Η προστασία που παρέχεται από το νόμο για τις απολύσεις!

Ο νομοθέτης με τον Ν4808/2021 έχει δώσει μια σειρά από περιπτώσεις στις οποίες η απόλυση μπορεί να θεωρηθεί άκυρη. Πάμε να εξετάσουμε τις περιπτώσεις:

 • Εάν η απόλυση οφείλεται σε  δυσμενή διάκριση σε βάρος του εργαζομένου ή εκδικητικότητα λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, πολιτικών φρονημάτων, θρησκευτικών ή φιλοσοφικών πεποιθήσεων, γενεαλογικών καταβολών, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενετήσιου ή σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, αναπηρίας, ή συμμετοχής ή μη σε συνδικαλιστική οργάνωση,
 • Γίνεται μετά από άσκηση νόμιμου δικαιώματος του εργαζομένου σαν αντίδραση
 • που οφείλεται σε διάκριση για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 1 του Ν. 4443/2016 ως αντίμετρο σε καταγγελία ή αίτημα παροχής έννομης προστασίας, για τη διασφάλιση τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4443/2016,
 • οφείλεται στην άσκηση των δικαιωμάτων σε περίπτωση βίας και παρενόχλησης, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4808/2021,
 • των εγκύων και τεκουσών γυναικών, όπως και του πατέρα του νεογεννηθέντος τέκνου για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο άρθρο 15 του Ν. 1483/1984, όταν δεν συντρέχει σπουδαίος λόγος,
 • ως αντίδραση στο αίτημα ή τη λήψη οποιασδήποτε άδειας που προβλέπεται στο Μέρος ΙΙΙ του Ν. 4808/2021, σύμφωνα με το άρθρο 48, ή ευέλικτης ρύθμισης για λόγους φροντίδας του τέκνου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 31,
 • κατά τη διάρκεια της άδειας αναψυχής, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 5 του A.N. 539/1945,
 • των πολύτεκνων, αναπήρων και εν γένει προστατευόμενων προσώπων, που έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τον N. 2643/1998, όταν δεν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 του N. 2643/1998,
 • των στρατευμένων, σύμφωνα με το άρθρο 1 του N. 3514/1928,
 • των μετεκπαιδευομένων εργαζομένων σε τουριστικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 15 του N. 1077/1980, που γίνεται κατά παράβαση της νομοθεσίας περί ομαδικών απολύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 6 του N. 1387/1983,
 • των συνδικαλιστικών στελεχών, όπως ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 14 του N. 1264/1982, καθώς και των μελών των συμβουλίων εργαζομένων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του N. 1767/1988, όπως και των μελών της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας, του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων και των εκπροσώπων των εργαζομένων, που ασκούν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο της διαδικασίας για την ενημέρωση και τη διαβούλευση της παρ. 3 του άρθρου 56 του N. 4052/2012, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 64 του N. 4052/2012, κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο άρθρο 14 του N. 1264/1982, όταν δεν συντρέχει σπουδαίος λόγος,
 • που οφείλεται σε νόμιμη συνδικαλιστική δράση του εργαζομένου, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 14 του N. 1264/1982,
 • λόγω μη αποδοχής από τον εργαζόμενο πρότασης του εργοδότη για μερική απασχόληση ή εκ περιτροπής εργασία, σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 38 του N. 1892/1990 ,
 • των εργαζομένων που αρνούνται τη διευθέτηση, που έχει συμφωνηθεί συλλογικά και η άρνησή τους δεν είναι αντίθετη με την καλή πίστη, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 και την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 41 του N. 1892/1990, καθώς και των εργαζομένων που δεν υπέβαλαν αίτημα για διευθέτηση, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 41 του N. 1892/1990, αν και τους ζητήθηκε από τον εργοδότη,
 • των εργαζομένων που ασκούν το δικαίωμα αποσύνδεσης της παρ. 9 του άρθρου 5 του N. 3846/2010.

Για τις πιο πάνω περιπτώσεις εάν ο εργαζόμενος αποδείξει ενώπιον δικαστηρίου ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις, για να θεωρηθεί άκυρη η απόλυση σε περίπτωση όπου ο εργοδότης δεν μπορεί να στηρίξει τη θέση του.

Συγχρόνως πρέπει να αναφέρουμε πως εάν ο εργαζόμενος κινήσει νομικές διαδικασίες, μπορεί να αιτηθεί είτε την ακυρότητα της σύμβασης είτε αποζημίωση. Η αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τακτικών αποδοχών τριών (3) μηνών ούτε μεγαλύτερη του διπλάσιου της κατά νόμο αποζημίωσης. Το αίτημα υποβάλλεται από τον εργαζόμενο σε οποιοδήποτε στάδιο της δίκης, σε πρώτο ή δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας. Κατά τον καθορισμό του ποσού της πρόσθετης αυτής αποζημίωσης, το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του ιδίως, την ένταση του πταίσματος του εργοδότη και την περιουσιακή και οικονομική κατάσταση του εργαζομένου και του εργοδότη.

ΜΑΤΟΥΛΑ ΚΑΜΠΑΡΗ

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΠΑΕΛΟ

Συντακτική ομάδα taxvoice.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ