Τα πρόστιμα που επιβάλλονται από την Επιθεώρηση Εργασίας και ο υπολογισμός τους!

0
452

 
Κυρώσεις, που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας, σε περίπτωση «ευθέως» -δηλαδή κατά τον έλεγχο- αποδεικνυόμενης παράβασης
Σύμφωνα με την απόφαση 27397/122/19-8-2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθορίζονται οι κυρώσεις, που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας, σε περίπτωση «ευθέως» -δηλαδή κατά τον έλεγχο- αποδεικνυόμενης παράβασης.
Πρόκειται για:
α) Μη αναγραφή εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού
Επιβαλλόμενο πρόστιμο: ο κατώτατος νόμιμος νομοθετημένος μισθός, μη προσαυξημένος για κάθε τριετία προϋπηρεσίας επί 18 μήνες εργασίας για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο − υπάλληλο ή το κατώτατο νόμιμο νομοθετημένο ημερομίσθιο, μη προσαυξημένο για κάθε τριετία προϋπηρεσίας επί 403 ημέρες εργασίας για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο − εργατοτεχνίτη, ανάλογα με την ηλικία του –άνω ή κάτω των 25 ετών, που θεσπίστηκε με τον Ν. 4093/2012 και όσο αυτή η διάκριση ισχύει.
Συγκεκριμένα για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο:

Μισθός Επί Μήνες Εργασίας ΕπιβαλλόμενοΠρόστιμο
Για υπάλληλο ηλικίας άνω των 25 ετών       586,08               18          10.549,44 €
Για υπάλληλο ηλικίας κάτω των 25 ετών       510,95               18            9.197,10 €
Ημερομίσθιο Επί Ημέρες Εργασίας ΕπιβαλλόμενοΠρόστιμο
Για εργατοτεχνίτη ηλικίας άνω των 25 ετών         26,18        403         10.550,54 €
Για εργατοτεχνίτη ηλικίας κάτω των 25 ετών        22,83       403          9.200,49 €

Σε περίπτωση υποτροπής της επιχείρησης, ακόμα κι αν έχει αλλάξει ο νόμιμος εκπρόσωπος, επιβάλλεται, πέραν του παραπάνω πρόστιμου, προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης στις οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση (Ν. 3996/2011).
Επίσης, σύμφωνα με τον Ν. 4144/2013-άρθρο 19, προβλέπονται κυρώσεις σε περίπτωση παράνομης απασχόλησης επιδοτούμενου ανέργου και συγκεκριμένα επιβάλλεται στον εργοδότη, και πρόστιμο 3.000 € για κάθε απασχολούμενο επιδοτούμενο άνεργο ή πρόστιμο ύψους 5.000 € για κάθε απασχολούμενο επιδοτούμενο άνεργο, όταν έχει προηγηθεί καταγγελία της σύμβασης εργασίας του από τον ίδιο εργοδότη.
Κατά της πράξης επιβολής προστίμου μπορεί να ασκηθεί προσφυγή.
Να υπενθυμίσουμε ότι προβλέπονται ειδικές κυρώσεις και σε περίπτωση που εντοπιστεί απασχόληση παρανόμως διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών ή νομίμως διαμενόντων, αλλά παρανόμως απασχολούμενων.
β) Μη επίδειξη ειδικού βιβλίου υπερωριών του άρθρου 80 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α΄ 88)». 8867/2/04.03.2015 ΥΑ.
γ) Μη επίδειξη βιβλίου ημερησίων δελτίων απασχολουμένου προσωπικού οικοδομικών και τεχνικών έργων.
δ) Μη επίδειξη εντύπων όρων ατομικών συμβάσεων εργασίας του προσωπικού, όπου αυτά τηρούνται (έδρα ή υποκατάστημα ή παράρτημα ή χωριστές εγκαταστάσεις ή κεντρικό σύστημα διοίκησης ή διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, οικονομικές υπηρεσίες κ.λπ.).
ε) Μη επίδειξη εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών προσωπικού για το τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο, όπου αυτά τηρούνται (έδρα ή υποκατάστημα ή παράρτημα ή χωριστές εγκαταστάσεις ή κεντρικό σύστημα διοίκησης ή διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ή οικονομικές υπηρεσίες κ.λπ.).
Επιβαλλόμενο πρόστιμο για κάθε επιμέρους παράβαση:
α) Για επιχείρηση /εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 1 έως 10 πρόστιμο: 300,00 €.
β) Για επιχείρηση/εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 11 έως 50 πρόστιμο: 1.000,00 €.
γ) Για επιχείρηση/ εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 51 έως 150 πρόστιμο: 2.000,00 €.
δ) Για επιχείρηση/ εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 151 έως 250 πρόστιμο: 3.000,00 €.
ε) Για επιχείρηση/εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 251 και άνω πρόστιμο: 5.000,00 €.

  1. II) Παράβαση: Μη επίδειξη πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες.

Επιβαλλόμενο πρόστιμο:
α) Για επιχείρηση /εργοδότη χαμηλής κατηγορίας επικινδυνότητας: 7.200,00 €.
β) Για επιχείρηση /εργοδότη μεσαίας κατηγορίας επικινδυνότητας: 10.000,00 €.
γ) Για επιχείρηση /εργοδότη υψηλής κατηγορίας επικινδυνότητας: 15.000,00 €.
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης τα πλοία κατατάσσονται σε τρεις (3) κατηγορίες επικινδυνότητας:
(Υ) Υψηλή κατηγορία επικινδυνότητας
(Μ) Μεσαία κατηγορία επικινδυνότητας
(Χ) Χαμηλή κατηγορία επικινδυνότητας.
Στην Υψηλή (Υ) κατηγορία υπάγονται:
α. Τα Δ/Ξ (πετρελαιοφόρα, υγραεριοφόρα κ.λπ.) εφόσον σ’ αυτά εκτελούνται:
− εργασίες για τις οποίες προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία η έκδοση πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια διάρκειας το πολύ 36 ωρών ή
− εργασίες σε κλειστούς χώρους, που περιείχαν καύσιμα, εύφλεκτα ή άλλα υλικά που μπορεί να αποκτήσουν επικίνδυνες φυσικοχημικές ιδιότητες από τις εκτελούμενες εργασίες ή
− θερμές εργασίες:
α1. σε χώρους που γειτνιάζουν με χώρους φορτίου ή
α2. στο αντλιοστάσιο και στα δίκτυα μεταφοράς φορτίων.
β. Όλα τα πλοία εφόσον σ’ αυτά εκτελούνται εργασίες που απαιτούν την ταυτόχρονη παρουσία άνω των 150 εργαζομένων.
Στη Μεσαία (Μ) κατηγορία υπάγονται:
α. Τα Δ/Ξ (πετρελαιοφόρα, υγραεριοφόρα κ.λπ.) εφόσον σ’ αυτά εκτελούνται εργασίες αποκλειστικά και μόνο εκτός των χώρων φορτίου και φυσικά εφόσον δεν εμπίπτουν σε μία από τις περιπτώσεις της Υψηλής κατηγορίας επικινδυνότητας.
β. Τα πλοία κατά τη διάρκεια που λαμβάνουν χώρα εργασίες βαφής σε εσωτερικούς χώρους ή εργασίες αμμοβολής ή εργασίες υδροβολής.
γ. Τα πλοία εφόσον σ’ αυτά εκτελούνται εργασίες για τις οποίες προβλέπεται:
− η χρήση ικριωμάτων όγκου συνολικά άνω των 500 m3 ή
− η χρήση σιδήρου άνω των 70.000 Kgs.
δ. Τα πλοία εφόσον σ’ αυτά εκτελούνται εργασίες που απαιτούν την ταυτόχρονη εργασία 50 έως 150 εργαζομένων.
Στη Χαμηλή (Χ) κατηγορία υπάγονται:
Όλα τα λοιπά πλοία και για εργασίες που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις, καθώς και τα ναυπηγούμενα μετά την καθέλκυσή τους και εφόσον δεν απαιτούν την ταυτόχρονη εργασία περισσοτέρων των 49 εργαζόμενων.
IIΙ) Παράβαση: μη επίδειξη πιστοποιητικού ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων, ανά μηχάνημα έργου.
Επιβαλλόμενο πρόστιμο ανά περίπτωση: 2.500,00 €.
Πως επιβάλλεται και εξοφλείται το πρόστιμο
α) Για την επιβολή των παραπάνω προστίμων συντάσσεται και επιδίδεται επί τόπου Δελτίο Ελέγχου, με το οποίο βεβαιώνεται το είδος της παράβασης. Μέσα σε 5 ημέρες συντάσσεται και επιδίδεται Πράξη Επιβολής Προστίμου, με την οποία προσδιορίζεται το ύψος του, η οποία κοινοποιείται, με απόδειξη, στον παραβάτη.
Το πρόστιμο καταβάλλεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και εισπράττεται μέσα σε προθεσμία 10 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της Πράξης Επιβολής Προστίμου. Αν μάλιστα καταβληθεί μέσα στην παραπάνω διορία προβλέπεται έκπτωση 30% επί του επιβληθέντος προστίμου.
Στην περίπτωση αυτή, η εργοδότρια / επιχείρηση υποχρεούται εντός 5 εργασίμων ημερών από την επομένη της καταβολής του προστίμου στη αρμόδια Δ.O.Y. να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ το σχετικό πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης.
Αν επιβληθούν σε μία επιχείρηση περισσότερα του ενός πρόστιμα για την ίδια αιτία, κατά την ίδια ημερολογιακή ημέρα, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε., της ΕΥΠΕΑ και του Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ., η καταβολή του προστίμου, γίνεται μια φορά και βάσει της πράξεως επιβολής προστίμου που κοινοποιήθηκε πρώτη σε αυτόν. Ο παραβάτης δε, υποχρεούται να κοινοποιήσει αντίγραφο του προαναφερόμενου διπλότυπου είσπραξης και στις συναρμόδιες Υπηρεσίες, εντός της ανωτέρω προθεσμίας» 18724/52/04.06.2014 ΥΑ.
Κατά της Πράξης Επιβολής Προστίμου ασκείται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου μέσα σε εξήντα ημέρες από την επίδοσή της. Μέσα στην ίδια προθεσμία η προσφυγή κοινοποιείται με μέριμνα του προσφεύγοντος στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξης επιβολής προστίμου.
Πρόστιμα διοικητικών παραβάσεων εργατικής νομοθεσίας σύμφωνα με τον Ν.3996/2011
Παράλληλα, ο Ν. 3996/2011, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4144/2013, προβλέπει κυρώσεις και για άλλες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.
Συγκεκριμένα παραβίαση εργατικής νομοθεσίας θεωρείται
– η μη καταβολή αποδοχών (ακόμα και οφειλές που προκύπτουν από παροχή εργασίας Κυριακή ή αργία, νύκτα, υπερωριακά ή εκτός έδρας, ακόμα και αναδρομικά ή επιδόματα που δικαιούται ο εργαζόμενος), επιδομάτων εορτών και αδείας
– η μη τήρηση του βιβλίου υπερωριών και η μη υποβολή του αντίστοιχου έντυπου στο ΕΡΓΑΝΗ
Στον εργοδότη που παραβαίνει τις παραπάνω διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας επιβάλλεται ύστερα από προηγούμενη πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων:
Α. Πρόστιμο για καθεμία παράβαση από 300,00 € μέχρι 50.000 €
Β. Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, για χρονικό διάστημα μέχρι 3 ημερών με αιτιολογημένη πράξη του Ειδικού Επιθεωρητή ή με αιτιολογημένη πράξη του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε., ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας. Και στις δύο περιπτώσεις η κύρωση επιβάλλεται κατόπιν προηγούμενης πρόσκλησης του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων.
Γ. Η επιβολή σε βάρος του εργοδότη δύο ή περισσοτέρων πράξεων επιβολής προστίμου κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή προσφοράς στο πλαίσιο διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης επιφέρει, πέραν των λοιπών διοικητικών κυρώσεων, τον αποκλεισμό του εργοδότη από τη σύναψη της δημόσιας σύμβασης, με απόφαση της εκάστοτε αναθέτουσας αρχής. Ειδικά στην περίπτωση των εταιρειών παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010.
Αν ο εργοδότης, μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης επιβολής του προστίμου, συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του Επιθεωρητή Εργασίας και αποδείξει ότι συμμορφώθηκε και ότι έχει εξοφλήσει τον εργαζόμενο, τότε το διοικητικό πρόστιμο που επιβλήθηκε αρχικώς μειώνεται κατά 80% με αιτιολογημένη πράξη του οργάνου που το επέβαλε.
Σημειώνουμε ότι η έκπτωση 80% αφορά μόνο την παράβαση της καθυστέρησης δεδουλευμένων αποδοχών και αφού υποβάλλει ο εργοδότης δήλωση συμμόρφωσης (αποδείξεις ότι έχει καταβάλλει τα οφειλόμενα).
Η επανάληψη κάποιας από τις παραπάνω παραβάσεις μέσα σε διάστημα τεσσάρων ετών θεωρείται υποτροπή και συνεπάγεται μη χορήγηση της έκπτωσης του 80%.
Η εξόφληση προς τον εργαζόμενο αποδεικνύεται μόνο με προσκόμιση αποδεικτικού τράπεζας, το οποίο περιλαμβάνει το όνομα του καταθέτη εργοδότη, το όνομα του δικαιούχου του λογαριασμού-εργαζομένου, την αιτιολογία και την ημερομηνία κατάθεσης.
Συντακτική Ομάδα Oenet.gr

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ