Νέα ρύθμιση τελευταίας ευκαιρίας και σημαντικά νέα μέτρα!

0
725

ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το
Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι η καλή
πορεία της οικονομίας, το καλύτερο
δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2022, και η
εφετινή εκτέλεση του Προϋπολογισμού,
δίνουν το δημοσιονομικό περιθώριο, ύψους
περίπου 800 εκατ. ευρώ, για 7 νέες,
σημαντικές παρεμβάσεις.

Συγκεκριμένα:

1ον. Χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης σε
συνταξιούχους.
Οι συνταξιούχοι που δεν έλαβαν αύξηση
σύνταξης λόγω προσωπικής διαφοράς με βάση
Νόμο του 2016 ή που η αύξηση της σύνταξής
τους ήταν μικρότερη του 7%, θα λάβουν,
μέχρι το τέλος Μαρτίου, έκτακτη εφάπαξ
οικονομική ενίσχυση.(σύνολο 280εκ)

Αυτή η ενίσχυση αφορά περίπου 1 εκατ.
συνταξιούχους και το ποσό είναι από 200 έως
300 ευρώ,
Το ποσό είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και
ακατάσχετο στα χέρια Δημοσίου ή τρίτων, δεν
δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με
βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, και δεν
υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή
άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου.

2ον. Παράταση μειωμένων συντελεστών
ΦΠΑ.(ΚΟΣΤΟΣ 250 ΕΚ)
Επεκτείνεται, για άλλους 6 μήνες, και έως το
τέλος του έτους, η μείωση των συντελεστών
ΦΠΑ, η οποία έχει νομοθετηθεί έως τον Ιούνιο
του 2023, σε μια σειρά από προϊόντα και
υπηρεσίες, όπως
 οι μεταφορές επιβατών
 ο καφές
 τα μη αλκοολούχα ποτά,
 οι κινηματογράφοι,
 τα γυμναστήρια και
 οι σχολές χορού.

Το μέτρο στοχεύει να στηρίξει την
επιχειρηματικότητα, γιατί οι κλάδοι αυτοί
επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από την πανδημία, και
την ενεργειακή κρίση.

3ον. Επιστροφή του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο αγροτικό
πετρέλαιο.(ΚΟΣΤΟΣ 76 ΕΚ )
Για τον περιορισμό του αυξημένου κόστους
παραγωγής και τη στήριξη της γεωργικής
παραγωγής, η επιστροφή του ΕΦΚ στο
αγροτικό πετρέλαιο συνεχίζεται και για το
2023.

4ον. Καταβολή εκκρεμών αγροτικών
αποζημιώσεων.(ΚΟΣΤΟΣ 120 ΕΚ)
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, θα επιταχύνει την καταβολή
εκκρεμών αγροτικών αποζημιώσεων, τόσο
μέσω του ΕΛΓΑ και του μηχανισμού
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, όσο και μέσω
του Ουκρανικού πλαισίου στήριξης.

5ον. Αύξηση και διεύρυνση του
επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας.(80 εκατ)
Αυξάνεται στα 200 ευρώ, από 150 ευρώ το
ανώτατο ύψος του επιδόματος επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας για απασχολούμενους
στον τομέα της υγείας, και για υπαλλήλους
που ανήκουν και υπηρετούν στο
Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ παράλληλα
διευρύνονται οι ειδικότητες εργαζομένων που
μπορούν να λάβουν το συγκεκριμένο είδος
επιδόματος.
Θα ακολουθήσουν αντίστοιχες Αποφάσεις για
τις κατηγορίες δικαιούχων, άμεσα που θα
αφορούν άλλα Υπουργεία

6ον. Νέο πλαίσιο ρυθμίσεων οφειλών.
Συγκεκριμένα:
 Για όσους έχουν απολέσει τις φορολογικές
και ασφαλιστικές ρυθμίσεις των 120 ή 72
δόσεων ή αυτές κατέστησαν μη

εξυπηρετούμενες έως την 1η Φεβρουαρίου
2023, δίνεται η δυνατότητα να τις
αναβιώσουν, καταβάλλοντας δύο μηνιαίες
δόσεις έως τις 31 Ιουλίου 2023, την
τρέχουσα και μία επιπλέον, που αποσβένει
παλαιές υποχρεώσεις, με σειρά
παλαιότητας. Ποσά που έχουν καταβληθεί
ως υπερ-είσπραξη, αποσβένουν τις
παλαιότερες δόσεις, με σειρά παλαιότητας.
Οι δόσεις που έχουν απολεσθεί,
μεταφέρονται, έντοκα, στο τέλος της
ρύθμισης. Η αναβίωση πραγματοποιείται
με όλα τα ευεργετήματα των ρυθμίσεων
αυτών, όπως ισχύουν για κάθε ρύθμιση,
π.χ. χορήγηση αποδεικτικού
ενημερότητας, αναστολή της συνέχισης
της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης
επί των οφειλών που ρυθμίζονται κτλ.

 Για όσους φορολογούμενους είναι συνεπείς
στις υποχρεώσεις τους ή/και είχαν
ρυθμισμένες φορολογικές και ασφαλιστικές
οφειλές την 1η Νοεμβρίου 2021, που
συνέχισαν να τις εξυπηρετούν έως

σήμερα, αλλά δημιούργησαν νέες οφειλές,
δημιουργείται ένα νέο σχήμα.
Συγκεκριμένα, οφειλές που κατέστησαν
ληξιπρόθεσμες μετά τις 1η Νοεμβρίου 2021 και
έως την 1η Φεβρουαρίου 2023, μπορούν να
ρυθμιστούν είτε σε 36 δόσεις με το αντίστοιχο
επιτόκιο που ισχύει στην πάγια ρύθμιση των
12 δόσεων, είτε σε 72 δόσεις με το αντίστοιχο
επιτόκιο που ισχύει στην πάγια ρύθμιση των
24 δόσεων.
Σε περίπτωση ένταξης στην νέα ρύθμιση,
ισχύουν τα ευεργετήματα της αναβίωσης των
ρυθμίσεων.
Μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση και
οφειλές που είναι ενταγμένες σε
εξυπηρετούμενες – κατά την 1η Φεβρουαρίου
2023 – πάγιες ρυθμίσεις, εφόσον οι ρυθμίσεις
αυτές περιλαμβάνουν, αποκλειστικά, νέες
οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1η
Νοεμβρίου 2021.

7ον. Βελτιώσεις στον εξωδικαστικό
μηχανισμό.

Συγκεκριμένα:
 Υποχρέωση αιτιολόγησης μη συναίνεσης
στην πρόταση ρύθμισης που παράγει ο
αλγόριθμος, τόσο των χρηματοδοτικών
φορέων όσο και του οφειλέτη. Απαιτείται
δημόσια ανάρτηση της αιτιολόγησης στην
πλατφόρμα.
 → Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του
εξωδικαστικού μηχανισμού, προκειμένου
να εντάσσονται οφειλέτες και με μία και
μοναδική οφειλή προς τους
χρηματοδοτικούς φορείς, όπως είναι τα
νοικοκυριά με ένα στεγαστικό δάνειο, το
οποίο επιθυμούν να ρυθμίσουν,
διασώζοντας την περιουσία τους.
 Εντάσσονται και νέες κατηγορίες
οφειλών που μπορούν να ρυθμιστούν,
όπως είναι οι οφειλές υπέρ τρίτων που
εισπράττονται από τη φορολογική
διοίκηση.

 Καταργείται η ποινή προεξόφλησης των
οφειλών προς το Δημόσιο, και μειώνεται

το επιτόκιο ρύθμισης .Ως προς την
κατάργηση της ποινής προεξόφλησης, θα
αφαιρούνται, στο ακέραιο, οι τόκοι που
αντιστοιχούν στις υπολειπόμενες δόσεις,
ενώ παράλληλα θα επωφελείται ο πολίτης
από όλα τα ευεργετήματα της ρύθμισης,
όπως είναι η διαγραφή τόκων,
προσαυξήσεων, ή ακόμη και της βασικής
οφειλής. Επιπλέον, το επιτόκιο ρύθμισης
διαμορφώνεται στο 3%, σταθερό, από
Euribor συν 5 ποσοστιαίες μονάδες που
είναι σήμερα.

Σημαντική παρατήρηση:

Ένα σημαντικό σημείο που πιστεύουμε ότι πρέπει να γενικευθεί είναι η άρση δέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού με την πληρωμή δυο δόσεων σε όλες τις ρυθμίσεις όπως επίσης και στον εξωδικαστικό.

 

 

ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ACIS GROUP

Λάμπρος Μπέλεσης

Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ