Υπηρεσία μιας στάσης και έναρξη εταιρίας!

0
2826

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ:

e-ΥΜΣ είναι μία ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία ο ενδιαφερόμενος κάνει ο ίδιος τη σύσταση της εταιρείας του, χωρίς να απαιτείται να επισκεφθεί οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία.(Θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 4441/2016)

Είναι μια εύκολη διαδικασία έναρξης εταιρίας.

Τα βήματα είναι τα εξής:

 

 1. Ένας από τους ιδρυτές της εταιρίας ή ένα εξουσιοδοτημένο 3ο πρόσωπο μπαίνει στην εφαρμογή e-ΥΜΣ (Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης) με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
 2. Επιλέγετε Σύσταση νέας εταιρίας, κάνετε ηλεκτρονικό προέλεγχο και δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου της εταιρίας.
 3. Συμπληρώνετε ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία του πρότυπου καταστατικού.(υπάρχουν έτοιμα καταστατικά μέσα στην υπηρεσία για κάθε τύπο εταιρίας).

Επίσης:

 1. Υπεύθυνη δήλωση – εξουσιοδότηση των ιδρυτών προς την Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση της εταιρεία
 2. Δυο καταστατικά της υπό σύσταση ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ σε έντυπη μορφή ενυπόγραφα από τους ιδρυτές 3. Έντυπα ΔΟΥ: Δ211
 3. Βεβαίωση Εγκατάστασης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 και 81 του Ν.3463/2006 (Α΄114), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τον Ν. 4442/2016 (Α’ 227).
 4. Αστυνομική ταυτότητα η ακριβές αντίγραφο αυτής ή Διαβατήριο η ακριβές αντίγραφο αυτού

5.Οι πολίτες κράτους-μέλους της Ε.Ε, ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ

6.Οι πολίτες τρίτων χωρών:

α)Διαβατήριο σε ισχύ

β)Άδεια διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αδείας

 • Για του ιδρυτές Νομικά Πρόσωπα ημεδαπής ,ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας και Εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.
 • Για τις ΕΠΕ, απόφαση της συνέλευσης των εταίρων σχετικά με τη συμμετοχή στην υπό σύσταση εταιρεία.
 • Για τις ΑΕ πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπηση της εταιρείας καθώς και απόφαση του ΔΣ για τη συμμετοχή της ΑΕ στην υπό σύσταση εταιρεία.

Για τους ιδρυτές νομικά Πρόσωπα αλλοδαπής:

 • Βεβαίωση του αρμόδιου Εθνικού Μητρώου στο οποίο έχει καταχωριστεί το νομικό πρόσωπο εκδόσεως τελευταίου τριμήνου,  από την οποία να προκύπτει τουλάχιστον ο αριθμός εγγραφής του σε αυτό και ότι δεν βρίσκεται σε κατάσταση λύσης εκκαθάρισης, πτώχευσης ή σε οποιαδήποτε άλλη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης των πιστωτών του.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για τον διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα. Όλα τα ανωτέρω προσκομίζονται κατά τα διεθνή νόμιμα (κατά περίπτωση, σφραγίδα apostille, προξενική θεώρηση, θεώρηση από το ελληνικό προξενείο ή κατά τα προβλεπόμενα σε διεθνείς συνθήκες που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα) με την επίσημη μετάφραση αυτών.

 

Λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Εξουσιοδότηση των ιδρυτών, εφόσον η διαδικασία σύστασης γίνεται με εκπρόσωπο.

 

 • Αποδεικτικό καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου, όπου εκ του νόμου αυτή προαπαιτείται για τη σύσταση της εταιρείας.

 

 • Αποδεικτικό κατάθεσης της τράπεζας, εφόσον έχει προηγηθεί τραπεζική κατάθεση των οφειλόμενων ποσών για τη σύσταση της εταιρείας.

 

 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία θα δηλώνεται:

α. ότι δεν έχει ληφθεί ΑΦΜ για την εταιρεία ως υπό ίδρυση από την κατά περίπτωση αρμόδια ΔΟΥ.

β. η διεύθυνση της έδρας και αν το ακίνητο που δηλώνεται ως έδρα είναι ιδιόκτητο, μισθωμένο ή αν πρόκειται περί δωρεάν παραχώρησης χώρου.

γ. Προέγκριση ίδρυσης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου απαιτείται.

 

Έντυπα που συμπληρώνονται με ευθύνη του υπόχρεου, για τη χορήγηση ΑΦΜ στην εταιρεία μετά τη σύστασή της:

α. «Δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη Φυσικού Προσώπου» Μ3-Δ211

β. «Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης» Μ6, όπου απαιτείται.

γ. «Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου» Μ7.

δ. «Δήλωση Μελών Μη Φυσικού Προσώπου» Μ8, όπου απαιτείται .Τα έντυπα δηλώσεων (Μ), είναι διαθέσιμα σε εκτυπώσιμη μορφή, στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων η υπηρεσία μιας στάσης  ψηφιοποιεί όλα τα έγγραφα που κατατίθενται κατά τη διαδικασία της σύστασης και καταχωρεί ηλεκτρονικά τα στοιχεία της εταιρείας καθώς και το καταστατικό αυτής στο πληροφοριακό της σύστημα.

Αυτά μεταφέρονται αυτόματα στο ΓΕΜΗ.

Έφη Παναγοπούλου

Λογίστρια-Φοροτεχνικός

Κεφαλληνίας 47, Άγιος Δημήτριος

2109848476

[email protected]

 

Όλγα Μητσιώνη

Λογίστρια-Φοροτεχνικός-Σύμβουλος επιχειρήσεων

28ης Οκτωβρίου 11, Πύργος Ηλείας, 

2621020012 – 6937907693

 

 

 

Έφη Παναγοπούλου

Λογίστρια-Φοροτεχνικός

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ