Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

  ΤΕΚΑ: 10 επικαιροποιημένες ερωτήσεις και οι απαντήσεις τους!

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  ΤΕΚΑ: 10 επικαιροποιημένες ερωτήσεις και οι απαντήσεις τους!

  1.Ποιοι εργαζόμενοι υπάγονται υποχρεωτικά στο ΤΕΚΑ;

  Από 1.1.2022 εντάσσονται υποχρεωτικά στο ΤΕΚΑ όλοι οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, για τους οποίους έως 31.12.2021 υφίσταται υποχρέωση υπαγωγής στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

  Στα πλαίσια πρακτικής άσκησης, εργαζόμενος έχει ασφαλιστεί για τον κίνδυνο του εργατικού ατυχήματος 1%. Υπάγεται στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ;

  Εργαζόμενοι οι οποίοι στα πλαίσια πρακτικής άσκησης έχουν ασφαλιστεί για τον κίνδυνο εργατικού ατυχήματος 1% και αναλαμβάνουν από 1.2.2022 και εφεξής εργασία ή απασχόληση υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ.

  2.Πώς γνωρίζω εάν ο εργαζόμενος υπάγεται στο ΤΕΚΑ;

  Η σχετική πληροφορία μπορεί να αντληθεί από τη Βεβαίωση Απογραφής, η οποία εκδίδεται από τον εργαζόμενο με χρήση των κωδικών taxisnet από τον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ. Στη Βεβαίωση υπάρχει η ένδειξη Νέο/Παλιό Επικουρικό, με τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό για τον εν λόγω ασφαλισμένο.Εναλλακτικά, η πληροφορία υπαγωγής ή μη στο ΤΕΚΑ μπορεί να αντληθεί από τη νέα «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Επιβεβαίωσης Υπαγωγής ΤΕΚΑ».

  Με κλειδί αναζήτησης τον ΑΜΚΑ του εργαζομένου, ο εργοδότης μπορεί να ελέγξει εάν ο εργαζόμενος υπάγεται στο ΤΕΚΑ.

  3.Με ποιο τρόπο υποβάλλεται η ΑΠΔ ΤΕΚΑ;

  Η υποβολή της ΑΠΔ ΤΕΚΑ (κανονικής ή συμπληρωματικής) πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, μέσω της εφαρμογής «Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ ΤΕΚΑ».

  Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης που αποδίδονται στους εργοδότες κατά την πιστοποίησή τους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Εργοδότες του e-ΕΦΚΑ.Η ΑΠΔ ΤΕΚΑ (όπως και η ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ) υποβάλλεται από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της απασχόλησης.

  Η υποβολή της ΑΠΔ ΤΕΚΑ πρέπει πάντα να έπεται της ολοκλήρωσης της υποβολής της ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ.

  Μετά τη λήξη της οριζόμενης προθεσμίας, η υποβολή πραγματοποιείται με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ στην οποία υπάγεται η έδρα του εργοδότη.Για αναλυτικότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα 6, 6.1 και 6.1.1. της εγκυκλίου 5/2022.

  4.Με ποιο τρόπο καταβάλλονται οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές;

  Οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ και ΤΕΚΑ καταβάλλονται ξεχωριστά, με διακριτή ταυτότητα πληρωμής. Μετά την επιτυχή υποβολή τόσο της ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ όσο και της ΑΠΔ ΤΕΚΑ εκδίδονται αντίστοιχα δύο διακριτά αποδεικτικά υποβολής, στα οποία αναγράφονται τα δύο ποσά που πρέπει να καταβληθούν ξεχωριστά για τον e-ΕΦΚΑ και το ΤΕΚΑ και οι δύο διακριτές ταυτότητες πληρωμής για την εξόφληση των εισφορών προς τα δύο Ταμεία.

  Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε την ΤΠΤΕ ΤΕΚΑ στην αρχική οθόνη υποβολής ΑΠΔ ΤΕΚΑ, εκεί που εμφανίζονται τα στοιχεία του εργοδότη.

  Ειδικότερα, η ΤΠΤΕ ΤΕΚΑ:

  α. έχει διαφορετική αριθμοδομή (25ψηφίο RF) από την υφιστάμενη 30ψήφια ΤΠΤΕ e-ΕΦΚΑ∙

  β. είναι μοναδική για κάθε εργοδότη

  γ. είναι σταθερή και με χρήση αυτής θα γίνεται η καταβολή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για κάθε περίοδο εφεξής.

  Η ΤΠΤΕ ΤΕΚΑ, για τους υφιστάμενους εργοδότες δημιουργήθηκε κεντρικά από το σύστημα του e-ΕΦΚΑ, ενώ για τους νέους εργοδότες δημιουργείται με αυτοματοποιημένη διαδικασία μαζί με την ΤΠΤΕ e-ΕΦΚΑ και αναγράφεται στη βεβαίωση απογραφής τους στο Μητρώο Εργοδοτών.

  Εφίσταται η προσοχή των εργοδοτών κατά τη χρήση των δύο ΤΠΤΕ, ώστε να αποδίδονται μέσω αυτών ορθά επιμερισμένες οι αντίστοιχες τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

  5.Πώς βρίσκω την 25ψήφια Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών ΤΕΚΑ ΤΠΤΕ ΤΕΚΑ;

  Μπορείτε να τη βρείτε στην τελευταία σειρά του αποδεικτικού υποβολής της ΑΠΔ ΤΕΚΑ. Εναλλακτικά μπορείτε να τη βρείτε στην αρχική στην οθόνη υποβολής ΑΠΔ ΤΕΚΑ, εκεί που εμφανίζονται τα στοιχεία του εργοδότη.

  6.Ποια είναι η προθεσμία εμπρόθεσμης εξόφλησης;

  Οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές (εργαζομένου και εργοδότη) καταβάλλονται από τον εργοδότη έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της απασχόλησης. Η καταβολή γίνεται σε Πιστωτικά Ιδρύματα μέσω ΔΙΑΣ αποκλειστικά με τη χρήση των ΤΠΤΕ.

  Η μη εμπρόθεσμη καταβολή των εισφορών επισύρει επιβάρυνση με πρόσθετα τέλη, από την επόμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία έληξε η κατά νόμο προθεσμία καταβολής τους.

  7.Πώς συμπληρώνεται η ΑΠΔ ΤΕΚΑ για Κοινές Επιχειρήσεις;

  Για την απεικόνιση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης στην ΑΠΔ ΤΕΚΑ Κοινών Επιχειρήσεων, έχουν δημιουργηθεί νέος διακριτός ΚΑΔ 0083 με λεκτική περιγραφή: «Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης», νέοι Κωδικοί Ειδικότητας και νέοι διακριτοί Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης (ΚΠΚ).

  Για αναλυτικότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα 6.1 της εγκυκλίου 5/2022

  8.Πώς υπολογίζονται οι εισφορές των έμμισθων δικηγόρων και μισθωτών μηχανικών;

  Για τους έμμισθους δικηγόρους και μισθωτούς μηχανικούς προβλέπεται καταβολή συγκεκριμένων ποσών για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, κατόπιν επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας.

  Δηλαδή, δεν διενεργείται υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών βάσει ποσοστών επί των πραγματικών, ονομαστικών (μεικτών) αποδοχών, που συνήθως καταχωρούνται στην ΑΠΔ.
  Τα ποσά της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται κατά 50% στον εντολέα (στην περίπτωση των εμμίσθων δικηγόρων) ή στον εργοδότη και κατά 50% στον ασφαλισμένο.

  Ως εκ τούτου, για να καταστεί δυνατή η απεικόνιση της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας στην ΑΠΔ ΤΕΚΑ, πρέπει να καταχωρείται στο σχετικό πεδίο των αποδοχών συγκεκριμένο πλασματικό ποσό, ώστε να υπολογίζονται, σύμφωνα με τα ισχύοντα ποσοστά, τα προβλεπόμενα για κάθε ασφαλιστική κατηγορία καταβλητέα ποσά, τόσο για τον ασφαλισμένο όσο και για τον εργοδότη. Για αναλυτικότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα 6.1.2. της εγκυκλίου 5/2022.

  9.Τι αλλάζει στην ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ για τους υπαγόμενους στο ΤΕΚΑ;

  Για τους ασφαλισμένους που για την επικουρική ασφάλιση υπάγονται στο ΤΕΚΑ θα πρέπει στην υποβαλλόμενη ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ να επιλέγεται/χρησιμοποιείται κωδικοποίηση, η οποία δεν περιλαμβάνει τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης. Για αναλυτικότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα 7 της εγκυκλίου 5/2022.

  10.Πώς μπορώ να ρυθμίσω τις οφειλές στο ΤΕΚΑ;

  Οι οφειλές των εργοδοτών στο ΤΕΚΑ δεν ρυθμίζονται. Η ρύθμιση οφειλών αποτελεί μια ταμειακή διευκόλυνση που προσφέρουν τα ασφαλιστικά ταμεία στους εργοδότες. Στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα όμως η σχέση των ασφαλισμένων με τις εισφορές που καταβάλλουν οι εργοδότες είναι άμεση. Διότι οι εισφορές κατευθύνονται στον προσωπικό λογαριασμό κάθε ασφαλισμένου και η καθυστέρηση καταβολής συνεπάγεται απώλεια αποδόσεων/τόκων για τους ασφαλισμένους.

  Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες, δηλαδή, μπορεί να ζημιωθούν από την καθυστέρηση των εργοδοτών.

  Οι εισφορές προς το ΤΕΚΑ αποτελούν ένα μικρό ποσοστό των συνολικών εισφορών. Άρα, στην πράξη, η ταμειακή επιβάρυνση της ολικής εξόφλησης των οφειλών προς το ΤΕΚΑ ισοδυναμεί με την ταμειακή επιβάρυνση μιας ή δύο δόσεων ρυθμισμένης οφειλής προς τον e-ΕΦΚΑ.

  Συντακτική ομάδα taxvoice.gr

  - Advertisement -spot_img

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  εισάγετε το σχόλιό σας!
  παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

  - Advertisement -spot_img

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ