Αναπτυξιακός Νόμος για τον Τουρισμό με επιδοτήσεις μέχρι 75%.

0
1427

Αναπτυξιακός νόμος για τον τουρισμό με Επιδοτήσεις μέχρι 75%

Σύμφωνα με την προκήρυξη «Ενίσχυση  τουριστικών επενδύσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022, από τις 5 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου 2022 οι  ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή του  επενδυτικού τους.

Θα πρέπει να τονισθεί ότι από την παραπάνω προκήρυξη εξαιρούνται η Σαντορίνη και η  Μύκονος.

Η  δράση αφορά την χορήγηση ενισχύσεων σε επενδύσεις που αφορούν:

 • την δημιουργία
 • τη επέκταση
 • τον εκσυγχρονισμό

ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων σε όλη την  Επικράτεια, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

Με προϋπολογισμό   (150.000.000) ευρώ, εκ των οποίων  τα   (75.000.000) ευρώ αφορούν  φορολογικές απαλλαγές.

Ποια επενδυτικά σχέδια υπάγονται:

 1. Η Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων (4) τουλάχιστον αστέρων
 2. Ο Ολοκληρωμένος Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία (3) τουλάχιστον αστέρων, καθώς και εκσυγχρονισμού μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, αν αναβαθμίζονται σε κατηγορία  (3) τουλάχιστον αστέρων
 3. Η Επέκταση και ο εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, για (2) τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι, μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής, αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων,
 4. Η Ίδρυση, επέκταση – εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία (3) τουλάχιστον αστέρων,
 5. Η Ίδρυση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,
 6. Η Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄ 155), που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων,

7.Η Ίδρυση, ή εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων (ξενώνας φιλοξενίας) δυναμικότητας 20 δωματίων τουλάχιστον κατηγορίας 5 κλειδιών σε ειδικές περιοχές και

 1. Η Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014

 

Τα επενδυτικά σχέδια, πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Δημιουργία νέας μονάδας

β. Επέκταση της δυνητικότητας υφιστάμενης μονάδας

γ. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί ποτέ από αυτήν

δ. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων, είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 • Εμπορική εταιρεία,
 • -Συνεταιρισμός,
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.),
 • κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, ε. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους (υπό όρους)

Τα επενδυτικά σχέδια του καθεστώτος ενισχύονται με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα ανωτέρω κίνητρα, εκτός της επιχορήγησης Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000€) για όλα τα είδη ενισχύσεων.

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000€) για τις ενισχύσεις της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και τα πέντε εκατομμύρια ευρώ (5.000.000€) για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.

Για την υπαγωγή στο καθεστώς απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται στο:

α. ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,

β. ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,

γ. ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,

δ. ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις

 

 Οι επιλέξιμες δαπάνες του καθεστώτος:

Α. Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

 1. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, όπως:
 • Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων και οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα µε αναπηρία, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
 • Η αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός), ή και μέρους των στοιχείων ενεργητικού μιας παραγωγικής μονάδας, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
 • η επιχειρηματική εγκατάσταση έχει κλείσει δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, , η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, ο οποίος δεν σχετίζεται με τον πωλητή της επιχειρηματικής εγκατάστασης. η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς
 • Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 • Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, και µε τον όρο ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης.
 • Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 1. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού
 • Μεταφορά τεχνολογίας µέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και µη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης
 1. Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης.

Β. Επιλέξιμες δαπάνες μη περιφερειακών ενισχύσεων

 1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ. Οι δαπάνες αυτές αφορούν μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
 2. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση. Οι δαπάνες αφορούν στην αναβάθμιση των προσόντων ή την επανεκπαίδευση των εργαζομένων και
 3. Δαπάνες για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις. Τα ποσοστά επιχορήγησης χορηγούνται με βάση τα ανώτατα όρια εντάσεων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, σε ποσοστά που κυμαίνονται έως 75%.

Το ακριβές ποσοστό επιχορήγησης καθορίζεται από την περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης, δεδομένου ότι σε ειδικές περιοχές (ορεινές περιοχές, παραμεθόριος, μικρά νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, Ζώνες απολιγνιτοποίησης κλπ) η επένδυση μπορεί να επιχορηγηθεί με το ανώτατο όριο ενίσχυσης.

Στην πρόσκληση ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα κάτωθι:

 • Στην ίδια Δημοτική Ενότητα υπάγεται μόνο ένα (1) επενδυτικό σχέδιο ανά φορέα συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων του.
 • η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει κάθε επενδυτικό σχέδιο προκειμένου να μπορεί να συμπεριληφθεί στους πίνακες κατάταξης ανέρχεται σε 50 βαθμούς.
 • Η νέα προκήρυξη έχει σημαντικές διαφοροποιήσεις και σχετικά περιορισμένο προϋπολογισμό σε σχέση με προηγούμενες, με συνέπεια ο ενδιαφερόμενος επενδυτής να απαιτείται να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα σχεδιασμού, χρηματοδοτικού σχήματος, πληρότητας δικαιολογητικών κλπ, ώστε να είναι ανταγωνιστική η επενδυτική του πρόταση.

 

 

Λάμπρος Μπέλεσης

Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ