Η φορολόγηση των ατομικών επιχειρήσεων με απλά λόγια και παραδείγματα!

0
1672

Το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 10.920,00 ΕΥΡΩ για το 2023.

Εξαιρέσεις:

1.Οσοι έχουν κέρδη από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα

Σημείωση:

Αν ο αγρότης έχει και άλλους ΚΑΔ από άλλη δραστηριότητα τα κέρδη αυτής της δραστηριότητας εκτός της αγροτικής δραστηριότητας δεν απαλλάσσονται από το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα.

2.Αν κάποιος παρέχει υπηρεσίες σε έως 3 εργοδότες(με ιδιωτικό συμφωνητικό)- εδώ πρέπει να πούμε πως δεν δίνεται διευκρίνηση  αν ισχύει το ίδιο και για το 75% των εσόδων που προέρχεται από μια επιχείρηση –  και δεν έχει εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία του κι επιλέξει να φορολογηθεί με αυτό τον τρόπο δηλαδή ως μισθωτός –διευκρίνηση το μόνο έξοδο που αναγνωρίζεται είναι αυτό του ασφαλιστικού φορέα .

Για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ισχύει γι’  αυτούς που συμβάλλονται με έως και δύο (2) ασφαλιστικές επιχειρήσεις και δηλώνουν ως επαγγελματική έδρα την κατοικία τους

3.Για ανθρώπους που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του ογδόντα τοις εκατό (80%)

  1. Για καφενεία που βρίσκονται σε χωριά με πληθυσμό μικρότερο των πεντακοσίων (500) κατοίκων.

Αναλυτικά

Ως κατώτατος μισθός για το 2023 ορίζονται τα 780,00 ευρώ. Μετά από 6 χρόνια δραστηριότητας  στην πρώτη τριετία γίνεται προσαύξηση της τάξης του 10% και ανά τριετία η προσαύξηση ανεβαίνει κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες

780,00 ευρώ *14 μισθούς

(12 μήνες +Δώρο Χριστουγέννων +Δώρο Πάσχα +Επίδομα αδείας )=10920

Αυτό ισχύει για τα πρώτα 6 χρόνια

Μετά από 7 χρόνια έως 9 προσαύξηση 10.920,00*10% =12.012,00

Από 10 χρόνια έως 12 προσαύξηση       10.920,00*20%+=13.104,00

Από 13 χρόνια έως 15 προσαύξηση       10.920,00*30%+=14.196,00 κτλπ

Σημείωση :

Αν έχω κάνει έναρξη το 2015 κι έκανα διακοπή  το 2018 για παράδειγμα καφετέρια .Το 2021 έκανα επανέναρξη με άλλη δραστηριότητα για παράδειγμα περίπτερο θα προσμετρηθεί και η τριετία της προηγούμενης έναρξης .

Δηλαδή 2015-2018=4 χρόνια +2021-εως 2023=3 χρόνια , σύνολο 4χρονια +3 χρόνια =7  χρόνια

Αν η επιχείρηση απασχολεί κι έναν υπάλληλο τότε θα συγκριθεί το ετήσιο εισόδημα του υπαλλήλου με αυτό που υπολογίζουμε βάσει των παραπάνω για την επιχείρηση και αν του υπαλλήλου είναι μεγαλύτερο, ο φόρος για την επιχείρηση μας θα υπολογιστεί βάσει του ποσού που λαμβάνει ο υπάλληλος .

Παράδειγμα

Η επιχείρηση μου έχει 8 χρόνια λειτουργίας άρα το υποθετικό της εισόδημα είναι 12.012,00

Απασχολώ έναν υπάλληλο με πλήρη απασχόληση και η αμοιβή του είναι 1.000 ευρώ μεικτά

Τότε 1000*14 (12 μήνες + δώρα , επιδόματα)=14.000,00

Ο φόρος της επιχείρησης θα προσδιοριστεί βάσει των 14.000,00 αφού είναι μεγαλύτερο ποσό από τις 12.012,00

Α Σημείωση : Αυτό το ποσό δεν μπορεί να ξεπερνά τις 30.000,00

Β Σημείωση : Περιλαμβάνονται το σύνολο των αποδοχών (μεικτές ) και συναθροίζονται οι εργοδοτικές εισφορές.

Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις άλλες  παροχές που μπορεί να δίνονται στο εργαζόμενο και οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην μισθοδοσία

Άρα αν ο εργοδότης για παράδειγμα  δαπανά για 3 εργαζόμενους ετησίως σύνολο αποδοχών και εισφορών επί πλέον λοιπών παροχών  40.622,40 αυτό θα πολλαπλασιαστεί με 10%=4062,24 και θα προστεθεί με το ποσό που υπολογίσαμε παραπάνω δηλαδή στις 12.012,00 ή το μεγαλύτερο που ήταν τα 14.000,00

Σημείωση : Το υπουργείο μας ενημερώνει σε αυτό το σημείο πως αυτό το ποσό δεν μπορεί να ξεπερνά τις 15.000,00

Τέλος το ποσό που υπολογίσαμε παραπάνω προσαυξάνεται με πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού, κατά το οποίο ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του Κ.Α.Δ.

Η προσαύξηση αυτή δεν θα εφαρμόζεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) όταν ο μέσος όρος του ετήσιου κύκλου εργασιών του αντίστοιχου Κ.Α.Δ. δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ή

β) όταν το πλήθος των επιτηδευματιών που υπάγονται στον συγκεκριμένο Κ.Α.Δ. δεν υπερβαίνει τους τριάντα (30).

Για την εφαρμογή της προσαύξησης βάσει τζίρου λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του ετήσιου κύκλου εργασιών του αντίστοιχου ΚΑΔ δεύτερου βαθμού του προηγούμενου φορολογικού έτους, που αφορά στους υπόχρεους όπως αυτός αναρτάται στον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εντός ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Για τον προσδιορισμού του μέσου όρου δεν λαμβάνονται υπόψη οι επιτηδευματίες με μηδενικό κύκλο εργασιών.

Σημείωση :Ειδικά για τους  Κ.Α.Δ. «εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01)», «εκμετάλλευση περιπτέρου(47.19.10.02)» και «λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα (47.26)», για τον προσδιορισμό του ετήσιου κύκλου εργασιών του υπόχρεου και τον προσδιορισμό του μέσου όρου του ετήσιου κύκλου εργασιών του Κ.Α.Δ. δεν λαμβάνονται υπόψη οι πωλήσεις των καπνοβιομηχανικών προϊόντων

Για τους υπόχρεους με Κ.Α.Δ. «εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01)» και «εκμετάλλευση περιπτέρου (47.19.10.02)» ως μέσος όρος λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος ετήσιου κύκλου εργασιών του συνόλου των επιτηδευματιών με τους δύο αυτούς Κ.Α.Δ., χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι επιτηδευματίες με μηδενικό κύκλο εργασιών.

Για την εύρεση του μέσου όρου ετήσιου κύκλου εργασιών των επιτηδευματιών με τους λοιπούς τεταρτοβάθμιους κωδικούς υπό τον Κ.Α.Δ. 47.19, πλην των Κ.Α.Δ. 47.19.10.01 και 47.19.10.02, δεν λαμβάνονται υπόψη οι επιτηδευματίες με Κ.Α.Δ. 47.19.10.01 και 47.19.10.02.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Έστω επιχείρηση εστίασης με 8 χρόνια λειτουργίας και 4 εργαζόμενους

Από 7 χρόνια έως 9 χρόνια λειτουργίας  10.920,00*10% =12.012,00

Ο ένας εργαζόμενος  πληρώνεται τον μήνα 1.100,00 μεικτά άρα 1.100,00*14=15.400,00

15.400,00>12.012,00 ανάμεσα των δυο θα χρησιμοποιηθεί το μεγαλύτερο τα 15.400,00

Οι 4 εργαζόμενοι έχουν συνολικό μισθολογικό κόστος =56.022,40

Αυτό θα πολλαπλασιαστεί με 10% άρα 56.022,40*10%=5602,24

15.400,00+5.602,24=21.002,24

Έστω ότι ο κλάδος της εστίασης έχει μέσο κύκλο εργασιών 80.000 και η ατομική μου επιχείρηση, έχει κύκλο εργασιών από τον ίδιο ΚΑΔ ύψους 87.000, τότε η προσαύξηση υπολογίζεται ως εξής: 87.000-80.000 = 7.000 * 5% = 350,00 ευρώ. 

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει κύκλο εργασιών μεγαλύτερο και από δραστηριότητα που εντάσσεται σε άλλον ΚΑΔ, τότε η σύγκριση γίνεται  με τον μέσο όρο αυτού του ΚΑΔ.

Άρα 15.400,00+5.602,24+350,00=21.352,24

Φορολόγηση :

10.000,00 9% 900,00 10.000,00 900,00
10.000,00 22% 2.200,00 20.000,00 3.100,00
1.352,24 28% 378,63 21.352,24 3478,63

 

Σύνολο φόρου =3.478,63 + 27,5% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ =956,62

                              ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ 325,00

                               ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :4.760,25

 

ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΤΑΔΗ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΑΕΛΟ

 

 

 

Μαρία Δ.Ι. Σκοτάδη

Οικονομολόγος-Λογίστρια Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Εγκεκριμένη εμπερογνώμων από την ειδική γραμματεία διαχείρισης ιδιωτικού χρέους | Νόμιμη εκπρόσωπος του taxiskep.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ