ΓΕΜΗ: Ότι πρέπει να γνωρίζουμε απλά και κατανοητά!

ΓΕΜΗ: Ότι πρέπει να γνωρίζουμε απλά και κατανοητά:

 

Το ΓΕΜΗ δημιουργήθηκε με τον νόμο Ν3419/2005 και η λειτουργία του ξεκίνησε το 2011 με τον νόμο 3853/2010.

Στην πράξη αποδείχθηκε μια υπηρεσία που εξυπηρετεί άμεσα, που δίνει λύσεις όπου χρειάζεται και νομίζουμε ότι αποτελεί υπόδειγμα για το πώς θα πρέπει στο μέλλον να λειτουργεί το δημόσιο.

Ας δούμε όμως μερικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε για το ΓΕΜΗ:

Α. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ  ΓΕΜΗ:

Φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα.

Εξαιρούνται:  Ο αγρότης ο οποίος πουλά ο ίδιος τα προϊόντα του, o εκτελωνιστής χωρίς οργανωμένη επιχείρηση, o ζωγράφος, γλύπτης , συγγραφέας o γιατρός, δικηγόρος, συμβολαιογράφος o οδηγός ΤΑΧΙ με ‘μπλοκάκι’ και όχι με σύμβαση εργασίας, ο εκμεταλλευτής ΤΑΧΙ εφόσον έχει μόνο ένα.

Νομικά πρόσωπα

Η ένωση προσώπων που ασκεί εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή και κάθε εμπορική εταιρεία, εφόσον η σύσταση της έγινε κατά το ελληνικό δίκαιο, δηλαδή:

*  Η ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη (απλή και κατά μετοχές) εταιρεία,

*  Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία o

* Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης o

* Η ανώνυμη εταιρεία o

* Ο αστικός συνεταιρισμός, στον οποίο περιλαμβάνεται ο    αλληλοασφαλιστικός και ο πιστωτικός συνεταιρισμός

 1. Ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού εφόσον έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα
 2. Ευρωπαϊκές εταιρείες εφόσον έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα
 3. Ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες εφόσον έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα
 4. Υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην Ελλάδα αλλοδαπές κεφαλαιουχικές εταιρείες με έδρα σε κράτος –μέλος της ΕΕ
 5. Υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην Ελλάδα αλλοδαπές κεφαλαιουχικές εταιρείες νομική μορφή ανάλογη με αυτές που ορίζονται στις κοινοτικές Οδηγίες και έδρα σε Τρίτη χώρα
 6. Υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην Ελλάδα άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν είναι κεφαλαιουχικές εταιρείες
 7. Υποκαταστήματα που διατηρούν στην Ελλάδα όλοι οι ημεδαποί υπόχρεοι

Β.ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ:

Το ΓΕΜΗ λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.businessportal.gr και περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Το Ελληνικό Μητρώο Εμπορικής Δημοσιότητας, κατά τα οριζόμενα στις ευρωπαϊκές οδηγίες περί εταιρικού δικαίου. (Οδηγία 2009/101/ΕΚ)
 2. Την Ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, από την οποία μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες η επιχείρηση, οι μέτοχοι, η Δημόσια Διοίκηση, οι τρίτοι, οι Τράπεζες (επέλευση έννομων αποτελεσμάτων συγκεκριμένων πράξεων)
 3. Το Όργανο στατιστικής ανάλυσης και μέσο προστασίας των τρίτων και για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Πλεονεκτήματα του ΓΕΜΗ:

 • Ευέλικτη και γρήγορη παρακολούθηση των εμπορικών επιχειρήσεων.
 • Απλούστευση αναζήτησης στοιχείων των εταιρειών
 • Γρήγορη έκδοση εγγράφων (βεβαιώσεων).
 • Διαφάνεια των εταιρικών πράξεων έναντι των τρίτων και των μετόχων τους.
 • Αποτελεσματικότερη Δημόσια Διοίκηση και άσκηση πολιτικής
 • Έκδοση στατιστικών στοιχείων .
 • Διασύνδεση με Ευρωπαϊκά Εθνικά Μητρώα, μέσω μίας ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας (Οδηγία 2012/17/ΕΕ)
 • Αντικατάσταση του γραφειοκρατικού συστήματος ΜΑΕ Πρωτοδικείου/εφημερίδων/ΦΕΚ/ιστοσελίδας)

 

Γ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΡΑΦΕΤΑΙ

Κάνουμε την διαδικασία εγγραφής και η πιστοποίηση της γίνεται μόλις λάβουμε τον  Αριθμό  Γ.Ε.ΜΗ.
1. Η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. ολοκληρώνεται με την καταχώριση των στοιχείων  στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών, στη Μερίδα και στο Φάκελο.
2. Με την εγγραφή του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., το πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. χορηγεί αυτομάτως σε αυτόν τον Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.. Ο Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. είναι μοναδικός  και παραμένει ο ίδιος και μετά το μετασχηματισμό ή τη διαγραφή, την αναβίωση ή την επανεγγραφή του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός υποκαταστημάτων του ίδιου αλλοδαπού  οι αριθμοί Γ.Ε.ΜΗ. αυτών θα πρέπει να εμπεριέχουν κοινά στοιχεία.
ΠΡΟΣΟΧΗ . Ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. αναγράφεται υποχρεωτικά:
α. σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.,
β. σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
γ. σε κάθε έντυπο που αφορά τον υπόχρεο,
δ. στους διαδικτυακούς τόπους του υπόχρεου, και
ε. στα ηλεκτρονικά καταστήματα του υπόχρεου.

 1. Σύσταση νέων μητρώων με το νόμο 4919 / 2022:

 

Αυτά τα μητρώα αφορούν την επέκταση της χρήσης ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών από το ΓΕΜΗ και είναι τα εξής:

 

 1. Μητρώο Μη Εμπορικής Οικονομικής Δραστηριότητας (Μ.Μ.Ε.Ο.Δ.) 
  Στο πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. τηρείται  Μητρώο Μη Εμπορικής
  Οικονομικής δραστηριότητας

Σε αυτό γράφονται οι εξής:

 •  Τα σωματεία των άρθρων 78 – 107
 •  Τα ιδρύματα των άρθρων 108-121
 •  Οι επιτροπές εράνων των άρθρων 122-126
 •  Οι αστικές εταιρείες των άρθρων 741-784

 

2. Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων 

Το Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων τηρείται στο πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ., όπου καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά όλες οι κατοχυρωμένες επωνυμίες και οι διακριτικοί τίτλοι των φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν είτε εμπορική είτε οικονομική μη εμπορική δραστηριότητα.

Γενικό Μητρώο Μελών Επιστημονικών Φορέων (ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.) 
 Συγκροτείται Γενικό Μητρώο Μελών Επιστημονικών Φορέων (ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.) στο οποίο εγγράφονται προαιρετικά τα πρόσωπα που ασκούν ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα και δεν διενεργούν εμπορικές πράξεις, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στους κατωτέρω επιστημονικούς φορείς ή στα μέλη αυτών:

Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος,

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος,

Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος,

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία,

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος,

Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος,

Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος,

Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος

 

Κυριακή Διονέλλη

A.c.i.s Consulting SA

Assistant Manager

 

 

 

Συντακτική ομάδα taxvoice.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ