Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

  Κρατικές επιχορηγήσεις και λογιστικός χειρισμός με βάση τα ΕΛΠ!

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  Αναστάσιος Δουκέρης
  Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

  Κρατικές επιχορηγήσεις

  Κρατική επιχορήγηση είναι η ενίσχυση που παρέχεται από το κράτος με την μορφή μεταβίβασης πόρων στην επιχείρηση ,σε ανταπόδοση παρελθούσας ή μελλοντικής συμμόρφωσης με ορισμένους όρους που σχετίζονται με την λειτουργιά της επιχείρησης.

  Η κρατική υποστήριξη έχει ως σκοπό την ενθάρρυνση της επιχείρησης να αναλάβει δραστηριότητες που κανονικά ,δεν θα αναλάμβανε χωρίς την παροχή της υποστήριξης .

  Σημειώνεται ότι οι κρατικές επιχορηγήσεις μερικές φορές αποκαλούνται με αλλά ονόματα, όπως, επιδοτήσεις ,αρωγές ή πριμοδοτήσεις .

  Κρατικές επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων  και λογιστικός χειρισμός με Ε.Λ.Π.

  Επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία ενεργητικού ,έχουν ως βασικό όρο ότι η οντότητα που τις δικαιούται οφείλει να αγοράσει ,κατασκευάσει ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να αποκτήσει μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία.

  Οι ανωτέρω κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκριση τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχτούν .

  Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης ,αποσβένονται με την μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα στην ιδία περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε.

  Παράδειγμα:

  Έστω οντότητα υπάγεται στην επιχορήγηση ΕΣΠΑ Μηχανολογικός εξοπλισμός με ποσοστό 50%.  (200.000) ευρώ Ενίσχυσης του συνολικού κόστους επένδυσης(400.000) .

  Η ωφέλιμη οικονομική ζωή του παγίου ανέρχεται στα 10 έτη .

  Κατά την οριστική έγκριση της καταβολής του πόσου , η οντότητα θα αναγνωρίσει αρχικά την κρατική επιχορήγηση ως υποχρέωση στο ύψος του πόσου που εγκρίθηκε (200.000)

  Στις 31/12 η επιχείρηση θα μεταφέρει στα αποτελέσματα της έσοδο ,με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε .

  Για παράδειγμα ,αν ο μηχανολογικός εξοπλισμός που αφορά η επένδυση αποσβένεται με ποσοστό 10% ετησίως ,με το ίδιο ποσοστό θα μεταφερθεί η αξία της επιχορήγησης από τον λογαριασμό της υποχρέωσης στον οποίο αρχικά αναγνωρίστηκε σε λογαριασμό 71.01 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων πάγιων στοιχείων.

   

  13   Μηχανήματα                                      400.000

  38 Ταμείο                                                     400.000

   

  38 Ταμείο                                                     200.000

  58 Κρατικές επιχορηγήσεις                      200.000

  • Η ετήσια απόσβεση του μηχανήματος θα ανέρχεται σε:

  400.000 x 10% = 40.000

  • Η ετήσια απόσβεση της επιχορήγησης θα είναι:

  200.000 x 10% = 20.000

  Η κίνηση των λογαριασμών των επιχορηγήσεων και του αποσβεσθέντος μηχανήματος στην πορεία των ετών γίνεται ως εξής:

  Έτος 1,2…

  58 Κρατικές επιχορηγήσεις                20.000

  71.01 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων πάγιων στοιχείων  20.000

   

  Οι αναλογούσες αποσβέσεις  χρεώνονται ισόποσα στα έξοδα των 10 χρήσεων

  66 Αποσβέσεις χρήσεως                    40.000

  13 Μηχανήματα             40.000

   

  Σε περίπτωση που οι επιχορηγήσεις αφορούν περιουσιακά στοιχεία που δεν υπόκεινται σε απόσβεση βάσει των προβλέψεων του ΕΛΠ ,τα σχετικά ποσά μεταφέρονται ως έσοδα βάσει της γενικής αρχής του δεδουλευμένου ,δηλαδή στην περίοδο που η οντότητα έχει εκπληρώσει οριστικά όλες τις δεσμεύσεις που σχετίζονται με την χορήγηση της επιχορήγησης .

   

  Σκοτάδη Δ.Ι. Μαρία

  Οικονομολόγος – Λογίστρια – Φοροτεχνικός Α Τάξης ΟΕΕ

  Εμπειρογνώμονας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Α.Π. 100655

  Νόμιμη εκπρόσωπος του Taxis ΚΕΠ

  Τηλ.6944017777/2743027488 , info@taxiskep.gr, Taxiskep.gr

  Αναστάσιος Δουκέρης

  Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

  - Advertisement -spot_img

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  - Advertisement -spot_img

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ