Υπολογισμός μισθοδοσίας. Βασικοί υπολογισμοί που πρέπει να κάνουμε! ΦΜΥ- εισφορά αλληλεγγύης!

0
3130

Με το σημερινό άρθρο θα προσπαθήσουμε να απεικονίσουμε με πρακτικό τρόπο όλες τις απαραίτητες ενέργειες που κάνει ένας λογιστής που ασχολείται με τα εργατικά από τη στιγμή που βγάζει την πρώτη μισθοδοσία, μέχρι να την παραδώσει στα χέρια του μισθωτού και του εργοδότη του.
Είναι δεδομένο ότι δεν αρκεί για έναν εκκαθαριστή μισθοδοσίας, να γνωρίζει σε ικανοποιητικό βαθμό το χειρισμό του προγράμματος, το οποίο αν έχει σωστά καταχωρημένα τα δεδομένα, εκτελεί αυτοματοποιημένα όλες τις βασικές εργασίες υπολογισμού, αφού απαιτείται παράλληλα και το κατάλληλο γνωσιακό και θεωρητικό υπόβαθρο, τόσο της εργατοασφαλιστικής, όσο και της φορολογικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου ο σύγχρονος λογιστής που χειρίζεται εργατικά θέματα, είναι πλήρως καταρτισμένος σε μια ευρεία γκάμα θεμάτων και σε συνδυασμό με τη βοήθεια ενός σύγχρονου προγράμματος μισθοδοσίας, το οποίο ελέγχει συνεχώς, ανταποκρίνεται με επιτυχία στο δύσκολο και απαιτητικό αυτό αντικείμενο.
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:
Πρόσληψη μισθωτού: 1/1/2016
Μικτός μισθός: 2000 ευρώ
Ειδικότητα: Υπάλληλος γραφείου
Κατάσταση μισθωτού: Άγαμος
Υπολογισμός μισθοδοσίας 1/2017:

 • Μικτός μισθός: 2000 ευρώ
 • Πακέτο κάλυψης: ΙΚΑ-ΜΙΚΤΑ/ΤΕΑΜ(πλέον ΕΦΚΑ)
 • Εισφορές εργαζόμενου: 16% *2000=320 ευρώ
 • Εισφορές εργοδότη: 25,06%*2000=501,20 ευρώ
 • Συνολικές ασφαλιστικές εισφορές= 320+501,20=821,20 ευρώ

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να ανατρέξουμε στη φορολογική νομοθεσία, ώστε να βρούμε την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών, αλλά και την εισφορά αλληλεγγύης, με βάση τα άρθρα 15 και 43Α του Ν.4172/2013.(κωδικοποιημένα με τις τροποποιήσεις που έχουν υποστεί από μεταγενέστερους νόμους.
‘Aρθρο 15 Ν.4172/2013:
Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχ. Δραστηριότητα) Φορ. Συντελεστής
0 – 20.000 22%
20.001 – 30.000 29%
30.001 – 40.000 37%
40.001 – 45%

Άρθρο 43Α Ν.4172/2013:
Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα της παραγράφου 1 υπολογίζεται με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα Εισφ. Αλληλεγγύης
0 – 12.000 0%
12.001 – 20.000 2,20%
20.001 – 30.000 5,00%
30.001 – 40.000 6,50%
40.001 – 65.000 7,50%
65.001 – 220.000 9,00%
>220.000 10,00%
 Υπολογισμός ΦΜΥ μήνα 1/2017:
Μικτός μισθός=2000 ευρώ
μείον(-) Ασφαλιστικές εισφορές εργαζόμενου 320 ευρώ
ίσον= 1680 ευρώ( φορολογητέο 1/2017)
επί(*) 14 μηνες
ίσον=23520 ευρώ(ετήσιο φορολογητέο)
Κατόπιν πηγαίνω με βάση το ετήσιο φορολογητέο που βρήκα στη φορολογική κλίμακα:
 • τα πρώτα 20000 ευρώ έχουν φορολογικό συντελεστή 22%, άρα ο φόρος είναι 20000*22%=4400 ευρώ
 • Τα υπόλοιπα 25320-20000=3520 ευρώ έχουν φορολογικό συντελεστή 29%, άρα ο φόρος θα είναι 3520*29%=1020,80 ευρώ.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν την έκπτωση φόρου που θα έχει ο άγαμος μισθωτός με βάση το άρθρο 16 του Ν.4172/2013, το οποίο αναφέρει:
1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.
2. Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.
Στο παράδειγμά μας η μείωση φόρου για ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 23520 ευρώ θα είναι:

 • 1900 ευρώ για τα πρώτα 20000 ευρώ και
 • εφ’ όσον το εισόδημα υπερβαίνει τις 20000 ευρώ κατά 3520 ευρώ, η έκπτωση φόρου μειώνεται κατά 10 ευρώ ανά 1000 ευρώ φορολογητέου εισοδήματος. Άρα με μια απλή μέθοδο των τριών βρίσκουμε ότι η έκπτωση φόρου θα μειωθεί κατά 35,20 ευρώ.
 • Τελική έκπτωση φόρου για το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα: 1900-35,20=1864,80 ευρώ.

Με βάση τους παραπάνω υπολογισμούς έφτασε η στιγμή να υπολογίσουμε τελικά  το ΦΜΥ του 1/2017 ως εξής:(με βάση τη φορολογική κλίμακα):

 • ΦΜΥ 1/2017= 4400(φόρος πρώτης κλίμακας)+1020,80(φόρος δεύτερης κλίμακας)=5420,80 ευρώ
 • 5420,80-1864,80(έκπτωση φόρου)=3556 ευρώ(αναλογούν φόρος)
 • 3556-(3556*1,5%)=3502,66 ευρώ(διαφορά αναλογούντος-παρακρατηθέντος φόρου)=ετήσιος φόρος μετά έκπτωσης
 • 3502,66/14=250,19= ΦΜΥ 1/2017

Επίσης θα υπολογίσουμε και την εισφορά αλληλεγγύης του 1/2017:

 • 0-12000: εισφορά αλληλεγγύης=0
 • 12001-20000: εισφ.αλληλεγγ.=8000*2,2%=176 ευρώ
 • τα υπόλοιπα 23520-20000=3520 εισφ.αλληλεγγ.=3520*5%=176 ευρώ
 • Συνολική ετήσια εισφορά αλληλεγγύης=176+176=352 ευρώ
 • Εισφορά αλληλεγγύης 1/2017= 352/14=25,15 ευρώ

Αφού έχουμε υπολογίσει λοιπόν όλα τα παραπάνω για να εκδόσουμε από το πρόγραμμα την απόδειξη μισθοδοσίας του μήνα 1/2017, θα πρέπει να έχουμε υπόψιν μας τα εξής:

 • Συνολικό κόστος μισθοδοσίας =Μικτές αποδοχές+εργοδοτικές εισφορές=Καθαρές αποδοχές πληρωτέες+συνολικές ασφαλιστικές εισφορές+ΦΜΥ+ Εισφορά αλληλεγγύης(Λογιστικό άρθρο μισθοδοσίας)
 • Καθαρές πληρωτέες αποδοχές 1/2017=Μικτές αποδοχές+εργοδοτικές εισφορές-συνολικές ασφαλιστικές εισφορές-ΦΜΥ- εισφορά αλληλεγγύης.
 • Συνεπώς Καθαρές πληρωτέες αποδοχές=Μικτές αποδοχές-εισφορές εργαζόμενου-ΦΜΥ-εισφορά αλληλεγγύης.

Ο μισθωτός του παραδείγματός μας λοιπόν για τον Ιανουάριο του 2017 θα πάρει “στο χέρι”: 2000-320-250,19-25,15=1404,66.
Σε καλή μεριά λοιπόν…….

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ