Επιδοτούμενα Δάνεια σε Αγροτικές επιχειρήσεις – Δικαιούχοι, όροι και διαδικασίες!

0
2352

Επιδοτούμενα Δάνεια σε Αγροτικές επιχειρήσεις – Δικαιούχοι, όροι και διαδικασίες

 

Εύα Λιλιοπούλου
Λογίστρια Φοροτεχνικός, με εξειδίκευση στα θέματα Αγροτών.

 

Το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας δημιουργήθηκε για να παρέχει συγχρηματοδοτούμενα δάνεια μέσω των συνεργαζόμενων Τραπεζών, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και μεταποιητικό κλάδο.

 • Δικαιούχοι

Το Ταμείο αφορά ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και μεταποιητικό κλάδο αγροτικών προϊόντων.

Αποκλείονται, όσοι εμπίπτουν (εκτός των άλλων) και σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις :

 • Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
 • Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών.
 • Να μην έχει οφειλή μεγαλύτερη των 90 ημερών κατά τον χρόνο υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης προς τον ΕΧΟ ( Πιστωτικών Ιδρυμάτων, τα οποία θα
  λειτουργήσουν ως Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί (ΕΧΟ))
 • Σε περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, χωρίς διαχειριστικά κλεισμένη χρήση, ώστε να καταστεί εμφανές από ποιόν ΚΑΔ αντλεί η επιχείρηση τα
  περισσότερα έσοδα, η επιλεξιμότητα του αποδέκτη θα κριθεί βάσει των οικονομικών στοιχείων όπως έχουν προκύψει μέχρι τη στιγμή της αίτησης χρηματοδότησης στον ΕΧΟ (ισοζύγια, περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.,
  τιμολόγια/παραγγελίες, καταστάσεις εσόδων-εξόδων κ.α.).

Δικαιούχοι: Πρωτογενής Παραγωγή

 • Επαγγελματίες Αγρότες Ν. 3874/2010. Δεν απαιτείται επιλογή ΚΑΔ.
 • Νομικά πρόσωπα με κύρια δραστηριότητα τη γεωργία Ν. 3874/2010. Ο αιτών θα πρέπει να επιλέξει από τους διαθέσιμους ΚΑΔ αυτόν που περιγράφει την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης, η οποία θα πρέπει να είναι
  γεωργική δραστηριότητα.
 • Νέοι Αγρότες που έλαβαν έγκριση για ένταξη στο Μ6.1. Ο αιτών θα πρέπει να επιλέξει έναν ΚΑΔ που περιγράφει γεωργική δραστηριότητα.
 • ΚοινΣΕπ Ν. 4430/2016. Ο αιτών θα πρέπει να επιλέξει έναν ΚΑΔ που περιγράφει γεωργική δραστηριότητα.
 • Συλλογικοί αγροτικοί φορείς Ν. 4384/2016 (συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις) Ο αιτών θα πρέπει να επιλέξει έναν ΚΑΔ που περιγράφει γεωργική δραστηριότητα.

Δικαιούχοι: Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

 • Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (όπως σφαγεία βοοειδών, πτηνοσφαγεία, χοιρινών, αιγοπροβάτων, παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων
  με βάση το κρέας, μονάδες αλλαντικών, μονάδες επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων)
 • Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτη)
 • Αυγά (όπως τυποποίηση συσκευασία αυγών)
 • Διάφορα Ζώα (όπως Μέλι – Σηροτροφία – σαλιγκάρια)
 • Ζωοτροφές (όπως παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για οικόσιτα και γουνοφόρα ζώα)
 • Δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών)
 • Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
 • Οίνος
 • Οπωροκηπευτικά
 • Άνθη (όπως τυποποίηση και εμπορία ανθέων)
 • Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
 • Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό
 • Ξύδι (π.χ. παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)
 • Ιδρυση ελαιοτριβείων
 • Ιδρυση σφαγείων, εκτός από σφαγεία σε νησιωτικές περιοχές με ετήσια δυναμικότητα μέχρι 400 τόνους κρέατος.
 • Ίδρυση σφαγείων πουλερικών, εκτός από σφαγεία σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.
 • Επιλέξιμες Δαπάνες

Για τα δάνεια, ως επιλέξιμες θεωρούνται οι επενδυτικές δαπάνες των
οποίων η αναγκαιότητα τεκμηριώνεται από το υποβαλλόμενο, με την αίτηση
δανειοδότησης, επιχειρηματικό σχέδιο. Οι επενδυτικές δαπάνες δεν πρέπει να έχουν υλοποιηθεί ως προς το οικονομικό και φυσικό τους αντικείμενο κατά την ημερομηνία αίτησης χρηματοδότησης στη τράπεζα.

Ενδεικτικά, επιλέξιμες δαπάνες είναι:
• Αγορά ή μίσθωση κτιρίων και εξοπλισμού.
• Γενικές δαπάνες που συνδέονται με την επένδυση όπως αμοιβές αρχιτέκτονα,
μηχανικού, συμβούλου.
• Αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού, μηχανημάτων και συσκευών.
• ΦΠΑ ο οποίος καταβάλλεται επί των επιλέξιμων δαπανών.
• Αγορά γης σε ποσοστό έως 10% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης της
επένδυσης.
• Ζωντανά ζώα, μονοετή φυτά και η φύτευσή τους.
• Νέες εγκαταστάσεις σφαγείων, παραγωγής κρέατος ή σφαγείων πουλερικών
(υπό προϋποθέσεις).
• Μεταβίβαση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σε σχέση με επιχειρήσεις/λειτουργίες.
Η υλοποίηση των επενδυτικών δαπανών θα γίνεται με την προσκόμιση και την
χρηματοδότηση των σχετικών παραστατικών στο συνεργαζόμενο Πιστωτικό ίδρυμα.

Περιλαμβάνονται δαπάνες Κεφαλαίου Κίνησης, ως μέρος του επενδυτικού σχεδίου, βάσει του υποβληθέντος επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) στο πλαίσιο της χρηματοδότησης.
Επισημαίνεται, στο πλαίσιο του Ταμείου, δεν επιτρέπονται:
• H αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών
γραμμών
• Η χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών
• Η χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.

 • Τεκμηρίωση Δαπανών

Έναντι παραστατικών, για δαπάνες σύμφωνες με το κατατεθειμένο
επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) της επιχείρησης.

 • Ύψος του δανείου

Το ανώτατο ποσό δανείου είναι οι 25.000 € και το ελάχιστο τις 3.000 €.

Μία επιχείρηση δύναται να λάβει περισσότερα του ενός δάνεια από
διαφορετικούς ΕΧΟ, αρκεί το άθροισμά τους να μην υπερβαίνει το ποσό
των Ευρώ 25.000.

 • Διάρκεια του δανείου

Από 24 έως 60 μήνες (συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος έως 24 μήνες).

Υπάρχει δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης πριν την ημερομηνία λήξης του χωρίς οποιαδήποτε ποινή ή άλλη επιβάρυνση.

 • Επιτόκιο, σχήμα συγχρηματοδότησης και Έξοδα φακέλου

H συμμετοχή στο κεφάλαιο εκάστου δανείου, είναι κατά 50% Άτοκα από το Ταμείο και κατά 50% από τα συνεργαζόμενα Πιστωτικά Ιδρύματα δημιουργώντας μόχλευση των δημοσίων πόρων.

Ειδικότερα :

Για τα πρώτα δύο έτη του δανείου, το επιτόκιο που χρεώνει ο ΕΧΟ δεν θα υπερβαίνει το 7%, θα επιδοτείται κατά 100% από τους πόρους του Ταμείου και θα παραμείνει σταθερό για όλο το χρονικό διάστημα που αυτό θα επιδοτείται.

Ο ΕΧΟ για την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου μετά τη λήξη της επιδότησης τόκων, μπορεί ελεύθερα και χωρίς όρους να καθορίζει το επιτόκιο της
συμμετοχής του σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική του.

Η Εισφορά Ν.128/75, καθώς και τυχόν τόκοι υπερημερίας δεν επιδοτούνται.

Προϋπόθεση λήψης της επιδότησης επιτοκίου είναι ο τελικός αποδέκτης να μην εμφανίζει κατά το χρόνο εκτοκισμού των επιδοτούμενων τόκων ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 90 ημερών συνεχούς ληξιπροθεσμίας από κάθε αιτία από το παρόν δάνειο.
Έξοδα φακέλου :

Το ποσό των παγίων εξόδων φακέλου επιβαρύνει τον Τελικό Αποδέκτη και εξαρτάται από την τιμολογιακή πολιτική του κάθε ΕΧΟ, ωστόσο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα Ευρώ 250 για κάθε Σύμβαση.

 • Εγγυήσεις

Για τη λήψη του δανείου δεν λαμβάνονται εμπράγματες εξασφαλίσεις από την επιχείρηση, αλλά μόνο προσωπικές εγγυήσεις (σύμφωνα με την
πιστωτική πολιτική των συνεργαζόμενων ΕΧΟ)

 • Προθεσμίες

Η χορήγηση δανείων θα πραγματοποιείται έως την ανάλωση των πόρων
του Ταμείου και έως την καταληκτική ημερομηνία του ΠΑΑ 2014 – 2020, σήμερα η
31-12-2025

 • Συνεργαζόμενες Τράπεζες (ΕΧΟ)

Οι ΕΧΟ, ήτοι οι συνεργαζόμενες Τράπεζες, είναι :
1. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
2. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
3. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
4. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
5. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
6. EUROBANK
7. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

 • Επιχορήγηση για λήψη συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης

Ο τελικός αποδέκτης προκειμένου να καθοδηγηθεί μέσω
εστιασμένων προγραμμάτων δύναται να επιχορηγηθεί για
συμβουλευτικές συνεδρίες (mentoring) μέσω του Προγράμματος
έως του ποσού των € 300 ανά Α.Φ.Μ. Τελικού Αποδέκτη (επί της
καθαρής αξίας του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών) και θα
αποδεικνύεται από τα ανάλογα παραστατικά, προκειμένου να
επιχορηγηθεί.

Τα προαναφερόμενα προγράμματα θα διεξάγονται μέσω συμβουλευτικών εταιρειών με τις οποίες συνεργάζονται οι ΕΧΟ.

Η εν λόγω παροχή (Mentoring) θα είναι προαιρετική για τον τελικό αποδέκτη.
Η αίτηση επιχορήγησης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε μέγιστη
διάρκεια (12) μηνών από την Α εκταμίευση του δανείου.

 • Διαδικασία λήψης του Δανείου

Για την ένταξη στο Ταμείο η υποψήφια επιχείρηση υποβάλει αίτηση:

Α. Αίτηση στην πλατφόρμα KYC (Know Your Customer)

Στην πλατφόρμα KYC (Know Your Customer) της ΕΑΤ, μέσω του δικτυακού τόπου hdb.gr. Για κάθε ολοκληρωμένη αίτηση εκδίδεται ένας μοναδικός κωδικός.

Αναλυτικές Οδηγίες :

Η πλατφόρμα είναι ανοικτή για αιτήσεις  καθημερινές από τις 10:00 έως τις 15:00.

Σημειώνεται ότι γίνεται αυτόματη άντληση δεδομένων από συνεργαζόμενους φορείς (ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, Τειρεσίας).

Β. Απάντηση αποδοχής από την Τράπεζα

Μετά την υποβολή της αίτησής σας, τα στοιχεία σας προωθούνται αυτόματα στις τράπεζες που επιλέξατε. Τα τραπεζικά ιδρύματα θα εξετάσουν την αίτησή σας και θα ενημερωθείτε για τις απαντήσεις εκ νέου μέσω του λογαριασμού σας στη πλατφόρμα KYC. Με την λήψη όλων των απαντήσεων από τις τράπεζες θα σταλεί αυτοματοποιημένη ειδοποίηση στο email του εκπροσώπου που δηλώθηκε στα στοιχεία επικοινωνίας.

Για να δείτε τις απαντήσεις, συνδεθείτε στην πλατφόρμα KYC και επιλέξτε “Απαντήσεις Τραπεζών” , εντοπίστε την αίτησή σας και πατήστε “Προβολή Απάντησης”.

Γ. Υποβολή αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)

Εφόσον λάβετε θετική (μη δεσμευτική) ανταπόκριση από τις τράπεζες, θα πρέπει στη συνέχεια να καταχωρήσετε το αίτημά σας, στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Στο ΠΣΚΕ μέσω του δικτυακού τόπου https://www.ependyseis.gr/ στην οποία αναγράφεται και ο μοναδικός αριθμός αίτησης από την πλατφόρμα KYC της ΕΑΤ.

Αναλυτικές Οδηγίες :

https://hdb.gr/tameio-mikron-daneion-agrotikis-epicheirimatikotitas/

 

 

 

 

……………….

 

 

Εύα Λιλιοπούλου

Λογίστρια Φοροτεχνικός

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ