Ο δεκάλογος της οικονομίας – 31/12/2023!

0
676

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων υπό ίδρυση και νεοσύστατων επιχειρήσεων ΜμΕ, οι οποίες θα επενδύσουν ίδιους πόρους στη δραστηριότητα που προτίθενται να ασκήσουν και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000 € έως 400.000 €.

Το ποσοστό ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι ενιαίο για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων και ανέρχεται στο 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.
Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να αυξηθεί κατά:
 • 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και
 • επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου θα είναι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Σε ποιους απευθύνεται

Υπό ίδρυση και νεοσύστατες Πολύ Μικρές, Μικρές, και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης (Παράρτημα ΙΙ   EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΚΑΔ).
Κατηγορία Α. Υπό ίδρυση. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της Προκήρυξης της Δράσης έως και την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης και θα  δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.
Κατηγορία Β. Νεοσύστατες. Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας (δεν έχει παρέλθει 12μηνο από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ έως και την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης). Σημειώνεται ότι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καθ’όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.
Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση.

Περίοδος υποβολής

από 18/12/2023 έως 29/2/2024 (ώρα 15:00)

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 80.000€ έως 400.000€.

Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών.

Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά (α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και (β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται αυστηρά σε 24 μήνες, μη επιδεχόμενη την οποιαδήποτε παράταση.

Σε ποιους απευθύνεται

Υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

Οι επιλέξιμοι Kωδικοί Aριθμοί Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ της Πρόσκλησης της Δράσης.

Περίοδος υποβολής

από 18/12/2023 έως 29/2/2024 (ώρα 15:00)

Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ενίσχυση των δραστηριοτήτων των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, όπως αυτοί εξειδικεύονται για κάθε Περιφέρεια (Περιφερειακές Απολήξεις), μέσω της στήριξης υφιστάμενων, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την  ανάπτυξη και διάχυση νέων τεχνολογιών, τον τεχνολογικό τους μετασχηματισμό, την μεγέθυνση (scale up), την εξωστρέφεια (έμφαση τόσο στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίες – GVC, όσο και στην προώθηση προϊόντων υψηλής τεχνολογικής αξίας) και την προώθηση της διττής μετάβασης, δηλαδή του ψηφιακού μετασχηματισμού και της κυκλικής οικονομίας.

Κάθε επενδυτικό σχέδιο, για να είναι επιλέξιμο, θα πρέπει τεκμηριωμένα να συνδέεται με μια Περιφερειακή Απόληξη των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3) και οι δαπάνες που θα περιληφθούν σε αυτό να εξυπηρετούν τις παρακάτω περιοχές παρέμβασης της κάθε απόληξης (η συνθήκη αυτή αποτελεί βασική προϋπόθεση ένταξης μιας πράξης στη Δράση, συνεπώς απαιτείται, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, αναλυτική και ρεαλιστική τεκμηρίωση σύνδεσης του επενδυτικού σχεδίου και των προτεινόμενων δαπανών με τις περιοχές παρέμβασης της Περιφερειακής Απόληξης που αυτές τελικά θα εξυπηρετήσουν, καθώς και με τον ΚΑΔ επένδυσης).

Σε ποιους απευθύνεται

Υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να συνδέεται με μια Περιφερειακή Απόληξη των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3).

Περίοδος υποβολής

από 22/1/2024 έως 22/5/2024

 
1.Πώς θα αποδίδονται τα «Τέλη» στην εστίαση
Διαδικασία απόδοσης του Τέλους Παρεπιδημούντων και του Τέλους επί Ακαθαρίστων Εσόδων για κέντρα διασκέδασης , εστιατόρια και επιχειρήσεις συναφούς δραστηριότητας.
Τα αντίστοιχα έσοδα αποδίδονται στους οικείους Δήμους όπου υπάγονται οι υπόχρεες επιχειρήσεις και μέσα σε διάστημα έως και 30 ημερών από το τέλος του μήνα της είσπραξής τους.

Ορίζεται επίσης ότι όσοι επαγγελματίες θεωρούνται υπόχρεοι καταβολής Τέλους Παρεπιδημούντων ή Τέλους επί των Ακαθάριστων Εσόδων, οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία δήλωση, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Εφόσον υπόκεινται σε Φ.Π.Α., οι υπόχρεοι υποβάλλουν δήλωση για το Τέλος Παρεπιδημούντων ή το Τέλος επί Ακαθαρίστων Εσόδων κατά τον ίδιο χρόνο που υποβάλλεται η δήλωση Φ.Π.Α. Το δηλωθέν ποσό καταβάλλεται μέσα στην ίδια προθεσμία απόδοσης του Φ.Π.Α.

Για την είσπραξη του τέλους εκδίδεται Ταυτότητα Οφειλής. Το τέλος Διαμονής Παρεπιδημούντων και το Τέλος επί Ακαθαρίστων Εσόδων καταβάλλονται εφάπαξ, μετά από την υποβολή της δήλωσης και το αργότερο έως την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης ή μη καταβολής των τελών, επιβάλλεται εις βάρος του υπόχρεου προσαύξηση ίση με 2% επί του Τέλους που δεν καταβλήθηκε για κάθε μήνα καθυστέρησης. Η προσαύξηση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί το 100% του οφειλόμενου κάθε φορά χρέους.

Σε ό,τι αφορά στα οφειλόμενα Τέλη που αναλογούν σε δραστηριότητες των δύο προηγουμένων ετών (2022 και 2023), διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπόχρεες επιχειρήσεις, παρέχεται η δυνατότητα εμπρόθεσμων δηλώσεων και εξόφλησης έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου 2024.

2.Προδημοσίευση της νέας πρόσκλησης για τη νιτρορύπανση – Σε ποιες περιοχές θα εφαρμοστεί

Επιλέξιμες είναι οι κάτωθι πέντε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, όπως εμφανίζονται στους χάρτες:

 1. Θεσσαλικό Πεδίο
 2. Περιοχή Αλμυρού Μαγνησίας
 3. Πεδιάδα Ανατολικά &Δυτικά της λίμνης Βιστωνίδας
 4. Περιοχή του Νότιου Τμήματος του ποταμού Έβρου
 5. Περιοχή του Βόρειου Τμήματος του ποταμού Έβρου

Η έκδοση της πρόσκλησης αναμένεται εντός του πρώτου τετραμήνου του έτους 2024 και οι δεσμεύσεις των δικαιούχων θα είναι διετούς διάρκειας.

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα ετήσιας παράτασης των δεσμεύσεων για τους παραγωγούς που έχουν ενταχθεί στη δράση 10.1.04  στο πλαίσιο της 2ης και 3ης Πρόσκλησης, το έτος 2022, αμέσως μετά τη λήξη των διετών δεσμεύσεων τους, την 15η Φεβρουαρίου 2024, χωρίς να υπάρξει διακοπή. Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης για ετήσια παράταση θα γίνει κατόπιν έκδοσης σχετικής Πρόσκλησης.

3.Ελεύθεροι επαγγελματίες: Oλες οι αλλαγές που φέρνει το 2024 – Ποιοι απαλλάσσονται από τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης

1.Νέο καθεστώς φορολόγησης ελεύθερων επαγγελματιών. Το νέο καθεστώς φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών προβλέπει ότι το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα θα υπολογίζεται με βάση:

 • τον εκάστοτε κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα ο οποίος θα προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε 3 χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας μετά την πρώτη εξαετία ή σε περίπτωση που ο επαγγελματίας απασχολεί προσωπικό τον ανώτερο ετήσιο μισθό που καταβάλλει σε υπάλληλό του. Για την προσαύξηση θα λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο από τα δύο ποσά, με ανώτατο όριο τις 30.000 ευρώ.
 • το ύψος του τζίρου της επιχείρησης που θα προσαυξάνει την ελάχιστη αμοιβή προσαυξάνεται στο 5% επί του ποσού που ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του ΚΑΔ.
 • το 10% του κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού με όριο τις 15.000 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση το ελάχιστο καθαρό εισόδημα δεν μπορεί να ξεπερνά τις 50.000 ευρώ.

Με τις τελικές διατάξεις, το τεκμήριο μειώνεται κατά 50% για:

 • Επαγγελματίες που παρουσιάζουν αναπηρία 67% έως 79%
 • Επαγγελματίες που έχουν την κύρια κατοικία σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους
 • Γονείς μονογονεϊκής οικογένειας με εξαρτώμενα τέκνα
 • Γονείς με εξαρτώμενα τέκνα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67% – Γονείς πολύτεκνων οικογενειών
 • Εκμεταλλευτές ταξί με ποσοστό ιδιοκτησίας επί του οχήματος που δεν υπερβαίνει το 25%

Επίσης το ύψος του τεκμηρίου περιορίζεται κατά 67% για τους ελεύθερους επαγγελματίες με 4 χρόνια δραστηριότητας και κατά 33% για 5 χρόνια, ενώ εξαιρούνται από την προσαύξηση με βάση τον τζίρο τα περίπτερα αλλά μόνο για το μέρος του τζίρου από πωλήσεις καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

Μειωμένο τεκμήριο θα ισχύσει και για επαγγελματίες με εποχική δραστηριότητα καθώς θα υπολογίζεται με βάση τον πραγματικό χρόνο δραστηριότητας δηλαδή με δωδεκατημόρια. Παράλληλα για επαγγελματίες που αποκτούν εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις ή από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα τα ποσά αυτά θα συνυπολογίζονται για την κάλυψη του τεκμηρίου.

Πλήρη απαλλαγή από το τεκμήριο θα έχουν οι αγρότες, όσοι αμείβονται με μπλοκάκι και με έως 3 εργοδότες, οι επαγγελματίες που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%, τα καφενεία σε χωριά με λιγότερους από 500 κατοίκους και νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι που συνεργάζονται με μέχρι 2 εταιρίες.Eπίσης προβλέπεται μείωση του επιτηδεύματος κατά 50% για όλους

2. Kάθε ελεύθερος επαγγελματίας έχει την δυνατότητα να αμφισβητήσει το ποσό του φόρου που προκύπτει από το τεκμήριο υπό την προϋπόθεση να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου από τις φορολογικές αρχές προκειμένου να αποδείξει ότι το πραγματικό του εισόδημα είναι χαμηλότερο από αυτό που προσδιορίζει η εφορία. Στην περίπτωση αυτή, η εφορία πρώτα θα βεβαιώσει το ποσό του φόρου που θα καλείται να πληρώσει ο επαγγελματίας με βάση το τεκμαρτό εισόδημα και εάν μετά το φορολογικό έλεγχο αποδειχθεί ότι το πραγματικό εισόδημα του επαγγελματία είναι μικρότερο από το τεκμαρτό τότε θα γίνει νέα εκκαθάριση του φόρου.

3. Επεκτείνεται η χρήση POS στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας. Έτσι κλάδοι που σήμερα δεν υποχρεούνται να έχουν POS θα υποχρεωθούν να εγκαταστήσουν. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται: Ταξί, περίπτερα, ασφαλιστικές εταιρείες, συναυλιακού χώροι, λαϊκές αγορές, χρηματιστηριακές εταιρίες, κινηματογράφοι.

Εκτιμάται ότι η υποχρεωτική χρήση POS αφορά περίπου 150.000 επαγγελματίες που σήμερα εξαιρούνται. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, όπως δείχνουν τα στοιχεία, έχουν οδηγήσει στην αύξηση των εσόδων από τον ΦΠΑ και στον περιορισμό της διακίνησης «μαύρου» χρήματος ενώ η επέκτασή τους εκτιμάται ότι θα διευρύνει τη φορολογική βάση, θα διευκολύνει το έργο των ελεγκτικών μηχανισμών και θα περιορίσει τα περιθώρια φοροδιαφυγής.Με την επέκταση των POS αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός των συναλλαγών με κάρτες οι οποίες σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος ανήλθαν σε 49 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2023. Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ, δεκάδες κλάδοι που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών και οι οποίοι διαχρονικά βρίσκονται ψηλά στις λίστες της φοροδιαφυγής αποφεύγουν τις συναλλαγές με κάρτες. Ενώ οι υπηρεσίες είχαν 59,7% μερίδιο στην ιδιωτική κατανάλωση το 2019, στην αξία των πληρωμών με κάρτα το μερίδιό τους περιορίζεται σε 31,3%.

4. Από την 1η Μαρτίου 2024 όλες οι ταμειακές μηχανές θα είναι συνδεδεμένες με τα τερματικά POS. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής στο Μητρώο POS όλων των τερματικών, με την ΑΑΔΕ να επιβάλλει την υποχρέωση σε όλες τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τερματικές συσκευές είτε εγχώριες, είτε του εξωτερικού να εξασφαλίσουν την ακρίβεια των στοιχείων που τους αφορούν, τα οποία δηλώθηκαν από τους παρόχους στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ.

5. Kαθίσταται υποχρεωτική η υποβολή των στοιχείων στο σύστημα MyData. H ανάρτηση εσόδων και δαπανών από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν μπορεί να είναι μικρότερα από τα έξοδα που έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα. Επίσης, οι δαπάνες μιας επιχείρησης που δεν έχουν διαβιβαστεί δεν θα εκπίπτουν. Mάλιστα προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα τα οποία μπορεί να φτάσουν τις 100.000 ευρώ για μη διαβίβαση σειράς δεδομένων στο myDATA.Οι κυρώσεις υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας των μη διαβιβασθέντων στοιχείων στην περίπτωση μη διαβίβασης συνόψεων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης, τίτλων κτήσης και λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή ειδικών φορολογικών διατάξεων. Σε αυτές προβλέπονται επίσης κυρώσεις για τη μη διαβίβαση εγγραφών μισθοδοσίας, αποσβέσεων και λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και εξόδων, για τη διαβίβαση ως εκδότης σύνοψης εκδοθέντος παραστατικού, μετά από διαβίβαση παράλειψης ή απόκλισης από τον λήπτη, για τη μη διαβίβαση παραστατικών διακίνησης και λοιπών παραστατικών είσπραξης, επιστροφής ή παραγγελίας.

6. Παρατείνονται και το 2024 τα φορο-κίνητρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές τους ενώ όταν ανάψει το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα εφαρμοστεί υποχρεωτικά για όλους η ηλεκτρονική τιμολόγηση. Όσοι χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική τιμολόγηση έχουν τα ακόλουθα κέρδη:

 • Περιορίζεται κατά 2 έτη η προβλεπόμενη πενταετία, εντός της οποίας η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.
 • Μειώνεται από 90 σε 45 ημέρες ο χρόνος εντός του οποίου η φορολογική διοίκηση εξετάζει τα αιτήματα επιστροφής φόρου τα οποία αφορούν το φορολογικό έτος ή τα φορολογικά έτη, για τα οποία οι εκδότες επιλέγουν και εφαρμόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση.
 • Αποσβένεται πλήρως στο έτος πραγματοποίησής της προσαυξημένη κατά ποσοστό 100% η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
 • Προσαυξάνεται κατά ποσοστό 100% η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης, που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Παράλληλα, εφαρμόζεται στην αρχή του 2024 πιλοτικά και μέχρι το τέλος του έτους υποχρεωτικά το ψηφιακό δελτίο αποστολής.

7. Από την 1η Ιανουαρίου οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες υποχρεούνται τελικά να συνδέσουν τον επαγγελματικό τους λογαριασμό με το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS και να δέχονται πληρωμές μέσω υπηρεσιών άμεσης πληρωμής IRIS. Μέχρι σήμερα, οι εγγεγραμμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι στην υπηρεσία IRIS είναι 117.000, δηλαδή μόλις το 10%, περίπου, του συνολικού αριθμού των ελευθέρων επαγγελματιών στη χώρα μας, που αριθμούν συνολικά περί το 1,3 εκατ. Με το IRIS δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία από ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις να μην χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές πληρωμές λόγω αυξημένου κόστους. Σημειώνεται ότι το IRIS είναι μια εφαρμογή που μπορεί να εκτελείται μέσω του κινητού τηλεφώνου και δεν απαιτεί την αγορά πρόσθετης συσκευής ή κάποια μηνιαία συνδρομή.

4.Μέχρι πότε οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης με ρεύμα

Μέχρι τις 19 Ιανουαρίου 
Η επιδότηση αφορά τους μήνες Ιανουάριο μέχρι Μάρτιο και στην αίτηση πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός παροχής ρεύματος της κύριας κατοικίας.
 • Οι δικαιούχοι

Ειδικότερα όσον αφορά στους δικαιούχους της έκτακτης ενίσχυσης θέρμανσης με ηλεκτρισμό, χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας τους (είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε μισθώνεται είτε έχει παραχωρηθεί δωρεάν).

 • Τα κριτήρια

Για τη χορήγηση της έκτακτης ενίσχυσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:

α. Εισοδηματικά:

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, να ανέρχεται:

– έως 16.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει

– έως 24.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

– έως 29.000 ευρώ για τη μονογονεϊκή οικογένεια, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, μετά το πρώτο.

Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των τέκνων, καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2022.

Επιπλέον, εφόσον πρόκειται για ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων, κατά τον ν. 4172/2013 τέκνων, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.

β. Ακίνητης περιουσίας:

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2023, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και αντιστοίχως το ποσό των 300.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

 • Ύψος έκτακτης ενίσχυσης

Η έκτακτη ενίσχυση που λαμβάνουν οι δικαιούχοι κυμαίνεται από 45 έως 480 ευρώ για όλη την περίοδο εφαρμογής του μέτρου και χορηγείται σε έναντι ή εκκαθαριστικό λογαριασμό, ο οποίος εκδίδεται από τον εκάστοτε προμηθευτή.

Για τη χορήγησή της αξιοποιούνται δεδομένα που αφορούν στους Ταχυδρομικούς Κώδικες, τους δήμους και τους οικισμούς της χώρας. Πρόκειται για τις βαθμοημέρες, που αποτελούν δείκτη για τη δριμύτητα κλίματος μιας περιοχής και χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των φορτίων θέρμανσης ενός κτιρίου και της απαιτούμενης κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανσή του.

 • Η διαδικασία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέχρι και τις 19 Ιανουαρίου του 2024, μέσω εφαρμογής στο myAADE (https://www1.aade.gr/gsisapps/oilbftelectric/login/login.htm), για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων της έκτακτης ενίσχυσης θέρμανσης για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατά την υποβολή του αιτήματος δηλώνουν, υπεύθυνα, τον αριθμό παροχής που αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία τους -κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος, ενώ η εν λόγω δήλωση δεν δύναται να μεταβληθεί εντός του χρονικού διαστήματος παροχής της έκτακτης ενίσχυσης.

Σημειώνεται πως δεν είναι αποδεκτή η αίτηση για αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για τον οποίο έχει εγκριθεί επίδομα θέρμανσης, που αφορά στη χειμερινή περίοδο 2023-2024, από άλλες πηγές (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κ.λπ.). Επίσης, δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για περισσότερους από έναν δικαιούχο για το ίδιο χρονικό διάστημα, όπως και για περισσότερες της μίας αίτησης από τον ίδιο Α.Φ.Μ.

5.Λαϊκές αγορές: Με POS και IRIS από τη νέα χρονιά

Κανονικά θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές από την Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024 ενώ ξεκινάει και η εφαρμογή της χρήσης μηχανημάτων pos, για την αποδοχή πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαικων Αγορων.

Eπίσης, οι πωλητές που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές, στα πανηγύρια αλλά και στα Κυριακάτικά παζάρια, από 1.1.2024 και εφεξής υποχρεούνται να αποδέχονται τόσο πληρωμές με κάρτες (χρεωστικές και πιστωτικές), όσο και υπηρεσίες άμεσης πληρωμής με μεταφορά χρηματικών ποσών μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών, όπως η υπηρεσία iris online payments

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

«Μετά την αργία της Πρωτοχρονιάς όλοι οι πωλητές των λαϊκών αγορών θα βρισκόμαστε κανονικά στις θέσεις μας από την Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024, σε κάθε γειτονιά της Ελλάδας, προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τους χιλιάδες Έλληνες καταναλωτές που διαχρονικά μας εμπιστεύονται για τις αγορές τους αξιοποιώντας ιδανικά το τρίπτυχο, ποιότητα, ποικιλία, καλές τιμές.
Ταυτόχρονα όμως με τη νέα χρονιά υποδεχομαστε και μια νέα εποχή για τις λαϊκές αγορές με την καθολική εφαρμογή χρήσης Pos, μηχανημάτων αποδοχής πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, που καθίσταται πλέον υποχρεωτική προς όφελος όλων για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση καταναλωτών και πωλητών ικανοποιώντας έτσι ένα διαχρονικό αίτημα του κλάδου».

Υπενθυμίζεται ότι, όλοι, οι πωλητές που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές, στα πανηγύρια αλλά και στα Κυριακάτικά παζάρια, από 1.1.2024 και εφεξής υποχρεούνται να αποδέχονται τόσο πληρωμές με κάρτες (χρεωστικές και πιστωτικές), όσο και υπηρεσίες άμεσης πληρωμής με μεταφορά χρηματικών ποσών μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών, όπως η υπηρεσία I.R.I.S. online payments.

Σε ό,τι αφορά στις κυρώσεις σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, η σχετική υπουργική απόφαση ορίζει ότι για το χρονικό διάστημα από 01.02.2024 έως και 01.03.2024 αναστέλλεται κατ’ εξαίρεσιν η επιβολή προστίμου στους νέους υπόχρεους, εφόσον αποδεδειγμένα έχουν προμηθευτεί τερματικά αποδοχής καρτών έως και 31.01.2024 και τελούν εν αναμονή για την εγκατάστασή του

6.Ποιοι εξαιρουνται απο την ψηφιακη καρτα εργασιας

Η απόφαση αφορά κατά κύριο λόγο την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας –από τις αρχές του 2024 πιλοτικά και σε κάθε περίπτωση υποχρεωτικά μετά την 1η Μαΐου 2024– σε επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύρια δραστηριότητα στους κλάδους της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου.

Εξαιρούνται μόνον οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας, στα πετρελαιοειδή και τα ορυχεία.

Για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο της βιομηχανίας, οι διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται το μέτρο ισχύουν από την 1η Απριλίου 2024, καθώς προβλέπεται περίοδος χάριτος 3 μηνών, ενώ για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο του λιανεμπορίου η περίοδος χάριτος είναι 4 μήνες, με αποτέλεσμα οι κυρώσεις να ξεκινούν από τη 2α Μαΐου 2024. Σε περίπτωση μικρών επιχειρήσεων και από τους δύο κλάδους, με αριθμό εργαζομένων που δεν υπερβαίνει τους 10, οι διοικητικές κυρώσεις ξεκινούν από τη 13η Μαΐου 2024.

Σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση, η ψηφιακή κάρτα δεν εφαρμόζεται σε διευθυντικά στελέχη, και συγκεκριμένα σε υπαλλήλους που:

• Ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα έναντι λοιπών εργαζομένων της επιχείρησης ή είναι πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να λαμβάνουν αποφάσεις αυτόνομα.

• Εκπροσωπούν και δεσμεύουν την επιχείρηση προς τρίτους.

• Είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή αντίστοιχου οργάνου διοίκησης του εργοδότη.

• Είναι μέτοχοι ή εταίροι κατέχοντες άνω του 0,5% των δικαιωμάτων ψήφου του εργοδότη.

• Προΐστανται διευθύνσεων, μονάδων ή τμημάτων ή άλλων αυτοτελών οργανικών μονάδων της επιχείρησης που προσδιορίζονται στο οργανόγραμμά της, εφόσον ο εργοδότης τους εμπιστεύεται την εποπτεία. Εφόσον βέβαια οι εργαζόμενοι αυτοί αμείβονται με συμφωνημένες μηνιαίες αποδοχές που δεν υπολείπονται του τετραπλασίου του εκάστοτε ελάχιστου κατώτατου μισθού, αντί του εξαπλασίου που ισχύει σήμερα.

• Αμείβονται με συμφωνημένες μηνιαίες αποδοχές που δεν υπολείπονται του εξαπλασίου του εκάστοτε ελάχιστου νομοθετημένου μισθού, αντί του οκταπλασίου που ισχύει σήμερα».

Η διαδικασία καταχώρισης

Στην υπουργική απόφαση, με την οποία καθορίζονται επίσης κρίσιμες λεπτομέρειες εφαρμογής του πρόσφατου εργασιακού νόμου, δίνεται στους εργοδότες η δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα στην προαναγγελία αλλαγών ωραρίου, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών ή στο απολογιστικό σύστημα καταχώρισης.

Στο πρώτο, τα λογιστήρια των επιχειρήσεων θα πρέπει (όπως ισχύει και σήμερα) να προαναγγέλλουν κάθε αλλαγή στο ωράριο εργασίας, με όλες τις γραφειοκρατικές και δεσμευτικές ως προς τους χρονικούς προσδιορισμούς διαδικασίες και με πρόστιμα που δεν ξεπερνούν τα 500 ευρώ σε περίπτωση παράβασης. Στο δεύτερο, οι εργοδότες «ξεμπερδεύουν» από κάθε γραφειοκρατική διαδικασία προ-δήλωσης των αλλαγών στο ωράριο εργασίας, με μόνη υποχρέωση την ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη ΙΙ», στο τέλος κάθε μήνα, για τις αλλαγές των ωραρίων εργασίας που επήλθαν, λόγω της φύσης των εργασιών και των αναγκών των επιχειρήσεων.

Στην πράξη, η διασταύρωση θα γίνεται εκ των υστέρων, με βάση τα ωράρια εργασίας που εμφανίζονται με τα χτυπήματα της κάρτας κάθε εργαζομένου. Στην περίπτωση αυτή, όμως, εάν γίνει έλεγχος από την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας και διαπιστωθεί ότι π.χ. κάποιος εργαζόμενος απασχολείται χωρίς αυτό να φαίνεται στην κάρτα εργασίας του, τότε το πρόστιμο θα είναι 10.500 ευρώ, που αντιστοιχεί σε αυτό για την ανασφάλιστη εργασία.

Σάββατα και Κυριακές

Όσον αφορά στον εργασιακό νόμο Γεωργιάδη, που ψηφίστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή τον Φεβρουάριο, καθώς η υπουργική απόφαση μπορεί να προβλέπει τις βασικές αλλαγές και υποχρεώσεις των εργοδοτών για την κατά παραγγελία απασχόληση αλλά και για τη λειτουργία επιχειρήσεων Σάββατα ή και Κυριακές, όμως απαιτείται το σύστημα «Εργάνη ΙΙ» να θέσει σε λειτουργία τις απαιτούμενες πλατφόρμες. Και αυτό γιατί, βάσει της απόφασης, σε περίπτωση που υπάρχει μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου σύμβαση για «κατά παραγγελία απασχόληση», για απασχόληση δηλαδή που το ωράριο εργασίας είναι κατά κύριο λόγο μη προβλέψιμο, ο εργοδότης θα πρέπει να το δηλώνει στην «Εργάνη» μαζί με συμπληρωματικά στοιχεία, όπως το σύνολο των συμφωνημένων ωρών απασχόλησης ανά μήνα, οι ημέρες και ώρες αναφοράς εντός των οποίων θα μπορεί να παρασχεθεί η συμφωνηθείσα εργασία, αλλά και ο αριθμός ωρών για τις οποίες ο εργαζόμενος θα πληρωθεί εγγυημένα.

Συνεχής λειτουργία

Οι επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας (με σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών) που εφαρμόζουν σύστημα 5νθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας για το προσωπικό τους και επιθυμούν να εφαρμόσουν 6ήμερη απασχόληση θα πρέπει να δηλώσουν στην «Εργάνη» αφενός ότι ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, αφετέρου τα στοιχεία των χρονικών ορίων εργασίας των ατόμων που θα απασχολούν κατά την επιπλέον ημέρα εργασίας. Το ίδιο ισχύει και για επιχειρήσεις που λόγω απρόβλεπτα αυξημένων αναγκών επιθυμούν να απασχολήσουν τους εργαζομένους τους, για περιορισμένο διάστημα, και 6η ημέρα την εβδομάδα (Σάββατο).

7.«Δήλωση Βασικών Όρων Εργασίας»

 • Η «Αναγγελία έναρξης εργασίας συνοδεύεται από τη «Δήλωση Βασικών Όρων Εργασίας» της οποίας η υποβολή ολοκληρώνεται πριν την έναρξη εργασίας με τους ακόλουθους τρόπους:

i. με επισυναπτόμενο αρχείο ιδιοχείρως υπογεγραμμένο από εργοδότη και εργαζόμενο ή

ii. με επισυναπτόμενο αρχείο υπογεγραμμένο με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή εργοδότη και εργαζόμενου

iii. με επισυναπτόμενο αρχείο υπογεγραμμένο με ψηφιακή βεβαίωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης» (gov.gr-ΕΨΠ) ή

iv. με ψηφιακή αποδοχή μέσω του πληροφοριακού συστήματος «MyErgani». Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος απορρίψει τους βασικούς όρους, ο εργοδότης μπορεί προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία να υποβάλλει νέα δήλωση βασικών όρων εργασίας πάντα πριν την έναρξη εργασίας.

β. Ο εργοδότης υποχρεούται σε τροποποίηση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη Δήλωση Βασικών Όρων Εργασίας σε περίπτωση μεταβολής τους, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου α’ του παρόντος. Δεν απαιτείται αποδοχή στις υποχρεωτικές μεταβολές ένεκα νομοθετικού ή κανονιστικού πλαισίου.

γ. Βασικοί όροι αναγραφόμενοι σε ισχύουσα, κατά τη στιγμή της γνωστοποίησης των ουσιωδών όρων του άρθρου 70 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (π.δ. 80/2022, Α’ 222), «Δήλωση Βασικών Όρων Εργασίας» δεν επιτρέπεται να διαφέρουν από τους ουσιώδεις όρους, εφόσον αφορούν στο ίδιο θέμα.

 • 4.10 α. Όπου από το νόμο προβλέπεται η ανάρτηση έγγραφης ατομικής σύμβασης εργασίας ή όπου τα μέρη καταρτίσουν ατομική σύμβαση, αυτή αναρτάται από τον εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, εντός 7 ημερών από την ημερομηνία έναρξης της εργασίας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 71 του π.δ. 80/2022. Η ατομική σύμβαση εργασίας πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη με οποιοδήποτε τρόπο από τους κάτωθι οριζόμενους:

i. ιδιοχείρως

ii. με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή

iii. με ψηφιακή βεβαίωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr-ΕΨΠ)

β. Τα μέρη μπορούν να χρησιμοποιούν το πρότυπο «Ατομική Σύμβαση Εργασίας» του Παραρτήματος της παρούσας. Κάθε μεταβολή στους βασικούς όρους πρέπει να αποτυπώνεται και στην ατομική σύμβαση χωρίς να απαιτείται εκ νέου ανάρτηση της ατομικής σύμβασης, εκτός από την περίπτωση μετατροπής πλήρους σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση. Σε κάθε περίπτωση η πρωτότυπη υπογεγραμμένη από τα μέρη ισχύουσα ατομική σύμβαση πρέπει να είναι διαθέσιμη κατά τον επιτόπιο έλεγχο.

 • 4.11. Ο εργοδότης ενημερώνεται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ για τυχόν ισχύουσες δηλωθείσες συμβατικές ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης λόγω παράλληλης απασχόλησης του εργαζομένου αυτού σε άλλον ή άλλους εργοδότες, στους οποίους προσλαμβάνεται από την 1η Μαρτίου 2024 και μετά.
 • 4.12. Όταν υφίσταται, μεταξύ εργοδότη κι εργαζομένου, σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, η οποία διέπεται από πρόγραμμα οργάνωσης του χρόνου εργασίας του εργαζόμενου το οποίο είναι εξ ολοκλήρου ή ως επί το πλείστον μη προβλέψιμο, ο εργοδότης δηλώνει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ως καθεστώς απασχόλησης «κατά παραγγελία απασχόληση» και συμπληρωματικά τα κάτωθι:

– το σύνολο των μηνιαίων συμφωνημένων ωρών απασχόλησης,

– τις ημέρες και ώρες αναφοράς εντός των οποίων δύναται να παρασχεθεί η συμφωνηθείσα εργασία, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 6 του άρθρου 69 του π.δ. 80/2022,

– τον αριθμό των εγγυημένων αμειβόμενων ωρών ανά μήνα που δεν μπορεί να υπολείπεται του ενός τετάρτου (%) των συμφωνημένων ωρών,

-την αμοιβή που καταβάλλεται για τις εγγυημένες αμειβόμενες ώρες και την αμοιβή που καταβάλλεται για την εργασία που πραγματοποιείται επιπροσθέτως ή πέραν των εγγυημένων αυτών ωρών, εφόσον έχει συμφωνηθεί ανώτερη αμοιβή,

-την ελάχιστη περίοδο εντός της οποίας ο εργοδότης οφείλει να ειδοποιήσει τον εργαζόμενο πριν από την ανάθεση εργασίας και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 24 ωρών, πλην των περιπτώσεων που δικαιολογούν αντικειμενικά μικρότερο χρόνο προειδοποίησης σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 5053/2023 (άρθρο 182Α του π.δ. 80/2022)

-και την προθεσμία εντός της οποίας ο εργοδότης δύναται να ακυρώσει την ανάθεση εργασίας, σύμφωνα με τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 5053/2023 (άρθρο 182Α του π.δ. 80/2022).

 • 4.13 α. Οι εργοδότες επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων συνεχούς λειτουργίας με σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών, που εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας για το προσωπικό τους, προκειμένου να κάνουν χρήση της έκτης μέρας της εβδομάδας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του ν. 5053/2023 (άρθρο 182Γ του π.δ. 80/2022), πρέπει να δηλώσουν αρχικά και υπευθύνως στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων.

β. Η απασχόληση των εργαζομένων, κατά την πρόσθετη ημέρα, δεν δύναται να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες. Κατά την ημέρα αυτή δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης από τον εργαζόμενο.

γ. Οι ανωτέρω εργοδότες υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα στοιχεία των χρονικών ορίων εργασίας των εργαζομένων τους που θα απασχοληθούν κατά την έκτη ημέρα, στη δήλωση οργάνωσης του χρόνου εργασίας πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους αυτούς, με την επιφύλαξη της παρ. Ε του άρθρου 2Α.

 • 4.14 α. Οι εργοδότες επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, που δεν είναι από τη φύση τους συνεχούς λειτουργίας, αλλά είναι δυνατόν να λειτουργούν κατά τις ημέρες Δευτέρα έως και Σάββατο, επί είκοσι τέσσερις (24) ώρες, με σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών και στις οποίες οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία, προκειμένου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η επιχείρηση παρουσιάζει απρόβλεπτα ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας, να κάνουν χρήση της έκτης ημέρας της εβδομάδας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ν. 5053/2023 (άρθρο 182Β του π.δ. 80/2022), πρέπει:

i) να έχουν δηλώσει αρχικά και υπευθύνως στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων και

ii) να δηλώνουν, κάθε φορά που επιθυμούν να κάνουν χρήση της 6ης ημέρας, εκ των προτέρων και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι η επιχείρηση ή εκμετάλλευση παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας, κατά μια συγκεκριμένη περίοδο. Η ειδική συνθήκη του απρόβλεπτα ιδιαίτερα αυξημένου φόρτου εργασίας υπόκειται σε έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας της Επιθεώρησης Εργασίας.

β. Η απασχόληση των εργαζομένων, κατά την πρόσθετη ημέρα, δεν δύναται να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες. Κατά την ημέρα αυτή δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης από τον εργαζόμενο.

γ. Οι ανωτέρω εργοδότες υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα στοιχεία των χρονικών ορίων εργασίας των εργαζομένων τους που θα απασχοληθούν κατά την έκτη ημέρα, στη δήλωση οργάνωσης του χρόνου εργασίας πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους αυτούς, με την επιφύλαξη της παρ. Ε του άρθρου 2Α.

 • 4.15 α. Η ψηφιακή δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης ολοκληρώνεται με την ανάρτηση ηλεκτρονικά σαρωμένης της δήλωσης υπογεγραμμένης ιδιοχείρως από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο ή από τη σχετική δήλωση που φέρει ηλεκτρονική υπογραφή τους ή δήλωση ψηφιακά βεβαιωμένη και από τους δύο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).

β. Ειδικότερα, σε περίπτωση αδικαιολόγητης (αυθαίρετης) αποχής του εργαζόμενου από την εργασία για διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) συναπτών εργάσιμων ημερών, ο εργοδότης υποβάλλει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ηλεκτρονικά, υπεύθυνη δήλωση περί όχλησης του εργαζόμενου σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 320 του π.δ. 80/2022 και σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης πέντε (5) συναπτών εργασίμων ημερών από την υποβολή αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, ο εργοδότης υποχρεούται, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, να υποβάλλει την ψηφιακή δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης του εργαζομένου χωρίς να απαιτείται υπογραφή της από τον εργαζόμενο.

8.ΑΑΔΕ – Αποδεικτικό ενημερότητας: Παροχή διευκρινίσεων για την αίτηση και τη χορήγηση

1. Το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται υποχρεωτικά ψηφιακά και αν αυτό δεν είναι εφικτό τότε χορηγείται από οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. ή Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) ή το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) ή το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.).

Αν υφίσταται αδυναμία ψηφιακής έκδοσης ο αιτών το αποδεικτικό ενημερώνεται για τον λόγο απόρριψης μέσω της εφαρμογής «Αποδεικτικό ενημερότητας – Οι Αιτήσεις μου» της ψηφιακής πύλης «myAADE», προκειμένου να υποβάλλει εκ νέου αίτηση μέσω της εφαρμογής “τα Αιτήματά μου» στην αρμόδια Υπηρεσία προσκομίζοντας τα τυχόν απαραίτητα ανά περίπτωση δικαιολογητικά.

2. Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και δηλώσεις Φ.Π.Α. που απαιτείται να έχουν υποβληθεί είναι αυτές της τελευταίας πενταετίας που η προθεσμία υποβολής τους έχει λήξει ένα μήνα πριν από την ημερομηνία αίτησης έκδοσης του αποδεικτικού ενημερότητας. Οι εν λόγω έλεγχοι διενεργούνται από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.

Αν δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής δηλώσεων, υποβάλλεται από τον αιτούντα Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι: «Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι δεν είμαι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης για τα φορολογικά έτη: ….».

Αίτηση χορήγησης αποδεικτικού.

3. Στην αίτηση χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, αναγράφονται:

α. αν υποβάλλεται από φυσικό πρόσωπο, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, διεύθυνση επαγγέλματος και κατοικίας, αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, αν πρόκειται για αλλοδαπούς,

β. αν υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο, επωνυμία, διεύθυνση και Αριθμός Φορολογικού Μητρώου,

γ. ο σκοπός για τον οποίο ζητείται,

δ. ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και η επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του φορέα στον οποίο θα κατατεθεί.

Αν ο αιτών το αποδεικτικό επιθυμεί την παρακράτηση όλου του ποσού της είσπραξης ή του τιμήματος και μέχρι του ύψους των συνολικών βεβαιωμένων οφειλών του, συμπληρώνει το αντίστοιχο πεδίο επί της αίτησης.

4. Όταν η αιτία χορήγησης είναι η είσπραξη χρημάτων, αναγράφονται επιπλέον:

α) τα στοιχεία του τίτλου πληρωμής με τον Μοναδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΜΑΡΚ) ή

β) αν λείπει ο ΜΑΡΚ, οποιοδήποτε στοιχείο ταυτοποιεί τη συγκεκριμένη πληρωμή, όπως αριθμός τιμολογίου ή άλλου παραστατικού, πράξη διατάκτη, αριθμός απόφασης, κλπ.

γ) το ποσό της είσπραξης για το οποίο απαιτείται αποδεικτικό ενημερότητας,

δ) στην περίπτωση περιοδικών απαιτήσεων για την είσπραξη των οποίων απαιτείται αποδεικτικό ενημερότητας, αναγράφονται επιπλέον τα στοιχεία της περιοδικής απαίτησης που αποδεικνύουν τον περιοδικό χαρακτήρα αυτής, όπως ενδεικτικά:

 • ο αύξων αριθμός της περιοδικής απαίτησης/σύμβασης, και
 • η ημερομηνία του εγγράφου/σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι αν στα στοιχεία του τίτλου πληρωμής συμπεριλαμβάνονται έως και πέντε (5) ΜΑΡΚ, αυτά αναγράφονται στην αίτηση. Άλλως, εάν συμπεριλαμβάνονται άνω των πέντε ΜΑΡΚ, αναγράφεται το πλήθος αυτών, η συνολική αξία αυτών και οποιοδήποτε στοιχείο ταυτοποιεί την πληρωμή.

5. Τα στοιχεία της παρ. (4) αναγράφονται επί του αποδεικτικού ενημερότητας μόνο όταν αυτό εκδίδεται για είσπραξη χρημάτων με τον όρο της παρακράτησης.

6. Όταν η αιτία χορήγησης είναι η μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία με τίμημα και το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται με τον όρο της παρακράτησης, αναγράφονται επιπλέον της παρ. (3):

α) ο/οι αριθμός/ οι ταυτότητας ακίνητου (Α.Τ.ΑΚ.) του ακινήτου το οποίο θα μεταβιβαστεί ή επί του οποίου θα συσταθεί εμπράγματο δικαίωμα.

β) η αντικειμενική αξία (βάσει ποσοστού κυριότητας του αιτούντος) του ακινήτου ή του εμπράγματου δικαιώματος,

γ) το τίμημα (βάσει ποσοστού κυριότητας),

δ) οι όροι παρακράτησης και απόδοσης του τιμήματος (π.χ. μέσω χορήγησης δανείου).

7. Δεν απαιτείται η αναγραφή του Α.Τ.ΑΚ. του ακινήτου όταν:

α. ο αιτών το αποδεικτικό ενημερότητας δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων

β. το προς μεταβίβαση δικαίωμα δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005,

γ. το αποδεικτικό ενημερότητας ζητείται σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 12 του ΚΦΔ για τον εργολάβο κατά τη μεταβίβαση ποσοστών οικοπέδου σε τρίτο,

δ. το αποδεικτικό ενημερότητας ζητείται για τη σύνταξη συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου σε εκτέλεση προσυμφώνου με αυτοσύμβαση.

Επισημαίνεται ότι για τις υποπερ. β και γ, καθώς και στην υποπερ. δ της παρ. (7) εάν ο αγοραστής ζητεί το αποδεικτικό ενημερότητας για λογαριασμό του πωλητή λόγω του δικαιώματος της αυτοσύμβασης, το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται ψηφιακά μόνο από τον συμβολαιογράφο. Εάν υφίσταται αδυναμία ψηφιακής έκδοσης για τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι φορολογούμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στις Δ.Ο.Υ., τα ΚΕ.Β.ΕΙΣ., το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.. προσκομίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν πχ την ύπαρξη του δικαιώματος της αυτοσύμβασης, σύμφωνα με την παρ. (1).

8. Αποδεικτικό ενημερότητας με όρο παρακράτησης.

α. Στο αποδεικτικό ενημερότητας που εκδίδεται με όρο παρακράτησης αναγράφεται το ποσό ή το ποσοστό παρακράτησης ή η επισήμανση «με παρακράτηση όλου του ποσού» και ο κατά περίπτωση κωδικός πληρωμής (Τ.Ο.Π.), με τον οποίο ο υπόχρεος θα αποδώσει το ποσό της παρακράτησης στους φορείς είσπραξης για λογαριασμό της Φορολογικής Διοίκησης κατά την κείμενη νομοθεσία.

β. Αν το αποδεικτικό ενημερότητας με τον όρο της παρακράτησης χορηγήθηκε ψηφιακά, το ειδικό βιβλίο παρακρατήσεων παρακολουθείται από την υπηρεσία που είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής για την αντίστοιχη υπηρεσία φορολογίας εισοδήματος του αιτούντος το αποδεικτικό.

γ. Το ποσοστό παρακράτησης, όπου απαιτείται, επί του αποδεικτικού ενημερότητας, όταν η αιτία χορήγησής του είναι η μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία ή η είσπραξη χρημάτων, προκύπτει ψηφιακά, σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΚΥΑ με Α.1162/2023. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ψηφιακή χορήγηση του αποδεικτικού ενημερότητας με τον όρο της παρακράτησης, το ποσοστό παρακράτησης ορίζεται βάσει των ανωτέρω διατάξεων από τον αρμόδιο Προϊστάμενο για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών υπηρεσία.

Ειδικότερα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B. Αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων με τον όρο της παρακράτησης

9. Αν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας είναι η είσπραξη χρημάτων, τότε το ποσοστό παρακράτησης επί της είσπραξης βαίνει μειούμενο ανάλογα με το ποσοστό εξόφλησης της ρύθμισης ή των ρυθμίσεων στις οποίες έχουν υπαχθεί οι οφειλές. Τα ποσοστά παρακράτησης επί του εισπραττόμενου ποσού ορίζονται ως εξής:

α. δέκα τοις εκατό (10%) όταν έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) της ρυθμισμένης οφειλής,

β. τριάντα τοις εκατό (30%) όταν έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) έως και εβδομήντα τοις εκατό (70%) της ρυθμισμένης οφειλής,

γ. πενήντα τοις εκατό (50%) όταν έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) έως και πενήντα τοις εκατό (50%) της ρυθμισμένης οφειλής,

δ. εβδομήντα τοις εκατό (70%) όταν έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό έως και τριάντα τοις εκατό (30%) της ρυθμισμένης οφειλής.

10. Τα ποσοστά παρακράτησης της περ. (9). προσαυξάνονται ως ακολούθως:

α. κατά δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες, εάν ο αιτούμενος την έκδοση ενημερότητας είναι φυσικό πρόσωπο και ο λόγος του ύψους του υπολοίπου της οφειλής που δύναται να παρακρατηθεί, σε σχέση με το ποσό του μέσου ετήσιου πραγματικού δηλωθέντος εισοδήματός του της τελευταίας τριετίας, το οποίο μπορεί να διατεθεί για την αποπληρωμή της οφειλής του, είναι μεγαλύτερος του δύο (2) ή το μέσο ετήσιο πραγματικό δηλωθέν εισόδημα της τελευταίας τριετίας, το οποίο μπορεί να διατεθεί για την αποπληρωμή της οφειλής του, είναι αρνητικό. Πρόκειται για το αποτέλεσμα του κλάσματος με αριθμητή το ποσό της οφειλής και παρονομαστή το υπόλοιπο του εισοδήματος προς διάθεση, όπως αυτό προκύπτει μετά την αφαίρεση της μέσης ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης [Πίνακας 5, 1, του εντύπου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ΦΠ (Ε1)].

β. κατά δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες, εάν ο αιτούμενος την έκδοση ενημερότητας είναι νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα ή νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ο λόγος του ύψους του υπολοίπου της οφειλής που δύναται να παρακρατηθεί, σε σχέση με το μέσο όρο του ετήσιου καθαρού φορολογητέου εισοδήματός του της τελευταίας τριετίας (κωδ 001 «Φορολογητέα Κέρδη» ή 003 «Ζημία» του εντύπου Ν – «ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ»), είναι μεγαλύτερος του δύο (2) ή ο μέσος όρος του ετήσιου καθαρού φορολογητέου εισοδήματος της τελευταίας τριετίας είναι αρνητικός.

ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΤΑΔΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΥΠΟΥ ΠΑΕΛΟ

Μαρία Δ.Ι. Σκοτάδη

Οικονομολόγος-Λογίστρια Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Εγκεκριμένη εμπερογνώμων από την ειδική γραμματεία διαχείρισης ιδιωτικού χρέους | Νόμιμη εκπρόσωπος του taxiskep.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ