Τακτική επιδότηση ανεργίας-προϋποθέσεις και παραδείγματα !

0
6732

 

Σκοτάδη Δ.Ι. Μαρία

Οικονομολόγος – Λογίστρια – Φοροτεχνικός Τάξης ΟΕΕ

Εμπειρογνώμονας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Α.Π. 100655

Νόμιμη εκπρόσωπος του Taxis ΚΕΠ

Τηλ.6944017777/2743027488 , info@taxiskep.gr, Taxiskep.gr

 

 

Τακτική επιδότηση ανεργίας-προϋποθέσεις και παραδείγματα 

 

Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας θα χορηγηθεί εφόσον:

 

 1. Καταγγελθεί η Σύμβαση Εργασίας

Δηλαδή  αρχικά στον εργαζόμενο προηγηθεί απόλυση.

 

Αν ο απολυμένος  δεν έχει επιδοτηθεί ποτέ ξανά χρειάζονται 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο χωρίς σε αυτό το χρονικό διάστημα να περιλαμβάνονται οι 2 τελευταίοι μήνες εργασίας.

 

Παράδειγμα : Εργαζόμενη απολύθηκε στις 13/12 άρα από 13/10 και πίσω σε διάστημα 14 μηνών χρειάζονται 125 ημέρες εργασίας.

 

Να σημειωθεί (Οι ασφαλισμένοι που έχουν επιδοτηθεί και στο παρελθόν  δεν πρέπει να έχουν λάβει εντός της προηγούμενης τετραετίας από την έναρξη της επιδότησης για την οποία υποβάλλουν αίτηση πάνω από τετρακόσια (400) ημερήσια επιδόματα.)

Αυτό σημαίνει πως αν έχει επιδοτηθεί ο απολυμένος στο παρελθόν(την τελευταία τετραετία) η επιδότηση αυτή δεν πρέπει να ξεπερνά τους 16 μήνες επιδότησης 

 

2.Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι:

↘ Για αρχική επιδότηση: εξήντα (60) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας λήξης ή λύσης της εργασιακής σχέσης

Για συνέχιση επιδότησης που ανεστάλη: δύο (2) έτη από την ημερομηνία έγκρισης της αρχικής επιδότησης

3.Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να καταθέσει ο απολυμένος είναι:

(όλα τα έγγραφα επισυνάπτονται στην πλατφόρμα του oaed.gr)

 1. Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας .

2.Στοιχεία μισθωτής εργασίας (ημέρες ασφάλισης) και μη μισθωτής απασχόλησης (επιχειρηματική δραστηριότητα).

3.Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο ο ασφαλισμένος είναι πρώτος δικαιούχος

**Τα 2 πρώτα δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τις Υπηρεσίες και μόνο όταν δεν είναι  δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους συνυποβάλλονται από τους ασφαλισμένους

Ο αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) προσκομίζεται μόνο αν δεν έχει δηλωθεί στο παρελθόν ή αν έχει αλλάξει.

 

 1. Πότε υποβάλλεται η αίτηση  

 

Η αίτηση για την υπαγωγή στην τακτική επιδότηση ανεργίας υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο κατά το πρώτο 7ημερο μετά τη λήξη της εργασιακής του σχέσης και οπωσδήποτε εντός της 60νθήμερης προθεσμίας.

Κατόπιν της επεξεργασίας της αίτησης εκδίδεται απόφαση από την Υπηρεσία είτε εγκριτική είτε απορριπτική, την οποία ο ασφαλισμένος παραλαμβάνει από την Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται (όπου την υπέβαλε αρχικά ή την μετέφερε), ενώ η απόφαση εμφανίζεται και στις e-services ΟΑΕΔ.

Στην εγκριτική απόφαση καταγράφονται:

 • νέα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία ο άνεργος έχει την υποχρέωση να δηλώνει την παρουσία του στον ΟΑΕΔ
 • η διάρκεια της επιδότησης
 • το ύψος της επιδότησης

5.Διαρκεια επιδότησης

         για από 

125-149 ημέρες  εργασίας                     5 μήνες

              150-179                  6 μήνες
              180-219                  8 μήνες
              220-249 10 μήνες

250 και άνω                                              12 μήνες

 

                          125 -249

και 4050 ημέρες εργασίας            συνολικά

                         12 μήνες
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.Β: ΚΟΙΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΔΙΕΤΙΑΣ

Απαιτούμενες Ημέρες Εργασίας κατά τη διετία (πριν από τη λύση ή λήξη της εργασιακής σχέσης αφαιρουμένων των 2 τελευταίων μηνών) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
200 5 μήνες
250 6 μήνες
300 8 μήνες
350

και συμπλήρωση του 49ου έτους ηλικίας κατά την υποβολή της αίτησης

12 μήνες
200-300

και 4050 ημέρες εργασίας συνολικά

12 μήνες

 

 1. Ύψος επιδότησης .

 

Προσοχή :

 

Το ύψος της επιδότησης υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των μικτών μηνιαίων αποδοχών του τελευταίου πριν από την απόλυση 6μηνου ως εξής:

 

 

Παράδειγμα : εργαζόμενος  το τελευταίο 6μηνο έχει στο σύνολο αποδοχές 1131,25 και αφού αναζητούμε το Μέσο Όρο Μισθών του 6μηνου διαιρούμε αυτό το ποσό 1131,25 / 6 = 188,54 είναι ο μέσος μισθός ανά μήνα που εμφανίζεται στα ένσημα του .

 

Άρα το ποσό επιδότησης που δικαιούται είναι ίσο με  299,50 τον μήνα 

 

Μ.Ο. ΜΕΙΚΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
348,49€ ΚΑΙ ΑΝΩ 15,97€ 399,25€
ΑΠΟ 174,25€ ΕΩΣ 348,48€ 11,98€ 299,50€
ΕΩΣ 174,24€ 7,99€ 199,75€

 

– Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας του δικαιούχου

-Για κάθε πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται είκοσι πέντε (25) ημερήσια επιδόματα

 

7.Κατά την επιδότηση καταβάλλεται Δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα .

Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται, εφόσον ο ασφαλισμένος επιδοτείται κατά το διάστημα από 01.05 έως 31.12. Για κάθε έναν πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται τρία (3) ημερήσια επιδόματα Δώρο Χριστουγέννων. Για επιδότηση όλο το προαναφερόμενο διάστημα καταβάλλονται είκοσι πέντε (25) ημερήσια επιδόματα. Αν δεν συμπληρωθεί πλήρης μήνας επιδότησης δεν καταβάλλεται Δώρο Χριστουγέννων.

Στις 7 Δεκεμβρίου 2021 καταβλήθηκε το δώρο Χριστουγέννων στους ανέργους που επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ.

Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται, εφόσον ο ασφαλισμένος επιδοτείται κατά το διάστημα από 01.01 έως 30.04. Για κάθε έναν πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται τρία (3) ημερήσια επιδόματα Δώρο Πάσχα. Για επιδότηση όλο το προαναφερόμενο διάστημα καταβάλλονται δωδεκάμισι (12,5) ημερήσια επιδόματα. Αν δεν συμπληρωθεί πλήρης μήνας επιδότησης δεν καταβάλλεται Δώρο Πάσχα.

 1. Καταβολή επιδότησης
 • τα μηνιαία επιδόματα καταβάλλονται «δεδουλευμένα», δηλαδή από την επομένη της λήξης τους
 • κάθε μηνιαίο επίδομα πιστώνεται αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος, εφόσον αυτός έχει πραγματοποιήσει εμπρόθεσμες δηλώσεις παρουσίας μέσω της            e services του oaed.gr  με τους κωδικούς taxisnet ή τους προσωπικούς κωδικούς ΟΑΕΔ και χρήση του ΑΜΚΑ
 • η πίστωση των μηνιαίων επιδομάτων γίνεται μια φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτής (Παρασκευή)
 • με την αίτησή του ο ασφαλισμένος κατοχυρώνει την πληρωμή των δύο (2) πρώτων μηνιαίων επιδομάτων του χωρίς άλλη ενέργεια

 

 

 

 

 

 

Μαρία Δ.Ι. Σκοτάδη

Οικονομολόγος-Λογίστρια Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Εγκεκριμένη εμπερογνώμων από την ειδική γραμματεία διαχείρισης ιδιωτικού χρέους | Νόμιμη εκπρόσωπος του taxiskep.gr