Παρακράτηση Φόρου  & Συντελεστές Παρακράτησης!

0
4514

 

Παρακράτηση Φόρου  & Συντελεστές Παρακράτησης.

 

Βάσει του άρθρου 61 του Ν.4172/2013  υπόχρεοι σε παρακράτηση ορίζονται  κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική  οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα και πραγματοποιεί   πληρωμές συμφώνα με τα όσα αναγράφονται  στο άρθρο 62 του ιδίου νόμου.

          Δηλαδή αναφερόμαστε στις πληρωμές για :

■ Μερίσματα

 Άρθρο 64 παρ.1 για μερίσματα πέντε τοις εκατό (5%)

■ Τόκους

Άρθρο 64 παρ.1 για τόκους δεκαπέντε τοις εκατό(15%)

■ Δικαιώματα (royalties)

Άρθρο 64 παρ.1 για δικαιώματα (royalties) και λοιπές πληρωμές είκοσι τοις εκατό (20%)

■ Αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες

■ Αμοιβές διοίκησης

■ Αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες

■ Αμοιβές για παρόμοιες με τις ανωτέρω υπηρεσίες ,ανεξαρτήτως εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα ,όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο

Άρθρο 64 παρ.1 για αμοιβές για τεχνικά έργα ,αμοιβές διοίκησης ,αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες είκοσι τοις εκατό (20%)

 ***Κατ’ εξαίρεση ,για τις αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων κι ενοικιαστών δημοσίων ,δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων ο συντελεστής είναι τρία τοις εκατό (3%) επί της αξίας του υπό κατασκευή έργου ή του μισθώματος ανεξαρτήτως αν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα.

■ Το ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικά καταβαλλομένης παροχής στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων

Άρθρο 64 παρ.1 για το ασφάλισμα που καταβάλλεται με την μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής δεκαπέντε τοις εκατό (15%)

∙ Για έως 40.000 ευρώ με δέκα τοις εκατό (10%)

∙ Και για τα ποσά που υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες( 40.000) ευρώ είκοσι τοις εκατό (20%)

****Τα ποσά αυξάνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) σε περίπτωση είσπραξης από τον δικαιούχο ποσού πρόωρης εξαγοράς .

■ Η υπεραξία που αποκτά φυσικό πρόσωπο από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο 41 εκτός της περίπτωσης του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 και της περίπτωσης ε της παραγράφου 6 του άρθρου 41 .

Άρθρο 64 παρ.1 για την υπεραξία από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας που αποκτά φυσικό πρόσωπο δεκαπέντε τοις εκατό(15%)

Παρατήρηση: Ο φόρος υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας, έχει ανασταλεί έως και την 31/12/2022, βάσει του άρθρου 28 του ν. 4646/2019.

■ Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που έχουν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα η σε κράτος μέλος της Ε.Ε. η του Ε.Ο.Χ. και λαμβάνουν αμοιβές  για τεχνικές υπηρεσίες  , για τις αμοιβές διοίκησης  ,αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες ,αμοιβές για παρόμοιες με τις ανωτέρω υπηρεσίες ,ανεξαρτήτως εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα ,όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου , με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του Ν.4172/2013

           Δηλαδή οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης , εκτός από τις κεφαλαιουχικές εταιρίες κατά την προμήθεια ,κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα , υποχρεούνται , κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών , να παρακρατούν φόρο εισοδήματος , ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή ως ακολούθως:

∙ ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας

∙ ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και

∙ ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών .Εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου οι υπόχρεοι του πρώτου εδαφίου :

 √ όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες και δεν απαιτείται σύμβαση ,εφόσον η καθαρή αξία αυτών ,κατά συναλλαγή, δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατό πενήντα(150)ευρώ,

όταν λαμβάνουν υπηρεσίες η προμηθεύονται ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις ,τηλεγραφήματα, γραμματόσημα ,φωταέριο ,νερό και εισιτήρια γενικά

 √ όπου προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου από άλλη διάταξη για το ίδιο έσοδο

όταν προμηθεύονται αγαθά η τους παρέχονται υπηρεσίες από τις πολεμικές βιομηχανίες ΕΑΒ,ΕΒΟ κλπ. καθώς και από το Κέντρο Επιχειρηματικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) και την Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας (Α.Ν.Ε.Μ.)

 

**Όσον αφορά τα ομόλογα του άρθρου 37 παρ.5 σε παρακράτηση φόρου υποχρεούνται μόνο οι φορείς πληρωμής που προβαίνουν σε καταβολές τόκων και δεν υποχρεούται σε παρακράτηση ο εκδότης των ομολόγων .

 

Σκοτάδη Δ.Ι. Μαρία

Οικονομολόγος – Λογίστρια – Φοροτεχνικός Τάξης ΟΕΕ

Εμπειρογνώμονας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Α.Π. 100655

Νόμιμη εκπρόσωπος του Taxis ΚΕΠ

Τηλ.6944017777/2743027488 , [email protected], Taxiskep.gr

 

 

Μαρία Δ.Ι. Σκοτάδη

Οικονομολόγος-Λογίστρια Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Εγκεκριμένη εμπερογνώμων από την ειδική γραμματεία διαχείρισης ιδιωτικού χρέους | Νόμιμη εκπρόσωπος του taxiskep.gr