Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

  Μορφές επιχειρήσεων. ‘Ενα άρθρο-μελέτη που πρέπει όλοι να διαβάσουμε!

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  Λάμπρος Μπέλεσης
  Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.

  ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΝΟΜΙΚΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ:

   

  Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

  Στην  Ελλάδα οι βασικές μορφές επιχειρήσεων είναι κυρίως οι  εξής κατηγορίες:

  α) Ατομική Επιχείρηση

  β) Προσωπικές εταιρείες ( Ο.Ε ή Ε.Ε ) και

  γ) οι κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις (ΑΕ , ΕΠΕ , ΙΚΕ)

  Στις «κεφαλαιουχικές εταιρείες», τον βασικό λόγο τον έχει  το «κεφάλαιο», οι δε εταίροι (ΙΚΕ-ΕΠΕ) και μέτοχοι(ΑΕ) ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ και δεν κινδυνεύουν με δεσμεύσεις και απώλειες της  προσωπικής τους περιουσίας, στις περιπτώσεις που η εταιρεία δεν μπορεί να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της , παρά μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν χρέη  σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία με την προϋπόθεση ότι συμμετέχουν  στην Διοίκηση . Αντίθετα  στις «προσωπικές εταιρείες», οι ομόρρυθμοι εταίροι, έχουν προσωπική, απεριόριστη και αλληλέγγυα ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, όπως φυσικά και στην ατομική επιχείρηση.

   Οι κυριότερες μορφές με τις οποίες μπορεί να διεξαχθεί, επιχειρηματική δραστηριότητά είναι :

  1) Ατομική Επιχείρηση

  Η ατομική επιχείρηση είναι η πιο παλιά και πιο απλή μορφή επιχείρησης. Ιδρύεται και διοικείται από ένα άτομο ,τον ιδρυτή της.

  2) Ομόρρυθμη εταιρεία (ΟΕ) και Ετερόρρυθμη εταιρεία

  Ομόρρυθμη είναι η εταιρεία με νομική οντότητα που επιδιώκει εμπορικό σκοπό  για δε τα χρέη της  ευθύνονται παράλληλα όλοι οι εταίροι της απεριόριστα και με ολόκληρη την περιουσία τους.

  Ετερόρρυθμη εταιρεία είναι η εταιρεία με νομική οντότητα, που επιδιώκει εμπορικό σκοπό και για τα χρέη της οποίας ένας τουλάχιστον από τους εταίρους ευθύνεται περιορισμένα (ετερόρρυθμος εταίρος), ενώ ένας άλλος τουλάχιστον από τους εταίρους ευθύνεται απεριόριστα (ομόρρυθμος εταίρος).

  3) Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)

  Η εταιρεία αυτή έχει νομική οντότητα  και είναι εμπορική, ακόμη και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση. Μπορεί να την συστήσει  και   ένα πρόσωπο οπότε είναι  μονοπρόσωπη. Το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας και οι τροποποιήσεις του, είναι ιδιωτικά έγγραφα .Οι εταίροι ευθύνονται για χρέη μέχρι το ποσό του κεφαλαίου τους . Προσοχή στην μονοπρόσωπη ΙΚΕ μπορεί να υπάρξει ταύτιση με την ατομική επιχείρηση κάτω από προϋποθέσεις με αποτέλεσμα να υπάρχει απεριόριστη ευθύνη για χρέη.

  4) Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης  (ΕΠΕ)

  Όλα πλέον ορίζονται με την  πρόσφατη κωδικοποίηση με το νόμο 4541/2018  και το ν. 4172/2013 . Για τις εταιρικές υποχρεώσεις της Ε.Π.Ε, ευθύνεται μόνον η εταιρεία με την περιουσία της, το δε  καταστατικό της συντάσσεται υποχρεωτικά από συμβολαιογράφο εκτός να λάβουμε το πρωτότυπο του ΓΕΜΗ το οποίο όμως είναι συγκεκριμένο και δεν υπάρχει δυνατότητα ευελιξίας. Οι εταίροι ευθύνονται για χρέη μέχρι το ποσό του κεφαλαίου τους .Προσοχή στην μονοπρόσωπη ΕΠΕ μπορεί να υπάρξει ταύτιση με την ατομική επιχείρηση κάτω από προϋποθέσεις με αποτέλεσμα να υπάρχει απεριόριστη ευθύνη για χρέη. Όπως στην ΙΚΕ,  υπάρχει δυνατότητα να συσταθεί  και μονοπρόσωπη ΕΠΕ.

  5) Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ)

  Όλα πλέον ορίζονται με την  πρόσφατη κωδικοποίηση και με τους Νόμους 4541/2018 &4548/2018,περί Αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών (Νέος νόμος περί Ανωνύμων Εταιριών), αλλά και τους Νόμους   2190/1920 &  4172/2013.  Η Ανώνυμη Εταιρεία είναι κεφαλαιουχική και το κεφάλαιο της είναι διαιρεμένο σε μετοχές. Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου τους. Μια ΑΕ, επιπλέον μπορεί να είναι και μονοπρόσωπη.

  6) Ειδικές περιπτώσεις εταιρικών σχημάτων:

  Υπάρχουν ειδικά εταιρικά σχήματα μη κερδοσκοπικά τα οποία αναφέρουμε συνοπτικά γιατί στο συγκεκριμένο άρθρο μιλάμε μόνο για κερδοσκοπικές οντότητες

  Α) Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΟΙΝΣΕΠ-ΚΟΙΣΠΕ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.

  Β) Αστικοί συνεταιρισμοί του ν. 1667/1986

  Γ) Ομάδες παραγωγών αγροτικών προϊόντων

  Δ) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί

  Ε) Αστική Εταιρεία Μη κερδοσκοπική

  ΣΤ)Σωματείο η Σύλλογος

  Ζ) Κοινοπραξία

   

  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Α. ΤΙ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΡΕΙ ΚΑΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ; ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ; ΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ;

   

  1) ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

  *  Η ατομική επιχείρηση  τηρεί από τον νόμο Απλογραφικά βιβλία, με την προϋπόθεση ότι τα έσοδα δεν ξεπερνούν το 1500000 ευρώ.

  *  Διπλογραφικά βιβλία τηρεί αν τα έσοδα της ξεπεράσουν το 1500000 για δύο συνεχόμενες χρήσεις και στην περίπτωση που επιθυμεί ο επιχειρηματίας προαιρετικά.

  *  Έχει υποχρέωση απογραφής  αν τηρεί Διπλογραφικά βιβλία.

  *  Δεν  έχει υποχρέωση απογραφής αν  τηρεί Απλογραφικά βιβλία και δεν έχει τζίρο μεγαλύτερο από 150,000 ευρώ.

  * Δεν έχει υποχρέωση απογραφής  αν τηρεί Απλογραφικά βιβλία και ανήκει στις απαλλασσόμενες δραστηριότητες.

   

   2) ΟΜΟΡΡΥΘΜΕΣ – ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΡΕΙΕΣ

  * Η ΟΕ & ΕΕ  τηρούν  από τον νόμο Απλογραφικά βιβλία, με την προϋπόθεση ότι τα έσοδα δεν ξεπερνούν το 1500000 ευρώ.

  * Διπλογραφικά βιβλία τηρεί αν τα έσοδα της ξεπεράσουν το 1500000 για δύο συνεχόμενες χρήσεις και στην περίπτωση που επιθυμεί ο επιχειρηματίας προαιρετικά.

  Έχει υποχρέωση απογραφής  αν τηρεί Διπλογραφικά βιβλία.

  Δεν έχει υποχρέωση απογραφής αν  τηρεί Απλογραφικά βιβλία και δεν έχει τζίρο μεγαλύτερο από 150000 ευρώ.

  Δεν έχει υποχρέωση απογραφής  αν τηρεί Απλογραφικά βιβλία και ανήκει στις απαλλασσόμενες δραστηριότητες.

   

  3)  ΙΚΕ –ΕΠΕ -ΑΕ

  * Υποχρεωτικά διπλογραφικά βιβλία.

  *  Υποχρεωτικά κατάρτιση απογραφής.

   

  Β .ΠΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΕΡΔΗ; ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ;

   

  1) ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

  Τα κέρδη της ατομικής  επιχείρησης φορολογούνται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα κλίμακα φόρου εισοδήματος .

  Η φορολογική κλίμακα με τα έως τώρα δεδομένα είναι:

  Φορολογική κλίμακα 9% – 44%

  Η φορολογική κλίμακα έχει  συντελεστές 9% – 44% για τα εισοδήματα από

  • μισθούς
  • συντάξεις
  • ατομικές επιχειρήσεις
  • αγροτικές δραστηριότητες

  Προσοχή :Τα παραπάνω εισοδήματα  θα φορολογηθούν με ενιαία κλίμακα, αφού προηγουμένως αθροιστούν.

  Στην φετινή κλίμακα ισχύουν τα εξής:

  • κατώτατος συντελεστής φόρου είναι το 9% και ισχύει για το εισόδημα των 10.000 ευρώ
  • Από εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ και έως τα 20.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 22%
  • πάνω από τα 20.000 και μέχρι τα 30.000 ο συντελεστής είναι 28%
  • πάνω από τα 30.000 και μέχρι τα 40.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 36%
  • Για το τμήμα εισοδήματος πάνω των 40.000 ευρώ ο συντελεστής είναι  44%

   

  Οι εκπτώσεις  φόρου εισοδήματος:

  Η  έκπτωση φόρου εισοδήματος έχει ως εξής:

  • έως 777-1.340 ευρώ για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες που δεν έχουν προστατευόμενα τέκνα ή έχουν ένα έως τέσσερα προστατευόμενα τέκνα:
  • Για τα ετήσια εισοδήματα μέχρι 12.000 ευρώ από μισθούς- συντάξεις-αγροτικές δραστηριότητες που αποκτούν οι κατ’ επάγγελμα αγρότες προβλέπεται η εξής επιπλέον έκπτωση φόρου:

  1) 777 ευρώ, εάν δεν υπάρχουν τέκνα

  2) 810 ευρώ, εάν υπάρχει 1 προστατευόμενο παιδί

  3) 900 ευρώ, εάν υπάρχουν 2 προστατευόμενα παιδί

  4) 1.120 ευρώ για 3 προστατευόμενα παιδιά

  5) 1.340 ευρώ για 4 τέκνα

  6) Επιπλέον 220 ευρώ για κάθε παιδί από το 5ο και πάνω

   

  Για όλους τους παραπάνω, το ποσό  αφαιρείται από τον φόρο που  προκύπτει από τον συντελεστή φόρου 9% στα πρώτα 10.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος και του συντελεστή 22% στο τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 10.000 ευρώ και μέχρι τα 12.000 ευρώ.

  Για όσους από τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες έχουν ετήσιο εισόδημα μεγαλύτερο από  12.000 ευρώ, η έκπτωση φόρου,  μειώνεται κατά το 2% του πέραν των 12.000 ευρώ τμήματος του ετησίου εισοδήματος.

   

   

  2) ΟΜΟΡΡΥΘΜΕΣ – ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΡΕΙΕΣ

  * Ο φόρος στις ΟΕ & ΕΕ είναι  22%.

  * Αν τηρεί Απλογραφικά βιβλία δεν υπάρχει  μέρισμα και επομένως και φόρος  μερισμάτων.

  * Αν τηρεί διπλογραφικά βιβλία  υπάρχει μέρισμα και διανομή και επομένως επιπλέον φόρος  μερισμάτων 5%.

  3)  ΙΚΕ-ΕΠΕ-ΑΕ

  * Ο φορολογικός συντελεστής στα καθαρά κέρδη είναι 22%.

  *  Αν διανεμηθεί μέρισμα τότε υπάρχει και ένας επιπλέον φόρος  μερισμάτων 5%.

  * Σε περίπτωση που στο εταιρικό-μετοχικό σχήμα μετέχει εταιρεία που εδρεύει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δε ποσοστό συμμετοχής της είναι μεγαλύτερο από 10% και  η διανομή κερδών γίνει μετά από δύο χρόνια,  δεν υπάρχει φόρος μερισμάτων.

  Γ.ΠΩΣ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ ;                                            

  1) ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

  *   Όλα τα Κέρδη ανήκουν στον επιχειρηματία και φυσικά τα δηλώνει στην προσωπική του δήλωση.

  2) ΟΜΟΡΡΥΘΜΕΣ – ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΡΕΙΕΣ

  * Όλα τα Κέρδη ανήκουν στους επιχειρηματίες, δεν σχηματίζεται τακτικό αποθεματικό  και όλα τα κέρδη θεωρούνται πως διανέμονται στους εταίρους στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης εφόσον τηρείται απλογραφικό λογιστικό σύστημα.

  * Αν τηρεί διπλογραφικά η διανομή γίνεται με βάση την  πρόβλεψη του καταστατικού.  ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν υπάρχει προμέρισμα αλλά μόνο προσωρινές απολήψεις.

  3)  ΙΚΕ

  *  Για την ΙΚΕ οι εταίροι αποφασίζουν για το ύψος των κερδών που θα διανεμηθούν ή που θα μεταφερθούν σε νέο. Εκ του νόμου προβλέπεται  η δημιουργία τακτικού αποθεματικού με κράτηση 5% επί των  Κερδών μέχρι τον σχηματισμό αποθεματικού ίσο με το 1/3 του αρχικού κεφαλαίου ,αρχικά χωρίς όμως να υπάρχει ανώτατο δεσμευτικό όριο (δηλαδή μπορεί να σχηματισθεί και πέραν του 1/3 ).

  * Το καταστατικό μπορεί να ορίζει ελάχιστη υποχρεωτική διανομή κερδών.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν υπάρχει δυνατότητα προμερίσματος  από τον ν. 4072/2012, παρά μόνο  προσωρινές απολήψεις.

  4)  ΕΠΕ

  * Για την ΕΠΕ οι εταίροι αποφασίζουν πως και πόσα κέρδη  θα διανεμηθούν  και πόσα θα μεταφερθούν σε νέο. .Και εδώ εκ του νόμου είναι υποχρεωτική η  δημιουργία τακτικού αποθεματικού με κράτηση 5% επί των  Κερδών, μέχρι τον σχηματισμό αποθεματικού ίσο με το 1/3 του αρχικού κεφαλαίου .

  * Αν δε το προβλέπει το καταστατικό τότε όλα τα κέρδη θα πρέπει να διανεμηθούν.

  ΠΡΟΣΟΧΗ και εδώ όπως και στις ΙΚΕ δεν υπάρχει δυνατότητα προμερίσματος από τον ν. 4072/2012 ,αλλά μόνο  προσωρινές απολήψεις.

  5)  ΑΕ

  * Οι μέτοχοι αποφασίζουν για το πόσα  κέρδη  θα διανεμηθούν και πόσα θα μεταφερθούν σε νέο.  Και εδώ είναι υποχρεωτική από τον νόμο η δημιουργία τακτικού αποθεματικού με κράτηση 5% επί των  Κερδών μέχρι τον σχηματισμό αποθεματικού ίσο με το 1/3 του αρχικού κεφαλαίου.

  *Ο νόμος προβλέπει για την προστασία των μικρομετόχων την υποχρεωτική διανομή του (35%) των καθαρών κερδών όμως υπάρχει η δυνατότητα μη  διανομής αν υπάρχει  πλειοψηφία 80%.

  * ΠΡΟΣΟΧΗ  σε αντίθεση με ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ υπάρχει η δυνατότητα διανομής προμερίσματος.

  Δ.ΠΟΣΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ;

  1) ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

  *   650 ευρώ.

  2) ΟΜΟΡΡΥΘΜΕΣ – ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΡΕΙΕΣ-ΙΚΕ –ΕΠΕ-ΑΕ

  * Για πόλεις με λιγότερους από  200000 κατοίκους είναι 800 ευρώ.

  * Για πόλεις με περισσότερους  από  200000 κατοίκους είναι 1000 ευρώ.

   

  Ε.ΤΙ  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ;

  Για όλες τις κατηγορίες η προκαταβολή φόρου είναι 80% με μείωση 50% στην πρώτη τριετία λειτουργίας.

  Στις ατομικές επιχειρήσεις, η προκαταβολή φόρου είναι 55%.

   

  Ζ. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΕΊΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΕΚΜΗΡΙΟ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ;

  1) ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

  Για την ατομική επιχείρηση πρέπει να προσέξουμε τα εξής:

  •  Δεν υπάρχει ελάχιστο όριο κεφαλαίου για την έναρξή της.
  • Η  καταβολή του κεφαλαίου(αρχικού, αλλά και κατά την διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης  αποτελεί τεκμήριο ).
  • Η ατομική επιχείρηση λύεται με τον  θάνατο του επιχειρηματία.

  2) ΟΜΟΡΡΥΘΜΕΣ – ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΡΕΙΕΣ

  • Δεν υπάρχει ελάχιστο όριο κεφαλαίου για την έναρξή της.
  • Η καταβολή του κεφαλαίου αποτελεί τεκμήριο.
  • Η  Διάρκεια μπορεί να είναι και αόριστη.
  • Για την δημιουργία της χρειάζονται  δύο τουλάχιστον φυσικά η νομικά πρόσωπα.

  3)  ΙΚΕ

  • Το ελάχιστό κεφάλαιο είναι Ένα (1) ευρώ.
  • Η καταβολή του κεφαλαίου αποτελεί τεκμήριο.
  • Η διάρκεια της είναι  Ορισμένου χρόνου. Σε περίπτωση που κατά την έναρξη της δεν  ορίζεται η διάρκεια, τότε η εταιρεία λήγει σε  12 έτη από τη σύστασή της.
  • Η  ελάχιστη αξία  μεριδίου είναι 1 ευρώ.

  4)  ΕΠΕ

  1) Το  ελάχιστο κεφάλαιο Ένα (1) ευρώ.

  2).Η καταβολή του κεφαλαίου αποτελεί τεκμήριο.

  3) Η διάρκεια της είναι ορισμένου  χρόνου υποχρεωτικά και ορίζεται  από το καταστατικό.

  4)  Ελάχιστη αξία μεριδίου  είναι 1 ευρώ.

  5)  ΑΕ

  • Το ελάχιστο κεφάλαιο είναι  (25000) ευρώ.
  • Η καταβολή του κεφαλαίου αποτελεί τεκμήριο.
  • Η διάρκεια της ΑΕ μπορεί να είναι και  Αόριστη  με βάση την τελευταία αλλαγή που έγινε με το Ν. 4548/2018].
  • Η ελάχιστη αξία κάθε μετοχής  είναι (0,04 ευρώ).
  • Η ΑΕ έχει την δυνατότητα ένταξης στο χρηματιστήριο.

  Η.ΤΙ ΠΛΗΡΩΝΩ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΓΙΑ ΦΟΡΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ;

  Στην ατομική όπως θα ήταν λογικό δεν υπάρχει φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου.

  Σε όλες τις εταιρείες κατά την σύσταση έχει πλέον καταργηθεί, όμως κατά τίς αυξήσεις  του κεφαλαίου  ισχύει το 0,5%.

  Επίσης στις  ΑΕ κατά την αύξηση  υπάρχει το τέλος της επιτροπής ανταγωνισμού που είναι 1 τοις χιλίοις.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Η καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά την ίδρυση των επιχειρήσεων καταργήθηκε  με τον νόμο 4254/2014 της 7.4.2014.

  Θ.ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΤΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ;

   

  1) ΑΤΟΜΙΚΗ

  Είναι ο ίδιος ο επιχειρηματίας. Η ευθύνη που τον βαραίνει για χρέη είναι απεριόριστη και φθάνει σε όλη την  προσωπική του περιουσία.

  2) ΟΜΟΡΡΥΘΜΕΣ – ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΡΕΙΕΣ

  • Όργανα λήψης αποφάσεων είναι οι  Εταίροι. Ο  Ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται και με την προσωπική του περιουσία ( Ο Ετερόρρυθμος μέχρι το ύψος των εισφορών του ).
  • Η  Λήψη αποφάσεων με συμφωνία όλων των εταίρων.

  3)  ΙΚΕ-ΕΠΕ

  Όργανα λήψης αποφάσεων είναι ο Διαχειριστής και η γενική συνέλευση  των εταίρων. Οι εταίροι ευθύνονται για οφειλές μέχρι το ύψος του κεφαλαίου συμμετοχής τους, ενώ ο διαχειριστής ευθύνεται απεριόριστα και με την προσωπική του  περιουσία για χρέη προς το δημόσιο.

  Σημαντική σημείωση που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι στην λήψη αποφάσεων σε ΕΠΕ απαιτείται πλειοψηφία ποσοστών και κεφαλαίων.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ-ΕΠΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΑΥΤΙΣΘΕΙ ΝΟΜΙΚΑ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ.

  4) ΑΕ

  Όργανα λήψης αποφάσεων είναι το διοικητικό συμβούλιο και η γενική συνέλευση των μετόχων . Οι μέτοχοι  ευθύνονται για οφειλές μέχρι το ύψος του κεφαλαίου συμμετοχής τους, ενώ ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων σύμβουλος  ευθύνονται απεριόριστα και με την προσωπική τους  περιουσία για χρέη προς το δημόσιο.

  Σημαντική παρατήρηση: Με νεότερη απόφαση ο διαχειριστής ή ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να απαλλαγεί από την ευθύνη αν αποδείξει ότι εν τοις πράγμασι δεν μπορούσε να ασκήσει διοίκηση.

  Ι.ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ;

   1) ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

  Ασφαλίζεται ο επιχειρηματίας   ανάλογα με την ασφαλιστική κλάση που επιλέγει,  η δε  ελάχιστη ασφάλιση είναι  210 ευρώ τον μήνα.

  2) ΟΜΟΡΡΥΘΜΕΣ – ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

  Ασφαλίζονται οι εταίροι   ανάλογα με την ασφαλιστική κλάση που επιλέγουν  η δε ελάχιστη ασφάλιση είναι  210 ευρώ τον μήνα.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟ ΜΕΛΟΣ.

  3)  ΙΚΕ

  * Υποχρεωτική ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΟ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ.

  * Αν είναι μονοπρόσωπη και ο εταίρος  υποχρεωτικά.

  4)  ΕΠΕ

  Ασφαλίζονται υποχρεωτικά τα φυσικά πρόσωπα εταίροι. Ο διαχειριστής αν  λαμβάνει αμοιβές ασφαλίζεται σαν μισθωτός, ενώ  αν δεν λαμβάνει δεν ασφαλίζεται με την προϋπόθεση ότι δεν είναι εταίρος .

  5)  ΑΕ

  *Οι μέτοχοι δεν ασφαλίζονται .Εξαίρεση αποτελούν  οι μέτοχοι που έχουν ποσοστό μεγαλύτερο από 3% και  συμμετέχουν στο Δ.Σ.

  * . Τέλος τα μέλη της διοίκησης ασφαλίζονται αν  λαμβάνουν αμοιβές μελών Δ.Σ.( Ως μισθωτοί).

  Κ.ΜΕ ΠΟΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΠΟΙΑ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ;

  • Η διαφορά των  εξόδων σύστασης μεταξύ των διαφόρων μορφών έχει περιοριστεί σημαντικά.
  • Η εμφάνιση των ΙΚΕ έχει μειώσει σημαντικά την δημιουργία καινούργιων ΕΠΕ, αν και κατά την γνώμη μας επειδή ακόμη δεν υπάρχουν πολλά δεδικασμένα για τις ΙΚΕ, το νομοθετικό πλαίσιο είναι λίγο ασαφές.
  • Η κατάργηση τα τελευταία χρόνια της δημοσίευσης  των Ισολογισμών των Α.Ε στις εφημερίδες, η μείωση του ύψους του Κεφαλαίου από 60.000 σε 25.000 ευρώ (με την ρύθμιση του νέου νόμου 4548/2018) και η δυνατότητα πια να ορίζουν «μονοπρόσωπο Δ.Σ», θεωρούμε ότι ευνοεί σημαντικά την επιλογή κάποιων επιχειρηματιών να προχωρήσουν σε σύσταση  Α.Ε.

   Η άποψη μας είναι ότι η επιλογή της κατάλληλης μορφής επιχείρησης είναι θέμα  για μελέτη και συζήτηση, καθώς κάθε περίπτωση είναι  διαφορετική .Για τον λόγο αυτό κατά την άποψη μας ο κάθε επιχειρηματίας θα πρέπει πλέον να έχει μία ομάδα συνεργατών πριν λάβει κάποια απόφαση για την επιλογή της (ΛΟΓΙΣΤΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ-ΣΥΜΒΟΥΛΟ-ΔΙΚΗΓΟΡΟ).

   

  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΝΟΝΤΑΣ:

  1)  Ατομική  επιχείρηση 

  Η άποψη μας είναι ότι συμφέρει τις μικρές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

  2)  ΟΕ  – ΕΕ

  Έχει απεριόριστες ευθύνες για την προσωπική τους περιουσία (Ομόρρυθμα μέλη )  χωρίς ιδιαίτερη φορολογική επιβάρυνση σε σχέση με τις άλλες . Ίσως ένα μικρό πλεονέκτημα είναι  το σχετικά μικρότερο  κόστος τήρησης βιβλίων.

  3)  ΙΚΕ – ΕΠΕ -ΑΕ

  Η  ΙΚΕ  σε  σχέση με τις ΕΠΕ & ΑΕ έχει λίγο χαμηλότερο κόστος δημιουργίας . Παράλληλα η ΙΚΕ και η ΕΠΕ δεν  προϋποθέτουν ελάχιστο κεφάλαιο όπως η ΑΕ 25000(το οποίο φυσικά έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν που ήταν 60000 ευρώ) .Βέβαια η ΑΕ προσδίδει ιδιαίτερη σοβαρότητα σε οιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα, αφού οι επιχειρηματίες ξεκινούν καταβάλλοντας 25000 που αποτελεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και άρα αποδεικνύουν εν  τοις πράγμασι την επένδυση τους.

  Ως προς ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΉ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ είναι ακριβώς η ίδια στην ΙΚΕ, στην ΕΠΕ και την ΑΕ.

  Ως προς την ασφαλιστική επιβάρυνση στην μεν ΙΚΕ ασφαλίζεται ο διαχειριστής υποχρεωτικά  με ελάχιστο κόστος ασφάλισης περίπου 210 ευρώ τον μήνα (με εξαίρεση την μονοπρόσωπη ΙΚΕ), στην ΕΠΕ ασφαλίζονται οι εταίροι υποχρεωτικά με ελάχιστο περίπου 210 ευρώ  , στην δε ΑΕ τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα οποία όμως μετέχουν στο κεφάλαιο με ποσοστό μεγαλύτερο του 3%. Με κατάλληλες προϋποθέσεις υπάρχει δυνατότητα ,μηδενικών ασφαλιστικών εισφορών.

  Ως προς το κόστος τήρησης των βιβλίων είναι περίπου το ίδιο με μικρές διαφοροποιήσεις και σαφέστατα με μεγαλύτερο το της ΑΕ.

  Τέλος ως προς τις ευθύνες  μόνο τα χρέη προς το δημόσιο βαραίνουν απεριόριστα τον διαχειριστή η το εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΕ  .

   

   

   

   

  Λάμπρος Μπέλεσης

  Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.

  - Advertisement -spot_img

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Διαβαζω ότι σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων (λόγω μικρού τζίρου) προσωπικών εταιρειών δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς των κερδών τους εις νέον.

   Υποθέτω ότι το παραπάνω ισχύει ακόμη και στην περίπτωση της ύπαρξης όρου στο καταστατικό περί κεφαλαιοποίησης αποτελεσμάτων και συνταξη πινακα διαθεσης που δείχνει κέρδη εις νέο.

   Τι δυνατότητα έχουν οι όσοι ενδιαφερονται να πραγματοποιήσουν δραστηριότητα που δεν θα φέρνει λογιστικά κέρδη (μετά αναμόρφωσης) στις δηλώσεις εισοδήματος των εταίρων;

   Το να υπάρχει υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών οταν τα προσδωκώμενα αποτελεσματα ειναι κατω απο τις 150000 (όριο βιβλίων Α κατηγορίας), μόνο και μόνο επειδή δεν επιθυμείται η διανομή, είναι σαν να προσπαθούμε να σκοτώσουμε μύγες με κανόνι

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  εισάγετε το σχόλιό σας!
  παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

  - Advertisement -spot_img

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ