Αναστολή-συνέχιση-διακοπή επιδότησης ανεργίας!

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΣΥΝΕΧΙΣΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

Ο άνεργος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ για οποιαδήποτε μεταβολή προκύπτει στην κατάστασή του κατά τη διάρκεια της επιδότησής του, ώστε αναλόγως να αναστέλλεται ή διακόπτεται η επιδότηση.
Η επιδότηση του ανέργου αναστέλλεται λόγω:
  1. Πρόσληψης,
  2. Ασθένειας,
  3. Στράτευσης,
  4. Άσκησης ελεύθερου ή άλλου επαγγέλματος
  5. Αναχώρησης στο εξωτερικό,
  6. Λήξης άδειας διαμονής και εργασίας (για περιπτώσεις αλλοδαπών επιδοτούμενων) ή
  7. Για οποιοδήποτε άλλο λόγο εξαιτίας του οποίου παύει να είναι διαθέσιμος για απασχόληση στην αγορά εργασίας.
Προκειμένου η Υπηρεσία του ΟΑΕΔ να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την αναστολή του επιδόματος του ανέργου, αυτός υποχρεούται να ενημερώσει εντός 8 ημερών την αρμόδια Υπηρεσία που τον επιδοτεί αρχικά με οποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή δια τηλεφώνου, φαξ, επιστολής, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή ο ίδιος ή δια αντιπροσώπου. Στη συνέχεια (ή ταυτόχρονα) πρέπει να ακολουθήσει η προσκόμιση των σχετικών παραστατικών για τον λόγο της αναστολής, προσκομίζοντας το αντίστοιχο δικαιολογητικό [π.χ. αναγγελία πρόσληψης, βιβλιάριο ασθενείας, βεβαίωση Στρατιωτικής Υπηρεσίας, αεροπορικό εισιτήριο κτλ], ώστε να γίνει η αναστολή της επιδότησής του και να πιστωθεί στο λογαριασμό του το ποσό που προκύπτει ως διαφορά επιδότησης από την τελευταία ημέρα πληρωμής έως και την ημέρα που προέκυψε ο λόγος της αναστολής. Αν δεν μπορεί να προσέλθει ο ίδιος, εξουσιοδοτεί το άτομο που επιθυμεί, το οποίο με τη νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση και με τα σχετικά δικαιολογητικά θα προσέλθει εκ μέρους του και θα ενημερώσει την Υπηρεσία.
Το ποσό της χρηματικής διαφοράς που θα προκύψει από την αναστολή της επιδότησης θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.
Η επιδότηση του ανέργου διακόπτεται λόγω:
α) Μη εμφάνισής του στην υπηρεσία του ΟΑΕΔ σε δυο συνεχόμενα χρονικά διαστήματα που του έχουν καθοριστεί από την απόφαση επιδότησης,
β) Συνταξιοδότησης,
γ) Παράλληλης απασχόλησης και επιδότησης,
δ) Θανάτου,
ε) Οριστικής ανικανότητας για εργασία.
Συνέχιση επιδότησης:
Μετά την άρση του λόγου αναστολής, το επίδομα ανεργίας συνεχίζεται, όταν ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ πριν από την πάροδο διετίας από την έκδοση της αρχικής απόφασης επιδότησης. Η επιδότηση καταβάλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Σε περίπτωση διακοπής της επιδότησης δεν είναι δυνατό να επακολουθήσει συνέχισή της. Νέα επιδότηση επακολουθεί μόνο, εφόσον μετά τη διακοπή συμπληρωθούν εκ νέου οι προϋποθέσεις επιδότησης.
Περιστασιακή απασχόληση: Σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν. 4461/2017, προβλέπεται ότι για επιδοτούμενους ανέργους που κατά τη διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας τους πραγματοποιούν ορισμένες ημέρες εργασίας, με την έναρξη της εργασίας τους επέρχεται αυτοματοποιημένα η αναστολή της επιδότησης ανεργίας τους και πιστώνεται το αναλογούν έως την έναρξη της εργασίας επίδομα στο λογαριασμό του επιδοτούμενου.
Στη συνέχεια, με τη καταγγελία ή τη λήξη της σύμβασης, έστω και εάν πρόκειται για εργασία μίας ημέρας, επαναχορηγείται μετά από αίτηση του ανέργου, το υπόλοιπο της επιδότησής του, χωρίς συμψηφισμό της αμοιβής του με το επίδομα ανεργίας. Επομένως, οι τακτικά επιδοτούμενοι άνεργοι διατηρούν το δικαίωμα να λάβουν το σύνολο των ημερών της αρχικά εγκριθείσας επιδότησής τους επιπλέον, εφόσον δεν υπερβούν τα 70 ημερομίσθια ανά δωδεκάμηνο, δεν μηδενίζεται ο προηγούμενος σωρευμένος χρόνος ανεργίας που είχαν συγκεντρώσει έως την ημέρα έναρξης της περιστασιακής εργασίας τους.
Με το άρθρο 30 του Ν. 4691/2020 ορίστηκε περαιτέρω ότι η παραπάνω περιστασιακή απασχόληση δεν αποτελεί λόγο διακοπής της καταβολής της επιδότησης ανεργίας στους δικαιούχους, εφόσον πραγματοποιείται σε αγροτικές εργασίες.
Συντακτική ομάδα taxvoice.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ