ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ. Τί πρέπει να γνωρίζουμε;

0
999

Ο Ν. 1483/1984 “Προστασία και διευκόλυνση των εργαζοµένων µε οικογενειακές υποχρεώσεις
-Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόµων”, στο άρθρο 7, αναφέρει χαρακτηριστικά:

Άρθρο 7

Άδεια απουσίας για ασθένεια εξαρτωµένων µελών

Οι εργαζόµενοι της παραγράφου 1 του άρθρου 1, εφόσον έχουν πλήρη απασχόληση, δικαιούνται, ανεξάρτητα από δικαιώµατα που παρέχονται από άλλες διατάξεις, να λαµβάνουν, µε αίτηση τους, άδεια χωρίς αποδοχές από τον εργοδότη τους, που δεν θα είναι µεγαλύτερη από έξι (6) εργάσιµες ηµέρες, κάθε ηµερολογιακό έτος,σε περίπτωση ασθενείας εξαρτώµενων παιδιών ή άλλων µελών της οικογένειας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 2. Η άδεια αυτή είναι δυνατό να χορηγείται εφάπαξ ή τµηµατικά και αυξάνεται σε οκτώ (8) εργάσιµες ηµέρες, εάν ο δικαιούχος προστατεύει δύο παιδιά και σε δέκα (10) ηµέρες, εάν προστατεύει περισσότερα από δύο. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι σύζυγοι η άδεια αυτή χορηγείται στον καθένα από αυτούς χωριστά.

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 1, του ίδιου Νόμου, έχει ως εξής:

Άρθρο 1

Έκταση εφαρµογής

1. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού εφαρµόζονται στους εργαζόµενους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή σχέση έµµισθης εντολής, σε επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις. Αφορούν τους εργαζοµένους και των δύο φύλων, που έχουν υποχρεώσεις προς εξαρτώµενα από αυτούς παιδιά ή άλλα µέλη της οικογενείας τους που έχουν ανάγκη τις φροντίδες ή την υποστήριξη τους, ώστε να διευκολύνεται η προετοιµασία τους για την είσοδο στην απασχόληση, η διατήρηση της, καθώς και η επαγγελµατική τους εξέλιξη.

 

Επίσης το άρθρο 2 του ίδιου πολύ σημαντικού νόμου αναλύει την έννοια των εξαρτώμενων μελών για την εφαρμογή του και έχει ως εξής:

Άρθρο 2

Εξαρτώµενα µέλη

Στην έννοια του όρου του προηγούµενου άρθρου «εξαρτώµενα παιδιά ή άλλα µέλη της οικογένειας που έχουν ανάγκη για φροντίδες ή υποστήριξη» περιλαµβάνονται:

α) Τα µέχρι 16 ετών παιδιά, φυσικά ή υιοθετηµένα, εφόσον οι γονείς έχουν την επιµέλεια τους,

β) τα παιδιά που είναι πάνω από 16 ετών, αλλά που έχουν αποδειγµένα ανάγκη από ειδικές φροντίδες, για λόγους βαριάς ή χρόνιας ασθένειας ή αναπηρίας, εφόσον οι γονείς έχουν την επιµέλεια τους,

γ) ο ή η σύζυγος, εφόσον για λόγους οξείας, βαριάς ή χρόνιας ασθένειας ή αναπηρίας δεν µπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί,

δ) οι γονείς και οι άγαµοι αδελφοί και αδελφές που για λόγους οξείας, βαριάς ή χρονιάς ασθένειας ή αναπηρίας ή ηλικίας, δεν µπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, εφόσον ο εργαζόµενος έχει τη φροντίδα τους και το ετήσιο εισόδηµα τους δεν είναι µεγαλύτερο από το ετήσιο εισόδηµα του ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη που αµείβεται µε το γενικό κατώτατο όριο ηµεροµισθίου που ισχύει κάθε φορά, υπολογιζόµενο µε 25 ηµεροµίσθια το µήνα.

 

Συνεχίζοντας, η προβλεπόμενη από τον παραπάνω νόμο άδεια, επεκτείνεται και στους εργαζόμενους με μερική απασχόληση, με το άρθρο 20, παρ.5 του Ν.3896/2010.

Παρατίθεται η προσθήκη αυτή του Ν.3896/2010:

Αρθρο 20. Προστασία μητρότητας, πατρότητας και οικογενειακής ζωής

5. Τα άρθρα 7 και 9 του ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α’), όπως ισχύουν, έχουν εφαρμογή και στους μερικώς απασχολούμενους.

 

Τέλος μια αλλαγή που επήλθε στις παραπάνω διατάξεις με το άρθρο 11 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε του 2000 είναι η εξής:

Άρθρο 11: Άδεια για ασθένεια εξαρτώµενων µελών

Η άδεια του άρθρου 7 του Ν.1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώµενων παιδιών καθορίζεται σε 12 εργάσιµες ηµέρες
κατ’ έτος, εφόσον ο/η εργαζόµενος/η έχει τρία παιδιά και πάνω.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

  • Η άδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών του Ν.1483/84, επεκτάθηκε με τον Ν.3896/2010 και τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση.
  • Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη.
  • Η διάρκεια της είναι μέχρι 6 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος και χορηγείται εφ΄άπαξ ή τμηματικά. Αν ο εργαζόμενος που τη δικαιούται έχει 2 εξαρτώμενα μέλη η άδεια αυξάνεται σε 8 εργάσιμες μέρες, ενώ αν έχει από 3 εξαρτώμενα μέλη και πάνω είναι 12 μέρες.
  • Το δικαίωμα λήψης της άδειας αυτής το έχει αυτοτελώς ο κάθε γονέας ή σύζυγος, ανεξαρτήτως από δικαιώματα που παρέχονται από άλλες διατάξεις νόμων.

 

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ