ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ E-SHOP. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε!

0
507

Άρθρο του Λ. Μπέλεση,
Διευθύνοντα Συμβούλου της BBC CONSULTING SA
Αντιπροέδρου ΠΑΕΛΟ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ E-SHOP

 

Ήδη έχει εκδοθεί η προκήρυξη της δράσης  e-λιανικό .

Σύμφωνα με αυτή οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου μπορούν να κατασκευάσουν site για να δημιουργήσουν e-shop , με απαραίτητες προϋποθέσεις να έχουν σε λειτουργία φυσικό κατάστημα , να έχουν μείωση τζίρου 20% τουλάχιστον και να έχουν κλείσει με κρατική εντολή τουλάχιστον μία ημέρα μετά τις 18 Μαρτίου 2020.

Στις παρακάτω γραμμές αναφέρουμε συνοπτικά τα βασικά σημεία στοιχεία της  προκήρυξης.

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ  e-λιανικό:

 

Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται διακρίνονται σε:

Α) Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019. 

Β) Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία που προκηρύχτηκε η  Δράση.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι:

 • να έχουν το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47) είτε ως ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
 • να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,
 • να έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιλέξιμης δραστηριότητας στην έδρα ή/και σε υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά
 • οι επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.
 • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση (αίτηση) ανά Α.Φ.Μ.
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία
 • να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis)
 • να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης κρατικής ενίσχυσης

Σημείωση: Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι επιχειρήσεις  franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ.

 

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ & ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ  ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

Η Δράση είναι επιδοτούμενη σε ποσοστό 100% επί του προϋπολογισμού της κάθε αίτησης.

Κάθε επιχείρηση  μπορεί να λάβει συνολική επιχορήγηση έως το ποσού των 5.000,00€ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος. Αν η επιχείρηση θέλει να αναβαθμίσει προϋπάρχον e-shop μπορεί να λάβει  έως το ποσό των 1.500,00 €.

ΠΟΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ:

Οι δαπάνες Διαιρούνται σε δύο κατηγορίες:

Α) Εξοπλισμός Πληροφορικής και Λογισμικό, και έχουν ως ακολούθως:

 • Εξοπλισμός Πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα)
 • Εξυπηρετητές /διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία,αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα.
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).
 • Λοιπός τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.).

ΠΡΟΣΟΧΗ : Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη προμήθειας tablets, συσκευών κινητής τηλεφωνίας και τηλεοράσεων. Για τον εξοπλισμό πληροφορικής το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου είναι 30%.

Β)  Λογισμικό – Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop – θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελιοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον).

– Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) .

– Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας. Για το λογισμικό το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου είναι 100%.

Σημείωση: Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού και η επιχορήγηση στην επιχείρηση ανέρχεται σε 1.500 ευρώ.

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ:

Η προθεσμία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι έξι (6) μήνες από την έκδοση της Απόφασης Ένταξης στη Δράση.

ΠΩΣ ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΝ ΟΙ ΕΝΤΑΞΕΙΣ:

Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική (βαθμολογική κατάταξη), βάσει του αντικειμενικού κριτηρίου της μείωσης του κύκλου εργασιών του 4ου τριμήνου του έτους 2020 σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του έτους 2019 και η έγκριση της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης θα γίνει ανά Κατηγορία Περιφέρειας. Για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ:

Για να δοθεί η επιχορήγηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το ηλεκτρονικό κατάστημα και η προμήθεια τυχόν εξοπλισμού και θα πρέπει να έχουν αποπληρωθεί οι προμηθευτές

Αμέσως μετά, γίνεται υποβολή  αιτήματος  επαλήθευσης-πιστοποίησης, το οποίο συνοδεύουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εφόσον, μετά τον έλεγχο, διαπιστωθεί ότι υπήρξε  υλοποίηση, γίνεται άμεσα η καταβολή του ποσού της επιχορήγησης

 

Λάμπρος Μπέλεσης

Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.