Η μεταβολή φορολογικής κατοικίας, απλά και κατανοητά!

Άννα Φοβάκη

Προϊσταμένη λογιστηρίου των λογιστηρίων του group Achieve Performance Sa και  ACIS Consalltant Sa.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ:

Ένα θέμα που σίγουρα μας έχει απασχολήσει όλους μας είναι το πότε θεωρείται ένα φυσικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Ελλάδος ,πότε μπορεί να θεωρηθεί κάτοικος αλλοδαπής ,ποια δικαιολογητικά απαιτούνται  και μέχρι πότε πρέπει να υποβληθεί ανά έτος το αίτημα αλλαγής φορολογικής κατοικίας.

Ας  δούμε όμως αναλυτικά το θέμα:

ΠΟΤΕ ΕΝΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:

  • Όταν έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των συμφερόντων του
  • Όταν είναι προξενικός, διπλωματικός ή δημόσιος λειτουργός παρόμοιου καθεστώτος ή δημόσιος υπάλληλος που έχει την ελληνική ιθαγένεια και υπηρετεί στην αλλοδαπή.
  • Όταν ένα φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες, αθροιστικά, στη διάρκεια οποιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου,

ΕΞΑΙΡΕΣΗ:

Στην περίπτωση φυσικών προσώπων που βρίσκονται στην Ελλάδα αποκλειστικά για τουριστικούς, ιατρικούς, θεραπευτικούς ή παρόμοιους ιδιωτικούς σκοπούς και η παραμονή τους δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες.

ΠΟΤΕ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ:

Επειδή στο  άρθρο 4 του νόμου 4172 ,ορίζει  το πότε ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, όταν δεν πληροί αυτές τις προϋποθέσεις τότε μπορεί να μεταβάλει την φορολογική του κατοικία και να θεωρηθεί κάτοικος εξωτερικού αν το αποδείξει σχετικά.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό οφείλουν να υποβάλουν, από 1/1 έως 10/3 του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης, στην  Δ.Ο.Υ. όπου είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης φορολογίας το αίτημα με τα εξής δικαιολογητικά:

  • αίτηση (έντυπο Μ0) με συνημμένο τ0 έντυπο Δ210
  • έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους (ή θεωρημένο με την σφραγίδα της Χάγης  apostille αν η βεβαίωση γίνει στο εξωτερικό), για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου τους στην Ελλάδα.
  • Να συνυποβάλλουν και τα σχετικά δικαιολογητικά αν τα έχουν διαθέσιμα

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Τα  φυσικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτημα αλλαγής φορολογικής κατοικίας οφείλουν να προσκομίσουν, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Σεπτεμβρίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης, τα παρακάτω δικαιολογητικά στο ως άνω Τμήμα ή Γραφείο της Δ.Ο.Υ.

  1. Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνει φορολογικός κάτοικος, από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικός κάτοικος αυτού του κράτους.
  2. Αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή, αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του, που υπέβαλε στο άλλο κράτος .

3.Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά , επειδή αποδεδειγμένα η αλλοδαπή φορολογική αρχή δεν τα εκδίδει, τότε απαιτείται βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική αρχή που  θα αποδεικνύει την μόνιμη και σταθερή εγκατάσταση του προσώπου αυτού στο άλλο κράτος.

  1. Επιπλέον ο φορολογούμενος οφείλει να προσκομίσει, κατά περίπτωση, και τα κάτωθι:

α) Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την ημερομηνία αναχώρησης και εγκατάστασής του στη χώρα όπου δηλώνει κάτοικος, προκειμένου να διαπιστώνεται ότι έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 183 ημέρες στη χώρα αυτή μέσα σε στο προηγούμενο έτος από εκείνο εντός του οποίου γίνεται η αίτηση μεταβολής. Δικαιολογητικά όπως : έγγραφα  ανάληψης μισθωτής εργασίας, έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας η υπαγωγής  στην ασφαλιστική νομοθεσία της χώρας αυτής, η εγγραφής σε δημοτολόγιο η μίσθωση κατοικίας,  ή παρακολούθηση σχολείων των τέκνων στη χώρα αυτή.

β) Ειδικότερα, για την περίπτωση που ένας εκ των συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης αιτείται τη μεταβολή της φορολογικής του κατοικίας ενώ ο άλλος παραμένει φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, , θα πρέπει να προσκομίζονται επιπλέον και αθροιστικά και τα κάτωθι δικαιολογητικά,

– στοιχεία για την απασχόλησή του στην αλλοδαπή, από τα οποία αποδεικνύεται ο μόνιμος ή μακροπρόθεσμος χαρακτήρας της απασχόλησης,

– στοιχεία για την ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού στην αλλοδαπή,

– στοιχεία για την ύπαρξη ιδιόκτητης ή μισθωμένης κατοικίας του και λογαριασμών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στην αλλοδαπή καθώς και

– στοιχεία για την απόκτηση φορολογικού, ασφαλιστικού ή αντίστοιχου μητρώου στην αλλοδαπή (πχ ΑΜ κοινωνικής ασφάλισης).

ΠΡΟΣΟΧΗ : Τα ως άνω αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, χρειάζονται (σφραγίδα apostille, προξενική θεώρηση, θεώρηση από το ελληνικό προξενείο, κατά τα οριζόμενα σε διεθνείς συνθήκες που έχουν κυρωθεί με νόμο από την Ελλάδα, κατά περίπτωση).

Επίσης, για τα προβλεπόμενα έγγραφα απαιτείται επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα αφού όμως πρώτα έχουν πάρει apostille.

Η Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να αποφανθεί σχετικά με τη φορολογική κατοικία των προαναφερθέντων φυσικών προσώπων, εντός δυο μηνών από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών της

 

 

 

Συντακτική ομάδα taxvoice.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ