2022 κατά 21%, ενώ ο αριθμός των συναλλαγών κατά 19% σε σχέση με το 2021.

  Αντίστοιχη μελέτη έγινε και από τον ΙΟΒΕ για την επίδραση της πανδημίας στην ενίσχυση της χρήσης των καρτών πληρωμών.

  Η χρήση καρτών έχει διευθυνθεί συστηματικά μετά το 2015, σε συνέχεια επιβολής των κεφαλαιακών περιορισμών αλλά και της κρίσης στη συνέχεια της πανδημίας. Η σωρευτική αύξηση στη χρήση την περίοδο 2015-2022 ξεπερνάει τις 12 φορές ως προς τον αριθμό συναλλαγών και τις 5 φορές ως προς την αξία των συναλλαγών. Η σχετική ώθηση της χρήσης καρτών μετά την πανδημία σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ εκτιμάται μεγαλύτερη για διαδικτυακές αγορές, ειδικά μέσω πιστωτικών καρτών, όπου ο αριθμός συναλλαγών εξαπλωνόταν ταχύτερα κατά 59,3% από την δραστηριότητα στο λιανικό εμπόριο το 2022, έναντι 44,8% το 2019.

  Βέβαια, παρά την σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό όρο, το επίπεδο χρήσης καρτών σε σχέση με την ιδιωτική κατανάλωση παραμένει το 18ο χαμηλότερο μεταξύ των 27 μελών της ευρωπαϊκής ένωσης (Ε.Ε.), καθώς η χρήση καρτών παραμένει αναλογικά χαμηλή σε συγκεκριμένους κλάδους όπως οι υπηρεσίες.

  • Γιατί πρέπει να προχωρήσει η ψηφιοποίηση καθώς επίσης και οι ηλεκτρονικές πληρωμές

  Σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ η υψηλότερη χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών σχετίζεται με χαμηλότερο κενό στον Φ.Π.Α. Η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει ένα από τα υψηλότερα κενά Φ.Π.Α στην Ε.Ε.

   

  • Τι πρέπει να γίνει

  Για την ενίσχυση του μέτρου και την εξάπλωση των ηλεκτρονικών πληρωμών θα πρέπει να υπάρξει η άμεση επιστροφή στον καταναλωτή ενός ποσοστού επί της αξίας συγκεκριμένων ηλεκτρονικών αγορών καθώς και επέκταση των μηχανισμού κινήτρων και αντικινήτρων για ηλεκτρονικές πληρωμές στην πλευρά των επαγγελματιών (B2B και B2C). Επίσης, θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο, όπως η αποδοχή ηλεκτρονικών πληρωμών σε όλους τους επαγγελματίες. Εδώ σημαντικό ρόλο, μιας και μιλάμε για την ψηφιοποίηση, θα παίξει η διασύνδεση των pos με τους ηλεκτρονικούς μηχανισμούς. Λογικά, μέχρι το καλοκαίρι του 2024 θα έχει επεκταθεί στο σύνολο του επαγγελματικού κόσμου.

  • Πλεονεκτήματα και κίνδυνοι σε σχέση και με τις συναλλαγές με μετρητά

  Α. Πλεονεκτήματα

  1. Οι κάτοχοι καρτών παρέχουν ασφάλεια διότι δεν υποχρεούνται να παρέχουν προσωπικές πληροφορίες ή να παραδίδουν ταυτότητα στους εμπόρους όταν πραγματοποιούν αγορές με την κάρτα τους. Αυτό συμβάλει στην μείωση του κινδύνου της απάτης.
  2. Οι κάρτες προσφέρουν πρόσθετη προστασία δικαιωμάτων επιστροφής χρεώσεων, τα οποία επιτρέπουν στον κάτοχο της κάρτας να αμφισβητήσει μια συναλλαγή εάν υπάρχει πρόβλημα με την αγορά.

  Β. Κίνδυνοι

  1. Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος υπερβολικών δαπανών και συσσώρευσης υψηλών επιπέδων χρέους. Οι κάρτες μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες από αυτή την άποψη, καθώς επιτρέπουν στους καταναλωτές να δανείζονται χρήματα από τον εκδότη και να τα επιστρέφουν αργότερα με τόκο. Εάν ένας κάτοχος κάρτας δεν είναι σε θέση να εξοφλήσει το υπόλοιπό του στο σύνολο του κάθε μήνα, μπορεί να καταλήξει να πληρώνει σημαντικά ποσά σε χρεώσεις τόκων.
  2. Υπάρχει ακόμη ο κίνδυνος απάτης και κλοπής ταυτότητας. Είναι πολύ επίκαιρο αυτό το θέμα, διότι εξακολουθεί να είναι δυνατόν οι εγκληματίες να αποκτήσουν πληροφορίες για τον κάτοχο της κάρτας και να τις χρησιμοποιήσουν για να πραγματοποιήσουν μη εξουσιοδοτημένες αγορές. Οι καταναλωτές θα πρέπει να επαγρυπνούν για την προστασία των προσωπικών τους πληροφοριών και να παρακολουθούν τους λογαριασμούς τους για τυχόν ύποπτη δραστηριότητα.

  Αν και το πλαστικό χρήμα κερδίζει συνεχώς έδαφος και δημοτικότητα, ακόμη είναι δύσκολο να αντικαταστήσει πλήρως το φυσικό νόμισμα στο άμεσο μέλλον. Πάντα θα υπάρχει η ανάγκη για μετρητά, ιδίως για μικρές συναλλαγές και για ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες.

  Επιπλέον, ορισμένοι άνθρωποι προτιμούν να χρησιμοποιούν μετρητά για λόγους προστασίας της ιδιωτικής τους ζωής ή απλώς επειδή τα θεωρούν ευκολότερα διαχειρίσιμα. Επομένως, και οι δύο μορφές πληρωμής στο άμεσο μέλλον θα συνυπάρχουν.

  • Συμπεράσματα

  Σε ένα πλήρως και ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον οδεύουν καταναλωτές, φορολογούμενοι και πελάτες τραπεζών, καθώς η χρήση των μετρητών σιγά σιγά τίθεται σταδιακά υπό διωγμό και οι τραπεζικές συναλλαγές οδεύουν προς ολοένα και μεγαλύτερη «αποϋλοποίηση».

  Η τάση ψηφιοποίησης των συναλλαγών, εξαπλώνεται διεθνώς με το αιτιολογικό του ελέγχου της τρομοκρατίας, της φοροδιαφυγής και του «βρώμικου χρήματος». Όλες οι ανωτέρω εξελίξεις προωθούνται στο όνομα της μεγαλύτερης ευκολίας και ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς η τεχνολογία θα επιτρέπει να εντοπιστούν κρούσματα απάτης (κανείς, ωστόσο δεν εγγυάται ότι αυτά θα μπορούν να αποτραπούν). Το ζητούμενο είναι όμως ο έλεγχος του χρήματος και των συναλλαγών. Βλέποντας τη θετική πλευρά, ο έλεγχος αυτός θα λειτουργήσει ως οδηγός στην πάταξη της φοροδιαφυγής, από την άλλη όμως (η αρνητική πλευρά), ίσως οδηγήσει στην συγκέντρωση του χρήματος στα χέρια των λίγων και οικονομικά ισχυρών για πλήρη έλεγχο των μετρητών, των συναλλαγών, των συναλλακτικών και άλλων ηθών των πολιτών. Τα συμπεράσματα δικά σας……..

   

   

   

  Ο δεκάλογος της οικονομίας, την εβδομάδα που πέρασε, της Μαρίας Σκοτάδη!

  1.Τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ:

  Ο πρωθυπουργός από το βήμα του Βελλίδειου εξήγγειλε, μεταξύ άλλων, το «ξεπάγωμα» των τριετιών, καθώς και την αύξηση των αμοιβών στο δημόσιο κατά 10,5%.

  Αναλυτικά:

  • Ξεπαγώνουν από 1η Ιανουαρίου 2024 οι «τριετίες» και κάθε επίδομα προϋπηρεσίας που βρίσκονταν σε αναστολή απ’ το 2012.
  • Αύξηση των αμοιβών στο Δημόσιο από 01/01/2024 κατά 10,5%. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν 660.000 υπάλληλοι αποκτούν έναν πρόσθετο μισθό τον χρόνο.
  • Σε 1.340.000 δηλώσεις το αφορολόγητο αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για παιδιά.
  • Σε 200.000 πρώην δικαιούχους του ΕΚΑΣ μηδενίζεται η συμμετοχή στα φάρμακα.
  • Νέα μέτρα με στόχο τη διατήρηση σταθερών και μειωμένων τιμών σε βασικά προϊόντα.
  • Συνέχιση του «Market Pass» έως το τέλος του έτους στη Θεσσαλία και στον Έβρο.
  • Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Απρίλιο.
  • Αύξηση κατά 8% του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος από τον Δεκέμβριο.
  • Καταβολή έκτακτης αρωγής σε όσους αδικεί η «προσωπική διαφορά» Κατρούγκαλου, με έμφαση στους χαμηλοσυνταξιούχους.
  • Νέα ετήσια αύξηση στους συνταξιούχους τον Ιανουάριο.
  • Επιστροφή του Ειδικού Φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο.
  • Συνέχιση του Επιδόματος Θέρμανσης, με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά.
  • Συμπληρωματική πρόνοια για το ρεύμα, για τους πιο ευάλωτους καταναλωτές.
  • Καταβολή μόνο μίας εισφοράς 10% επί των πρόσθετων αμοιβών από τους συνταξιούχους που εργάζονται, αντί της σημερινής επιβάρυνσης των αποδοχών τους κατά 30%.
  • Εξυγίανση και ενίσχυση του ανταγωνισμού των πιστωτικών ιδρυμάτων, ανάδειξη και 5ου τραπεζικού πυλώνα και παροχή δανείων και από μη τραπεζικούς φορείς.
  • Κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης των κρατικών ομολόγων ως μία νέα εναλλακτική επιλογή αποταμίευσης.
  • Μείωση στο μισό του φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών.
  • Ανάδειξη της υπηρεσίας IRIS, με την οποία ποσά έως 500 ευρώ ημερησίως διακινούνται χωρίς τραπεζική προμήθεια.

  Μέτρα για την οικογένεια, τους νέους και τη στέγη ανακοίνωσε στη συνέχεια ο πρωθυπουργός. Ειδικότερα:

  • Το εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση 3 ή περισσότερων ακινήτων από τον Ιανουάριο θα υπόκειται σε ΦΠΑ και στα τέλη που ισχύουν για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια.
  • Καταβολή του «Youth Pass», 150 ευρώ σε 200.000 18άρηδες και 19άρηδες
  • Διπλασιάζεται ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Σπίτι Μου» για πολίτες 25-39 ετών. Έχουν εγκριθεί ήδη 4.700 χαμηλότοκα δάνεια. Στόχος να αποκτήσουν σπίτι συνολικά 10.000 νέοι. Με τις παράλληλες δράσεις για τη στέγη, να ευνοηθούν τελικά 150.000 πολίτες.

  Εξήγγειλε, επίσης, δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής:

  • Έως την άνοιξη του 2024 οι ταμειακές μηχανές 450.000 επιχειρήσεων θα διασυνδεθούν με τα POS
  • Επέκταση ηλεκτρονικών πληρωμών σε όλη τη λιανική αγορά
  • Υποχρεωτικά ηλεκτρονικές πληρωμές και στις αγοραπωλησίες ακινήτων, όπου καταργούνται οριστικά τα μετρητά
  • Δρομολογούνται τα ψηφιακά τιμολόγια και τα ηλεκτρονικά βιβλία
  • Ενεργοποίηση, από τον Ιανουάριο, του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής. Όλα τα στοιχεία του ηλεκτρονικού εμπορίου θα πρέπει να διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ
  • Τα περισσότερα προνοιακά επιδόματα θα πληρώνονται μόνο μέσω πιστωτικών καρτών
  • Πρόστιμο διπλάσιο του ύψους τους για συναλλαγές άνω των 500 ευρώ με μετρητά

  Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μέτρα για την ενίσχυση της δημόσιας Υγείας. Συγκεκριμένα:

  • 800 προσλήψεις στο ΕΚΑΒ και καινούργια ασθενοφόρα
  • Ίδρυση ενιαίου κέντρου συντονισμού σε κάθε Περιφέρεια της χώρας
  • Δημιουργία «Πύργου Ελέγχου», ώστε η άμεση ανταπόκριση του ΕΚΑΒ στις πόλεις να φτάσει σε 10 λεπτά
  • 6 βάσεις ιατρικών ελικοπτέρων για τις διακομιδές από απομακρυσμένα σημεία.
  • Αναβάθμιση Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών 96 νοσοκομείων και 156 Κέντρων Υγείας
  • Πρόσληψη 10.000 νέων υγειονομικών
  • Επέκταση των δωρεάν προληπτικών εξετάσεων
  • 4 νέα νοσοκομεία

  Τα μέτρα για τις φυσικές καταστροφές

  Στη διάρκεια της ομιλίας του ο πρωθυπουργός εξήγγειλε μέτρα για τις φυσικές καταστροφές:

  • Συγκροτείται Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας υπό τα Υπουργεία Υποδομών και Περιβάλλοντος, με σκοπό τον κεντρικό σχεδιασμό και την υλοποίηση των αντιπλημμυρικών έργων. Ταυτόχρονα, θα γίνουν εισηγήσεις για μόνιμες λύσεις στην άρδευση.
  • Υποχρεωτική η ασφάλιση για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις για φυσικές καταστροφές. Προχωρά και η αναδιάρθρωση της ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής.
  • Έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ για όσους ασφαλίζουν τα ακίνητά τους για φυσικές καταστροφές, στο πλαίσιο συστήματος κινήτρων και αντικινήτρων που θα ενθαρρύνουν την ασφάλιση.
  • Διπλασιάζεται από το 2024 το Αποθεματικό για Φυσικές Καταστροφές από τα 300 στα 600 εκατομμύρια ευρώ. Το πρόσθετο ποσό θα προέλθει από αύξηση του φόρου ημερήσιας διαμονής από 1 έως 6 ευρώ, ιδίως σε πολυτελή ξενοδοχεία.
  • Πρόσληψη πυροσβεστών και δασικών.
  • Ταχεία εκτέλεση του προγράμματος «Αιγίς» και πιο συστηματική συνεργασία της Πολιτικής Προστασίας με τις Ένοπλες Δυνάμεις, με συγκεκριμένα πρωτόκολλα που θα ενεργοποιούνται προληπτικά.
  • Προμήθειες σε drones εντοπισμού της φωτιάς, με αισθητήρες θερμότητας και με κάμερες στα σημεία κινδύνου.
  • Στη Θεσσαλία, άρχισαν την Παρασκευή οι πρώτες πληρωμές από την κρατική αρωγή.
  • Ψηφίστηκε στη Βουλή η διάταξη για την ανασυγκρότηση των βαρέων υποδομών στις μεταφορές.

  2.Market Pass: 12 χρηστικές ερωτήσεις και απαντήσεις για τις επιταγές αγορών

  12 χρηστικές ερωτήσεις

  1. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του Market Pass;

  Δικαιούχοι του Market Pass είναι όλοι οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα φορολογική δήλωση για το 2022 και το ετήσιο συνολικό εισόδημά τους δεν ξεπερνάει:

  • τις δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει,

  • τις είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, άλλο εξαρτώμενο μέλος και φιλοξενούμενο μέλος του νοικοκυριού,

  • τις είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια και προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, άλλο εξαρτώμενο μέλος και φιλοξενούμενο μέλος, μετά το πρώτο.

  Επιπρόσθετα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

  Δεν δικαιούνται να αιτηθούν:

  α) Φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού του 2022 ως εξαρτώμενα μέλη ή ως φιλοξενούμενοι
  β) Φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης για το
  φορολογικό έτος 2022.
  δ) Φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής

  2. Ποιο είναι το ποσό της ενίσχυσης;

  Η ενίσχυση διαμορφώνεται στο 10% του μηνιαίου ύψους αγορών έως 1.000 ευρώ και το ύψος της ξεκινά από τα 22 ευρώ ανά μήνα για μονομελή νοικοκυριά και προσαυξάνεται κατά 10 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Το ανωτέρω όριο των αγορών δεν ισχύει για δικαιούχους με περισσότερα από έξι (6) εξαρτώμενα τέκνα.

  3. Ποια είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα των αιτήσεων;

  Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται από σήμερα, Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023 έως και την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023. Λόγω της παράτασης της υποβολής φορολογικών δηλώσεων που δόθηκε το προηγούμενο διάστημα, για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών η έναρξη του διαστήματος υποβολής αίτησης ενδέχεται να διαφοροποιείται ελαφρώς. Σε κάθε περίπτωση, τελική ημερομηνία υποβολής αίτησης είναι η Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023.

  Εξαίρεση αποτελούν οι δικαιούχοι του προηγούμενου Market Pass για τους οποίους δεν απαιτείται εκ νέου υποβολή της αίτησης. Το σύστημα θα εντοπίσει μέσω εσωτερικής αυτεπάγγελτης διαδικασίας και θα πιστώσει το ποσό στο μέσο που είχαν επιλέξει και παλιότερα (τραπεζικό λογαριασμό ή ψηφιακή χρεωστική κάρτα). Ωστόσο, αν για οποιοδήποτε λόγο, θέλει κανείς να διορθώσει τα στοιχεία ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του ή να αλλάξει μέσο στο οποίο θα πιστωθεί η ενίσχυση (π.χ. από τραπεζικό λογαριασμό να επιλέξει ψηφιακή χρεωστική κάρτα και το αντίστροφο), τότε πρέπει να υποβάλλει αίτηση στην πλατφόρμα αυστηρά στο διάστημα μεταξύ Παρασκευής 15 Σεπτεμβρίου 2023 και Δευτέρας 25 Σεπτεμβρίου 2023. Υπογραμμίζεται ότι, εάν δεν προβεί σε κάποια αίτηση μεταβολής στοιχείων ή αλλαγής επιλογής εντός της παραπάνω προθεσμίας, η ενίσχυση δεν χάνεται και θα πιστωθεί κανονικά στις επιλογές που ίσχυαν για το προηγούμενο Market Pass.

  4. Χρειάζεται η επανάληψη της υποβολής της αίτησης κάθε μήνα;

  Όχι. Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο μία φορά και κατόπιν η ενίσχυση πιστώνεται αυτόματα στην άυλη ψηφιακή κάρτα ή στο λογαριασμό του δικαιούχου. Για τους παλαιότερους δικαιούχους του Market Pass εφόσον δεν επιθυμούν να αλλάξουν στοιχεία IBAN τραπεζικού λογαριασμού ή μέσο καταβολής της ενίσχυσης (βλ. ερώτηση 1η), δεν χρειάζεται καμία αίτηση.

  5. Σε ποιες επιχειρήσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του Market Pass;

  Το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στη χρεωστική κάρτα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από το δικαιούχο για την πραγματοποίηση αγοράς αγαθών κάθε είδους σε καταστήματα ή λαϊκές αγορές που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων. Υπογραμμίζεται ότι δεν είναι εφικτή οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο ή η ανάληψη του χρηματικού ποσού που πιστώνεται στη χρεωστική κάρτα.
  Η χρήση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας πραγματοποιείται μέσω συσκευής, η οποία υποστηρίζει την τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών (Web / Virtual POS) σε επιχειρήσεις με τους παρακάτω κωδικούς (MCC):

  • 5411 – Παντοπωλεία, Σούπερ μάρκετ
  • 5422 – Κρεοπωλεία
  • 5441 – Καταστήματα ζαχαροπλαστικής
  • 5451 – Καταστήματα γαλακτοκομικών προϊόντων
  • 5462 – Αρτοποιεία
  • 5499 – Διάφορα καταστήματα τροφίμων

  6. Τι προβλέπεται στην περίπτωση που κάποιος υπέβαλε αίτηση αλλά θέλει να μεταβάλει τα στοιχεία της ή να την ακυρώσει;

  Η τροποποίηση ή ακύρωση της αίτησης μπορεί να γίνει εντός δύο (2) διακριτών διαστημάτων και προθεσμιών που εξαρτώνται από την αρχική ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. Ειδικότερα η διαδικασία προβλέπει τις τροποποιήσεις/ ακυρώσεις:

  • Μέχρι την 25η Σεπτεμβρίου 2023, για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από την 15η Σεπτεμβρίου 2023 έως και την 25η Σεπτεμβρίου 2023
  • Μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2023, για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μετά την 25η Σεπτεμβρίου 2023 και έως την 31η Οκτωβρίου 2023.

  Οι δικαιούχοι του προηγούμενου Market Pass δεν χρειάζεται να υποβάλλουν κάποια αίτηση, αφού ο έλεγχος προϋποθέσεων διενεργείται αυτεπάγγελτα, εκτός αν επιθυμούν να αλλάξουν IBAN τραπεζικού λογαριασμού ή μέσο πίστωσης της ενίσχυσης (βλ. ερώτηση 1).

  7. Πότε θα καταβληθεί η οικονομική ενίσχυση Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2023;

  α) Στους δικαιούχους του προηγούμενου Market Pass η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί μέχρι την 29η Σεπτεμβρίου 2023. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν εκείνοι για τους οποίους δεν έχει εκκαθαριστεί η φορολογική δήλωσή από τη Φορολογική Διοίκηση μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2023. Αποκλειστικά για αυτές τις περιπτώσεις δικαιούχων του προηγούμενου Market Pass, η ενίσχυση θα καταβληθεί μέχρι την 5η Νοεμβρίου 2023.

  β) Σε όσους δεν ήταν δικαιούχοι προηγούμενου Market Pass, η καταβολή εξαρτάται από το διάστημα εντός του οποίου θα προχωρήσουν στην υποβολή της αίτησης. Πιο συγκεκριμένα:

  • Για αιτήσεις που θα υποβληθούν από 15 Σεπτεμβρίου 2023 μέχρι και 25 Σεπτεμβρίου 2023, η ενίσχυση θα καταβληθεί μέχρι την 29η Σεπτεμβρίου 2023.
  • Για αιτήσεις που θα υποβληθούν από 26 Σεπτεμβρίου 2023 μέχρι και 31 Οκτωβρίου 2023, η ενίσχυση θα καταβληθεί μέχρι την 5η Νοεμβρίου 2023.
  • Για τους δικαιούχους των οποίων δεν έχει εκκαθαριστεί η φορολογική δήλωσή από τη Φορολογική Διοίκηση μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2023, η ενίσχυση θα καταβληθεί μέχρι την 5η Νοεμβρίου 2023.

  8. Σε ποια περίπτωση μπορεί να μην έχει πιστωθεί στο νέο Market Pass έως τις 29 Σεπτεμβρίου η ενίσχυση σε δικαιούχους των προηγούμενων κύκλων;

  Υπάρχουν δύο (2) πιθανοί λόγοι που δεν έχει γίνει η πίστωση:

  • Το νέο Market Pass δίνεται βάσει των στοιχείων φορολογικών δηλώσεων 2023 (για εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν εντός του 2022). Έτσι, ακόμα και αν βάσει των εισοδημάτων του 2021 ήταν κανείς δικαιούχος, είναι πιθανό να μην είναι εκ νέου δικαιούχος, εάν στη νέα φορολογική δήλωση παρουσιάζονται υψηλότερα εισοδήματα.
  • Εάν δεν έχει εκκαθαριστεί για τον οποιοδήποτε λόγο η φορολογική δήλωση του έως 25 Σεπτεμβρίου 2023, τότε η πίστωση θα γίνει μέχρι την 5η Νοεμβρίου 2023.

  9. Ποια είναι η διαδικασία σε περίπτωση μη καταβολής της ενίσχυσης του Market Pass στο λογαριασμό ή στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα που είχε επιλέξει ο δικαιούχος;

  Εάν απορρίφθηκε η διαδικασία πίστωσης της ενίσχυσης στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα ή στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει και είναι δικαιούχος, τότε έχει το δικαίωμα να επανυποβάλει αίτηση μετά την 31η Οκτωβρίου 2023 και μέχρι την 25η Νοεμβρίου 2023. Μετά τον επανέλεγχο της αίτησης και των προϋποθέσεων, η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2023.

  10. Πώς θα ενημερωθεί κανείς για την απόρριψη των διαδικασιών πίστωσης των λογαριασμών;

  Σε περίπτωση απόρριψης της διαδικασίας πίστωσης της ενίσχυσης στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα ή στον τραπεζικό του λογαριασμό, ο αιτών θα ενημερώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο και η αίτηση του θα ενεργοποιείται μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων ώστε να μπορεί να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις και να επανυποβάλει την αίτηση μέχρι την 25η Νοεμβρίου 2023.
  Μετά την επανυποβολή ξαναγίνεται η διαδικασία πίστωσης στην ψηφιακή κάρτα ή στον τραπεζικό λογαριασμό, έως την 30η Νοεμβρίου 2023.

  Σε περίπτωση απόρριψης της διαδικασίας πίστωσης της ενίσχυσης, δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του αρχικώς επιλεχθέντος τρόπου καταβολής της ενίσχυσης.

  11. Μέχρι πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί η άυλη ψηφιακή κάρτα του Market Pass;

  Η άυλη ψηφιακή κάρτα ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 και έπειτα απενεργοποιείται.

  12. Για τους δικαιούχους του προηγούμενου Market Pass και δικαιούχους εκ νέου των οποίων η ψηφιακή χρεωστική κάρτα έληγε 31.08.2023 προβλέπεται κάποια νέα διαδικασία για την επανέκδοση ή ενεργοποίησή της;

  Όχι. Η ισχύς των υφιστάμενων ψηφιακών χρεωστικών καρτών παρατείνεται αυτόματα έως το τέλος του έτους χωρίς κάποια ενέργεια από τον δικαιούχο.

  3.Πλημμύρες: Μέχρι πότε αναστέλλονται οι πλειστηριασμοί στις πληγείσες περιοχές

  Μέχρι τις 10 Νοεμβρίου έλαβαν αναστολή οι πλειστηριασμοι στις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρια ”Daniel” προβλέπει Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

  Ειδικότερα, οι πλειστηριασμοί «παγώνουν» οριζόντια για τρεις μήνες διάστημα που απαιτείται ώστε να ολοκληρώσει η Κεντρική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής το έργο της και να βγουν οι σχετικές Υπουργικές αποφάσεις, που όπως είπε ο Πρωθυπουργός θα έχουν ορίζοντα εξαμήνου.

  Τι προβλέπεται

  • Άρθρο πρώτο

  Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω της κακοκαιρίας «Daniel»1. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, αναστέλλεται από τη δημοσίευση της παρούσας έως και τη 10η Νοεμβρίου 2023, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας φυσικών ή νομικών προσώπων, καθώς και νομικών οντοτήτων. Η αναστολή καταλαμβάνει, ιδίως, τη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών, προσωπικών κρατήσεων, καθώς και κάθε διαδικασία που διενεργείται μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.) [e-auction].

  Πράξεις των προηγούμενων εδαφίων, που έχουν διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστημα από την 6η Σεπτεμβρίου 2023 έως και τη δημοσίευση της παρούσας, λογίζονται ως μη γενόμενες και επαναλαμβάνονται μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας αναστολής. 2. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, κατά το χρονικό διάστημα από την 6η Σεπτεμβρίου 2023 έως και τη 10η Νοεμβρίου 2023, αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων, βοηθημάτων και αντιρρήσεων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

  • Άρθρο δεύτερο

  Μετάθεση ημερομηνίας ανακήρυξης συνδυασμών για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023Η ημερομηνία της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4804/2021 (Α’ 90) για την ανακήρυξη συνδυασμών, ειδικά για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και αποκλειστικά για τα αρμόδια δικαστήρια που έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί για το χρονικό διάστημα από 8 έως και 13 Σεπτεμβρίου 2023, σύμφωνα με τις υπό στοιχεία 38991οικ./8.9.2023 (Β΄ 5382) και 38993οικ./9.9.2023 (Β΄ 5385) αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, μετατίθεται για τη 15η Σεπτεμβρίου 2023.

  4.Προσαύξηση μισθού το Σαββατοκύριακο για τους εργαζόμενους σε βιομηχανίες

  Διευκρινίσεις για τη διάταξη που επιτρέπει στους εργαζόμενους να εργάζονται Σαββατοκύριακο με προσαύξηση μισθού έδωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Αδωνις Γεωργιαδης σε συνέντευξη του σήμερα 14/9.

  «Στο νομοσχέδιό μας έχουμε μία διάταξη για τις βιομηχανίες    τροφίμων – αναψυκτικών και εμφιαλώσεως νερού όπου τους επιτρέπουμε να έχουν επταήμερη λειτουργία, δηλαδή οι εργαζόμενοί τους να δουλεύουν πενθήμερο με κυλιόμενες βάρδιες συμπεριλαμβάνοντας και το Σαββατοκύριακο» σημειώνει ο αρμόδιος υπουργός και επισημαίνει πως:

  «Αυτό το κάναμε διότι με οικονομοτεχνική μελέτη που κατατέθηκε στο γραφείο μας αποδείχθηκε ότι οι επιχειρήσεις αυτές ζημιώνονται πολύ από το κλείσιμο των μηχανών τους την Κυριακή. Μέχρι να ξαναπάρουν μπρος τα μηχανήματα αυτά – χάνουν στην πραγματικότητα και τη Δευτέρα-, άρα παθαίνουν ουσιαστική ζημία στην παραγωγική τους διαδικασία. Φαντάζομαι όλοι συμφωνούμε ότι θέλουμε να αυξηθούν οι εξαγωγές μας και να γίνει η οικονομία μας πιο ανταγωνιστική. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις αυτές το ζητούν διότι η υπερωριακή απασχόληση την Κυριακή πληρώνεται με συν 40%, άρα έχουν υψηλότερα εισοδήματα».

  5.Youth Pass: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τα 150 ευρώ – Πότε θα πιστωθούν τα ποσά

  υποβολή των αιτήσεων για το Youth Pass με στόχο την οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ σε περίπου 200.000 νέους 18 και 19 ετών. Το Youth Pass έχει τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας την οποία οι δικαιούχοι θα μπορούν να την χρησιμοποιούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών.

  Αυτά ορίζει η Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφουν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, η Υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.

  Δικαιούχοι του Youth Pass είναι:

  • φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος,
  • που έχουν συμπληρώσει το 18ο ή 19ο έτος της ηλικίας τους εντός του προηγούμενου από την αίτηση έτους και
  • υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα.

  Τονίζεται πως δεν υπάρχουν περιουσιακά ή εισοδηματικά κριτήρια.

  Άρα για τη φετινή ενίσχυση, μπορούν να κάνουν αίτηση, οι νέοι που συμπλήρωσαν είτε το 18ο έτος είτε το 19ο έτος της ηλικίας τους από 1.1.2022 έως και 31.12.2022. Η αίτηση υποβάλλεται άπαξ και δεν επανυποβάλλεται μετά και τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας του δικαιούχου. Επομένως, ένας νέος 18 ετών που υποβάλει φέτος αίτηση για το Youth Pass θα λάβει φέτος 150 ευρώ και το 2024 επιπλέον 150 ευρώ χωρίς να κάνει νέα αίτηση. Ωστόσο, αν για τον οποιοδήποτε λόγο, ένας νέος δεν υποβάλει την αίτησή του όταν είναι 18 ετών, μπορεί να το πράξει όταν γίνει 19 ετών, λαμβάνοντας βέβαια την ενίσχυση μόνο για το δεύτερο έτος και όχι αναδρομικά.

  Οι νέοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας vouchers.gov.gr είτε μέσω των Κ.Ε.Π. από την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου, ενώ οι ενισχύσεις θα έχουν καταβληθεί μέχρι την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023.

  Τονίζεται ότι το Youth Pass αποτελεί μόνιμο μέτρο ενίσχυσης των νέων. Συνεπώς, από το 2024 και εφεξής η ειδική εφαρμογή θα δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων από την 1η Απριλίου μέχρι και τη 15η Μαΐου κάθε έτους. Η ενίσχυση για όλους τους δικαιούχους θα καταβάλλεται μια φορά ετησίως μέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους.

  Διαδικασία πίστωσης

  Μετά την υποβολή της αίτησης, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει τον δικαιούχο για την πρώτη ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού μέσω γραπτού μηνύματος (sms) ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

  Στη συνέχεια, οι ωφελούμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν την ενίσχυση που θα λάβουν για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού (π.χ. σε τουριστικά καταλύματα), του πολιτισμού (π.χ. για παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων ή συναυλιών, για την αγορά βιβλίων κ.ά.) και των μεταφορών (ταξί, λεωφορεία, τρένα, ακτοπλοϊκά – αεροπορικά εισιτήρια ή για την ενοικίαση ΙΧ ή σκαφών αναψυχής κ.ά.).

  6.Επιδοτήσεις: Ενίσχυση επιχειρήσεων για επενδυτικά έργα πράσινης οικονομίας

  «Ανοικτή» για υποβολή προτάσεων παραμένει η δράση «Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας-Produc-E Green», η οποία υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2023-2025. Η συνολική δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 199.700.000 ευρώ.

  Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, αντικείμενο της δράσης είναι η ενίσχυση επενδυτικών έργων στον τομέα της πράσινης βιομηχανίας, με έμφαση στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και προϊόντων και αγαθών που σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας.

  Η δράση αποσκοπεί στη βελτίωση τεχνολογικών, παραγωγικών, διοικητικών και οργανωτικών πτυχών, καθώς και στην προώθηση καινοτόμου και εξωστρεφούς ανάπτυξης, με τελικό στόχο την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικής θέσης των παραγωγικών εταιρειών στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.

  Επιλέξιμα προς ενίσχυση είναι επενδυτικά σχέδια που:

  1. Εμπίπτουν στον τομέα της μεταποίησης.

  2. Ανήκουν στους επιλέξιμους ΚΑΔ, όπως αποτυπώνονται στο Παράρτημα Ι της προκήρυξης της δράσης.

  3. Έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης.

  4. Αφορούν μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  – Δημιουργία νέας μονάδας.

  – Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.

  – Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν.

  – Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

  Η δράση ενισχύει νομικά πρόσωπα που είτε ανήκουν στις ΜΜΕ, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις, τηρούν απλογραφικά ή/και διπλογραφικά βιβλία και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης και διαθέτουν ή θα διαθέτουν κατά την έναρξη του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ της δράσης ως κύρια δραστηριότητα.

  Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης για την περίοδο 2023-2025 ανέρχεται σε 199,7 εκατ. ευρώ.

  Σύμφωνα με τον οδηγό της δράσης, ενισχύονται επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού. Οι επενδύσεις έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης και πρέπει να τεκμηριώνονται με σαφή, συγκεκριμένο και επικαιροποιημένο τρόπο στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη.

  Στο πλαίσιο της δράσης παρέχονται οικονομικά κίνητρα για την κατασκευή ή και αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων ή και επέκταση – εκσυγχρονισμό υφισταμένων, για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και την κατασκευή τεχνικών εγκαταστάσεων, για την προμήθεια εξοπλισμού παραγωγής, για την έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων, για την προμήθεια λογισμικών, δαπάνες για τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας, μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων με σκοπό την ανάπτυξη καινοτομίας στη διαδικασία παραγωγής ή/και στα παραγόμενα προϊόντα, για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ανανεώσιμο υδρογόνο καθώς και μονάδες συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, για την απόκτηση ηλεκτρικών οχημάτων ή οχημάτων μηδενικών εκπομπών, δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜΜΕ κ.ά.

  Τα όρια του κατώτατου αιτούμενου επιλέξιμου προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων εξαρτώνται από το μέγεθος των επιχειρήσεων και ανέρχονται σε 300.000 ευρώ για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, 500.000 ευρώ για τις μεσαίες επιχειρήσεις και 1.000.000 ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

  Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, τα ποσοστά ενίσχυσης διαμορφώνονται σύμφωνα με τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, κυμαίνονται από 10% έως 75% και εξαρτώνται από τον τόπο (Περιφέρεια /Περιφερειακή Ενότητα) εγκατάστασης της επένδυσης, καθώς και από το μέγεθος της εταιρείας (μεγάλη/μεσαία/μικρή/πολύ μικρή) που αποτελεί δικαιούχο της δράσης. Επιπλέον, τα ποσοστά ενίσχυσης διαφοροποιούνται και ανάλογα με το είδος της δαπάνης. Ενδεικτικά:

  – Το ποσοστό ενίσχυσης σε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε MME δεν μπορεί να ξεπερνάει σε ποσοστό το 50% της επιλέξιμης δαπάνης.

  – Το ποσοστό ενίσχυσης για έρευνα και ανάπτυξη δεν μπορεί να ξεπερνάει σε ποσοστό το 50% της επιλέξιμης δαπάνης για βιομηχανική έρευνα, το 100% για βασική έρευνα, το 25% για την πειραματική ανάπτυξη και το 50% για τις μελέτες σκοπιμότητας.

  – Το ποσοστό ενίσχυσης καινοτομίας για ΜΜΕ δεν μπορεί να ξεπερνάει σε ποσοστό το 50% της επιλέξιμης δαπάνης.

  – Το ποσοστό ενίσχυσης για ηλεκτρικά οχήματα και οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2 δεν μπορεί να ξεπερνάει το 20% της επιλέξιμης δαπάνης.

  Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών, που θα χορηγείται είτε για λόγους ανωτέρας βίας είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης καταβολής της ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπερνάει την 30ή Ιουνίου 2025.

  Αναλυτικά στοιχεία της προκήρυξης μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας https://greece20.gov.gr.

  Αιτήσεις υποβάλλονται έως και 30/11/2023 ή μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων.

   
  7.Εξοικονομώ 2023: Μέχρι τον Νοέμβριο οι αιτήσεις για δύο προγράμματα

  Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ένταξης στα προγράμματα ”Εξοικονομώ 2023” και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους», οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες, σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Υπενθυμίζεται πως, η προηγούμενη προθεσμία ήταν η 15η Σεπτεμβρίου 2023.

  Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά και υποχρεωτικά, μέσω των επίσημων διαδικτυακών τόπων των προγραμμάτων: https://exoikonomo2023.gov.gr και https://exoikonomoneon.gov.gr αντίστοιχα.Σημειώνεται πως κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου με δικαιολογητικά.

  Τα τελευταία, επισυνάπτονται από τον υποψήφιο ηλεκτρονικά.

  8.Μόνο ψηφιακά μέσω του gov.gr από 16.09.23 το Πιστοποιητικό Ταξινόμησης

  Μόνο ψηφιακά μέσω του gov.gr θα πραγματοποιείται από το Σάββατο 16/9/2023 η έκδοση και η διακίνηση του πιστοποιητικού ταξινόμησης οχημάτων για τη χορήγηση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας. Είναι μια ψηφιακή υπηρεσία με σημαντική προστιθέμενη αξία στους τομείς της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Σημειώνεται, ότι μόνο το 2022 ταξινομήθηκαν σχεδόν 290.000 οχήματα και μέχρι σήμερα οι συναρμόδιες υπηρεσίες για τη διαχείριση των οχημάτων εκτύπωναν και διακινούσαν περισσότερα από 800.000 έγγραφα το χρόνο.

  Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό Ταξινόμησης αφορά σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων (καινούρια και μεταχειρισμένα) που εισάγονται στη χώρα μας και με αυτό εκτελούνται οι απαραίτητες ενέργειες μέχρι την οριστικοποίησή του και την υποβολή του στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών για τη χορήγηση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας.

  Η ψηφιακή ταξινόμηση οχημάτων είναι μια διαδικασία διαφανής στο σύνολό της, καθώς παρέχει συστημική ακολουθία ελέγχων και διασφαλίζει την επικοινωνία διαφορετικών συστημάτων, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Ελέγχει αυτόματα την τήρηση των προϋποθέσεων και των προαπαιτούμενων περιορισμών (π.χ. για οχήματα πολυτέκνων ή και ΑμεΑ). Συγχρόνως, παρέχει διαβαθμισμένη πρόσβαση όλων των εμπλεκομένων μερών στα απαραίτητα στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο τίθεται οριστικά τέλος σε μία χρονοβόρα διαδικασία και επιχειρήσεις, πολίτες, τελωνειακές Αρχές, αλλά και οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών, εξοικονομούν πόρους και χρόνο.

  Με την ηλεκτρονική διαδικασία καταργείται η προσκόμιση στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών των ακόλουθων πέντε δικαιολογητικών:

  • πιστοποιητικό ταξινόμησης
  • πιστοποιητικό συμμόρφωσης (για τα καινούργια οχήματα)
  • έγκριση τύπου οχήματος
  • τιμολόγια πώλησης
  • αποδεικτικό πληρωμής τελών αδείας (για τις περιφέρειες που υποστηρίζουν ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω RF).

  Η διαδικασία είναι απλή και φιλική για τους ενδιαφερόμενους. Εισαγωγείς, αντιπρόσωποι και εταιρείες διεκπεραίωσης, εισέρχονται στο Gov.gr επιλέγοντας την κατηγορία «Περιουσία και Φορολογία», ακολούθως την υποκατηγορία «Οχήματα» και στη συνέχεια «Ταξινόμηση Οχήματος» και έχουν τη δυνατότητα σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας να λάβουν και να εκτυπώσουν το Ψηφιακό Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχήματος, το οποίο εκδίδεται σε μορφή εγγράφου της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Gov.gr και φέρει μοναδικό αναγνωριστικό επαλήθευσης.

  Σημειώνεται ότι ειδικά, όσον αφορά στα μοτοποδήλατα, των οποίων η άδεια κυκλοφορίας εκδίδεται από τα Τμήματα Τροχαίας και τα Αστυνομικά Τμήματα, οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν και εκτυπώνουν το Πιστοποιητικό Ταξινόμησης μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του gov.gr, το οποίο στη συνέχεια πρέπει να το προσκομίσουν στα Τμήματα Τροχαίας και τα Αστυνομικά Τμήματα.

  Υπενθυμίζεται ότι το ψηφιακό πιστοποιητικό ταξινόμησης υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), τέθηκε σε λειτουργία στις 19/5/2023 όταν και δημοσιεύτηκε η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι τις 15/9/2023 λειτουργεί σε πιλοτικό στάδιο.

  9.Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 2 Σεπτεμβρίου

  Συνολικά 69,6 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 78.761 δικαιούχους, από τις 18 έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2023, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

  Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

  1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

  – Από τις 18 έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2023, θα καταβληθούν 19,8 εκατ. ευρώ σε 880 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

  – Στις 20 Σεπτεμβρίου 2023, θα καταβληθούν 13.113.690 ευρώ σε 26.881 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

  2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  – 18 εκατ. ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

  – 18 εκατ. ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

  – 700.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

  10.ΑΑΔΕ: Καταγράφονται τα POS σε όλη τη χώρα, δημιουργείται μητρώο Μέσων Πληρωμών (POS) των επιχειρήσεων

  Στην πλήρη καταγραφή των τερματικών POS που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

  Με απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, συστήνεται και τηρείται στην ψηφιακή πύλη myAADE Μητρώο Μέσων Πληρωμών (POS) και ορίζεται η διαδικασία της συνεχούς επικαιροποίησής του. Συντελείται έτσι ένα αποφασιστικό βήμα για την υλοποίηση του εξαιρετικά σημαντικού έργου της διασύνδεσης ταμειακών συστημάτων και POS.

  Στόχος της ΑΑΔΕ είναι το μητρώο POS να συσταθεί αυτοματοποιημένα, με βάση τις πληροφορίες που η ΑΑΔΕ θα λάβει από τους παρόχους POS, και οι επιχειρήσεις να διορθώνουν και να συμπληρώνουν την εικόνα τους, δηλώνοντας τα POS που τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία που θα έχουν αποσταλεί από τους Παρόχους.

  Ειδικότερα, τα ενεργά POS των επιχειρήσεων θα δηλώνονται αυτοματοποιημένα, μέσω διεπαφής (API), ανά δεκαήμερο:

  -από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) που εκκαθαρίζουν συναλλαγές που εξοφλούνται με τη χρήση καρτών πληρωμής και

  -από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs) που παρέχουν, εγκαθιστούν και διαχειρίζονται τερματικά μηχανήματα POS.

  Από την πλευρά τους, οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν POS:

  -Από την 29η Σεπτεμβρίου 2023, λαμβάνουν γνώση των ενεργών POS τους, που έχουν δηλωθεί γι’ αυτές στο Μητρώο POS από τους Παρόχους. Η είσοδος στο Μητρώο γίνεται στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή: Μητρώο και Επικοινωνία/Στοιχεία Επιχείρησης.

  -Υποχρεούνται, από τις 11 έως τις 30 Οκτωβρίου 2023 να υποβάλουν δήλωση για την τυχόν διόρθωση της εικόνας των ενεργών POS που διαθέτουν κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2023.

  -Εφεξής, υποχρεούνται, από την 11η έως και την τελευταία ημέρα κάθε μήνα, να υποβάλλουν δήλωση για τις μεταβολές του προηγούμενου μήνα, εφόσον αυτές δεν έχουν δηλωθεί από τους Παρόχους, καθώς και για την επικαιροποίηση ή τυχόν διόρθωση των δηλωθέντων στοιχείων.

  Διευκρινίζεται ότι ως ενεργό νοείται το POS που δύναται να χρησιμοποιηθεί για την ολοκλήρωση συναλλαγών με κάρτα, ανεξάρτητα αν χρησιμοποιείται ή διατίθεται ως εφεδρικό για την περίπτωση λειτουργικής βλάβης ή άλλης έκτακτης ανάγκης.

  bonus:Νέες ταυτότητες : Από τις 25 Σεπτεμβρίου αρχίζει η έκδοση των νέων Ταυτοτήτων – Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση

  Από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ορίστηκε η ημερομηνία έναρξης της έκδοσης των νέου τύπου δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών, μορφότυπου ID-1

  Από τις 25 Σεπτεμβρίου 2023 αρχίζει η έκδοση των νέων Ταυτοτήτων (μορφότυπου ID-1) όπως ρυθμίζονται στην υπ’ αρ. 8200/0-297647/27.04.2018.

   

  Η Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας, η Διεύθυνση Πληροφορικής και η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, βρίσκονται σε κατάλληλο επίπεδο τεχνικής ετοιμότητας, ώστε να αρχίσει η έκδοση των νέων ταυτοτήτων.

  Τα νέα Δελτία ταυτότητας Ελλήνων πολιτών θα εκδίδονται από το Τμήμα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου, για την περιφέρεια της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής ή Θεσσαλονίκης και από την Υποδιεύθυνση ή το Τμήμα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου για την υπόλοιπη Χώρα.

  Όπου δεν υφίστανται τέτοιες υπηρεσίες, τα δελτία ταυτότητας εκδίδονται από το Αστυνομικό Τμήμα, το οποίο ασκεί αρμοδιότητες ασφαλείας στον τόπο κατοικίας του ενδιαφερομένου και σε περίπτωση που δεν υφίσταται ούτε αυτό, τα δελτία ταυτότητας εκδίδονται από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας που εδρεύει στην εν λόγω περιοχή.

  Επαπειλούμενη κύηση και κυοφορία!

  ΓΕΓΟΝΟΣ:

  Εργαζόμενη (πωλήτρια σε κατάστημα ρούχων) στις 01/11/2022 ασθένησε(επιπλοκές στην εγκυμοσύνη). Για τους μήνες Δεκέμβριο 2022, Ιανουάριο 2023 Φεβρουάριο 2023 Μάρτιο 2023 και μέχρι 27 Απριλίου του 2023 ήταν ασθενής. Από της 28/04/2023 αιτήθηκε στον ΕΦΚΑ για το επίδομα κυοφορίας με πιθανή ημέρα λήξης τοκετού 22/06/2023 Παρεπιπτόντως η εργαζόμενη έχει προσληφθεί στις 10/04/2014. Εφόσον μέχρι στις 09/04/2023 είχε ασθένεια (κώλυμα) και στις 10/04/2023 αλλάζει εργασιακό έτος και 28/04/2023 έχει τοκετό και λοχεία δηλαδή διαφορετικό κώλυμα μήπως η εργαζόμενη χρειάζεται να λάβει λόγω του κωλύματος της μητρότητας αυτη την φορά εκ νέου αποδοχές της ασθένειας;

   

  ΣΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΑΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙ ΑΝΥΠΑΙΤΙΟΥ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ (ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ, ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΗΣ:
  Όπως σας είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 657-658 του Αστικού Κώδικα, εφόσον ο μισθωτός έχει εργαστεί επί 10 τουλάχιστον ημέρες, δικαιούται, καίτοι μη εργαζόμενος, λόγω ανυπαίτιου κωλύματος (ασθένεια, ατύχημα, τοκετός κ.λ.π.) να αξιώσει από τον εργοδότη του τις αποδοχές 15 ημερών. Αν έχει συμπληρώσει ένα έτος υπηρεσίας, δικαιούται να λάβει τις αποδοχές ενός μηνός.

  Για τα χρονικά διαστήματα 1-3 ημερών απουσίας λόγω ασθενείας, επειδή ο e-ΕΦΚΑ δεν καταβάλλει επίδομα ασθενείας, οι εισφορές θα υπολογίζονται στο 1/2 των αποδοχών που υποχρεούται να καταβάλλει ο εργοδότης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Α.Ν. 178/67.
  Oι παραπάνω αξιώσεις του μισθωτού κατά του εργοδότη υπολογίζονται με βάση το εργασιακό έτος (από την ημερομηνία προσλήψεως).

  Σύμφωνα με τη νομολογία (Α.Π. 1012/1972 – εγκ. τ. ΙΚΑ –ΕΤΑΜ 68/1992 κεφ. 2 παρ. 4, σελ. 3-4 και Δ.Ε.Ν. 1973 σελ. 129-130), για τον ίδιο σπουδαίο λόγο (ανυπαίτιο κώλυμα), ο μισθωτός δικαιούται να αξιώσει τις αποδοχές του μόνο μία φορά, έστω κι εάν κατά τη διάρκεια του κωλύματος αρχίζει για τον συγκεκριμένο μισθωτό νέο εργασιακό έτος και συνεχίζει να υπάρχει το κώλυμα.

  Το κώλυμα της κοινής ασθένειας είναι διαφορετικό από το κώλυμα της εγκυμοσύνης. Αν επομένως κατά το διάστημα της αποχής από την εργασία λόγω ασθενείας και στη συνέχεια λόγω εγκυμοσύνης (τοκετού και λοχείας), για τη μισθωτό, που έλαβε τις αποδοχές του άρθρου 657 Α.Κ. λόγω της ασθένειάς της, αρχίσει νέο εργασιακό έτος, θα πρέπει να της καταβληθούν, λόγω του κωλύματος της μητρότητας, πάλι οι αποδοχές που ορίζονται για την αποχή λόγω διαφορετικού ανυπαίτιου κωλύματος.

  Σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του αρ. 3 του Ν. 1302/1982 , ορίζεται το εξής:

  «5. Σε περίπτωση ασθένειας, που σύμφωνα με ιατρική βεβαίωση, προέρχεται από την κύηση, η εθνική νομοθεσία πρέπει να προβλέπει τη χορήγηση συμπληρωματικής προγενέθλιας άδειας, που η ανώτατη χρονική της διάρκειας θα καθορίζεται από την αρμόδια αρχή.

  6. Σε περίπτωση ασθένειας, που σύμφωνα με ιατρική βεβαίωση, οφείλεται στον τοκετό, η γυναίκα έχει δικαίωμα σε παράταση της μεταγενέθλιας άδειας, που η ανώτατη χρονική της διάρκεια θα καθορίζεται από την αρμόδια αρχή».

  Με βάση τα ανωτέρω, αν η αδυναμία των γυναικών να εργασθούν πριν τη λήψη της αδείας κυοφορίας ή μετά τη λήξη της αδείας λοχείας, οφείλεται στην εγκυμοσύνη τους ή στον τοκετό τους, πρέπει να χορηγείται προγενέθλια ή μεταγενέθλια αντίστοιχα άδεια και όχι άδεια ασθενείας πέραν της αδείας του άρθρου 3 του νόμου αυτού (σήμερα άδεια κυοφορίας και λοχείας των 17 εβδομάδων).

  Επομένως η ασθένεια που οφείλεται στην κυοφορία ή τη λοχεία και η περίοδος κυοφορίας – λοχείας, θεωρούνται ενιαίο κώλυμα, με αποτέλεσμα εάν έχουμε αλλαγή εργασιακού έτους κατά την διάρκεια αυτών, τότε:

  1) Αν ο εργοδότης έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του που απορρέει από το άρθρο 657 Α.Κ. κατά το έτος που προηγήθηκε, δεν οφείλει μισθούς εκ νέου για το εργασιακό έτος που άρχισε κατά την κυοφορία ή λοχεία και συνεπώς η ΔΥΠΑ υποχρεούται να καταβάλει τις παροχές μητρότητας στην εργαζομένη πλήρως.

  2) Αν ο εργοδότης έχει καταβάλει αποδοχές για λιγότερες ημέρες, μετά την αλλαγή του εργασιακού έτους, οφείλει να καλύψει τις αποδοχές του υπολοίπου διαστήματος μέχρι τη συμπλήρωση των 25 ημερών.
  Επισημαίνουμε τα εξής:

  Το Υπουργείο Εργασίας με το υπ’ αριθμ. 2549/10-10-1988 γενικό έγγραφό του, όσο και ο Ο.Α.Ε.Δ. με την αριθμ. 119986/6-12-1988 εγκύκλιο του προς τις τοπικές Υπηρεσίες του, είχαν λάβει τη σαφή θέση και εφάρμοζαν στην πράξη την άποψη ότι η αποχή από την εργασία τους των γυναικών που εγκυμονούν λόγω προβλημάτων της εγκυμοσύνης τους και η εν συνεχεία αποχή τους λόγω της αδείας κυοφορίας και λοχείας τους, αποτελεί ένα και ενιαίο κώλυμα που οφείλεται στην εγκυμοσύνη των γυναικών και ο εργοδότης δεν υποχρεούται στην καταβολή σ’ αυτές νέων αποδοχών των άρθρων 657 και 658 Α.Κ., αν όταν έλαβαν την ειδική άδεια εγκυμοσύνης και λοχείας των τελευταίων 17 εβδομάδων, για την οποία επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. με το επίδομα μητρότητας, εισήλθαν σε νέο εργασιακό έτος.

  Εν συνεχεία, επήλθε αλλαγή της θέσης του Υπουργείου Εργασίας με το υπ’ αριθμ. 5731/229/10-4-2012 έγγραφό του και του ΟΑΕΔ με την υπ’ αριθμ. Β116973/17-6-2012 εγκύκλιο του, χωρίς όμως κάποια τροποποίηση της νομοθεσίας, ούτε σε αλλαγή της επί των θεμάτων αυτών νομολογίας των δικαστηρίων, ή σε κάποια αλλαγή όρου συλλογικών συμφωνιών ή Κοινοτικών ή άλλων Οδηγιών.

  Οι προγενέστερες θέσεις (περί του ίδιου κωλύματος) στηρίζονταν τόσο στις απόψεις που είχαν διατυπώσει θεωρητικοί του δικαίου της εργασίας (βλ. Καρακατσάνη – Εργατικό δίκαιο τόμος Α΄ σελ. 189 κ.λπ.) και δέχονταν και τα δικαστήρια (Α.Π. 2041/1984) και είχαν ως συνέπεια να έχει καθιερωθεί στην πρακτική ότι (www.pim.gr– 17/1/12):

  α) Αν ο εργοδότης έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του που απορρέει από τα άρθρα 657 και 658 του Α.Κ. κατά τη διάρκεια του εργασιακού έτους που είχε συμπληρωθεί και άρχιζε νέο όταν χορηγήθηκε η άδεια κυοφορίας της εργαζομένης, να μην οφείλει μισθούς εκ νέου για το εργασιακό έτος που άρχισε κατά την κυοφορία ή λοχεία της εργαζομένης,

  β) Ο Ο.Α.Ε.Δ. είχε αναλάβει την υποχρέωση και κατέβαλλε επί σειρά ετών στις εργαζόμενες αυτές τις παροχές μητρότητας που προβλέπονται από τις καταστατικές του διατάξεις,

  γ) Ήταν πάγια δεκτό, ότι αν ο εργοδότης έχει καταβάλει ήδη μέρος των αποδοχών (του ενός μηνός ή των 15 ημερών κατά περίπτωση) σε δικαιούχο κατά τη διάρκεια του εργασιακού της έτους που απείχε από την εργασία της λόγω των προβλημάτων της εγκυμοσύνης της, μετά την αλλαγή του εργασιακού της έτους όφειλε να καταβάλει τις αποδοχές των ημερών που υπολείπονται για τη συμπλήρωση του μήνα ή των 15 ημερών κατά περίπτωση και

  δ) Με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζονταν μέχρι την παραπάνω αλλαγή της θέσης των Υπηρεσιών αυτών και κάθε άλλη περίπτωση αδυναμίας παροχής της εργασίας των γυναικών αυτών που προηγείτο ή έπονταν της κυοφορίας ή της λοχείας που οφείλονταν σ’ αυτή, εκτός αν επρόκειτο για αυταπόδεικτη περίπτωση αδυναμίας παροχής της εργασίας τους λόγω κοινής νόσου ή ατυχήματος.

  Εν κατακλείδι η θέση της υπηρεσίας μας είναι ότι:

  α) η κοινή ασθένεια ως κώλυμα παροχής εργασίας αντιμετωπίζεται από τη θεωρία, τη νομολογία και την ασφαλιστική νομοθεσία ως ένα χωριστό κώλυμα από κάθε άλλο σπουδαίο λόγο και η αποχή των εργαζομένων εξ αιτίας της μισθοδοτείται και ασφαλίζεται από τον εργοδότη και επιδοτείται από τον e-ΕΦΚΑ.,

  β) το κώλυμα της εγκυμοσύνης στο σύνολό της – για τους μήνες κυοφορίας – λοχείας, θεωρείται ως ενιαίο και διαφορετικό από την ασθένεια, που επιδοτείται ειδικά και όχι επειδή θεωρείται ασθένεια και

  γ) ο εργοδότης που έχει εξαντλήσει την υποχρέωσή του από τα άρθρα 657 και 658 του Α.Κ. όχι μόνο για το συγκεκριμένο εργασιακό έτος αλλά και για το επόμενο, αν συνεχίζεται το ίδιο κώλυμα ή άλλο κώλυμα που έχει την ίδια όμως αιτία με το πρώτο, όπως π.χ. από προβλήματα της εγκυμοσύνης, του τοκετού ή της λοχείας, δεν έχει υποχρέωση να καταβάλει πάλι για δεύτερη φορά στην περίοδο του ίδιου κωλύματος, αποδοχές και ασφάλιση στην εργαζόμενη, αφού η κατάσταση της εγκυμοσύνης των γυναικών είναι μια και ενιαία για τους μήνες που διαρκεί αυτή και η λοχεία τους μετά τον τοκετό.

   

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΙΤΙΔΗΣ

  ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

   

  MyData – Μύθοι και Πραγματικότητα!

  MyData – Μύθοι και Πραγματικότητα:

  Πολλά έχουν ειπωθεί και θα ειπωθούν ακόμα περισσότερα, για το εγχείρημα της Δημόσιας Διοίκησης, την εφαρμογή δηλαδή των ηλεκτρονικών βιβλίων μέσω της πλατφόρμας MyData.

  Τα MyData έχουν μπει για τα καλά στη ζωή των επιχειρήσεων και των Λογιστών, αποτελούν δε σημείο προστριβής μεταξύ των Λογιστών – Φοροτεχνικών, για θέματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.

  Ας δούμε όμως συνοπτικά ποια είναι τα δεδομένα που δόθηκαν από τη Δημόσια Διοίκηση για την εφαρμογή των MyData.

  Η Δημόσια Διοίκηση μέσω της ΑΑΔΕ μας έδωσε τρία χαρακτηριστικά για να λειτουργήσει η συγκεκριμένη πλατφόρμα.

  Το πρώτο είναι η κωδικοποίηση των παραστατικών, έτσι ώστε όλες οι συναλλαγές να γίνονται με συγκεκριμένα κωδικοποιημένα παραστατικά.

  Το δεύτερο είναι η κωδικοποίηση για την ενημέρωση του εντύπου ΦΠΑ και το τρίτο η κωδικοποίηση για την ενημέρωση του εντύπου Ε3.

  Όπως εύκολα διαπιστώνουμε πουθενά δεν υπάρχει η εμπλοκή της λογιστικής επιστήμης και αυτό αποτελεί ένα σημείο τριβής κι αν θέλετε ένα σημείο για το οποίο υπάρχουν έντονες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες, ακόμα και φωνές που ζητούν την οριστική κατάργηση της υλοποίησης, ή στην καλύτερη περίπτωση την εφαρμογή μόνο των εσόδων.

  Η Δημόσια Διοίκηση λοιπόν μέσα από αυτά τα τρία χαρακτηριστικά θεώρησε ότι μια συναλλαγή η οποία ενημερώνει το έντυπο ΦΠΑ και το έντυπο Ε3 αυτομάτως είναι μια συναλλαγή γνωστή προς τη Διοίκηση επομένως εύκολα μπορεί να ελεγχθεί ως προς τη φοροδιαφυγή τόσο του ΦΠΑ όσο και του φόρου εισοδήματος.

  Σε μια άλλη οργανωμένη και κυρίως απλουστευμένη ως προς το φορολογικό σύστημα χώρα, το παραπάνω εγχείρημα θα μπορούσε ίσως να πετύχει από τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του.

  Αντιθέτως στην Ελλάδα αποδεικνύεται στην πράξη ότι μια υλοποίηση η οποία κατατέθηκε με συγκεκριμένο σχεδιασμό το 2018, πέντε χρόνια μετά και αφού έχουν εκδοθεί πληθώρα αποφάσεων, προσπαθούμε να διαβιβάσουμε ακόμα τα έσοδα της επιχείρησης που εκδίδονται από την ίδια.

  Γιατί λοιπόν δεν προχωράει το εγχείρημα όπως θα ήθελε η Διοίκηση και υπάρχουν τέτοιες καθυστερήσεις και συνεχόμενες παρατάσεις ως προς τους χρόνους διαβίβασης;

  Είναι οι εταιρείες λογισμικού που δεν μπορούνε να υλοποιήσουν το συγκεκριμένο σχεδιασμό;

  Είναι το ίδιο το εγχείρημα το οποίο προσπαθεί πολύ φιλόδοξα να προσαρμοστεί σε ένα δαιδαλώδες και χαοτικό φορολογικό σύστημα το οποίο ισχύει στην Ελλάδα;

  Είναι ο λογιστικός κλάδος που δεν έδωσε τις σωστές πληροφορίες προς τη Δημόσια Διοίκηση;

  Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα δεν είναι μία, είναι πολλές για το κάθε ερώτημα.

  Μια εύκολη απάντηση θα ήταν ότι ευθύνονται όλα τα παραπάνω μαζί.

  Τι αποτελεί μύθο όμως και τι τελικά είναι πραγματικότητα;

  H Δημόσια Διοίκηση επικαλέστηκε πρωτίστως ότι με την εφαρμογή των Mydata θα πατάξει τη φοροδιαφυγή. Εξυπηρετείται πράγματι αυτός ο στόχος;

  Κατά την άποψή μου αυτό αποτελεί ένα μύθο, για τον απλούστατο λόγο ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη νοοτροπία της φοροδιαφυγής, θα συνεχίσουν να φοροδιαφεύγουν όπως το έκαναν και τα προηγούμενα χρόνια.

  Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο αποτελεί μύθο, είναι το γεγονός πως η Διοίκηση θεώρησε ότι όλες οι εμπορικές συναλλαγές μπορούν να περάσουν μέσα από την πλατφόρμα MyData.

  Αυτό αναδεικνύει και την έλλειψη επιστημονικότητας, αλλά και την προχειρότητα με την οποία προσεγγίστηκε η όλη υλοποίηση από τη Δημόσια Διοίκηση.

  Μύθο αποτελεί επίσης ότι όλα θα γίνονται εύκολα κι απλά με ένα κλικ, μειώνοντας το λειτουργικό και διοικητικό κόστος των επιχειρήσεων.

  Πολλά ακόμα μπορούμε να αναφέρουμε ως μύθους που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας και στη λεπτομέρειά τους.

  Υπάρχουν όμως και κάποια θετικά που αποτελούν την πραγματικότητα των mydata.

  Το κυριότερο θεωρώ, είναι η πραγματική εικόνα και η πληροφόρηση των συναλλαγών που έχουν γίνει για την επιχείρηση. Είτε αφορά τα έσοδα, είτε τα έξοδα της.

  Ένα δεύτερο είναι η ταχύτητα ενημέρωσης των βιβλίων, για τις εγγραφές εσόδων και τέλος η αναζήτηση «χαμένων» παραστατικών από την επιχείρηση.

  Συμπερασματικά, το εγχείρημα των ΜyData ήρθε να αναδείξει με τον πλέον τρανταχτό τρόπο, την ανάγκη απλοποίησης του φορολογικού συστήματος και των συναλλακτικών διαδικασιών των επιχειρήσεων.

  Μπάμπης Αντωνής

  Λογιστής – Φοροτεχνικός

  Σύμβουλος μηχανογράφησης επιχειρήσεων    

  Αναβολή Επιβολής Φόρου Υπεραξίας κατά τηνΕισφορά Τίτλων(Άρθρο 42 παρ.4 Ν.4172/2013).

  Αναβολή Επιβολής Φόρου Υπεραξίας κατά την

  Εισφορά Τίτλων
  (Άρθρο 42 παρ.4 Ν.4172/2013)

  Κατηγορία: Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος

  ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α. ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
  Οικονομολόγος MSc – Φοροτεχνικός
  Εισηγητής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων
  Σπουδών «Master» στο ΕΚΠΑ και I.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.
  με κατεύθυνση στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»

  Παραθέτουμε το εξαιρετικό άρθρο σε μορφή pdf!

  Αναβολή Επιβολής Φόρου Υπεραξίας κατά την Εισφορά Τίτλων

  Κάτοικοι εξωτερικού – Μεταβολή φορολογικής κατοικίας – Διαδικασία – Νομικό πλαίσιο.

  Κάτοικοι εξωτερικού – Μεταβολή φορολογικής κατοικίας – Διαδικασία – Νομικό πλαίσιο

  • Ποιοι θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος (άρθρο 4 Κ.Φ.Ε.)
  1. Ένα φυσικό πρόσωπο θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εφόσον:
   α) έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του, ή τη συνήθη διαμονή του, ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων ήτοι τους προσωπικούς, οικονομικούς ή κοινωνικούς δεσμούς του , ή
   β) είναι προξενικός, διπλωματικός ή δημόσιος λειτουργός παρόμοιου καθεστώτος ή δημόσιος υπάλληλος που έχει την ελληνική ιθαγένεια και υπηρετεί στην αλλοδαπή.
  2. Ένα φυσικό πρόσωπο που έχει φυσική παρουσία στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα άνω των εκατόν ογδόντα τριών (183) ημερών εντός οποιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου, αδιαλείπτως ή με διαλείμματα, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος για το φορολογικό έτος στη διάρκεια του οποίου συμπληρώνεται η δωδεκάμηνη περίοδος.
  3. Ένα νομικό πρόσωπο ή μία νομική οντότητα θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για οποιοδήποτε φορολογικό έτος, εφόσον:
   α) συστάθηκε ή ιδρύθηκε σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο,
   β) έχει την καταστατική έδρα του στην Ελλάδα, ή
   γ) ο τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης είναι στην Ελλάδα οποιαδήποτε περίοδο στη διάρκεια του φορολογικού έτους.
  4. Ο «τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης» θεωρείται ότι είναι στην Ελλάδα με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τις συνθήκες λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα εξής:
   α) τον τόπο άσκησης καθημερινής διοίκησης,
   β) τον τόπο λήψης στρατηγικών αποφάσεων,
   γ) την κατοικία της πλειοψηφίας των μετόχων ή εταίρων,
   δ) τον τόπο ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων,
   ε) τον τόπο τήρησης βιβλίων και στοιχείων,
   στ) τον τόπο συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης,
   ζ) την κατοικία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης.
  • Μεταφορά φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό – Δικαιολογητικά

  Η μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του φορολογούμενου κρίνεται επιτακτική, μιας και η Ελληνική Νομοθεσία αναφέρει ότι αν παραμείνουν φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδος θα φορολογηθούν για το παγκόσμιο εισόδημα τους , δηλαδή και αυτό που αποκτούν στο εξωτερικό.

  Η διαδικασία είναι η εξής:

  1. Αρχικά, κατατίθεται μια αίτηση για την μεταφορά της φορολογικής κατοικίας (ΠΟΛ 1201/20217) στο τμήμα Εισοδήματος της Δ.Ο.Υ. που ανήκει ο φορολογούμενος μέχρι την τελευταία εργάσιμη του 1ου  δεκαήμερου του Μαρτίου του επόμενου έτους από την μεταφορά του στο εξωτερικό.
  2. Μέχρι την τελευταία εργάσιμη του 1ου δεκαήμερου του Σεπτεμβρίου, πρέπει να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  • Συμπλήρωση εντύπων Α110 & Δ210 (με συμπλήρωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του φορολογούμενου email)
  • Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο που να ορίζει φορολογικό εκπρόσωπο στην Ελλάδα
  • Υπεύθυνη δήλωση του φορολογικού εκπροσώπου για αποδοχή της εκπροσώπησης
  • Φωτοτυπίες ταυτοτήτων ή διαβατηρίων των παραπάνω προσώπων
  • Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας επίσημα μεταφρασμένο με σφραγίδα Χάγης (Apostille). Το πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρει ρητά ποια χρονική περίοδο αφορά (βλ. Χρήσιμες Επισημάνσεις).
  • Αντίγραφο σύμβασης εργασίας ή έναρξης εργασιών επίσημα μεταφρασμένο
  • Επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατά περίπτωση και τα κάτωθι:

  -Υπαγωγή στην ασφαλιστική νομοθεσία της χώρας

  -Μίσθωση κατοικίας ή εγγραφή στο δημοτολόγιο της εν λόγω Χώρας

  -Εγγραφή στο σχολείο των τέκνων (επίσημη μετάφραση)

  -Αντίγραφο εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αλλοδαπής αρχής

  -Πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας παλαιοτέρων ετών από την χώρα στην οποία    δηλώνει κάτοικος

  • Σε περίπτωση που ένας εκ των συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης αιτείται την μεταβολή της φορολογικής του κατοικίας ενώ ο άλλος παραμένει κάτοικος Ελλάδος, πέραν των ως άνω δικαιολογητικών θα πρέπει να προσκομίσει επιπλέον και τα κάτωθι:

  -Στοιχεία για την απασχόληση του στην αλλοδαπή

  -Στοιχεία για την ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού στην αλλοδαπή

  -Στοιχεία για την ύπαρξη ιδιόκτητης ή μισθωμένης κατοικίας

  -Στοιχεία για την ύπαρξη φορολογικού και ασφαλιστικού μητρώου

  Η Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να αποφασίσει για την πληρότητα και επάρκεια του φακέλου εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών.  Σε περίπτωση απόρριψης μεταφοράς κατοικίας , άσκηση ένδικων μέσων γίνεται απευθείας στο Συμβούλιο της Επικρατείας εντός 60 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Μάλιστα στην απορριπτική απόφαση πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι δεν προσβάλλεται με την υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής στη ΔΕΔ  (ΠΟΛ 1234/2018).

  • Μεταφορά φορολογικής κατοικίας από το εξωτερικό στην Ελλάδα

  Σε αντίθεση με την πολύπλοκη διαδικασία για την μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό, η μεταβολή της κατοικίας εντός Ελλάδος είναι πιο απλή, καθώς ζητείτε μόνο το έντυπο Δ210 ,το Μ7 (για την διακοπή της σχέσης του φορολογικού εκπροσώπου) και το μισθωτήριο συμβόλαιο αν υπάρχει.

  Σε ορισμένες περιπτώσεις δίνονται και μεγάλες εκπτώσεις φόρου και κίνητρα.

  • Άρθρο 5Α του Ν. 4172/2013 – Προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων
  • Άρθρο 5Β του Ν. 4172/2013 – Κίνητρα σε συνταξιούχους εξωτερικού
  • Άρθρο 5Γ του Ν. 4172/2013 – Κίνητρα μεταφοράς φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα για μια 7ετία

  Ο φορολογούμενος , καλό θα είναι να έχει ετοιμάσει τον φάκελο αυτό έγκαιρα και όσο τον δυνατόν πιο νωρίς διότι οι ημερομηνίες είναι δεσμευτικές και η διαδικασία για την έκδοση πολλών πιστοποιητικών από την αλλοδαπή, χρονοβόρα!

  Διευκρινίσεις παρέχονται και στην Δ.Ο.Υ κατοίκων εξωτερικού: Μετσόβου 4 Τ.Κ. 10682 Αθήνα, στο  τηλ. Επικοινωνίας 210 8204606 και στο email: doy.katoikonexoterikou@aade.gr, doykatex@aade.gr.

  Χρήσιμες Επισημάνσεις

  • Όλα τα ξενόγλωσσα έγγραφα χρήζουν επίσημης μετάφρασης στα ελληνικά
  • Το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας στην Αγγλία ονομάζεται ‘letter of confmnation of residence’ from ΗΜ Revenue & Customs και χρήζει επικύρωσης με την σφραγίδα Χάγης (Apostille) καθώς και επίσημη μετάφραση
  • Σε κράτη που υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (ΣΑΦΔΕ) το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας μπορεί να αντικατασταθεί με την αίτηση για την Εφαρμογή Αποφυγής Διπλής Φορολογίας για την οποία δεν απαιτείται η επισημείωση της Χάγης και μετάφραση (Δίγλωσσο)

  Τα έγγραφα των παρακάτω αλλοδαπών φορολογικών αρχών που φέρουν την σφραγίδα της αρμόδιας αρχής του Κράτους που τα χορήγησε δεν χρειάζονται επισημείωση της Χάγης: Αυστρία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Τουρκία, Πολωνία και Ελλάδα

  • Για τους φορολογούμενους που αιτούνται την εφαρμογή της Δ.Σ.Α.Δ.Φ. μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ.

  α) “Αίτηση για την εφαρμογή της Σύμβασης μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ” (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.

  β) Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (έντυπο 6166), το οποίο και θα έχει εκδοθεί από την ίδια ως άνω Φορολογική Αρχή των ΗΠΑ, με το οποίο θα πιστοποιείται ότι το Φυσικό Πρόσωπο, δικαιούχος του σχετικού εισοδήματος “…is a resident of the USA for the pllrposes of the Greece – USA Double Taxation Convention” .(Μετάφραση): …..είναι κάτοικος των ΗΠΑ για τους σκοπούς της μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος”.

  • Ως ημερομηνία μεταβολής καταχωρείται στο υποσύστημα Μητρώου, η αναγραφόμενη από τον φορολογούμενο στο έντυπο Δ210. Ο φορολογούμενος, εφόσον είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, δύναται να την υποβάλει ως φορολογικός κάτοικος εξωτερικού το αργότερο μέχρι τη λήξη του φορολογικού έτους που ακολουθεί το έτος αναχώρησης.
  • Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος υποβάλει τα έντυπα A110 & Δ και δεν προσκομίσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, ενημερώνεται από το Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους ότι το αίτημά του για μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του απορρίπτεται και η αίτηση με τα συνημμένα έντυπα και δικαιολογητικά τίθενται στον φάκελό του. Ο φορολογούμενος, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδος (παγκόσμιο εισόδημα), η οποία θεωρείται εκπρόθεσμη από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και επισύρει την επιβολή προστίμου.
  Παπαδάκη Μαρία
  Οικονομολόγος – Λογίστρια κάτοχος αδείας Ά
  Μέλος της ΠΑΕΛΟ

  Λογιστικός κλάδος. Επικοινωνία  και ανάγκη ανάδειξης της αξίας, αλλά και των προβλημάτων του!

  Εδώ και πολλά χρόνια δυστυχώς η θέση του λογιστή στις επιχειρήσεις και στον κοινωνικό ιστό δεν είναι αυτή που αρμόζει σε σχέση με την προσφορά του.

  Η εικόνα που υπάρχει αποτυπώνεται σε δυο ακραία παραδείγματα λογιστών.

  Το πρώτο είναι του λογιστή τυπολάτρη-γραφειοκράτη χωρίς πολύ μυαλό που απλά είναι ένας καταχωρητής που αποτυπώνει τα δεδομένα στα βιβλία και συμπληρώνει τις οικονομικές καταστάσεις και είναι αναγκαίο κακό για την επιχείρηση, γιατί είναι υποχρεωτική η παρουσία του από την εφορία.

  Το δεύτερο είναι του λογιστή-γάτου που μπορεί να κάνει τα πάντα, που γνωρίζει τους πάντες και που έχει μαγικές ικανότητες να λύνει όλα τα προβλήματα.

  Οι δυο αυτές περιπτώσεις της εικόνας που υπάρχει στην αγορά φυσικά απέχουν σημαντικά από την πραγματικότητα, αντίθετα μάλιστα η πλειοψηφία των σημερινών λογιστών είναι σοβαροί επαγγελματίες είτε μισθωτοί, είτε ιδιοκτήτες λογιστικών γραφείων, είτε ελεύθεροι επαγγελματίες που συνεχώς ενημερώνονται για τις αλλαγές στην επιστήμη τους, συνεχώς προσπαθούν για να βρίσκουν τις καλύτερες λογιστικές  φοροτεχνικές και χρηματοοικονομικές λύσεις για τους πελάτες τους και φυσικά δεν είναι ούτε μάγοι αλλά ούτε γραφειοκράτες.

  Τι συμβαίνει όμως και ο επιχειρηματικός κλάδος αλλά και πολλοί κρατικοί φορείς δεν φαίνεται να αποδίδουν στον κλάδο αυτά που του αξίζουν ;

  Μήπως φταίμε λίγο και εμείς ;

  Μήπως δεν επικοινωνούμε καλά τα προβλήματα μας ;

  Μήπως δεν δείχνουμε την δύναμη μας ; 

  Μήπως δείχνουμε την εικόνα των ανθρώπων που μονίμως διαμαρτύρονται και γκρινιάζουν αλλά που τελικά όμως δεν λύνουν ποτέ τα προβλήματα τους ;

  Μήπως αποπνέουμε μια μιζέρια;

  Μήπως όσοι από εμάς μιλάνε δημόσια έχουν σαν στόχο την προσωπική τους προβολή και όχι την γενικότερη ενημέρωση για τα προβλήματα μας;

  Μήπως ο τρόπος που εκπροσωπούμαστε δεν είναι σωστός ;

  Μήπως συμβαίνουν όλα τα παραπάνω;

  Όλα αυτά αποτελούν τροφή για σκέψη ,περισυλλογή και επανεκκίνηση με στόχο την κατάκτηση της υψηλής θέσης που αξίζει ο κλάδος στην κοινωνία.

  Κλείνοντας θα εκφράσω μια άποψη η οποία ελπίζω να μην παρεξηγηθεί.

  Σε λίγο καιρό θα έχουμε τις εκλογές των επιμελητηρίων των επιχειρήσεων ( Εβεα – Επαγγελματικό – Βιοτεχνικό ) και φυσικά και του δικού μας του ΟΕΕ.

  Ας συμμετέχουμε σαν υποψήφιοι στις εκλογές των 3 πρώτων επιμελητηρίων όσοι περισσότεροι συνάδελφοι μπορούμε, ώστε να υπάρχει ο λόγος των λογιστών μέσα στα επιμελητήρια !

  Για το δε, δικό μας το ΟΕΕ ας πάμε όλοι να ψηφίσουμε και όσοι μπορούν και θέλουν να προσφέρουν ας συμμετέχουν ως υποψήφιοι !

  Η δημοσιοποίηση των οφειλετών του δημοσίου, βοηθάει στην επίλυση του σύνθετου αυτού ζητήματος; Γράφει ο Λάμπρος Μπέλεσης!

  Η δημοσιοποίηση των οφειλών βοηθά ή μήπως αντί για αυτό χρειάζονται γρήγορες και βαθιές τομές στο τρόπο αντιμετώπισης των οφειλών;

  Θα ξεκινήσω τους προβληματισμούς στο θέμα με κάποιες αναμνήσεις από το παρελθόν..

  Θυμάμαι πριν αρκετά χρόνια όταν εμφανίσθηκε για πρώτη φορά η μόδα της δημοσιοποίησης της λίστας των μεγαλοοφειλετών στο δημόσιο, δυο χαρακτηριστικά παραδείγματα αντίδρασης ανθρώπων που τότε έτυχε να γνωρίζω.

  Ο πρώτος ήταν ένας επιχειρηματίας, έξυπνος, ικανός αλλά που το μυαλό πάντα λειτουργούσε στο το πως θα ρίξει και θα κλέψει τους πάντες ( ευτυχώς γνωστός και όχι πελάτης μου ) που φυσικά δεν πλήρωνε προμηθευτές, επιταγές δάνεια κλπ. και παρόλα αυτά έβρισκε τρόπους και λειτουργούσε και ξεπέρναγε όλα τα εμπόδια ,ο οποίος πανηγύριζε και θεωρούσε τιμή του ,όταν έμαθε ότι το όνομα του ήταν κάπου στην δέκατη περίπου θέση των οφειλετών και μάλιστα τον είχε ενοχλήσει που δεν βρισκόταν στις τρεις πρώτες θέσεις ..

  Ο δεύτερος, ένας άνθρωπος αγωνιστής, οικογενειάρχης με μια μικρή επιχείρηση με 15 άτομα προσωπικό, με ποιότητα στην δουλειά του, που όλοι τον λάτρευαν, που προσπαθούσε καθημερινά για το καλύτερο δυνατόν σε όλα τα επίπεδα ( ήταν πελάτης μου ), και που κάποιες ατυχίες που είχαν να κάνουν με θέματα υγείας ατόμου της οικογένειας του και η επιχειρηματική του συναλλαγή με κάτι τύπους απατεώνες σαν τον πρώτο τον είχαν αναγκάσει να οφείλει στο δημόσιο και να παλεύει να τα εξοφλήσει είτε κάνοντας ρυθμίσεις είτε πληρώνοντας έναντι !

  Θυμάμαι λοιπόν ότι βρέθηκε και αυτός στις τελευταίες θέσεις της τότε λίστας.

  Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα λόγια του όταν έμαθε ότι ήταν στις δημοσιοποιημένες λίστες οφειλετών προς το δημόσιο

  Παλικάρι μου δεν αντέχω αυτό το ξεφτίλισμα, εσύ που είσαι λογιστής μου βλέπεις τι αγώνα κάνω για να τα τακτοποιήσω όλα και όμως δες ….

  Τα λόγια έχουν μείνει χαραγμένα στην καρδιά μου κυρίως γιατί αυτός ο αγωνιστής δουλευταράς αλλά άτυχος άνθρωπος μετά από λίγο καιρό από την στενοχώρια του κατέρρευσε και μέσα σε λίγους μήνες ένα έμφραγμα αρχικά και ένα εγκεφαλικό στην συνέχεια τον έστειλαν στην γειτονιά των αγγέλων που όντως του άξιζε σαν κατοικία !

  Φυσικά στην συνέχεια το δημόσιο δεν πήρε ευρώ, η οικογένεια του δεν έκανε αποδοχή κληρονομιάς, οι εργαζόμενοι βρέθηκαν στον δρόμο κλπ. κλπ.

  Ο άλλος ο μεγαλοαπατεώνες που αναφέρθηκε στην αρχή όπως έμαθα τυχαία πριν λίγο καιρό ζει και βασιλεύει και επεκτείνεται και φυσικά ….δεν πληρώνει..

  Αυτά τα δυο παραδείγματα είναι ακραία αλλά και χαρακτηριστικά για το πως μπορεί να λειτουργήσει μια δημοσίευση ονομάτων οφειλετών κάτι που δεν είναι καινούργιο μέτρο ,και σίγουρα η πλευρά της διοίκησης πιστεύει εδώ και χρόνια ότι μπορεί να βοηθήσει στην μείωση και στην ρύθμιση των οφειλών προς το δημόσιο.

  Η άποψη μας είναι ότι μάλλον δεν βοηθά και επίσης με βάση το GDPR που ισχύει από το 2018 υπάρχει ο κίνδυνος αν οι οφειλέτες του πρώτου παραδείγματος το αντιληφθούν να λειτουργήσει ως μπούμερανγκ εναντίον του δημοσίου με αγωγές για τα προσωπικά δεδομένα.

  Φυσικά εύλογα θα τεθεί το ερώτημα. Και τι να κάνει το δημόσιο για να εισπράξει τα χρήματα του ; Πως θα προστατευθεί ;

  Στο σημείο αυτό θα πω το εξής : Θα πρέπει να σκεφθούμε και να αποτιμήσουμε το τι έχει περάσει η χώρα μας και φυσικά οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το 2009 μέχρι το 2021.

  Ξεκινήσαμε με πτώχευση ,κλείσιμο στρόφιγγας δανεισμού και ρευστότητας από τις τράπεζες ,μνημόνια , κλείσιμο τραπεζών, αβάσταχτους και άδικους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές ,πανδημία ,πόλεμο Ουκρανίας ,ενεργειακή κρίση και φθάσαμε στην εκτόξευση πληθωρισμού και των επιτοκίων τελευταία.

  Για κάποια ευθύνονται οι κυβερνήσεις και η λανθασμένη διαχείριση καταστάσεων και για κάποια άλλα οι ατυχίες και οι κακές συγκυρίες.

  Με όλα αυτά τα δεδομένα όμως ήταν εύκολο ο Έλληνας επιχειρηματίας να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του ;

  Από το 2022 άρχισε να διαφαίνεται φως στο σκοτεινό τούνελ που περάσαμε και πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη και η αλλαγή στην οικονομία μας και στο παραγωγικό μας μοντέλο είναι κοντά!

  Ποια θα ήταν όμως η λύση για τα υπόλοιπα των οφειλών στο δημόσιο ;

  Μια λύση θα ήταν η τμηματοποίηση και η κατηγοριοποίηση τους ώστε να δοθεί λύση ανά κατηγορία!

  Τι εννοούμε ;

  Υπάρχουν υπόλοιπα ανεπίδεκτα προς είσπραξη, είτε γιατί οι επιχειρήσεις έχουν κλείσει, είτε γιατί πτώχευσαν, είτε γιατί βρίσκονται σε λύση και εκκαθάριση, είτε γιατί οι οφειλέτες πέθαναν και κανείς κληρονόμος δεν τα αποδέχθηκε.

  Αυτά πρέπει να κατηγοριοποιηθούν και να πάψουν να εμφανίζονται στα ποσά οφειλών που θεωρεί το κράτος ότι μπορεί να εισπράξει και να γίνει αποτίμηση της ζημιάς.

  Το δεύτερο που πρέπει να γίνει είναι να χωριστούν οι συνολικές οφειλές προς το δημόσιο ανά κατηγορίες και να δοθούν ανάλογες λύσεις και προτάσεις ρυθμίσεων στους οφειλέτες.

  Μια απλή πρόταση είναι για ποσά μέχρι 10000 ευρώ ή να δοθεί μια καλή έκπτωση για εξόφληση ή μια ρύθμιση 48 δόσεων με χαμηλό επιτόκιο.

  Για ποσά μέχρι 150000 ευρώ νέα ρύθμιση 120 ή 150 δόσεων με χαμηλό επιτόκιο και κούρεμα προσαυξήσεων και για ποσά πάνω των 150000 ευρώ ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος χρειάζεται αρκετές αλλαγές ακόμη όμως αποτελεί εξαιρετικό εργαλείο ρύθμισης οφειλών.

  Φυσικά στο θέμα των ρυθμίσεων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και κάποια κοινωνικά κριτήρια όπως πχ οι μονογονεϊκές οικογένειες ,τα άτομα με αναπηρία ή με σοβαρά θέματα υγείας κ.λπ.

  Επίσης η ΑΑΔΕ κάτι πρέπει να αλλάξει με τις δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και τον ξαφνικό θάνατο των επιχειρήσεων ακόμη και όταν ρυθμίζουν τις οφειλές τους ,γιατί όπως έχουμε πει ξανά έτσι το μόνο σίγουρο είναι ότι η επιχείρηση θα κλείσει, οι εργαζόμενοι θα βρεθούν στο δρόμο και φυσικά το δημόσιο θα χάσει τα χρήματα του.

  Επίσης, επειδή οι οφειλές δεν αφορούν μόνο το δημόσιο θα πρέπει να γίνει και μια παρέμβαση στις τράπεζες και κυρίως στους διαχειριστές δανείων στους οποίους πρέπει να επιβληθεί κάποιο όριο κέρδους ώστε να κλείσει και αυτό το κενό.

  Άποψη μας είναι ότι το restart της Ελληνικής Οικονομίας έχει ξεκινήσει και τα παραπάνω πρέπει να λυθούν άμεσα ώστε να πάψει να ταλαιπωρεί και το κράτος και τον πολίτη αλλά και τον επιχειρηματία αυτή η τραγική περίοδος που ζήσαμε από το 2009.

  Κλείνοντας νομίζω ότι πρέπει να τονισθεί ( γιατί δυστυχώς ακόμη και κάποιοι συνάδελφοι μας το μπερδεύουν ενώ δεν θα έπρεπε ) ότι άλλο η φοροδιαφυγή και άλλο η οφειλή στο δημόσιο.

  Το πρώτο σημαίνει κλέβω το δημόσιο, το δεύτερο σημαίνει ότι για κάποιους λόγους δεν μπορώ να αποπληρώσω στην ώρα του την οφειλή μου.

  Ελπίζουμε οι προβληματισμοί μας να είναι η αρχή για την εξεύρεση πρακτικών εισπρακτικών λύσεων σε ένα τόσο σημαντικό πρόβλημα!

  Ο ρόλος του σύγχρονου λογιστή, του Τάσου Δουκέρη!

  Πιστεύετε πως ο ρόλος του λογιστή υπερβαίνει τις  φορολογικές υποχρεώσεις των

  πελατών του και λειτουργεί πλέον ως σύμβουλος διοίκησης;

  Οι σύγχρονες προκλήσεις της παγκοσμιοποιημένης πλέον οικονομίας, σε συνδυασμό με την ραγδαία εξέλιξη της ψηφιοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης, δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστο τον κομβικό ρόλο του λογιστή.

  Ο νέος αυτός διευρυμένος και αναβαθμισμένος ρόλος του σύγχρονου λογιστή, δεν στοιχειοθετείται μόνο από τις ανάγκες της εποχής μας, αλλά και από τις ανάγκες των επιχειρήσεων, για τις οποίες, ο λογιστής, δεν είναι αποκλειστικά ο επαγγελματίας, που τηρεί τα λογιστικά τους βιβλία, αλλά ο σύμμαχος τους στην ορθή λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πακέτο συμβουλευτικών και διοικητικών υπηρεσιών που τους παρέχει.

  Το κομβικό ζήτημα, που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τα λογιστικά γραφεία του μέλλοντος, είναι το εάν θα μπορούν με υπευθυνότητα και επάρκεια να καλύπτουν ολιστικά τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της πελατειακής τους βάσης.

  Οι συνέργειες και οι στρατηγικές συνεργασίες, με τους κατάλληλους συνεργάτες, αποτελούν, κατά την άποψη μου μονόδρομο και προαπαιτούμενο επιβίωσης και βιώσιμης ανάπτυξης!

  ΕΡΏΤΗΜΑ 2:  Τι πρέπει να κάνουν οι σύγχρονοι λογιστές περικειμένου να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις-πελάτες τους να αναπτυχθούν και ποια εργαλεία αξιοποιούν για την εξέλιξή τους;

  Ο σύγχρονος λογιστής- επιχειρηματικός σύμβουλος, αποτελεί τον σπουδαιότερο συνεργάτη του επιχειρηματία, καθώς είναι ο επαγγελματίας που έχει πλήρη εικόνα τόσο για τα οικονομικά της επιχείρησης, όσο και για την εσωτερική της οργάνωση και δομή.

  Παράλληλα όμως, έχει και πλήρη εικόνα της νομοθεσίας και των απαιτήσεων του κρατικού μηχανισμού, λειτουργώντας, ως ο συνδετικός κρίκος, μεταξύ κράτους και επιχείρησης.

  Για να είναι σε θέση λοιπόν ο σύγχρονος λογιστής, να εκπληρώσει το σύνθετο αυτό ρόλο του, οφείλει να :

  • Παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα και να επιμορφώνεται σε διαρκή βάση.
  • Λειτουργεί περισσότερο ως επιχειρηματικός σύμβουλος, παρά σαν κλασικός φοροτεχνικός.
  • Εξειδικεύεται σε υφιστάμενα και νέα αντικείμενα, προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες, διαφοροποιημένες σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
  • Λειτουργεί συνεργατικά, αναπτύσσοντας δυναμικά αντικείμενα, είτε με μια δική του ομάδα συνεργατών, είτε με την αρωγή μιας εξωτερικής ομάδας, κάνοντας «outsoursing», τομείς που δυσκολεύεται να αναπτύξει μόνος του.
  • Αξιοποιεί επαρκώς τεχνολογικά εργαλεία και αξιόπιστα προγράμματα.

  ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ FINANCE PRO

  ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΕΛΟ- ΤΕΥΧΟΣ 42(PDF)!

  Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος των ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΕΛΟ- τεύχος 42, με ειδήσεις για τον κλάδο, δράσεις-παρεμβάσεις-προτάσεις της ΠΑΕΛΟ και εξαιρετική αρθρογραφία, από καταξιωμένους συναδέλφους!

  Παρουσιάζονται τα εξής:

  σελ. 2 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

  σελ. 4 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΕΛΟ ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΠΕΛΕΣΗ

  σελ. 5 ΝΙΚΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΒΕΑ 2023

  σελ. 6 ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ
  ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ & ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ–ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΥ-ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ

  σελ. 8 ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΤΑΔΗ
  ΓΙΑΤΙ Η ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  σελ. 9 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
  ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

  σελ. 10 ΜΠΛΑΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
  ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΑ

  σελ. 11 ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
  ΧΡΗΣΙΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ TIPS

  σελ. 12 ΤΑΣΟΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΝ ΆΝΘΡΩΠΟ

  σελ. 14 ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
  ΠΟΙΟΣ, ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΜΟΥ, ΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΚΥΝΗΓΑ

  σελ. 15 ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ
  ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

  σελ. 17 ΓΚΟΛΦΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

  ΣΕΪΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

  σελ. 18 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΘΥΜΑΚΗ
  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

  σελ. 19 ΑΝΙΚΑ ΓΙΑΝΝΕΛΛΗ
  SOFT SKILLS : ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ;

  σελ.21 ΡΑΓΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ & ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ – ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

  σελ.23 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α. ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
  ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΙΤΛΩΝ

  σελ.24 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

  σελ.27 ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΩΡΑ – ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

  ΠΑΕΛΟ NEWS#42

  Μπορώ να απασχολήσω ανήλικο στην επιχείρηση μου;

  Μπορώ να απασχολήσω ανήλικο στην επιχείρηση μου;

  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδείξουν οι εργοδότες που επιθυμούν τους καλοκαιρινούς μήνες να απασχολήσουν ανήλικους.

  Ανήλικοι που έχουν συμπληρώσει το 15ο αλλά όχι το 16ο έτος της ηλικίας τους καθώς και ανήλικοι που φοιτούν σε γυμνάσια, λύκεια, και κάθε τύπου τεχνικές ή επαγγελματικές σχολές, δημόσιες ή ιδιωτικές αναγνωρισμένες από το κράτος, επιτρέπεται να εργαστούν έως έξι (6) ώρες την ημέρα και τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα.

  Περαιτέρω για ανήλικους άνω των 16 ετών, ο χρόνος εργασίας τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες την ημέρα και τις σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα.

  Τέλος, απαγορεύεται η υπερωριακή απασχόληση των ανηλίκων, καθώς και η απασχόλησή τους κατά τις νυχτερινές ώρες, δηλαδή από 22:00 έως 06:00.

  Η ελάχιστη ημερήσια ανάπαυση ορίζεται σε τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχείς ώρες, στις οποίες πρέπει να περιλαμβάνεται το χρονικό διάστημα από τις δέκα το βράδυ μέχρι τις έξι το πρωί. Όταν ο ημερήσιος χρόνος εργασίας υπερβαίνει τις τεσσερισήμισι (4,5) ώρες, παρέχεται διάλειμμα τριάντα (30) τουλάχιστον συνεχών λεπτών.

  Επιπλέον οι ανήλικοι εργαζόμενοι δικαιούνται ως ελάχιστη εβδομαδιαία ανάπαυση δύο (2) συνεχείς ημέρες, εκ των οποίων η μία είναι Κυριακή.

  Η κανονική άδεια χορηγείται κατά την περίοδο των θερινών σχολικών διακοπών σε συνεχείς ημέρες. Το μισό της κανονικής άδειας χορηγείται τμηματικά και σε άλλες χρονικές περιόδους, αν το ζητήσει ο ανήλικος.

  Επίσης, για τη διευκόλυνση των εργαζομένων που είναι μαθητές ή σπουδαστές ή φοιτητές εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευομένων από το Δημόσιο με οποιοδήποτε τρόπο, προβλέπεται πρόσθετη άδεια για συμμετοχή στις εξετάσεις διαρκείας τριάντα (30) εργάσιμων ημερών κατ’ έτος, συνεχών ή διακεκομμένων (αρθ. 7, ΕΓΣΣΕ 1996-1997). Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη.

  Μεγάλη προσοχή χρειάζεται στο ακόλουθο: Κάθε εργοδότης, που απασχολεί ανηλίκους, τηρεί σχετικό μητρώο στο οποίο αναγράφει το ονοματεπώνυμο του εργαζομένου, τη χρονολογία γέννησης, τη διεύθυνση της κατοικίας του, τον αριθμό του βιβλιαρίου εργασίας, την ημερομηνία έκδοσης ή ανανέωσής του, το είδος της εργασίας, τη χρονολογία έναρξης και λήξης της σχέσης εργασίας.

  Ο εργοδότης οφείλει να διατηρεί το μητρώο σε καλή κατάσταση και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων κρατικών οργάνων, όταν ζητηθεί.

  Όλη η νομοθεσία για την απασχόληση ανηλίκων μπορείτε να την βρείτε με επίσκεψη στον ιστότοπο της Επιθεώρησης Εργασίας στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.hli.gov.gr/ergasiakes-scheseis/nomothesia-ergasiakes-scheseis/prostasia/anilikoi/

  Το άρθρο επιμελήθηκε η κα Χρυσούλη Άννα  λογίστρια οικονομολόγος με έδρα τη Χίο.

   

  ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ & ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ – ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ!

  ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ & ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ – ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

  Οι ψηφιακές πλατφόρμες συνδέονται με τους παρόχους υπηρεσιών με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ή συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου.

  Στο άρθρο 68 του παραπάνω νόμου ορίζεται ότι “Ψηφιακές Πλατφόρμες” καλούνται οι επιχειρήσεις που ενεργούν είτε απευθείας είτε ως μεσάζοντες και μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας συνδέουν παρόχους υπηρεσιών ή επιχειρήσεις ή τρίτους με χρήστες ή πελάτες ή καταναλωτές και διευκολύνουν τις μεταξύ τους συναλλαγές ή συναλλάσσονται απευθείας μαζί τους.

  Με τον τρόπο αυτό εισάγεται η από 2.6.2016  ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ατζέντα για μια Συνεργατική Οικονομία».

  Το άρθρο 69 του νόμου ορίζει ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες συνδέονται με τους παρόχους υπηρεσιών με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ή συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου. Με τον τρόπο αυτό διευκρινίζεται ότι η σχέση των παρόχων υπηρεσιών προς τις ψηφιακές πλατφόρμες μπορεί να λάβει τη συμβατική μορφή είτε της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας είτε της σύμβασης ανεξάρτητων υπηρεσιών/ έργου.

  Η σύμβαση μεταξύ ψηφιακής πλατφόρμας και παρόχου υπηρεσιών τεκμαίρεται ότι δεν είναι εξαρτημένης εργασίας, εφόσον ο πάροχος υπηρεσιών δικαιούται, βάσει της σύμβασής του, σωρευτικά:

  • Να χρησιμοποιεί υπεργολάβους ή υποκατάστατους για να παρέχουν τις υπηρεσίες που έχει αναλάβει να προσφέρει. Η προϋπόθεση αυτή πληρούται, ακόμη και αν η ψηφιακή πλατφόρμα αξιώνει οι υπεργολάβοι και υποκατάστατοι του παρόχου υπηρεσιών να έχουν υποβληθεί σε εκπαίδευση ή να φέρουν στολή ή να τηρούν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας ή να έχουν τύχει των κατάλληλων εξετάσεων υγείας και γενικότερα να συμμορφώνονται προς τους γενικούς όρους παροχής υπηρεσιών, υγιεινής και ασφάλειας που ισχύουν για τους παρόχους υπηρεσιών, που συνδέονται συμβατικώς με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα.
  • Να επιλέγει τα διάφορα έργα που η ψηφιακή πλατφόρμα του προτείνει να αναλάβει ή να θέτει μονομερώς ο ίδιος τον μέγιστο αριθμό τέτοιων έργων που εκάστοτε θα αναλαμβάνει, ο οποίος μπορεί και να μεταβάλλεται, υπό την προϋπόθεση ότι πάντοτε καθορίζεται μονομερώς από τον ίδιο.
  • Να παρέχει τις ανεξάρτητες υπηρεσίες του προς οποιονδήποτε τρίτο ή να εκτελεί έργα για οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων ανταγωνιστών της ψηφιακής πλατφόρμας.
  • Να καθορίζει ο ίδιος τον χρόνο παροχής των υπηρεσιών του, εντός δεδομένων χρονικών πλαισίων, προσαρμόζοντάς τον στις προσωπικές του ανάγκες και όχι με βάση τα συμφέροντα της ψηφιακής πλατφόρμας.

  Έτσι, θεσμοθετούνται τα κριτήρια που έχει καθορίσει η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υπόθεση C-692/19, Yodel Delivery Network Ltd) για τη διάκριση μεταξύ των περιπτώσεων παροχής εξαρτημένης εργασίας και ανεξάρτητων υπηρεσιών σε ψηφιακές συνεργατικές πλατφόρμες.

  Ο πάροχος που πληροί όλα τα σωρευτικά απαριθμούμενα κριτήρια, τα οποία είναι ενδεικτικά της ανεξάρτητης δράσης του (πχ χρήση υπεργολάβων, δικαίωμα να επιλέγει ποια έργα θα εκτελέσει, δυνατότητα για παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, καθορισμός από τον ίδιο του χρόνου παροχής των υπηρεσιών του) τεκμαίρεται ότι παρέχει τις υπηρεσίες του υπό καθεστώς παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου.

  Ο νέος εργασιακός νόμος 4808/2021 στο κεφάλαιο “Ρυθμίσεις Για Σύγχρονες Μορφές Εργασίας” (άρθρα 68 – 71) εισάγει και καθορίζει την έννοια της ψηφιακής πλατφόρμας (“Digital Platform“), προσδιορίζοντας το πλαίσιο της λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών.

  Ο νέος εργασιακός νόμος, θέτει τα κριτήρια για την υπαγωγή μιας σύμβασης μεταξύ της ψηφιακής πλατφόρμας (επιχείρησης) και του παρόχου (απασχολούμενου) στο πεδίο της σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου ή εργασίας. Αναγνωρίζει εργασιακά δικαιώματα μισθωτών σε παρόχους με σύμβαση έργου ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών καθώς επίσης και συνδικαλιστικά δικαιώματα. Ειδική αναφορά προβλέπει επίσης και την εφαρμογή στις ψηφιακές πλατφόρμες υποχρεώσεων υγιεινής και ασφάλειας προς τους παρόχους τους, ανάλογων προς αυτές των μισθωτών.

  Τηλε(ε)ργασία ή εργασία από απόσταση είναι μια νέα μορφή εργασίας κατά την οποία οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται από οπουδήποτε και οποιαδήποτε μέρα και ώρα. Με άλλα λόγια, η καθημερινή μεταφορά τους σε ένα κεντρικό τόπο δουλειάς αντικαθίστανται από τη δυνατότητα εργασίας κάνοντας χρήση των σύγχρονων μορφών τηλεπικοινωνίας. Πολλοί εργάζονται από το σπίτι τους, ενώ άλλοι, περιστασιακά αναφερόμενοι και ως νομάδες εργαζόμενοι ή επιβάτες του διαδικτύου χρησιμοποιούν την τεχνολογία των κινητών τηλεφώνων για να εργαστούν από όποιο μέρος θέλουν. Η τηλεργασία είναι ένας ευρύτερος όρος, που αναφέρεται στην υποκατάσταση των τηλεπικοινωνιών με οποιαδήποτε μορφή ταξιδιού που σχετίζεται με εργασία, εκμηδενίζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο τους περιορισμούς της απόστασης στις μετακινήσεις.  Ένα πρόσωπο που εργάζεται από απόσταση είναι γνωστό και ως «τηλεργαζόμενος». Ένα συχνά επαναλαμβανόμενο motto είναι ότι «η εργασία είναι κάτι το οποίο κάνεις, κι όχι κάτι προς το οποίο ταξιδεύεις».

  Η τηλεργασία θα πραγματοποιείται με όρους εξαρτημένης σχέσης εργασίας, όχι όμως και οι ψηφιακές πλατφόρμες που μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες με τους απασχολούμενους, ακόμα και με συμβάσεις που μπορούν να είναι ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου.

  Οι διευκρινίσεις, αναφορικά με το καθεστώς εργασιακής  σχέσης που διέπει όσους εργάζονται με τηλεργασία, αλλά και εκείνους που απασχολούνται μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες, περιγράφονται αναλυτικά σε εγκύκλιο που εκδόθηκε από τον ΕΦΚΑ.

  Ειδικότερα, για την τηλεργασία ορίζεται ότι ο χαρακτηρισμός της απασχόλησης (πλήρους, μερικής, εκ περιτροπής ή άλλης μορφής), δεν αλλοιώνεται από τον συγκεκριμένο τρόπο που εκτελείται, αλλά προκύπτει από την σύμβαση εργασίας.

  Πρακτικά, αυτό σημαίνει  ότι η συμφωνία περί τηλεργασίας δεν θίγει ούτε το καθεστώς απασχόλησης, ούτε τη σύμβαση εργασίας του τηλεργαζόμενου. Μεταβάλλει  μόνο τον τρόπο που με τον οποίο εκτελείται η εργασία.

  Η τηλεργασία μπορεί να παρέχεται κατά πλήρη, μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με απασχόληση στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.

  Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι η τηλεργασία μπορεί να συμφωνείται μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου κατά την πρόσληψη, ή με τροποποίηση της σύμβασης εργασίας.

  Πρέπει όμως να δηλώνονται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, τόσο το ωράριο όσο και η αναλογία τηλεργασίας και εργασίας στις εγκαταστάσεις του εργοδότη, αν υπάρχει.

  Σε σχέση με τις ψηφιακές πλατφόρμες, δηλαδή τις επιχειρήσεις που λειτουργούν απευθείας ή με μεσάζοντες και μέσω διαδικτύου συνδέουν παρόχους υπηρεσιών, επιχειρήσεις ή τρίτους, με χρήστες, ή πελάτες, ή καταναλωτές, διευκολύνοντας τις συναλλαγές μεταξύ τους, ισχύουν τα εξής:

  • Η σύμβαση μεταξύ ψηφιακής πλατφόρμας και παρόχου υπηρεσιών τεκμαίρεται ότι δεν είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

  Αιτία είναι ότι μπορεί να ισχύουν σωρευτικά:

  1. Ο πάροχος να χρησιμοποιεί υπεργολάβους ή υποκατάστατους για να παρέχουν τις υπηρεσίες που έχει  αναλάβει να προσφέρει. Τούτο ισχύει ακόμα και αν οι υποκατάστατοι που έχουν επιλεγεί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλονται σε εκπαίδευση, ή να φέρουν στολή ή να έχουν περάσει εξετάσεις για υγιεινή και ασφάλεια.
  2. Ο πάροχος να επιλέγει κάποια από τα έργα που του προτείνει η ψηφιακή πλατφόρμα, ή να θέτει  μονομερώς τον μέγιστο αριθμό των έργων που επιθυμεί να αναλάβει.
  3. Ο πάροχος να προσφέρει τις υπηρεσίες του ακόμα και σε ανταγωνιστές της ψηφιακής πλατφόρμας.
  4. Να καθορίζει ο πάροχος τον χρόνο προσφοράς των υπηρεσιών του  και όχι με βάση τα συμφέροντα της ψηφιακής πλατφόρμας.

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

  Καθώς η αγορά εργασίας αναδεικνύεται ως προνομιακό πεδίο ενεργοποίησης της ψηφιακής διαμεσολάβησης, η εμφάνιση πρωτόγνωρων προκλήσεων και κινδύνων μιας ψηφιακής πλέον, απορρύθμισης του σοβαρά εξασθενημένου από τις οικονομικές κρίσεις και την πανδημία εργατικού δικαίου, αποτελεί νομοτελειακή συνέπεια. Στο πλαίσιο της ψηφιακής διαμεσολάβησης, που συχνά υποκρύπτει – αποκρύπτει τον πραγματικό ρόλο των πλατφορμών ως αυτονόμως δρώντων οικονομικών υποκειμένων, η νομική προβληματική επικεντρώνεται στα εξής:

  • Πρώτον, στην σχετικά απλούστερη περίπτωση διαμεσολάβησης για την παροχή υπηρεσιών, όπου γνωστότερο παράδειγμα είναι η Uber, η οποία αφορά οδηγούς επιβατικών.
  • Δεύτερον, το περίφημο crowdworking, όπου μια επιχείρηση, προκειμένου να ικανοποιήσει εργασιακές της ανάγκες, στρέφεται σε μια ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία, προς άγραν ενδιαφερομένων, απευθύνεται στο πλήθος των χρηστών του διαδικτύου (crowd), με σκοπό την ανάληψη συμβατικής υποχρέωσης εκτέλεσης ορισμένης εργασίας.

  Ενόψει των δυσδιάκριτων πολυμερών συμβατικών σχημάτων που δημιουργούνται από τη διαμεσολάβηση των πλατφορμών, το ενδιαφέρον από πλευράς εργατικού δικαίου εστιάζεται στο ζήτημα του νομικού χαρακτηρισμού της μέσω πλατφορμών παρεχόμενης εργασίας.

  Η πανευρωπαϊκή τάση φυγής των εργοδοτών από την εφαρμογή του εργατικού δικαίου μέσω μιας προϊούσας “απομισθωτοποίησης” των σχέσεων παροχής εργασίας και καταφυγής σε ψευδεπίγραφους συμβατικούς τύπους (συμβάσεις ανεξάρτητης εργασίας ή έργου) είναι δεδομένη. Γι’ αυτό και δικαιολογημένος ο φόβος ότι οι ψηφιακές δυνατότητες “ευελικτοποίησης” θα προσδώσουν εκθετική δυναμική στην τάση αυτή.

  Μια τέτοια προοπτική θα οδηγούσε το ήδη βαριά τραυματισμένο από τις οικονομικές κρίσεις και την πανδημία εργατικό δίκαιο σε περαιτέρω συρρίκνωση του πεδίου εφαρμογής του, δηλαδή της προστατευτικής ρυθμιστικής του αξίωσης. Υπό το πρίσμα αυτό, το ζήτημα του νομικού χαρακτηρισμού των εργαζομένων μέσω ψηφιακής διαμεσολάβησης είναι κρίσιμο. Το ζητούμενο συνίσταται στο, αν με βάση τα θεωρητικά και νομολογιακά κριτήρια, οι εργαζόμενοι στις πλατφόρμες παρέχουν ή όχι εξαρτημένη εργασία.

  Η εργασία από το σπίτι μειώνει δραματικά την εποικοδομητική κριτική τόσο από ανωτέρους όσο και από παλαιότερους και πιο έμπειρους συναδέλφους.

  Σύμφωνα με μεγάλη πρόσφατη μελέτη από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης, το Πανεπιστήμιο της Αϊόβας και το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, η τηλεργασία φαίνεται να έχει ένα σοβαρό μειονέκτημα: την απουσία της εποπτείας και της άμεσης επικοινωνίας. Η Ερικα Μπέκερ, που εργάζεται σε μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας ως υπεύθυνη πωλήσεων, δηλώνει πως: «Τουλάχιστον δέκα φορές την ημέρα πήγαινα στο αφεντικό μου και ρωτούσα “αυτό το χειρίστηκα σωστά, τι θα μπορούσα να έχω κάνει καλύτερα;”. Αν υπάρχει κάτι που μπορώ να διορθώσω θέλω πάντοτε να μου το λένε, θέλω να προχωρήσω την καριέρα μου».

  Η επικοινωνία στον χώρο εργασίας είναι εκ των πραγμάτων πολύ πιο εύκολο να επιτευχθεί, ενώ στην περίπτωση της τηλεργασίας η συχνότητά της μειώνεται ακόμη και στο ένα τρίτο, σύμφωνα με την έρευνα.

  Για νέους και νέες που εργάζονται από το σπίτι, αυτό μεταφράζεται στην απουσία εποικοδομητικής κριτικής τόσο από ανωτέρους όσο και από παλαιότερους και πιο έμπειρους συνεργάτες. Η μελέτη εστίασε σε μηχανικούς που εργάζονταν σε μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως από τη μία η τηλεργασία ενίσχυε την παραγωγικότητα των παλαιότερων υπαλλήλων, αλλά από την άλλη μείωνε τόσο πολύ τα σχόλια που λάμβαναν οι νεότεροι για τη δουλειά τους, ώστε καθιστούσε πιθανό ακόμη και οι εργαζόμενοι αυτοί να εγκαταλείψουν την επιχείρηση. Αυτό ίσχυε ακόμη περισσότερο για τις γυναίκες.

  Αν και τα ευρήματα της έρευνας δεν μπορούν να δώσουν τη συνολική εικόνα, μιας και ο χώρος μιας μεγάλης εταιρείας τεχνολογίας αποτελεί ένα μόνον από τα πολλά διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα, οι συντάκτες κάνουν ένα γενικότερο σχόλιο: Το γραφείο, τουλάχιστον για μια ευρεία ομάδα επαγγελματιών, παίζει κομβικό ρόλο για την προώθηση της καριέρας των νέων ατόμων. Προσθέτουν επίσης πως η επίβλεψη που μπορούν να έχουν οι νέοι στον χώρο εργασίας τους είναι αδύνατον να επιτευχθεί από προγράμματα όπως το Zoom.

  Πολλές επιχειρήσεις προσπαθούν σήμερα να εφαρμόσουν ένα υβριδικό μοντέλο, επιτρέποντας σε κάποιους να εργάζονται από το σπίτι και ζητώντας από άλλους να έρχονται στο γραφείο. Ωστόσο η «δύναμη της εγγύτητας», όπως την αποκαλεί η μελέτη, θέτει ακόμη και αυτή την προσέγγιση υπό αμφισβήτηση.

  Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα οφέλη της επικοινωνίας επιτυγχάνονται μόνον όταν ολόκληρη η ομάδα είναι παρούσα. «Ακόμη και όταν ένα μέλος της ομάδας εργάζεται από το σπίτι, αυτό μπορεί να διαταράξει την συνεργασία ολόκληρης της ομάδας», σχολιάζει η Ναταλία Εμάνουελ, οικονομολόγος στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης. Τα συμπεράσματα δικά σας……

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΓΓΟΣ

  ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α.ΤΑΞΗΣ

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ FORONEWS.GR

   

   

   

   

  Ποιος, την δήλωσή μου, ποιος την κυνηγά;

  Ποιος, την δήλωσή μου, ποιος την κυνηγά;

  Το 2023 είναι το 11ος χρόνος που υποβάλλουμε τις ετήσιες φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Από τότε που ξεκίνησε η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή, τα πράγματα με τις φορολογικές δηλώσεις, αντί να γίνουν καλύτερα και ευκολότερα, έχουν γίνει πολύ δυσκολότερα.

  Η κυριότερη αιτία για αυτό είναι η πρακτική του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ να ανοίγει το σύστημα των δηλώσεων αιφνιδιαστικά. Μάλιστα μαζί με την έναρξη των δηλώσεων, συνήθως ανακοινώνονται οι οδηγίες και τα έντυπα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το φετινό, όπου στις 31 Μαρτίου αιφνιδιαστικά ανακοινώθηκε η έναρξη δηλώσεων φυσικών προσώπων και τότε είδαμε για πρώτη φορά τα καινούρια έντυπα.

  Έχει δημιουργηθεί η λανθασμένη εντύπωση, ότι οι λογιστές ζητάμε παράταση. Δεν ισχύει. Αυτό που ζητάμε είναι σωστός προγραμματισμός. Ο λανθασμένος προγραμματισμός που δυστυχώς πλέον έχει γίνει κανονικότητα, είναι που ευθύνεται για την μη έγκαιρη υποβολή των δηλώσεων. Και όταν η απειλή των πολύ ακριβών προστίμων για την παραμικρή καθυστέρηση γίνεται ορατή, τότε είναι που η παράταση μοιάζει ως μονόδρομος για να λυθεί το άμεσο πρόβλημα.

  Αυτό που ζητάμε είναι τα έντυπα και οι οδηγίες να είναι γνωστά από την 1η Νοεμβρίου του έτους αναφοράς. Νοέμβριος, Δεκέμβριος και Ιανουάριος, θα είναι οι μήνες της ενημέρωσης και της προετοιμασίας. 1η Φεβρουαρίου που θα ανοίγει το κύκλωμα των δηλώσεων, τα προγράμματά μας θα είναι έτοιμα και θα μπορούμε να είμαστε παραγωγικοί.

  Είναι εντελώς ακατανόητο η φορολογική διοίκηση να μην ικανοποιεί αυτό το αίτημα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει υπάρξει ούτε μια χρονιά που η φορολογική δήλωση ενός έτους να είναι ακριβώς η ίδια με αυτήν του προηγούμενου. Πάντα υπάρχουν κάποιες διαφορές. Αν όμως η φορολογική διοίκηση δεν έχει προλάβει να ετοιμάσει τις αλλαγές έγκαιρα, γιατί δεν τις αφήνει για την επόμενη χρονιά; Τι είναι αυτό που μας υποχρεώνει να εφαρμόσουμε τις αλλαγές άμεσα και να θυσιάζουμε για αυτόν τον ετήσιο προγραμματισμό; Μας κυνηγάει κανείς;

  Είναι πλέον προφανές, ότι η φορολογική διοίκηση δεν έχει κατανοήσει ότι υπάρχει πρόβλημα με την διαδικασία που έχει εμπεδωθεί τα τελευταία χρόνια. Το ερώτημα είναι, πώς μπορείς να εξηγήσεις το αυτονόητο, σε κάποιον που δεν το καταλαβαίνει;

  Οι λογιστές ερχόμαστε πραγματικά σε αμηχανία όταν καλούμαστε να εξηγούμε στις φορολογικές αρχές ότι:

  • Όταν οι δηλώσεις ανοίγουν αιφνιδιαστικά χάνουμε τουλάχιστον τρεις εβδομάδες για να ετοιμαστούν τα λογιστικά προγράμματα και να ενημερωθεί το προσωπικό των λογιστικών γραφείων.
  • Όταν τα πρόστιμα είναι οριζόντια για την παραμικρή καθυστέρηση ακόμα και μηδενικών δηλώσεων δεν μπορούμε να κάνουμε σωστή ιεράρχηση προτεραιοτήτων.
  • Όταν οι ημερομηνίες δεν είναι σταθερές δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε τίποτα σωστά, καθώς οι λογιστές στήνουμε τον ετήσιο προγραμματισμό των εργασιών μας γύρω από την υποβολή των ετήσιων δηλώσεων εισοδήματος.
  • Οι λογιστές έχουμε συνεχώς περιοδικές εργασίες που πρέπει να φέρουμε σε πέρας οι οποίες δεν μπορούν να μείνουν πίσω και θα πρέπει να γίνονται παράλληλα με την υποβολή των δηλώσεων. Οι μήνες Απρίλιος και Ιούλιος είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένοι, καθώς είναι μήνες υποβολής των τριμηνιαίων δηλώσεων ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία. Όταν για την υποβολή των δηλώσεων προβλέπονται μόνο τέσσερις μήνες εκ των οποίων οι δύο είναι ο Απρίλιος και ο Ιούλιος η προθεσμία είναι ιδιαίτερα ασφυκτική.
  • Η προθεσμία των δηλώσεων θα πρέπει να είναι ευρεία, ώστε να μπορούν όλοι να ανταποκριθούν χωρίς να φοβούνται ότι ένα έκτακτο συμβάν θα τους στερήσει το δικαίωμα να είναι φορολογικά συνεπείς.
  • Δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζουμε πανάκριβα πρόστιμα 100 ή 250 ή 500 ευρώ με την παραμικρή καθυστέρηση οποιουδήποτε τύπου δήλωσης.
  • Το ζήτημα δεν είναι αν προλαβαίνουμε τις δηλώσεις, αλλά το αν μπορούν να γίνουν σωστά, με όλους τους απαραίτητους ελέγχους, χωρίς να θυσιάζουμε ούτε πολύτιμο προσωπικό χρόνο, ούτε την ποιότητα των υπηρεσιών μας, ούτε άλλες ανάγκες των πελατών μας.

  Τα παραπάνω είναι τόσο προφανή και το αίτημά μας για αυστηρά καθορισμένο χρονοδιάγραμμα τόσο εύκολα εφαρμόσιμο, που δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό που εμποδίζει την φορολογική διοίκηση να κάνει αυτό που πρέπει.

  ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α.ΤΑΞΗΣ

   

  ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ  & ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ –ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΥ-ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ!

  Μετά την  αποτυχία της επανένταξης στις ρυθμίσεις των 72 – 100-1200 δόσεων μιας και οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν πληρούν τους όρους για  δυνατότητα ένταξης στις παραπάνω ρυθμίσεις φαίνεται  πλέον ότι η λύση της ένταξης στο εξωδικαστικό μηχανισμό των φυσικών και νομικών προσώπων που οφείλουν είναι μονόδρομος.

  Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση των αλλαγών που έχουν γίνει και έχουν κάνει την ένταξη στο εξωδικαστικό μηχανισμό περισσότερο φιλική και ευέλικτη για τον οφειλέτη θα σταθούμε στο γεγονός που θα πρέπει να λάβει σοβαρά το Υπουργείο Οικονομικών και απασχολεί τις επιχειρήσεις και την πραγματική οικονομία και είναι το εξής:

  Η αγορά και ο επιχειρηματικός κόσμος έχει δεχθεί απίστευτα πλήγματα από το 2009 έως και το 2021 όπου άρχισε να διαφαίνεται φως στο βαθύ σκοτεινό τούνελ που έχουμε διαβεί και δεν  θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το 2009 το κράτος μας στην ουσία πτώχευσε , ο τραπεζικός δανεισμός έκλεισε και πολλοί επιχειρηματίες από νοικοκύρηδες κατέληξαν επαίτες.

  Τρία μνημόνια , το 2015 κλειστές τράπεζες υπερφορολόγηση και στην συνέχεια covid-19 , πόλεμος στην Ουκρανία , Ενεργειακή Κρίση ,και πληθωρισμός ……και αυτή την  στιγμή ευτυχώς γίνεται στην ουσία η επανεκκίνηση  της  Ελληνικής Οικονομίας .

  Όμως για να πετύχει όλο αυτό το εγχείρημα χρειάζεται να βοηθηθούν  οι επιχειρήσεις που άντεξαν γιατί απασχόλησαν κόσμο και κίνησαν την οικονομία ανεξάρτητα από το αν έχουν οφειλές αυτή την στιγμή

  Για να μην παρεξηγηθούμε φυσικά δεν εννοούμε τους απατεώνες αλλά τους επιχειρηματίες που χρειάζονται στήριξη μέσα από μία νέα ρύθμιση οφειλών 120 δόσεων.

  Ας δούμε όμως την πορεία του εξωδικαστικού τον μήνα Ιούνιο σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών που λέει :

  • Τον μήνα Ιούνιο του 2023 πραγματοποιήθηκαν 823 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών και 389 οριστικές υποβολές αιτήσεων.
  • Συνολικά, μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2023 έχουν πραγματοποιηθεί 254 επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών οι οποίες αντιστοιχούν σε 2,33 δισ. ευρώ αρχικών οφειλών.
  • Σημαντική είναι, επίσης, η διατήρηση του ποσοστού εγκρισιμότητας των ρυθμίσεων από τους χρηματοδοτικούς φορείς σε υψηλό επίπεδο, το οποίο κυμάνθηκε στο 78%.
  • Στη μηνιαία αναφορά προόδου Ιουνίου του 2023 συμπεριλαμβάνεται και η ανάλυση της αιτιολογίας απόρριψης της προτεινόμενης ρύθμισης από πλευράς χρηματοδοτικών φορέων και οφειλετών, σε συνέχεια της σειράς βελτιώσεων για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών με το ν.5024/2023, και συγκεκριμένα το άρ. 48 αυτού, που θέτει σε ισχύ τη διαδικασία γνωστοποίησης της αιτιολογίας μη συναίνεσης στις προτάσεις ρυθμίσεων του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

  Να θυμηθούμε τις αλλαγές που έγιναν στις αρχές του 2023:

  • Καταργήθηκε ο περιορισμός του ποσοστού 90% ανά πιστωτή
  • Διατηρούνται οι ρυθμισμένες οφειλές: Ο οφειλέτης μπορεί να διατηρήσει την ρυθμισμένη και ενήμερη οφειλή στην πρόταση ρύθμισης. Προϋπόθεση είναι οι δόσεις του συνόλου των ενήμερων ή ρυθμισμένων και ενήμερων οφειλών του να μην αποκλίνουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 15% από τη δόση που προκύπτει για αυτές από τον αλγόριθμο του εξωδικαστικού.
  • Υποχρεωτική αιτιολόγηση απόρριψης: Οι πιστωτές και οι οφειλέτες υποχρεούνται να παραθέτουν τους λόγους της απόρριψης της πρότασης που παράγει αυτόματα ο αλγόριθμος της πλατφόρμας. Οι λόγοι μη συναίνεσης θα αναρτώνται στην πλατφόρμα.
  • Μπορεί να γίνεται προεξόφληση της οφειλής
  • Εντάσσονται και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί
  • Εντάσσονται οι οφειλές υπέρ τρίτων: Αφορά στις οφειλές  όπως πχ  οι οφειλές προς τους Δήμους που βεβαιώνονται και εισπράττονται μέσω ΑΑΔΕ
  • Έκδοση βεβαίωσης οφειλών: Οι οφειλέτες θα μπορούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας να εκδίδουν βεβαίωση οφειλών προς τους χρηματοδοτικούς φορείς και το Δημόσιο.
  • Διαμεσολάβηση: Η διαδικασίας διαμεσολάβησης με τους χρηματοδοτικούς φορείς θα ξεκινά μετά τη διαδικασία του εξωδικαστικού και αφού έχουν ρυθμιστεί διμερώς οι οφειλές προς το Δημόσιο.
  • Προστασία από τους πλειστηριασμούς: Η περιουσία του οφειλέτη προστατεύεται από τη στιγμή της οριστικής υποβολής της αίτησης και πώς ορίζεται αυτή.
  • Τροποποίηση επιτοκίου στις προτάσεις του Δημοσίου και ΦΚΑ από Euribor + 5% που είναι σήμερα σε 3% σταθερό.
  • Διαγραφή αιτήσεων που δεν έχουν οριστικοποιηθεί και δεν εκκρεμεί αίτημα διόρθωσης εντός 90 ημερών.

  Θυμίζουμε ότι στον εξωδικαστικό μπορούν να ενταχθούν :

  • φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως τζίρου ή ύψους οφειλών.
  • Προϋπόθεση, το χρέος να είναι άνω των 10.000 ευρώ. 

  Οσοι ενταχθούν μπορούν να πετύχουν κάτω από προϋποθέσεις τις παρακάτω μειώσεις στην οφειλή τους:

  • Μέχρι 75% στην βασική οφειλή και  95% στις προσαυξήσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο (ΑΑΔΕ, e-ΕΦΚΑ και οφειλές προς δήμους)
  • Μέχρι 80% επί της βασικής οφειλής και έως 100% επί των τόκων των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς τις τράπεζες και τους servers
  • Μέχρι 240 δόσεις για το Δημόσιο (ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚΑ).
  • Μέχρι 420 δόσεις για τις τράπεζες και τους servers

  To κύριο κριτήριο για την επίτευξη αυτή είναι το ότι οι πιστωτές λαμβάνουν υπόψη τους την αξία της ρευστοποιήσιμης περιουσίας του οφειλέτη για να συναινέσουν στη ρύθμιση και βασίζεται στη αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης του πιστωτή, δηλαδή ότι κανένας πιστωτής δεν μπορεί να λάβει λιγότερα χρήματα από όσα θα λάμβανε σε περίπτωση ρευστοποίησης της περιουσίας του οφειλέτη και των εγγυητών του.

  Αν λοιπόν  η οφειλή είναι μεγαλύτερη τότε ο οφειλέτης  πρέπει να πληρώσει οπωσδήποτε  την αξία της ρευστοποιήσιμης περιουσίας του

  ΠΡΟΣΟΧΗ =>  Για τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, η αξία ρευστοποίησης προσδιορίζεται ΣΤΟ μέγιστο ανάμεσα  στη φορολογητέα  και εμπορική αξία μειωμένη κατά 3% . Άρα ,η ελάχιστη μηνιαία δόση της ρύθμισης του δανείου που προτείνει ο αλγόριθμος , υπολογίζεται με το άθροισμα  των εισοδημάτων και της αξίας της περιουσίας του οφειλέτη, των συνοφειλετών και των εγγυητών του.

  Η πρόταση δεν είναι δεσμευτική ούτε για τον πιστωτή, δηλαδή την τράπεζα ή την εταιρεία διαχείρισης ούτε και για τον οφειλέτη. Είναι όμως δεσμευτική για το Δημόσιο .

  Η σύμβαση αναδιάρθρωσης υπογράφεται εντός διμήνου από την υποβολή της αίτησης και δεσμεύει όλους τους συμμετέχοντες πιστωτές (υπάρχει δυνατότητα για παράταση κατόπιν αιτήματος των μερών ή σε περίπτωση σφάλματος). Εάν περάσει το χρονικό αυτό διάστημα χωρίς συμφωνία, η διαδικασία περατώνεται ως άκαρπη, χωρίς όμως να αποκλείεται η κατάθεση νέας αίτησης, έπειτα από 12 μήνες.

  Μόλις επιτευχθεί η σύμβαση αναδιάρθρωσης δεν επιτρέπεται  η επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης και αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση απαιτήσεως που ρυθμίσθηκε.

  Επιπλέον, σε σχέση με το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ ,  χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, αναστέλλεται η ποινική δίωξη για το αδίκημα μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους και ασφαλιστικών εισφορών,

  Όταν ενταχθεί κάποιος  στην ρύθμιση μπορεί να λάβει ενημερότητα  με παρακράτηση ανάλογα με τις παρακάτω περιπτώσεις :

  • Είσπραξη χρημάτων.

  Το ποσοστό της παρακράτησης διαμορφώνεται από 10% έως και 70% και ορίζεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών υπηρεσίας εντός των ακόλουθων κατά περίπτωση ορίων:

  10% επί του εισπραττόμενου ποσού όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό μεγαλύτερο του 70% της ρυθμισμένης οφειλής.

  30% επί του εισπραττόμενου ποσού όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό άνω του 50% έως και 70% της ρυθμισμένης οφειλής.

  50% επί του εισπραττόμενου ποσού όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό άνω του 30% έως και 50% της ρυθμισμένης οφειλής.

  70% επί του εισπραττόμενου ποσού όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό έως και 30% της ρυθμισμένης οφειλής.

   

  • Περιοδική είσπραξη χρημάτων.

  Το ποσοστό παρακράτησης ορίζεται στο 10% επί του εισπραττόμενου ποσού εφόσον το ποσό της ρυθμισμένης οφειλής που υπολείπεται δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ. Εάν η συνολική εναπομένουσα ρυθμισμένη οφειλή είναι άνω των 20.000 ευρώ, τότε το ποσοστό που θα παρακρατείται από τα χρήματα θα πρέπει:

  να αντιστοιχεί στην κάλυψη 1 δόσης της τηρούμενης ρύθμισης/ ρυθμίσεων που έπονται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας και να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 10% του εισπραττόμενου ποσού, αλλά να μην υπερβαίνει το 30% αυτού.

   

  • Μεταβίβαση ακινήτου ή  σύσταση εμπράγματου δικαιώματος.

  Εφόσον υπάρχουν οφειλές σε ρύθμιση ή οφειλές μη ληξιπρόθεσμες ή σε αναστολή το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται με ποσό παρακράτησης ποσοστού 70% επί του τιμήματος, εφόσον το τίμημα δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, και έως το ύψος των ληξιπρόθεσμων ρυθμισμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση. Εάν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές σε αναστολή άνω των 50.000 ευρώ, ορίζεται ποσοστό παρακράτησης 50% επί του τιμήματος, εφόσον αυτό δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, και έως το ύψος των συνολικών οφειλών σε αναστολή. Εάν το τίμημα υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας και το ποσό της παρακράτησης, υπολογιζόμενο επί του τιμήματος είναι μικρότερο των οφειλών, εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας με υπολογισμό του ποσού της παρακράτησης επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό της παρακράτησης που προκύπτει από τον υπολογισμό αυτό δεν υπερβαίνει το τίμημα.

  ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ACIS CONSULTING GROUP