Επαγγελματίας αγρότης : Η τεράστια σημασία της ιδιότητας αυτής στην μείωση του φόρου εισοδήματος!

0
3204

Επαγγελματίας αγρότης : Η τεράστια σημασία της ιδιότητας αυτής στην μείωση του φόρου εισοδήματος

Εύα Λιλιοπούλου
Λογίστρια Φοροτεχνικός

 

 1. Η μείωση των φόρων του επαγγελματία αγρότη

α) Περίπτωση πρώτη

Η μείωση του φόρου που προβλέπεται στο άρθρο 16 του ν. 4172/2013 ( λόγω οικογενειακής κατάστασης ) για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται μόνο για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες.

β) Περίπτωση δεύτερη

Με βάση το άρθρου 15 του ν. 4935/2022 : Δικαιούχοι του κινήτρου της απαλλαγής κατά ποσοστό 50% επί του φόρου εισοδήματος από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά την 31/12 του έτους για το οποίο χορηγείται η απαλλαγή.

Η απαλλαγή χορηγείται σε επαγγελματίες  αγρότες, με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας (θαλάσσιας αλιείας, σπογγαλιείας, οστρακαλιείας, αλιείας εσωτερικών υδάτων) και
(α) είτε είναι μέλη νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων εγγεγραμμένων στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 (ΑΣ, οι ΑΕΣ, οι αναγκαστικοί συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις τους, οι Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών και οι Ενώσεις τους και οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις) και προμηθεύουν αυτό με το 75% τουλάχιστον των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής τους,
(β) είτε πωλούν στο πλαίσιο της συμβολαιακής γεωργίας το 75% τουλάχιστον της συνολικής αγροτικής παραγωγής τους. Για την εφαρμογή της παρούσας υποπερίπτωσης απαιτείται η σύναψη τουλάχιστον μίας (1) σύμβασης συμβολαιακής γεωργίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4935/2022, ανά προϊόν ή παρεμφερή προϊόντα, με την οποία ο παραγωγός δεσμεύεται για την πώληση ποσοτήτων ίσων με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής του.

Σημειώνεται ότι : Έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία, από 12/12/2022, η πλατφόρμα για τη συμβολαιακή γεωργία.

 

 1. Ποιος θεωρείται Επαγγελματίας αγρότης ( ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» )

Επαγγελματίας αγρότης ( για τους αλιείς υπάρχουν διαφοροποιημένες προϋποθέσεις) είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο, που έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, εφόσον πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(1) Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης.

Κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο ή το νομικό πρόσωπο που είναι: (α) κύριος, συγκύριος ή νομέας αγροτικής εκμετάλλευσης (β) μισθωτής ή αγρολήπτης της αγροτικής εκμετάλλευσης, εφόσον η μίσθωση ή η επίμορτη αγροληψία έχει συναφθεί εγγράφως και έχει θεωρηθεί από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή (γ) μισθωτής υδάτινης έκτασης προκειμένου για υδατοκαλλιέργεια.

Αγροτική εκμετάλλευση είναι η μονάδα παραγωγής προς πώληση αγροτικών προϊόντων (προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών και τα προϊόντα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα).

(2) Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.

Ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση (ΕΧΑΑΕ) προσδιορίζεται (τεκμαρτά) από το σύνολο των επιμέρους ωρών εργασίας, οι οποίες προκύπτουν από τις δηλωθείσες εκτάσεις και ζώα επί τον αντίστοιχο δείκτη ωρών εργασίας ανά στρέμμα καλλιέργειας ή ανά κεφαλή ζώου ή είδος εκτροφής ή δραστηριότητα στην αλιεία, που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα. (Υπουργική Απόφαση 1415/80082/12-7-2016 «Τροποποίηση της αριθμ. 169653/3.6.2011 )

(3) Λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του.

Για τον προσδιορισμό του προβλεπόμενου ποσοστού εισοδήματος, συγκρίνεται το αγροτικό με το συνολικό εισόδημα.Η σύγκριση αγροτικού και συνολικού εισοδήματος γίνεται σε ατομικό επίπεδο και περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιμέρους εισοδήματα, όπως αυτά δηλώνονται στη αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 1. i.  Το αγροτικό εισόδημα για τις ανάγκες εφαρμογής του ν. 3874/2010 αποτελείται από:
 • Εισοδήματα που αποκτώνται από τις δραστηριότητες της αγροτικής εκμετάλλευσης, στις οποίες περιλαμβάνεται η παραγωγή, αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία, η εν γένει τοποθέτηση μέχρι και το στάδιο της χονδρικής και λιανικής πώλησης αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η ίδια η αγροτική εκμετάλλευση καθώς και η πρώτη χωρική ή οικοτεχνική μεταποίησή τους.
 • Εισοδήματα που αποκτώνται από την θαλάσσια αλιεία και την αλιεία εσωτερικών υδάτων (εξαιρείται ή υπερπόντια αλιεία), την σπογγαλιεία, την οστρακαλιεία, τη δασοπονία, την υδατοκαλλιέργεια και τη θηραματοπονία.
 • Εισοδήματα που προέρχονται από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ισχύος μικρότερης από 500 KW
 • Εισοδήματα που προέρχονται από τη λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων δυναμικότητας έως 10 δωματίων.
 • Εισοδήματα που προέρχονται από την παροχή αγροτικής εργασίας σε δασαρχεία και από την αγροτική εργασία σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις τρίτων.
 • Οι αγροτικές ενισχύσεις και οι αποζημιώσεις επί της παραγωγής.

Δεν προσμετρούνται :

 • Τα εισοδήματα που δεν προσμετρούνται στο αγροτικό εισόδημα για τη εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, είναι αυτά που προέρχονται από: την απασχόληση σε εμπορικές επιχειρήσεις, βιοτεχνικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, ελευθέρια επαγγέλματα, μισθωτές υπηρεσίες και κάθε μορφής εξαρτημένη εργασία, συντάξεις (κύριες, επικουρικές, αναπηρικές κ.α.).

(ii) Στο συνολικό εισόδημα, το οποίο συγκρίνεται με το αγροτικό εισόδημα, δεν προσμετρώνται τα ακόλουθα:

 • Εισόδημα από κεφάλαιο (ήτοι εισόδημα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία).
 • Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (ήτοι εισόδημα από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας και τίτλων).
 • Αμοιβές που καταβάλλονται σε απασχολούμενους εποχιακά εργαζόμενους, για χρονικό διάστημα μέχρι 150 ημέρες ετησίως, σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις μεταποίησης, τυποποίησης προϊόντων, οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση ΕΦΚΑ, πρώην ΟΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4387/2016.
 • Αμοιβές που καταβάλλονται για περιστασιακή απασχόληση στα μέλη Αγροτικών ή Γυναικείων Συνεταιρισμών, τα οποία υπάγονται στην ασφάλιση ΕΦΚΑ, πρώην ΟΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4387/2016 (Α 85).
 • Συντάξεις ΕΦΚΑ, πρώην ΟΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4387/2016 (Α 85) και συντάξεις λόγω θανάτου (προστέθηκε στην πρόσφατη απόφαση ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) των ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ, πρώην ΟΓΑ.
 • Αντιμισθίες, έξοδα παράστασης και αποζημιώσεις αιρετών οργάνων και αρχών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, έξοδα παράστασης και αποζημιώσεις συνδικαλιστικών και αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, καθώς και αμοιβές και ποσοστά (εκτός μισθού) των μελών του διοικητικού συμβουλίου νομικών προσώπων.
 • Επιδόματα ανεργίας, τέκνων, διατροφής τέκνων, το κοινωνικό μέρισμα, το εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες

( Πηγή : Κ.Υ.Α. αριθ. 134430/2011 Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος, όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις α) Κ.Υ.Α. αριθμ. 329/78917/2018 και β) Κ.Υ.Α. αριθμ. 5756, ΦΕΚ Β’ αρ. 3453/29-7-2021 )
(4) Είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) με τις προϋποθέσεις ασφάλισης του πρώην ΟΓΑ ως αγρότης, κτηνοτρόφος-πτηνοτρόφος, μελισσοκόμος, αγρεργάτης ή αλιέας.
(5) Τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η πλήρωση της προϋπόθεσης τήρησης λογιστικών βιβλίων ικανοποιείται με την ένταξη του ενδιαφερόμενου στο κανονικό ή στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ.

 

 1. Εγγραφή στο «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων»

Συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση

https://maae.minagric.gr/maae/

Μπορείτε να δείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση :

https://www.opekepe.gr/mitroo-agroton-kai-agrotikon-ekmetalleyseon

Σημειώνεται ότι : Το φυσικό πρόσωπο που θέλει να εγγραφεί στις Ψηφιακές Υπηρεσίες του υπουργείου θα πρέπει να δηλώσει μια ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Αυτόματα, αποστέλλεται το αναγνωριστικό/username από το σύστημα, που επιβεβαιώνεται ηλεκτρονικά από τον κάτοχο της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ότι τον παρέλαβε. Στην συνέχεια ο πολίτης – αγρότης μπορεί να εισέλθει στις Ψηφιακές Υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πρόσβασης που έχει παραλάβει ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση που ο ίδιος (Αγρότης – Πολίτης) δεν έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικά μέσα για την υποβολή της Ηλεκτρονικής Δήλωσης μέσα από τις Ψηφιακές Υπηρεσίες του υπουργείου μπορεί να απευθυνθεί στην ΔΑΟΚ, στον Υπεύθυνο Γεωπόνο, ή σε όποιο άλλο πρόσωπο κρίνει, δίνοντας με δική του ευθύνη τους δικούς του προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στην Ψηφιακή Υπηρεσία που τον αφορά. Η διάθεση των κωδικών του σε άλλο πρόσωπο ή φορέα είναι ευθύνη του ιδίου προσώπου που δηλώνεται ως χρήστης της Ψηφιακής Υπηρεσίας. (Πηγή : http://eservices.minagric.gr/  )

 

 1. Χορήγηση βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

α) Σύμφωνα με την απόφαση 212/104087/15-04-2022 «Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» :

Από την ημερομηνία λήξης υποβολής της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, λαμβάνονται υπόψη τα οικονομικά στοιχεία φορολογικού έτους 2021, σε συσχέτιση με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) έτους 2021 και την Ε.Α.Ε. έτους 2022, προς απόδειξη ότι συνεχίζεται η κατοχή της αγροτικής εκμετάλλευσης.

Το Τμήμα Υποστήριξης και Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων διαβίβασε στην Α.Α.Δ.Ε. αρχείο με τους επαγγελματίες αγρότες, προκειμένου να προσυμπληρωθούν οι κωδικοί 037-038 στο έντυπο Ε1, ώστε κατά την εκκαθάριση των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, να αποδοθεί η προβλεπόμενη έκπτωση φόρου. Το αρχείο δημιουργήθηκε μέσω διασταυρωτικών ελέγχων, οι οποίοι διενεργήθηκαν σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Ε.Φ.Κ.Α., Α.Α.Δ.Ε.), και την επεξεργασία των στοιχείων της εφαρμογής Μ. Α. Α.Ε.

Στο αρχείο των επαγγελματιών αγροτών το οποίο έχει αποσταλεί στην Α.Α.Δ.Ε. συμπεριλαμβάνεται και η κατηγορία των συνταξιούχων Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Ο.Γ.Α.), οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του επαγγελματία αγρότη, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 329/78917/2018 (B 2090) ΚΥΑ.

Οι επαγγελματίες αγρότες για τους οποίους δεν έχουν προσυμπληρωθεί οι κωδικοί 037-038 στο έντυπο Ε1, κατά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 και πληρούν τις προϋποθέσεις του επαγγελματία αγρότη, δύνανται να απευθύνονται στα αρμόδια Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (Τ.Α.Α.Ε.), τα οποία κατόπιν διοικητικού ελέγχου θα χορηγούν τη βεβαίωση του επαγγελματία αγρότη από την ψηφιακή εφαρμογή. Η αποστολή αρχείων στην Α.Α.Δ.Ε. θα συνεχιστεί με αρχεία τα οποία θα δημιουργούνται από την επεξεργασία των δεδομένων της εφαρμογής Μ.Α.Α.Ε.

 

Εύα Λιλιοπούλου

Λογίστρια Φοροτεχνικός

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ