Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: Δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  Αναστάσιος Δουκέρης
  Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

  Μιχάλης Καμβύσης, Λογιστής σε ΑΕ, πρώην Ασκούμενος ΟΕΛ

  Μέλος της ομάδας του taxvoice.gr!

   

  Δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

   

  Στο παρόν άρθρο θα παραθέσουμε εν συντομία ένα ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις με την εφαρμογή του Ν. 4308/2014  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) και αφορά τις ελάχιστες υποχρεώσεις σχετικά με την δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων τους.

  Υπάρχει η γενική αντίληψη ότι η δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ έχει πλέον αντικαταστήσει όλους τους προηγούμενους τρόπους δημοσίευσης (εταιρικό site, εφημερίδες κτλ).

  Κάτι τέτοιο, αν και ισχύει σε πολλές περιπτώσεις, δεν έχει καθολική ισχύ. Αυτό που καθορίζει τις ελάχιστες υποχρεώσεις δημοσίευσης είναι το λογιστικό πλαίσιο (accounting framework) βάση του οποίου συντάσσει κάθε επιχείρηση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

  Για τις νομικές μορφές των Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμούς κλπ που συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις βάσει των ΕΛΠ, υπάρχει υποχρέωση δημοσιότητας τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.). Λοιποί τρόποι δημοσίευσης (εταιρικό site, εφημερίδα κτλ) είναι προαιρετικοί.

  Εξαίρεση αποτελούν Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμοί κτλ που συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις βάσει των Διεθνών Πρότυπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) οι οποίες υποχρεούνται σε ανάρτηση των οικονομικών τους καταστάσεων και στον εταιρικό διαδικτυακό τους τόπο (ν.4308/14, άρθρο 43β, Παρ. 5.). Το ίδιο προβλέπει και ο Νέος νόμος περί Ανωνύμων Εταιριών με έναρξη ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2019 (ν.4548/2018/ Άρθρο 149, παρ. 8).

  Οι συντεταγμένες κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εγκεκριμένες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις των εταιρειών:
  α) δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 και στο παρόν άρθρο,
  β) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους και
  γ) εφόσον πρόκειται για εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΜΠΔ, κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.”

  Για τις Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.) & την Ατομική Επιχείρηση, από τον συνδυασμό των διατάξεων του Ν. 3419/05, του Κ.Ν. 2190/20, του Ν.3190/55, Ν.4072/12 & του Ν.4308/14 δεν προκύπτει υποχρέωση δημοσιότητας των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

  Εξαίρεση στο παραπάνω κανόνα αποτελούν οι Προσωπικές Εταιρείες της παρ.2β του άρθρου 1 του Ν.4308/14 δηλαδή τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε νομικά πρόσωπα ή άλλου νομικού τύπου συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης αυτής.

   

  Συνοψίζοντας:

  • Οι Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμοί κ.τ.λ. που συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις κατά τα Ε.Λ.Π. έχουν υποχρέωση δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.
  • Οι Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμοί κ.τ.λ. που συντάσσουν τις Οικονομικές τους καταστάσεις κατά τα Δ.Π.Χ.Α έχουν υποχρέωση δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων α) στο Γ.Ε.ΜΗ., β) στην ιστοσελίδα της εταιρείας, γ) εφόσον είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
  • Οι Προσωπικές Εταιρίες και η Ατομική Επιχείρηση δεν έχουν υποχρέωση δημοσίευσης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεών τους, πλην εξαιρέσεων που προβλέπει η νομοθεσία.

  Τα ανωτέρω ισχύουν τόσο για την χρήση που έκλεισε στις 31/12/2018 όσο και για τις χρήσεις που ξεκινούν από 1/1/2019 και έπειτα.

   

  Αναστάσιος Δουκέρης

  Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

  - Advertisement -spot_img

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  εισάγετε το σχόλιό σας!
  παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

  - Advertisement -spot_img

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ