Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

  Εργατικά: Πρακτικοί υπολογισμοί! Μισθός, ημερομίσθιο, ωρομίσθιο. Τί πρέπει να προσέχουμε στην πλήρη απασχόληση!

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  Αναστάσιος Δουκέρης
  Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

   

   

  Στο σημερινό μας άρθρο θα προσπαθήσουμε με κατανοητό και τεκμηριωμένο τρόπο, να αναλύσουμε βασικά ζητήματα που οφείλουμε να έχουμε υπόψιν μας για τον ορθό υπολογισμό της μισθοδοσίας κάθε μήνα.

   

  α) Ένας μισθωτός, ο οποίος προσελήφθη από μια οντότητα σαν υπάλληλος, αμείβεται κάθε μήνα με ένα σταθερό μικτό μισθό, που έχει συμφωνήσει με τον εργοδότη του με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης, για παράδειγμα 1000 ευρώ. Για το παράδειγμά μας, αν θεωρήσουμε ότι ο συγκεκριμένος μισθωτός εργάστηκε έναν ολόκληρο μήνα, σε όλες τις εργάσιμες, θα του αναγνωριστούν τα 25 ημερομίσθια που αντιστοιχούν σε έναν ολόκληρο μισθό, δηλαδή 25 ημέρες εργασίας(25 ένσημα ασφαλιστικά). Συνεπώς ένας μισθός πρακτικά αντιστοιχεί σε 25 ημερομίσθια, χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν πόσες εργάσιμες μέρες έχει κάθε μήνας. Αυτό μπορεί να διαφοροποιηθεί μόνο αν ο υπάλληλος για οποιοδήποτε λόγο δεν εργαστεί κάποια εργάσιμη μέρα.

  Συνεπώς:

   

  ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ____________________________________25 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

   

  Παρατήρηση:

  • Η αναγωγή του μηνιαίου μισθού σε ημερομίσθιο ισχύει όπως είδαμε παραπάνω, τόσο στο σύστημα πενθήμερης, όσο και εξαήμερης απασχόλησης.

   

  β) Ένας εργαζόμενος(εργάτης), ο οποίος προσελήφθη σε μια επιχείρηση σαν εργάτης, θα αμείβεται με ημερομίσθιο και όχι με μηνιαίο μισθό.

  • Μια σημαντική διαφορά των ημερομισθίων σε σχέση με τους μισθωτούς που λαμβάνουν ένα μισθό και 25 ασφαλιστικά ημερομίσθια, είναι ότι ο ημερομίσθιος λαμβάνει σαν αμοιβή τόσα ημερομίσθια, όσα αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα. Υπάρχει λοιπόν περίπτωση για κάποιο μήνα ο εργάτης να λάβει είτε λιγότερα, είτε και περισσότερα όμως από 25 ασφαλιστικά ημερομίσθια(συμπεριλαμβανομένης και της έκτης ημέρας κάθε εβδομάδας, σε κάθε περίπτωση.
  • Ο ημερομίσθιος δικαιούται να λάβει αμοιβή και κατά τις αργίες(εξαιρέσιμες εορτές), κατά τις οποίες δεν εργάστηκε.
  • Για τον ορισμό της εργάσιμης μέρας θεωρείται ότι η εργάσιμη εβδομάδα αποτελείται από 6 ημέρες εργασίας( είτε με πενθήμερη, είτε με εξαήμερη απασχόληση). Συνάγεται λοιπόν το συμπέρασμα ότι το ημερομίσθιο ισούται με το 1/6 της εβδομαδιαίας αμοιβής ενός εργατοτεχνίτη.
  • Στις περισσότερες Συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αλλά και τις διαιτητικές αποφάσεις που κατά καιρούς έχουν εκδοθεί(εκτός αν κάτι διαφορετικό έχει ορισθεί), οι αποδοχές των ημερομισθίων αντιστοιχούν σε ημερομίσθιο 6 ωρών και 40 λεπτών. Αυτός είναι και ο λόγος που λαμβάνουν και 6 ημερομίσθια εβδομαδιαίως σε κάθε περίπτωση πλήρους απασχόλησης βέβαια.

  Βασικοί υπολογισμοί που πρέπει να γνωρίζουμε:

   

  Α) ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:( 40 ώρες εργασίας ανά εβδομάδα- πενθήμερο οκτάωρο, είτε εξαήμερο με 6 ώρες και 40 λεπτά).

  1. Μισθός= 25 ημερομίσθια(σε κάθε περίπτωση είτε πενθήμερης, είτε εξαήμερης πλήρους απασχόλησης), ανεξαρτήτως πόσες εργάσιμες ημέρες έχει κάθε μήνας.
  2. Ημερομίσθιο=1/25 του μηνιαίου μισθού.
  3. Εβδομαδιαία αμοιβή= 6 ημερομίσθια
  4. 40 ώρες * ωρομίσθιο = 6 ημερομίσθια
  5. Ωρομίσθιο= 6/40 του ημερομισθίου
  6. Ωρομίσθιο= 0,15 * ημερομίσθιο
  7. Ωρομίσθιο= 6/40 * 1/25 * του μηνιαίου μισθού
  8. Ωρομίσθιο= 0,006 * του μηνιαίου μισθού.

   

  Παράδειγμα:

  Μικτός μηνιαίος μισθός=1000 ευρώ
  Ημερομίσθιο= 1000/25= 40 ευρώ
  Ωρομίσθιο= 0,006* 1000= 6 ευρώ( εναλλακτικός ευρέως χρησιμοποιούμενος υπολογισμός: ωρομίσθιο= ημερομίσθιο/6,6666… ώρες, άρα ημερομίσθιο= 40/6,6666… = 6 ευρώ.

   

  Β) ΓΙΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥΣ:

  • Εργάσιμες μέρες εβδομάδας=6 ημέρες ανά εβδομάδα για τους ημερομίσθιους πλήρους απασχόλησης, είτε δουλεύουν 5, είτε 6 ημέρες ανά εβδομάδα.
  • Ημερομίσθιο= 6 ώρες και 40 λεπτά εργασίας(εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από ΣΣΕ ή διαιτητική απόφαση).
  • 40 ώρες εργασίας αντιστοιχούν σε 6 ημερομίσθια. Από αυτή τη βασική ισότητα, συμπεραίνουμε με μια απλή μέθοδο των τριών ότι το 1 ημερομίσθιο αποτελείται για τους υπολογισμούς της μισθοδοσίας από 6,666….. ώρες εργασίας(δηλαδή 6 ώρες και 40 λεπτά της ώρας).
  • Ωρομίσθιο * 40 ώρες= 6 ημερομίσθια
  • Ωρομίσθιο=6/40 * ημερομίσθιο
  • Ωρομίσθιο=0,15 * ημερομίσθιο
  • Για να μετατρέψουμε(θεωρητικά) ένα ημερομίσθιο σε μισθό στην πολλαπλασιάζουμε με 26 και όχι 25, δηλαδή ένα ημερομίσθιο των 40 ευρώ θα αντιστοιχούσε σε ένα μισθό των 40*26 = 1040 ευρώ.

   

  Παράδειγμα:

  Ημερομίσθιο= 40 ευρώ
  Ωρομίσθιο= 0,15 * 40 = 6 ευρώ( είτε 40/6,6666… = 6 ευρώ).

  Κλείνοντας , κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούμε στην οδηγία που δόθηκε από το Υπουργείο Εργασίας  για τις υποβολές στο “ΕΡΓΑΝΗ”( 41815/Δ.10.199/16.9.2016). Αναφέρεται λοιπόν:

  “Αναβάθμιση των εντύπων Ε4 και Ε3, με έλεγχο ορθής συμπλήρωσης των πεδίων «Μικτές αποδοχές», «Εβδομαδιαίες ώρες» και «Ωρομίσθιο» σύμφωνα με τα παρακάτω,
  Εργατοτεχνίτης: «Μικτές αποδοχές» = «Εβδομαδιαίες ώρες» x 4,33 x «Ωρομίσθιο»
  Υπάλληλος: «Μικτές αποδοχές» = «Εβδομαδιαίες ώρες» x 4,166 x «Ωρομίσθιο».

  Σε συγκεκριμένο παράδειγμα ,θα θέλαμε να κάνουμε τις εξής διαπιστώσεις για έναν εργατοτεχνίτη, για να καταλάβουμε και κάποιες διαφορές που προκύπτουν, με βασικό κριτήριο το ότι ο τρόπος αυτός που προτείνει το Υπουργείο Εργασίας κατά την υποβολή των εντύπων κάνει αναγωγή του ημερομισθίου σε μισθό(μικτές αποδοχές).

  • Ημερομίσθιο=32,50 ευρώ
  • Ωρομίσθιο=0,15 * 32,50 =4,88 (στρογγυλοποιημένο)
  • Με τον τρόπο που είπαμε πιο πάνω οι αποδοχές του σε μισθό θα ήταν 32,50 *26= 845 ευρώ.
  • Με τον τρόπο του υπουργείου κατά την υποβολή μας εμφανίζει στη στήλη των μικτών αποδοχών το ποσό των 845,22( δηλαδή εφαρμόζει τον τύπο των εργατοτεχνιτών 40 ώρες *4,33 * 4,88 = 845,22(στρογγυλοποιημένο)

  Η διαφορά βλέπουμε ότι είναι ανεπαίσθητη….

  Αναστάσιος Δουκέρης

  Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

  - Advertisement -spot_img

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  εισάγετε το σχόλιό σας!
  παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

  - Advertisement -spot_img

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ