Εργαζόμενοι με μπλοκάκι! Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε!

0
25842

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΠΛΟΚΑΚΙ:

Εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) εργασιακή σχέση υφίσταται:

Βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν  υπάρχει εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί το φυσικό πρόσωπο  επαγγελματική εγκατάσταση, που είναι διαφορετική από την κατοικία του(επίσης μπορεί, φορολογούμενος, ο οποίος φιλοξενείται στην κατοικία των γονέων του και στον οποίο έχει παραχωρηθεί μέρος του ακινήτου, στο οποίο φιλοξενείται, για την άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση προκύπτει τεκμαρτό μίσθωμα για τον παραχωρητή.)

 

Η προϋπόθεση της ύπαρξης έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου μεταξύ φυσικού προσώπου, που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και των αντισυμβαλλομένων του που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013, δεν σχετίζεται με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43).

Η εξακρίβωση της ύπαρξης των έγγραφων συμβάσεων ανήκει στην ελεγκτική αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ., όπου υπάγεται ο φορολογούμενος.

 

Η διάταξη της περίπτ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 (Α’ 167)  δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία.

 

Τα φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν τις παρεχόμενες αυτές υπηρεσίες μπορεί να είναι και ιδιώτες, δηλαδή φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

 

Τα επαγγέλματα – υπηρεσίες, που για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα είναι :

 

Οι αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες, δηλαδή αμοιβές που καταβάλλονται εξαιτίας παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών, στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, δηλαδή ελευθέρια επαγγέλματα.

Από τον ετήσιο κύκλο εργασιών αφαιρούνται μόνο οι δαπάνες των εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία και όχι οι υπόλοιπες δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία των εν λόγω προσώπων.

 

Εν κατακλείδι δεν φορολογούνται όλοι οι εργαζόμενοι με μπλοκάκι ως μισθωτοί με αφορολόγητο όριο μέχρι 8.636 ευρώ και δικαίωμα ετήσιας έκπτωσης φόρου έως 777 ευρώ προσαυξανόμενο ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων. Εάν δεν πληρούνται αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις

α)Να υφίσταται έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ

β) θα πρέπει να παρέχονται υπηρεσίες στις οποίες επικρατεί το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας δηλαδή να ασκείται δραστηριότητα η οποία δεν εμπεριέχει την έννοια της εμπορικής ιδιότητας αλλά χαρακτηρίζεται ως ελευθέριο επάγγελμα.

γ) θα πρέπει να δηλώνετε ως έδρα για την άσκηση της δραστηριότητας η κατοικία .

δ) δεν θα πρέπει να εισπράττεται ταυτόχρονα και κανονικός μισθός από άλλη εργασία

ε) θα πρέπει να παρέχονται υπηρεσίες σε τρεις το πολύ εργοδότες ή και σε περισσότερους από τρεις εφόσον όμως στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται το 75% τουλάχιστον των ετήσιων αμοιβών  μόνο από έναν εργοδότη

Εφόσον ο φορολογούμενος πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να συμπληρώσει στην παράγραφο 10 του πίνακα 2 της σελίδας 1 του Ε1 την ένδειξη (Ναι) δίπλα από τον κωδικό 019- Ο υπόχρεος( ή 020 η σύζυγος) προκειμένου κατά την εκκαθάριση του φόρου για τις αμοιβές από το μπλοκάκι να υπολογιστεί αφορολόγητο όριο ύψους μέχρι το 8.636,00 ευρώ προσαυξανόμενο ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων.

Εάν δεν πληρούνται έστω και μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις τότε οι ετήσιες αμοιβές από το μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα .

 

Σημείωση :

 

1.Εάν φορολογούμενος με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%, αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, για τον οποίο καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις της περίπτ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013. Απαλλάσσεται το εισόδημα αυτό από τον φόρο( περίπτ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013)

 

  1. Εάν φορολογούμενος αποκτήσει ευκαιριακό εισόδημα, που δεν εντάσσεται στις αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες, και κατόπιν πραγματοποιήσει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σύμφωνα με την αριθ. ΠΟΛ.1087/2018 εγκύκλιο, η απόκτηση, κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους, τυχόν ευκαιριακού εισοδήματος που δεν εντάσσεται στις αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες, δεν επηρεάζει την υπαγωγή στις εν λόγω διατάξεις της περίπτ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013,

Επί της πρόσθετης διαφοράς τεκμαρτού εισοδήματος εφαρμόζεται η κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των αυτοαπασχολούμενων στην οποία ισχύει συντελεστής 9% από το πρώτο ευρώ .

 

3.Δεν επιβάλλονται περιορισμοί ως προς την έδρα των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες, οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση που τα ως άνω αντισυμβαλλόμενα πρόσωπα ή οντότητες έχουν φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην αλλοδαπή(ΠΟΛ:1029/15-02-2018)

 

Παράδειγμα : φυσικό πρόσωπο πραγματοποιεί έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ως διερμηνέας από την 1η Ιουνίου του  φορολογικού έτους και εν συνεχεία υπογράφει έγγραφη σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών διερμηνέα από την 1η Ιουλίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του φορολογικού αυτού έτους. Οι αμοιβές του εν λόγω φυσικού προσώπου για τους τελευταίους έξι (6) μήνες του φορολογικού έτους  υπάγονται στις διατάξεις της περίπτ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013

 

My Data:

 

Tο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών περιλαμβάνει τους παρακάτω τύπους παραστατικών:

2.1 Τιμολόγιο Παροχής

2.2 Τιμολόγιο Παροχής / Ενδοκοινοτική Παροχή Υπηρεσιών

2.3 Τιμολόγιο Παροχής / Παροχή Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών

2.4 Τιμολόγιο Παροχής / Συμπληρωματικό Παραστατικό

Τύπος Παραστατικού

2.1 Τιμολόγιο Παροχής

Α. Υποχρέωση Διαβίβασης ο Εκδότης

Το Τιμολόγιο Παροχής διαβιβάζεται υποχρεωτικά μόνο από τους Εκδότες του, πλην της περίπτωσης παράλειψης διαβίβασης από μέρους τους εντός της σχετικής προθεσμίας. Σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται να το διαβιβάσει ο Λήπτης.

Β. Τρόπος Ενημέρωσης Αναλυτικού Βιβλίου Εκδότη – Λήπτη

Ιδιότητα Αποστολέα Απεικόνιση Εσόδων-Εξόδων Απεικόνιση Εσόδων-Εξόδων Συσχετιζόμενα Παραστατικά
Παραστατικών Εκδότη Παραστατικών Λήπτη Παραστατικών Ανά περίπτωση
Εκδότης Έσοδο(+) Έξοδο(-) Με Πιστωτικό(5.1)/με Ακυρωτικο (Α)

 

Το Τιμολόγιο Παροχής ενημερώνει το Αναλυτικό Βιβλίο του Εκδότη στο σκέλος των Εσόδων και το Αναλυτικό Βιβλίο του Λήπτη στο σκέλος των Εξόδων. Μπορεί να συσχετίζεται με πιστωτικό ή ακυρωτικό στοιχείο ανά περίπτωση που ενδέχεται να εκδοθεί – διαβιβαστεί μεταγενέστερα.

Μαρία Δ.Ι. Σκοτάδη

Οικονομολόγος-Λογίστρια Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Εγκεκριμένη εμπερογνώμων από την ειδική γραμματεία διαχείρισης ιδιωτικού χρέους | Νόμιμη εκπρόσωπος του taxiskep.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ