Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

  Ας μιλήσουμε για τα τεκμήρια, απλά και κατανοητά!

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  Μαρία Δ.Ι. Σκοτάδηhttps://taxiskep.gr
  Οικονομολόγος-Λογίστρια Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Εγκεκριμένη εμπερογνώμων από την ειδική γραμματεία διαχείρισης ιδιωτικού χρέους | Νόμιμη εκπρόσωπος του taxiskep.gr

  Ας μιλήσουμε για τα τεκμήρια, απλά και κατανοητά:

   

   

  Οι φορολογούμενοι πολλές φορές ενώ μπορεί κατά την διάρκεια του έτους μην έχουν λάβει εισόδημα  καλούνται να καταβάλλουν υψηλό φόρο.

  Η απάντηση στο ερώτημα γιατί οφείλω φόρο αφού δεν παρουσιάζω εισοδήματα είναι η εξής :Τεκμήρια

  Κατ’ αρχάς η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου(δηλαδή το να συντηρεί τον εαυτό του ) ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση εφόσον δηλώνεται πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

  Για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος του φορολογούμενο ,της συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών του λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα :

  α) η ετήσια αντικειμενική δαπάνη ,με βάση τα τετραγωνικά μετρά της ιδιοκατοικουμένης ή μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας

  β)Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη ,που εκτιμάται με βάση τα τετραγωνικά μετρά μιας ή περισσότερων ιδιοκατοικούμενων ή μισθωμένων δευτερευουσών κατοικιών ,καθώς και των βοηθητικών χώρων αυτών

  γ)η ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιβατικού αυτοκίνητου ιδιωτικής χρήσης

  Επισήμανση 1 : Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη δεν εφαρμόζεται για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας το όποιο εκδίδεται από διεθνή ή ημεδαπό φορέα που έχει αρμοδιότητα να εκδίδει τέτοιο πιστοποιητικό ,καθώς και για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία είναι ειδικά διασκευασμένα για κινητικά αναπήρους .

  Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασμένα για κινητικά αναπήρους θεωρούνται εκείνα που διασκευάστηκαν ύστερα από άδεια της αρμόδιας αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για να μεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα μαζί με τα αντικείμενα που είναι απαραίτητα για την μετακίνηση τους .

  Επισήμανση 2: Στις περιπτώσεις εταιρειών , Ο.Ε, Ε.Ε. ,Ε.Π.Ε,Ι.Κ.Ε ,Α.Ε. ,Αστικών , καθώς και των κοινωνιών και κοινοπραξιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα ,οι οποίες έχουν στην κυριότητα ή στην κατοχή τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης , η αντικειμενική δαπάνη που αναλογεί σε αυτά λογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη των

  • ομόρρυθμων ή απλών, εκτός των ετερόρρυθμων ,εταίρων ή κοινωνών ή μελών της κοινοπραξίας φυσικών προσώπων επιμεριζομένη μεταξύ αυτών κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία , προκειμένου περί ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων ή αστικών εταιριών ή στην κοινωνία ή στην κοινοπραξία .
  • των φυσικών προσώπων , μελών της Ε.Π.Ε ,  επιμεριζόμενο μεταξύ αυτών κατά το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στην Ε.Π.Ε. όταν οι διαχειριστές αυτής δεν είναι εταίροι της.
  • των διαχειριστών της Ε.Π.Ε. που είναι και εταίροι της, επιμεριζόμενη μεταξύ αυτών κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην Ε.Π.Ε και
  • των διευθυνόντων και εντεταλμένων συμβούλων , διοικητών Α.Ε. και προέδρων των διοικητικών συμβουλίων τους, επιμεριζόμενη ισομερώς μεταξύ τους.

  Αν στις πιο πάνω περιπτώσεις οι εταίροι των Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε  ή αστικών εταιρειών καθώς και των κοινωνιών ή κοινοπραξιών είναι νομικά πρόσωπα, η αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει με βάση τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που έχουν στην κυριότητα ή την κατοχή τους λογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη των φυσικών προσώπων που μετέχουν σε αυτά τα νομικά πρόσωπα.

  Επισήμανση 3:Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα το ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτει με βάση αυτοκίνητα ιδιοκτησίας του αλλοδαπού Νομικού προσώπου βαρύνει το πρόσωπο που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή την αλλοδαπή επιχείρηση ή προΐσταται του γραφείου ή υποκαταστήματος ή πρακτορείου.

   Επισήμανση 4:Αν ο φορολογούμενος και τα εξαρτώμενα μέλη του είναι κύριοι ή κάτοχοι και άλλων επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης , η αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει για τα αυτοκίνητα αυτά λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής αντικειμενικής δαπάνης .

  Η αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει βάσει επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης το οποίο κύριος η κάτοχος είναι ανήλικο τέκνο λογίζεται ως αντικειμενική  δαπάνη του γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα και αν αυτός έχασε την γονική μέριμνα, του άλλου γονέα.

  Επισήμανση 5:Αν μεταβιβασθεί ή αποκτηθεί εικονικά αυτοκίνητο από περισσότερα πρόσωπα, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη του ισχύει αυτοτελώς στο σύνολό της για καθέναν από τους συμβαλλομένους.

   Επισήμανση 6:Προκειμένου για εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων καθώς και για τις επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτόν περισσότερα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης λαμβάνεται υπόψη το αυτοκίνητο που δίνει τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη.

  Στις περιπτώσεις ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων επιβατικών ιδιωτικής ή μικτής χρήσης , η ετήσια αντικειμενική δαπάνη ,που αντιστοιχεί στο χρόνο χρησιμοποίησης αυτών βαρύνει το μισθωτή τους .

  Επισήμανση 7:όταν η συγκυριότητα είναι πραγματική , η ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιμερίζεται κατά το λόγο των ιδανικών μεριδίων καθενός συγκυρίου.

  δ) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία, καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες.

  ε) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό

  η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν ο φορολογούμενος απασχολεί έναν μόνο οικιακό βοηθό ή όταν ο ίδιος ή πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία 67% και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή είναι ηλικίας άνω των 65 ετών και απασχολεί έναν νοσοκόμο

  στ)Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη με βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης

  ζ)Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα κυριότητας ή κατοχής του φορολογουμένου και των εξαρτώμενων μελών του και τους βαρύνουν.

  η )Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, εξωτερικής δεξαμενής κολύμβησης που προκύπτει για τον κύριο ή κάτοχο αυτής.

  θ ) οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων .

   

   

  Μαρία Δ.Ι. Σκοτάδη

  Οικονομολόγος-Λογίστρια Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Εγκεκριμένη εμπερογνώμων από την ειδική γραμματεία διαχείρισης ιδιωτικού χρέους | Νόμιμη εκπρόσωπος του taxiskep.gr

  - Advertisement -spot_img

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  εισάγετε το σχόλιό σας!
  παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

  - Advertisement -spot_img

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ