Μετατροπή μειωμένου ωραρίου σε ισόχρονη άδεια. Πρακτικό παράδειγμα!

 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ (ΑΔΕΙΑΣ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΕ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΑΔΕΙΑ

Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται:

(α) Για το χρονικό διάστημα 30 μηνών από τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή 9 βδομάδες μετά τον τοκετό (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004, άρθρο 8), είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα από την εργασία τους.

(β) Εναλλακτικά με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες και σε μία (1) ώρα ημερησίως για έξη (6) επιπλέον μήνες (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002 –2003, άρθρο 6)

(γ) Εναλλακτικά, μπορεί να χορηγηθεί στη μητέρα ισόχρονη άδεια με αποδοχές σε συνεχείς ημέρες, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού (άρθρο 9 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004). Η εναλλακτική χορήγηση τις άδειας προϋποθέτει αίτηση της εργαζόμενης μητέρας και αντίστοιχη συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά.

 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ:

Υπάλληλος (ειδικότητα πωλήτρια) με εξαήμερη απασχόληση (ΔΕΥΤ-ΣΑΒΒΑΤΟ) με 40 ώρες την εβδομάδα εργασία, έληξε η άδεια μητρότητας των 17 εβδομάδων στις 23/10/2022 και με υπεύθυνη δήλωσή της ζήτησε ΙΣΌΧΡΟΝΗ ΑΔΕΙΑ. Πως υπολογίζονται οι ημέρες επί εξαήμερου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Οι εργάσιμες εβδομάδες Διαστήματος 52-6=46 .Οι έξι (6) εβδομάδες δεν προσμετρούνται (λόγω ημερών αργίας).Άρα:  46 x 2,5 έτη(30 μήνες) = 115

Εργάσιμες ημέρες 115 x 6 (ημέρες εβδομαδιαίως) = 690

690 x 1ώρα (είναι η μειωμένη ώρα) = 690 ώρες

690 ώρες / 6,67 (ο μέσος όρος ωρών κάθε ημέρα) = 103 εργάσιμες ημέρες

ΣΕ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

  • 46 x 2,5 = 115
  • 115 x 5( πενθήμερη εργασία) = 575
  • 575 x 1 ώρα = 575 ώρες
  • 575/8 (οκτάωρη εργασία) = 72 εργάσιμες ημέρες

Επίσης φτιάχνουμε ένα Ιδιωτικό συμφωνητικό μετατροπής του μειωμένου ωραρίου (άδειας θηλασμού) σε ισόχρονη άδεια μεταξύ της επιχείρησης και της εργαζομένης, το οποίο το καταθέτουμε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στην αντίστοιχη Επιθεώρηση εργασίας.( Για να πρωτοκολληθεί).

                 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Μετατροπή του μειωμένου ωραρίου (άδειας) θηλασμού σε ισόχρονη άδεια

 

Στην………….. σήμερα   / / 20  μεταξύ: A) Της Επιχείρησης με την επωνυμία……….που εδρεύει στ………… οδός………..   και αριθμός………..  με ΑΦΜ:………… και εκπροσωπούμενη από πού στο εξής, θα αποκαλείται «εργοδότης» και Β) Της μισθωτού…………. Του……………  έτος γέννησης ………………..  κατοίκου επί της οδού……………… με αριθμό ………………… ΑΦΜ ……………….και ΑΔΤ………………………… που στο εξής θα αποκαλείται «εργαζόμενη» η οποία από  έχει συνάψει σύμβαση εργασίας με την επιχείρηση.

Κατόπιν αίτησης της εργαζόμενης που υπεβλήθη συμφωνείται όπως το μειωμένο ωράριο(άδεια) θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ 1993,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, χορηγηθεί εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ 2004-2005. Η διάρκεια της ισόχρονης αυτής άδειας ορίζεται σε……… εργάσιμες ημέρες και ξεκινάει από………….. και λήγει την………………………

Ο τρόπος «μετατροπής» της άδειας θηλασμού και φροντίδας παιδιών είναι ο εξής:

  • Για κάθε 8ωρο που θα παρείχε τις υπηρεσίες της η μισθωτός υπολογίζεται και μία (1) ώρα άδειας
  • To μειωμένο κατά μία ώρα (1) ημερήσιο ωράριο εργασίας θα είχε διάρκεια 30 μηνών
  • ΟΙ εργάσιμες εβδομάδες ανέρχονται σε 46 (52-6)

 

Τα παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε σε δύο (2) αντίγραφα, υπεγράφη από τους συμβαλλόμενους και το ένα αντίγραφο αποστάλθηκε με ηλεκτρονικό μήνυμα ( email) στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας για να πρωτοκολληθεί

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

Ο Εργοδότης                                                          Η Μισθωτός

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΪΤΙΔΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

 

 

Συντακτική ομάδα taxvoice.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ