Κυριακή, 21 Ιουλίου, 2024

  Τί ισχύει για την αναστολή ΑΦΜ, για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών και σε ποιες περιπτώσεις;

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  Αναστάσιος Δουκέρης
  Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

   
  ΠΟΛ.1088/2017
  Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1200/02.09.2015 (ΦΕΚ Β’ 2001/15.09.2015) Απόφασης της Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με τον καθορισμό διαδικασίας αναστολής του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών
  ΠΟΛ 1088/2017
   
  (ΦΕΚ Β’ 2298/06-07-2017)
   
  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
   
  Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 και της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013 ΦΕΚ 170 Α’/ 26.07.2013), όπως ισχύουν.

   

  1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7 , της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

   

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013 ΦΕΚ 170 Α’/26.07.2013) και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 1 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α’/27/05/2016), όπως ισχύουν.

   

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013 ΦΕΚ 170 Α’/26.07.2013), όπως ισχύουν.

   

  1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α/17-10-2015), όπως ισχύουν.

   

  1. Την ΠΟΛ.1142/15.9.2016 εγκύκλιο με θέμα: «Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του νέου Κεφαλαίου Δωδέκατου «ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ» (άρθρα 66-71) του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας – Κ.Φ.Δ.), όπως αυτό προστέθηκε στον Κ.Φ.Δ. με το άρθρο 8 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α’129/17.10.2015)»

   

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 17,19, 20, 22, 23 του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010 .

   

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α’ 07.11.2000 ), όπως ισχύουν.

   

  1. Την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1200/2.9.2015 (ΦΕΚ 2001Β /15.09.2015) με θέμα: «Καθορισμός διαδικασίας αναστολής του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών».

   

  1. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960/10.3.2017 (Β’ 968) Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων)

   

  1. Την αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25.2.2014 (Β’ 478 και 558) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου β’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

   

  1. Την αριθ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
  2. Την ανάγκη τροποποίησης της απόφασης της Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1200/2.9.2015 (ΦΕΚ 2001 Β’/15.09.2015) λόγω της κατάργησης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4337/2015 και εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4337/2015.

   

  1. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

   
  αποφασίζουμε:
   
  Τροποποιούμε την ΠΟΛ.1200/2.9.2015 Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ως εξής :
   
  Άρθρο MONO
   

  1. Οι περιπτώσεις (iv) και (vi) της περίπτωσης α) του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1200/2.9.2015 αντικαθίστανται ως εξής:

  «iv. η διαπίστωση φοροδιαφυγής όσον αφορά το Φ.Π.Α., κατά την έννοια και τα όρια του άρθρου 66 του Κ.Φ.Δ. όπως ισχύει.
  vi. η άρνηση του φορολογουμένου να επιδείξει ή να παράσχει πρόσβαση σε αντίγραφα των βιβλίων και στοιχείων καθώς και λοιπών εγγράφων τα οποία ζητούνται από την Φορολογική Διοίκηση».
   

  1. Το άρθρο 3 της ΠΟΛ.1200/2.9.2015 αντικαθίσταται ως εξής:

  «Άρθρο 3
  Συνέπειες αναστολής χρήσης ΑΦΜ
  1. Ο φορολογούμενος του οποίου έχει ανασταλεί η χρήση Α.Φ.Μ. για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στην περίπτωση α) του άρθρου 1 της Απόφασης δεν μπορεί από την καταχώρηση της αναστολής και μέχρι την έκδοση απόφασης άρσης της αναστολής, να προβεί σε:
  α) υποβολή οποιασδήποτε φορολογικής δήλωσης ηλεκτρονικά με εξαίρεση τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9), και την επιφύλαξη των οριζόμενων στην υποπερίπτωση ii της περίπτωσης α) του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1200/2.9.2015,
  β) λήψη ηλεκτρονικά (π.χ. πιστοποιητικού του άρθρου 54 Α’ του ν. 4174/2013),
  γ) λήψη αποδεικτικού (φορολογικής) ενημερότητας ηλεκτρονικά του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α),
  δ) μεταβολές στοιχείων μητρώου.

  1. Ο Α.Φ.Μ. φορολογουμένου δεν επαληθεύεται ως έγκυρος Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. στο σύστημα V.I.E.S, σε κάθε περίπτωση αναστολής της χρήσης του, καθώς και σε κάθε περίπτωση υποβολής δήλωσης μεταβολής με την οποία δηλώνεται η θέση της επιχείρησης σε αδράνεια».

   
  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
   
  Αθήνα, 21 Ιουνίου 2017
   
  Ο Διοικητής
  Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

  Αναστάσιος Δουκέρης

  Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

  - Advertisement -spot_img

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  εισάγετε το σχόλιό σας!
  παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

  - Advertisement -spot_img

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ