Επαγγελματίας υπαγόμενος σε καθεστώς ΦΠΑ, πουλάει ένα παλιό μηχάνημα σε εταιρία μετάλλων σαν σκραπ για διάλυση. Τί διαδικασία προβλέπεται;

0
2963

 
Σύμφωνα με το άρθρο 39α του κώδικα ΦΠΑ, όπως παρατίθεται αυτούσιο παρακάτω προς υπενθύμιση, σε αυτή την περίπτωση που αναλύουμε, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου, είναι ο αγοραστής των αγαθών(το αγαθό λογίζεται ως παράδοση ανακυκλώσιμου απορρίματος). Μεγαλύτερη ανάλυση μπορούμε να βρούμε και στην ΠΟΛ 1049/2007)

 1. Αρθρο 39α. Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου από τον λήπτη αγαθών και υπηρεσιών
   
  1. Οι υποκείμενοι στο φόρο που πραγματοποιούν σε άλλους υποκείμενους παραδόσεις ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, θεωρείται ότι διενεργούν πράξεις απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και κατά συνέπεια δεν επιβαρύνουν με Φ.Π.Α. το φορολογικό στοιχείο που εκδίδουν.
  Υποχρεούνται όμως να αναγράφουν στο στοιχείο αυτό την ένδειξη «Άρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής των αγαθών».
  2. Ως παραδόσεις ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, θεωρούνται οι κατωτέρω παραδόσεις εφόσον προορίζονται για ανακύκλωση:
   α) παραδόσεις απορριμμάτων σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων, αποκομμάτων και άλλων χρησιμοποιημένων υλικών,
  β) παραδόσεις ημικατεργασμένων προϊόντων από σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα,
  γ) παραδόσεις υπολειμμάτων και λοιπών ανακυκλώσιμων υλικών αποτελούμενων από σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα, κράματα, σκουριές, φολίδες ή τέφρα και βιομηχανικών υπολειμμάτων που περιέχουν μέταλλα ή κράματα μετάλλων,
  δ) παραδόσεις ξεσμάτων και αποκομμάτων, απορριμμάτων και χρησιμοποιούμενων ανακυκλώσιμων υλικών αποτελούμενων από υαλοθραύσματα, γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, ράκη, οστά, δέρμα φυσικό ή τεχνητό, διφθέρες, ακατέργαστα δέρματα και δορές, τένοντες και νεύρα, σπάγκους, σχοινιά και παλαμάρια, καλώδια, καουτσούκ και πλαστικές ύλες,
  ε) παραδόσεις αποκομμάτων και απορριμμάτων που προκύπτουν από την επεξεργασία πρώτων υλών,
  στ) παραδόσεις των υλικών που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως και ε΄ μετά από καθαρισμό, στίλβωση, διαλογή, κοπή, τεμαχισμό και συμπίεση
  3. Αν μεταβιβαστούν σε άλλο υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας δικαιώματα εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ (L 275/25.10.2003) «σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της Οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου», ο φόρος καταβάλλεται από τον λήπτη. Ο παρέχων τις υπηρεσίες αυτές έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών σχετικά με τις εν λόγω πράξεις, δεν χρεώνει φόρο στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία και υποχρεούται να αναγράφει σε αυτά «Άρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης των υπηρεσιών.
   
  4. Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών σε ακίνητα κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2β, προς αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 (Α’ 63) και 60/2007 (Α’ 64), υπό την προϋπόθεση ότι οι ως άνω αρχές είναι κύριοι των έργων και υποκείμενοι στο φόρο με δικαίωμα έκπτωσης, ο φόρος καταβάλλεται από τον λήπτη. Ο υποκείμενος που εκτελεί τις εργασίες του προηγούμενου εδαφίου έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών που αντιστοιχεί στις εν λόγω πράξεις, δεν χρεώνει φόρο στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία και υποχρεούται να αναγράφει σε αυτά «Άρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης.
  Από τις ανωτέρω διατάξεις, εξαιρούνται τα μεγάλα συγχρηματοδοτούμενα έργα του άρθρου 100 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, καθώς και τα μεγάλα έργα του άρθρου 39 του Κανονισμού 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006. Η έναρξη ισχύος του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από 8.8.2014, ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρ. 10 του ν. 4281/2014. Οι υποκείμενοι που έχουν ήδη εκδώσει φορολογικά στοιχεία χωρίς ΦΠΑ κατά τα προβλεπόμενα στις παραπάνω διατάξεις του ν. 4281/2014, εκδίδουν τα συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία, ανακαλούν τυχόν αιτήσεις επιστροφής, υποβάλλουν τις τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ και καταβάλλουν τον οφειλόμενο φόρο έως και 31 Δεκεμβρίου 2015 χωρίς τόκους, επιβαρύνσεις ή άλλες κυρώσεις. Ειδικά στις περιπτώσεις, αυτές για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων ΦΠΑ τόσο από τους εκδότες όσο και από τους λήπτες των συμπληρωματικών τιμολογίων δεν έχει εφαρμογή η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 19 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013).

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

  α) Ο επαγγελματίας-ατομική επιχείρηση θα εκδώσει δικό του Τιμολόγιο Πώλησης, προς την επιχείρηση εμπορίας μετάλλων με αιτιολογία: “Μέταλλα για διάλυση(ΣΚΡΑΠ)”, με την αντίστοιχη ποσότητα και αξία. Στο σώμα του τιμολογίου θα αναφέρεται με ευκρίνεια:

  “ΦΠΑ άρθρο 39α. Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου, είναι ο αγοραστής των αγαθών”. Συνεπώς η εταιρία εμπορίας μετάλλων είναι υπόχρεη να καταβάλλει τον αναλογούντα ΦΠΑ στο ελληνικό δημόσιο.

  β)Ο πωλητής-ατομική επιχείρηση στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ που θα καταθέσει το αντίστοιχο τρίμηνο θα συμπεριλάβει το ποσό αυτό που πούλησε το παλιό του μηχάνημα στον κωδικό 349 του εντύπου ως “Λοιπές εκροές χωρίς ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης”.(ώστε να μην υπολογιστεί στο κλάσμα της PRORATA).

  γ) Λαμβάνοντας υπόψιν ότι το μηχάνημα αυτό είναι πολύ παλιό και έχει αποσβεστεί πλήρως από την ατομική επιχείρηση, όλη η αξία του τιμήματός του, αποτελεί για την ατομική επιχείρηση έσοδο και θα απεικονιστεί στο Ε 3 ως “Λοιπά Έσοδα”.

  δ Το μηχάνημα αυτό θα πρέπει να σταλεί στην εμπορία μετάλλων με Δελτίο Αποστολής, ώστε να αποδεικνύεται στον έλεγχο η σχετική διακίνηση και ο σκοπός πραγματοποίησής της(ενδείκνυται αν και δεν είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με την  ΠΟΛ.1003/2014 άρθρο 5 παρ. 8.4  ), καθώς και να διαγραφεί από το μητρώο παγίων της οντότητας.

  ε) Τέλος κρίνεται απαραίτητο για την ατομική επιχείρηση, να διαφυλάξει οποιοδήποτε αρχείο ή υποστηρικτικό έγγραφο ή βεβαίωση, που να αποδεικνύει την παραπάνω συναλλαγή, ώστε να  τα επιδείξει  σε πιθανό έλεγχο, τεκμηριώνοντας την με οποιοδήποτε αξιόπιστο μέσο, όπως ορίζουν και τα ΕΛΠ.

  ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

   
   

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ