Πέμπτη, 8 Ιουνίου, 2023

  Νέο πλαίσιο λειτουργίας της ΑΑΔΕ και πως θα λειτουργούν οι νέου τύπου έλεγχοι!

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  Λάμπρος Μπέλεσης
  Λάμπρος Μπέλεσης
  Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.

  Σε λειτουργία το νέο πλάνο της ΑΑΔΕ που ξεκινά ελέγχους με τα νέα ελεγκτικά κέντρα και κύριο στόχο:

  • τη φοροδιαφυγή,
  • το μαύρο χρήμα,
  • την είσπραξη ληξιπρόθεσμων χρεών

  Σε πρώτη φάση θα ελεγχθούν:

  • καταθέσεις εμβασμάτων,
  • τεκμήρια,
  • ακίνητη περιουσία
  • στοιχεία που θα προκύψουν από διασταυρώσεις
  • καταγγελίες.

  Το όλο σύστημα των ελέγχων μετά την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και βασισθεί κυρίως σε δύο μεγάλες μονάδες:

  • Την Γενική Διεύθυνση Φορολογίας
  • και την Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών

  Η Γενική Διεύθυνση Φορολογίας θα ξεκινήσει ελέγχους με βάση τα παρακάτω κριτήρια :

  1. Την αξία ακίνητης περιουσίας του φορολογουμένου, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων αν υπερβαίνει αθροιστικά, από την 1/1/2015 και μετά τουλάχιστον σε ένα έτος, το ποσό του 1.000.000 ευρώ.
  2. Με το αν η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης, από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ.
  3. Αν τα ποσά δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στο φορολογικό έτος 2018 υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ.
  4. Αν έστειλαν στο εξωτερικό εμβάσματα συνολικού ύψους 100.000 ευρώ, σε τουλάχιστον ένα έτος από το 2015 και μετά.

  Η Διεύθυνση Ελεγκτικών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΛ.ΔΙ.), έχει στόχο την διασφάλιση της ορθής  εφαρμογής της νομοθεσίας στους φορολογικούς ελέγχους, για να βελτιωθούν:

  • Η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του φοροελεγκτικού μηχανισμού
  • Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των φορολογουμένων
  • Η ποιότητα του ελεγκτικού έργου
  • Η μεγιστοποίηση της διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου.

  Μεταξύ άλλων η ΔΙ.ΕΛ.ΔΙ. θα πρέπει να:

  1. Μελετά και να εισηγείται  την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου και την κατάρτιση κανονιστικών πράξεων, εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα, που αφορούν:
  • την τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων και έκδοση στοιχείων),
  • Τον καταλογισμό παραβάσεων
  • Την επιβολή προστίμων για τη μη συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις

  2.Αξιοποιεί την  διασταύρωση των Ηλεκτρονικών Βιβλίων «MyData».

  3.Καθορίζει τις υποχρέωσες  έκδοσης αποδείξεων λιανικών συναλλαγών με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών, όπως και τίς εξαιρέσεις τους.

  4.Μελετά  και  καταρτίζει εγχειρίδιο των μερικών επιτόπιων προληπτικών ελέγχων,

  5.Ασχολείται με θέματα που αφορούν το φορολογικό πιστοποιητικό.

  6.Καταρτίζει  οδηγίες  ελέγχων και ελεγκτικών επαληθεύσεων για ελέγχους, που διενεργούν οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες της Γ.Δ.Φ.Λ., πλην των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για τους οποίους θα εφαρμόζονται μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας ύλης,

  7, Εκπονεί προγράμματα ελέγχου της ορθής και ποιοτικής εφαρμογής των διαδικασιών ελέγχου για την βελτίωση τους,

  1. Μελετά και εισηγείται την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την ποινικοποίηση της φοροδιαφυγής,

  9.Μπορεί να επιβάλει την γραπτή συναίνεση για τη μη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, ακόμη και όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης του, σε ειδικές περιπτώσεις διασφάλισης σοβαρών συμφερόντων του Δημοσίου

  10.Παρακολουθεί την  δικαστηριακή νομολογία, που αφορά σε φορολογικά θέματα.

  11.Συντονίζει τίς ενέργειες της Α.Α.Δ.Ε. για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

  12.Τηρεί τίς υποχρεώσεις που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο περί αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, την

  εκπόνηση ειδικών επιχειρησιακών προγραμμάτων ελέγχων ηλεκτρονικού εμπορίου, ενδοθηλιακών συναλλαγών, εξωγχώριων (offshore) εταιρειών.

   

  ~ Διαφήμιση ~
  - Advertisement -spot_img

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Γράψτε ένα σχόλιο

  εισάγετε το σχόλιό σας!
  Ει΄σαγετε το ονομά σας εδώ

  - Advertisement -spot_img
  ~ Διαφήμιση ~

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ