ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΟΚΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

0
4111

 

ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΟΚΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΡΘΡΟ TOY

ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΠΕΛΕΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

BBC SA

Πολλές φορές χρειαζόμαστε να ιδρύσουμε υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα.

Παλαιότερα ,η γραφειοκρατία που υπήρχε πολλές φορές καθιστούσε την δημιουργία τους πάρα πολύ δύσκολη και υπήρχαν  περιπτώσεις πεντάμηνης και εξάμηνης καθυστέρησης ,γεγονός πού στο παρελθόν είχε αποτρέψει ξένους επενδυτές να έρθουν στην Ελλάδα.

Ευτυχώς με τίς ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΓΕΜΗ έχει μειωθεί πολύ ο χρόνος αναμονής και επίσης έχουν ομαδοποιηθεί τα στοιχεία που χρειάζονται.

Στο μέλλον είναι πολύ πιθανόν να συναντάμε πολλές παρόμοιες περιπτώσεις  αν προχωρήσουν οι επενδύσεις  στην Ελλάδα ξένων επιχειρήσεων που πιθανόν να θέλουν να επενδύσουν ιδρύοντας υποκαταστήματα τους.

Ας δούμε όμως τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τίς οποίες μπορεί να ιδρυθεί υποκατάστημα αλλοδαπής  εταιρείας  στην Ελλάδα.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

Το νομικό πλαίσιο που ορίζει τίς προϋποθέσεις βρίσκεται  στον Ν.4635/2019.

Στο μεν άρθρο 98 του νόμου αναφέρεται ρητά  το τι χρειάζεται να προσκομίσουμε στο ΓΕΜΗ για εταιρείες που βρίσκονται εντός ΕΕ.

Στο δε  άρθρο 99 αναφέρεται ρητά το τι χρειάζεται να προσκομίσουμε στο ΓΕΜΗ για επιχειρήσεις με έδρα τους  αλλοδαπών εταιρειών τρίτων χωρών.

Με βάση το συνδυασμό των όρθρων 98 και 99  οριζόντια τα στοιχεία που θα πρέπει να υποβάλουμε συνολικά στο ΓΕΜΗ ώστε να ιδρύσουμε το υποκατάστημα είναι:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ

  1. Απόφαση της  αλλοδαπής  εταιρείας  για  ίδρυση  υποκαταστήματος στην Ελλάδα

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  :

  • Ποιες θα είναι οι δραστηριότητες του υποκαταστήματος στην Ελλάδα,
  • Που θα είναι η έδρα (με την ταχυδρομική ή άλλη διεύθυνσή του),
  • Ποια θα είναι η επωνυμία του στην περίπτωση που δεν είναι η ίδια με την επωνυμία της εταιρείας)
  • τα ατομικά  στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου του υποκαταστήματος, με πλήρη ανάλυση  των αρμοδιοτήτων του

ΠΡΟΣΟΧΗ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  μπορεί να οριστεί και με συμβολαιογραφική ή Προξενική πράξη (την οποία θα υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος της αλλοδαπής εταιρείας).

  Ο Νόμιμος εκπρόσωπος, πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος,  θα πρέπει να είναι κάτοχος ελληνικού ΑΦΜ και να υποβάλλει επίσης :

α) Αν είναι υπήκοος κράτους της Ε.Ε. : ακριβές αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή  Διαβατηρίου

β) Αν είναι υπήκοος κράτους εκτός Ε.Ε. αν διαμένει στην Ελλάδα απαιτείται Άδειας Διαμονής και εργασίας  ή αποδεικτικό για υποβολή δικαιολογητικών έκδοσης Άδειας Διαμονής και εργασίας για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας ή ως Νομίμου Εκπρόσωπου εταιρειών .

  1. Καταστατικό της  αλλοδαπής  εταιρείας,  όπως  ισχύει  κατά  την  χρονική περίοδο της αίτησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΑΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 25000 ΕΥΡΩ ΔΗΛΑΔΗ ΟΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΩΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΕ.

  1. Βεβαίωση  του   Μητρώου,   στο   οποίο   έχει   καταχωρηθεί  η   εταιρεία (Πιστοποιητικό  Καλής  Λειτουργίας  της  αρμόδιας  αρχής  ή  του  εμπορικού Μητρώου της χώρας προέλευσης) που να προκύπτουν η νομική μορφή, η έδρα, το κεφάλαιο & η διοίκηση / εκπροσώπηση της εταιρείας στην έδρα της.
  2. Βεβαίωση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΕΑ για την προέγκριση της Επωνυμίας ή/και του Διακριτικού Τίτλου του υποκαταστήματος
  3. Υποβολή Αίτησης

 Σημειώσεις  :

  • Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, που εκδίδονται στην αλλοδαπή, πρέπει να έχουν θεώρηση APOSTILLE ή προξενικής αρχής και επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα – Πλην των προερχόμενων από την Κυπριακή Δημοκρατία Δημοσίων Εγγράφων σύμφωνα με το Ν. 1497/27-11-1984.
Λάμπρος Μπέλεσης

Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.