Κυριακή, 21 Ιουλίου, 2024

  Τί πλαίσιο διέπει τους πλειστηριασμούς ακινήτων με βάση το ισχύον νομικό καθεστώς;

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  Αναστάσιος Δουκέρης
  Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

  Αριθ. πρωτ.: 1654/2.11.2016
  Σχετικά με τους πλειστηριασμούς κατοικιών
  Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2016
  Αρ. Πρωτ.: 1654
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  Αμερικής 4,105 64 Αθήνα, Τ.: 2103335000
  www.piraeusbankgroup.com
  Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.,
  Έδρα: Δήμος Αθηναίων
  Aρ. Γ.Ε.ΜH.: 225501000,
  A.Φ.Μ.: 094014298,
  Δ.Ο.Υ.: Φ.A.Ε. Αθηνών
  Αξιότιμοι κύριοι,
  Σε απάντηση ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής Θεοχάρης Θεοχάρης, απευθυνόμενη προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών, με θέμα «πλειστηριασμοί κατοικιών», σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:
  Η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις έναντι δανειοληπτών της, από στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια και πιστώσεις. Ο αριθμός των δανείων και πιστώσεων τα οποία δεν εξυπηρετήθηκαν και είναι στο σύνολο τους ληξιπρόθεσμα και απαιτητά είναι, κατά κοινή ομολογία ιδιαίτερα σημαντικός. Παρά ταύτα, από τις αρχές του έτους δεν έχει διενεργηθεί κανείς πλειστηριασμός κατοικίας με επίσπευση της Τράπεζας.
  Τούτο βεβαίως δεν σημαίνει ότι η Τράπεζα επιδεικνύει αδράνεια, ως προς την άσκηση ενεργειών και δικαιωμάτων που της παρέχει ο νόμος και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της, για την είσπραξη των παραπάνω απαιτήσεων της. Λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική δυσχέρεια που αντιμετωπίζει σημαντικός αριθμός δανειοληπτών της, κατέβαλλε και συνεχίζει να καταβάλλει σημαντική προσπάθεια για την επίτευξη βιώσιμης λύσης ρύθμισης των οφειλών τους. Στο πλαίσιο αυτό έχει επιτύχει μέχρι σήμερα να διευθετήσει σημαντικό πλήθος οφειλών, υπό όρους και προϋποθέσεις που πληρούν τα κριτήρια της εξασφάλισης των ελάχιστων δαπανών διαβίωσης για τα φυσικά πρόσωπα, και της βιωσιμότητας για τις επιχειρήσεις – οφειλέτες της, αλλά και τις δικές της δεσμεύσεις και υποχρεώσεις έναντι των Εποπτικών της Αρχών και των μετόχων της.
  Επιθυμούμε όμως να σημειώσουμε ότι η συναινετική είσπραξη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων της Τράπεζας δεν καθίσταται πάντοτε εφικτή, ιδίως αν δεν πληρούνται τα προαναφερόμενα κριτήρια ή αν ο οφειλέτης δεν συνεργάζεται με την Τράπεζα για τη διευθέτηση των οφειλών του.
  Στις περιπτώσεις αυτές η Τράπεζα επιφυλάσσεται να ασκησει τα δικαιώματα που της παρέχει ο νόμος νια την αναγκαστική είσπραξη των απαιτήσεων της με πλειστηριασμό της κινητής ή ακίνητης περιουσίας που διατηρούν οι οφειλέτες.
  Στο παραπάνω πλαίσιο και για την πληρέστερη ενημέρωση σας θέτουμε υπόψη σας τα εξής αναλυτικά στοιχεία:
  Α. Για την είσπραξη οφειλών από επιχειρηματικά δάνεια και πιστώσεις, από τις αρχές του έτους διενεργήθηκαν 183 πλειστηριασμοί. Από αυτούς οι 181 αφορούσαν την εκποίηση ακινήτων και οι 2 την εκποίηση κινητών περιουσιακών στοιχείων. Η αξία των κινητών και ακινήτων που εκποιήθηκαν ανέρχονταν σε € 56 εκατομμύρια, έναντι απαιτήσεων της Τράπεζας συνολικού ύψους € 497 εκατομμυρίων. Κανείς από τους παραπάνω πλειστηριασμούς δεν αφορούσε εκποίηση κύριας κατοικίας.
  Μέχρι το τέλος του έτους, έχει προγραμματιστεί η διενέργεια συνολικά 75 πλειστηριασμών ακινήτων, για απαιτήσεις της Τράπεζας από επιχειρηματικά δάνεια, συνολικού ύψους € 99 εκατομμυρίων. Από τους παραπάνω πλειστηριασμούς, μόνο οι 4 (τρεις στο Νομό Αττικής και ένας στο Νομό Ιωαννίνων) αφορούν σε εκποίηση κύριας κατοικίας.
  Β. Για την είσπραξη οφειλών από στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια από τις αρχές του έτους μέχρι την 19/10/2016, δεν έχει διενεργηθεί κανείς πλειστηριασμός ακινήτου.
  Μέχρι το τέλος του έτους έχει προγραμματιστεί η διενέργεια ενός πλειστηριασμού ακινήτου, και συγκεκριμένα ενός οικοπέδου με την επ’ αυτού ισόγεια οικία αξίας 450.000 ευρώ. Ο πλειστηριασμός επισπεύδεται με σκοπό την είσπραξη οφειλής από στεγαστικό δάνειο, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 360.371,39 ευρώ.
  Σημειώνουμε τέλος ότι και στις περιπτώσεις που η Τράπεζα έχει εκκινήσει τις νόμιμες διαδικασίες για την αναγκαστική είσπραξη απαιτήσεων της με πλειστηριασμό, παρέχει στους δανειολήπτες της τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους ώστε να αποφύγουν την αναγκαστική εκποίηση της περιουσίας τους, εφόσον καταστεί εφικτό να εξευρεθεί μια κοινά αποδεκτή και βιώσιμη λύση διευθέτησης των οφειλών τους.
   
  Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 0000912 ΕΞ 2017
  Σχετικά με τους πλειστηριασμούς κατοικιών
  Αθήνα,25/01/2017
  Αρ. Πρωτ.: ΑΤΚΕ 0000912 ΕΞ 2017
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
  Τα χ.Δ/νση: ΑΘΗΝΑ
  Ταχ. Κώδικας:
  Πληροφορίες: Αυγερινού Ε.
  Τηλέφωνο: 210 3375066
  FAX: 210 3235135
  e-mail: [email protected]
  ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
  Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
  Τμήμα Ερωτήσεων
  Σε απάντηση της  ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Χάρης Θεοχάρης, σας γνωρίζουμε ότι:
  Α. Εντός του έτους 2016 πραγματοποιήθηκαν έξι (6) πλειστηριασμοί κατοικιών, δύο εκ των οποίων ημιτελείς, για συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή 20.646.843,05 ευρώ.
  2. Ουδέν αντίτιμο καταβλήθηκε, καθόσον όλοι οι πλειστηριασμοί απέβησαν άκαρποι ελλείψει πλειοδοτών.
  3. Για το χρονικό διάστημα μέχρι τέλους του έτους 2016 έχουν προγραμματιστεί τρεις (3) πλειστηριασμοί για συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή 36.410.000 ευρώ. Ουδείς εξ αυτών αφορά κατοικία.
  Επισημαίνουμε ότι όλοι οι ανωτέρω αναφερόμενοι πλειστηριασμοί αφορούν σε υποθέσεις μεγαλοφειλετών του Δημοσίου, ήτοι σε υποθέσεις που η συνολική βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή υπερβαίνει το ποσό του 1,5 εκ. ευρώ.
  Β. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Ν.Δ. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) και του άρθρου 48 παρ. 1 του ν. 4174/2013 (Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας), όπως ισχύουν, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης έχει την υποχρέωση να επιδιώξει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ανεξάρτητα από την αιτία προέλευσής τους, λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα από τον νόμο αναγκαστικά μέτρα (κατάσχεση ακινήτων, κατάσχεση κινητών είτε στα χέρια του οφειλέτη είτε κινητών και απαιτήσεών τους εν γένει στα χέρια τρίτων), κατά των οφειλετών για το καθυστερούμενο μέρος του χρέους είτε αθροιστικά είτε καθένα χωριστά κατά την ελεύθερη κρίση του για την άμεση είσπραξη της οφειλής και τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου.
  Επιπρόσθετα, στο άρθρο 41 του ΚΕΔΕ ορίζεται ότι «ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. μετά την παρέλευση σαράντα (40) ημερών και το αργότερο σε τέσσερις (4) μήνες από την κατάσχεση, εκδίδει πρόγραμμα πλειστηριασμού, που περιέχει τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του παρόντος, καθώς και την περιγραφή και την εκτίμηση του κατασχεθέντος κατά την κατασχετήρια έκθεση, και ορίζει ημερομηνία πλειστηριασμού το αργότερο σε πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του προγράμματος. Εάν ο πλειστηριασμός δεν διενεργηθεί την ορισθείσα με το πρόγραμμα ημέρα, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ εκδίδει νέο πρόγραμμα το αργότερο εντός έτους από την ημέρα του μη διενεργηθέντος πλειστηριασμού ή επί αναστολής αυτού, από την ημέρα που έπαυσε η αναστολή και ορίζει ημερομηνία πλειστηριασμού κατά τα ανωτέρω. Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν τηρούνται, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, που αναφέρεται σε αιτιολογημένη έκθεση του προϊσταμένου της ΔΟΥ».
  Για την εφαρμογή του τελευταίου ως άνω εδαφίου, με την ΠΟΛ.1055/12.5.2010 επισημάνθηκε ότι η υποχρέωση έκδοσης προγράμματος πλειστηριασμού εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος δεν υφίσταται, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος (π.χ. όταν πρόκειται για ακίνητο του οφειλέτη, το οποίο αποδεδειγμένα αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία του και η οποία καλύπτει τις στοιχειώδεις ανάγκες στέγασης, η αξία της οποίας δεν απέχει σημαντικά από τα όρια που τίθενται από τις κείμενες διατάξεις για την απαλλαγή Φ.Μ.Α. ως πρώτης κατοικίας, κλπ), ο οποίος θα πρέπει να αναφέρεται με αιτιολογημένη έκθεση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.
  Τέλος, σας επισυνάπτουμε το με αριθ. πρωτ. 16.10.0001.130.286/25.10.2016 έγγραφο της Eurobank, το αριθ.πρωτ.1654/2.11.2016 έγγραφο της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς και το αριθ. πρωτ. 505/7.11.2016 έγγραφο της Alpha Bank, τα οποία απαντούν στα ερωτήματα που έχουν τεθεί.
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
   
   

  Αναστάσιος Δουκέρης

  Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

  - Advertisement -spot_img

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  εισάγετε το σχόλιό σας!
  παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

  - Advertisement -spot_img

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ